Cilt 10, Sayı 1, 2008


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 10      Sayı : 1      2008

İ Ç İ N D E K İ L E R

Açılış Dersi : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Getirdiği Yenilikler   (s. 1-8)

Prof. Dr. Huriye KUBİLAY

Hukuk Devletinde Siyasi İktidar ve Yargının Karşılıklı Konumu-İlişkileri   (s. 9-58)

Doç. Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU

Türk Ceza Kanununda Haksızlık Yanılgısı (M. 30/4)   (s. 59-91)

Yrd. Doç. Dr. Sesim SOYER GÜLEÇ

Fikri Hak İhlalleri Bakımından “İnternet” Görsel Arama Motorları   (s. 93-154)

Dr. Özge ÖNCÜ

Birlikte Velâyet   (s. 155-197)

Yrd. Doç. Dr. İlknur SERDAR

Mahmut Esat Bozkurt Kurgusal Dava Yarışması 2009 İddia ve Savunma
Dilekçeleri   (s. 199-249)

Zeynep TUZLU / Serkan MERAKLI / Cihan ÇELEBİ / İsa BAŞBÜYÜK / Nilüfer ALBUZ

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 10      Number : 1      2008

C O N T E N T S

Opening Lecture: Reform of the Turkish Commercial Law  (s. 1-8)

Prof. Dr. Huriye KUBİLAY

Relations Between the State and the Judicial Power in the Rule of Law  (s. 9-58)

Associate Professor Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU

Mistaken Wrongdoing in Turkish Criminal Code  (s. 59-91)

Assistant Professor Dr. Sesim SOYER GÜLEÇ

“Visual” Search Engines on Internet in Respect to Infringement of Intellectual Property
Rights  (s. 93-154)

Research Assistant Dr. Özge ÖNCÜ

Joint Guardianship  (s. 155-197)

Assistant Professor Dr. İlknur SERDAR

Mahmut Esat Bozkurt Moot Court 2009: The Defence and Claim Petitions   (199-249)

Zeynep TUZLU / Serkan MERAKLI / Cihan ÇELEBİ / İsa BAŞBÜYÜK / Nilüfer ALBUZ


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast