Cilt 25, Sayı 1, 2023


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt: 25    Sayı: 1     Yıl: 2023

İÇİNDEKİLER

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA 

Almanya Örneğinde Terörizmle Mücadele Aracı Olarak Vatandaşlık Kaybı – Uluslararası Hukukun Sınırları  (s. 1-21)

Dr. Öğr. Üyesi Bilge BİNGÖL SCHRİJER

Hukuk ve Kalkınma İlişkisi Açısından Araçsallaştırılmış Yasama Faaliyeti  (s. 23-65)

Dr. Öğr. Üyesi Coşkun KOÇ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Gizli Tanık Beyanının Delil Değeri  (s. 67-91)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih ÖZKAN

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Fahiş Fiyatlarla Mücadele Edilebilir Mi?  (s. 93-130)

Dr. Öğr. Üyesi Yağız YAVUZ

Azmettirmenin Özel Oluşum Şekilleri  (s. 131-163)

Dr. Tayfur YUMUŞAK

Türkiye’nin Rusya – Ukrayna Savaşı’ndaki Arabuluculuk Rolünün Değerlendirilmesi  (s. 165-194)

Arş. Gör. Dr. Nurullah KANTARCI

Müşterek Faillikte İcra Hareketlerine Başlama Sorunu  (s. 195-227)

Arş. Gör. Sercan ECEMİŞ

Türk Vatandaşlığının Doğum Yeri (Ius Soli) Esasıyla Kazanılması   (s. 229-266)

Arş. Gör. Abdulkadir HAŞHAŞ

ABD Hukuku Örneğinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) İçin Özel Yeniden Yapılandırma  (s. 267-320)

Arş. Gör. Pınar YAĞCI

Sürdürülebilirlik İçin Yeni Bir Adım: Çevre İçin Küresel Antlaşma’ya Doğru -Çevresel Usuli Haklar Özelinde Bir Değerlendirme-  (s. 321-369)

 

KARAR İNCELEMESİ

Furkan Kaan YÜKSEK

AİHM İçtihatlarında Kişisel Verilerin Korunması  (s. 371-420) 

 

DERLEME MAKALE

Seden DÜRÜSTKAN

Yabancı Hakem Kararlarında Kamu Düzeni Kavramı (s. 421-451)

 

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Faculty of Law Review

Volume: 25     Number: 1     Year: 2023

CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

Prof. Dr. Füsun ARSAVA

Loss of Citizenship as a Tool to Fight Terrorism in the Case of Germany – Limits of International Law   (p. 1-21)

Assist. Prof. Dr. Bilge BİNGÖL SCHRİJER

Instrumentalized Legislative Activity in Terms of the Relationship between Law and Development  (p. 23-65)

Assist. Prof. Dr. Coşkun KOÇ

Evidence Value of Anonymous Witness Statement in the Light of the European Court of Human Rights Decisions  (p. 67-91)

Assist. Prof. Dr. Ahmet Fatih ÖZKAN

Is it Possible to Combat Unfair Prices Under the Turkish Commercial Code?  (p. 93-130)

Assist. Prof. Dr. Yağız YAVUZ

Special Forms of Instigation   (p. 131-163)

Dr. Tayfur YUMUŞAK

Evaluation of Türkiye’s Mediation Role in the Russia – Ukraine War   (p. 165-194)

Research Assist. Dr. Nurullah KANTARCI

The Problem of Beginning the Execution in Co-Perpetration  (p. 195-227)

Research Assist. Sercan ECEMİŞ

Acquisition of Turkish Citizenship Based (Ius Soli) on Place of Birth   (p. 229-266)

Research Assist. Abdulkadir HAŞHAŞ

Special Reorganization for Small and Medium Size Enterprises (SMEs)   (p. 267-320)

Research Assist. Pınar YAĞCI

A New Step for Sustainability: Towards a Global Pact for the Environment -An Examination in Terms of Environmental Procedural Rights-  (p. 321-369)

 

JUDGEMENT REVIEW

Furkan Kaan YÜKSEK

Protection of Personal Data in ECHR Case-Laws   (p. 371-420)

 

REVIEW ARTICLE

Seden DÜRÜSTKAN

The Concept of Public Policy in Foreign Arbitral Awards   (p. 421-451)

 

D.E.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ – Cilt 25, Sayı 1, 2023 kapak-künye ve içindekiler için tıklayınız…


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast