Cilt 24, Sayı 1, 2022


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt: 24    Sayı: 1     Yıl: 2022

İÇİNDEKİLER

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Doç. Dr. Anıl ÇAMYAMAÇ

Bir Uluslararası Hukuk Müessesesi Olarak Uluslararası Örgütler Arasında Ardıllık   (s. 1-37)

Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK

Türk Borçlar Kanunu M. 344 Uyarınca Kira Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Temel Esasların Değerlendirilmesi   (s. 39-77)

Doç. Dr. Ali Gümrah TOKER

Forum Non Conveniens Doktrininin Türk Hukukunda Lahey Çocuk Koruma Sözleşmesi Kapsamında Uygulanması   (s. 79-122)

Dr. Öğr. Üyesi Lâle AYHAN İZMİRLİ / Öğr. Gör. Dr. Mustafa Kağan İZMİRLİ

Work of Foreigners Under Temporary Protection in Turkey and Main Problems Regarding the Work of Syrians Under Temporary Protection   (s. 123-165)

Dr. Öğr. Üyesi Semih Batur KAYA

Karşılaştırmalı Başkanlık Sistemlerinde Kararname Yetkisi Üzerine Bir Analiz   (s. 167-191)

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KAYIŞ

TBK 548’e Göre Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Kapsamı Açısından İki Önemli Kavram: Üçüncü Kişinin İyiniyeti ve İşletme Amacı   (s. 193-239)

Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAZAKER BOZKURT

Cezalandırılabilirliğin Öne Çekilmesi – Kavram, Nedenleri, Görünüm Şekilleri (Alman Ceza Hukuku İle Karşılaştırmalı Bir İnceleme)   (s. 241-288)

Dr. Öğr. Üyesi Numan TEKELİOĞLU

Dijital Ürünlere İlişkin Sözleşmeler Hakkında Alman Medeni Kanunu’ndaki Yeni Düzenlemeler   (s. 289-316)

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YÜKSEL

Bir Zayıf Yargısal Denetim Yöntemi Örneği Olarak Kanada Haklar ve Özgürlükler Beyannamesi’nin 33. Maddesi’nin (Askıya Alma Hükmü) Değerlendirilmesi   (s. 317-345)

Arş. Gör. Dr. Ezgi AVCIOĞLU AKSOY

Avrupa Birliği Hukukunda Devlet Yardımlarının Denetim Usulü   (s. 347-385)

Arş. Gör. Ahsen AKDEMİR

Kadınlara Yönelik Siber Ortamda Gerçekleştirilen Şiddet Fiilleri ve Faillerinin Tipolojisine Yönelik Fenomenolojik Bir Çalışma   (s. 387-422)

Arş. Gör. Aydın Furkan KAYNAK

1858 Tarihli Ceza Kanunnamesi İle 1926 Tarihli Türk Ceza Kanunu’nun Foucaultçu Perspektiften Karşılaştırılması   (s. 423-457)

Arş. Gör. Hazan Dicle ÖZER

MOBESE İzleme ve Kayıtları: Gözetim Toplumu Bağlamında Bir Değerlendirme   (s. 459-500)

Arş. Gör. Seda Yağmur SÜMER

İzinsiz Kazı ve Sondaj Yapma Suçu (KTVKK m.74/1)   (s. 501-557)

 

ÇEVİRİ

Oliver Wendell Holmes Jr. / Berk ÖZÇELİK (Çev.)

Hukukun İstikameti   (s. 559-579)

 

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Faculty of Law Review

Volume: 24     Number: 1     Year: 2022

CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

Assoc. Prof. Dr. ÇAMYAMAÇ

Succession between International Organisations as An International Law Institution   (p. 1-37)

Assoc. Prof. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK

Evaluation of the Basic Principles Regarding the Determination of the Rental Price Due to the Turkish Code of Obligations Art. 344   (p. 39-77)

Assoc. Prof. Dr. Ali Gümrah TOKER

Implementation of the Doctrine of Forum Non Conveniens in Turkish Law Under the Hague Child Protection Convention   (p. 79-122)

Assist. Prof. Dr. Lâle AYHAN İZMİRLİ / Lec. Dr. Mustafa Kağan İZMİRLİ

Work of Foreigners Under Temporary Protection in Turkey and Main Problems Regarding the Work of Syrians Under Temporary Protection   (p. 123-165)

Assist. Prof. Dr. Semih Batur KAYA

An Analysis on Decree Authority in Comparative Presidential Systems   (p. 167-191)

Assist. Prof. Dr. Ferhat KAYIŞ

According to TCO 548 Two Important Concepts for the Scope of the Commercial Representative’s Power of Attorney: Good Faith of Third Party and Management Goal   (p. 193-239)

Assist. Prof. Dr. KAZAKER BOZKURT

Predating Criminal Responsibility – Concept, Causes, Forms of Appearance (A Comparative Review with German Criminal Law)    (p. 241-288)

Assist. Prof. Dr. Numan TEKELİOĞLU

New Regulations in German Civil Code on Contracts for Digital Products   (p. 289-316)

Assist. Prof. Dr. İsmail YÜKSEL

Review of Section 33 of Canadian Charter of Rights and Freedoms (Override Clause) As An Example of Weak-Form Judicial Review   (p. 317-345)

Research Assist. Dr. Ezgi AVCIOĞLU AKSOY

State Aid Control Procedure in European Union Law   (p. 347-385)

Research Assist. Ahsen AKDEMİR

A Phenomenological Study on the Typology of Violence Actions Performed Against Women in Cyber Environment and Their Perpetrators   (p. 387-422)

Research Assist. Aydın Furkan KAYNAK

A Comparison of the Penal Code of 1858 and the Turkish Penal Code of 1926 from Foucault’s Perspective   (p. 423-457)

Research Assist. Hazan Dicle ÖZER

MOBESE Monitoring and Recordings: An Assesment in the Context of the Surveillance Society   (p. 459-500)

Research Assist. Seda Yağmur SÜMER

The Crime of Unauthorized Excavation and Drilling (Art. 74/1 of LPCNP)   (p.  501-557)

 

TRANSLATION

Oliver Wendell Holmes Jr. / Berk ÖZÇELİK (Çev.)

The Path of Law   (p. 559-579)

 

D.E.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ – Cilt 24, Sayı 1, 2022 kapak-künye ve içindekiler için tıklayınız…


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast