Cilt 22, Sayı 2, 2020


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt: 22    Sayı: 2     Yıl: 2020

İÇİNDEKİLER

MAKALELER

Doç. Dr. Anıl ÇAMYAMAÇ

İbadethâne Hakkı: Uluslararası Diplomasi Hukukunda Neredeyse Unutulan Bir Diplomatik Ayrıcalık (s. 477-507)

Doç. Dr. Sibel SAFİ

Ioane Teitiota Kiribati / Yeni Zelanda Davası ve BM İnsan Hakları Komitesi’nin İklim Mültecileri İle İlgili Tarihi Kararı (s. 509-540)

Doç. Dr. Ahmet TÜRKMEN

Yargıtay’ın Bağışlama Yaklaşımı Çerçevesinde Mehir ve Mehrin Geri Alınması (s. 541-576)

Yrd. Doç. Dr. Demet ÇELİK ULUSOY

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Ertelenmesi ve Cumhurbaşkanının Göreve Devamına İlişkin Parlamento Kararının Yarattığı Anayasal Sorunlar (s. 577-632)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan EKİZ

Jean Bodin’in Siyaset Felsefesinde Devlet ve Egemenlik (s. 633-691)

 Öğr. Üyesi Mustafa ERÇAKICA

İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Uluslararası Hukuk: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneğini De İçeren Bir İnceleme (s. 693-748)

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer EROĞLU / Arş. Gör. Duygu DEMİREL ÖZDEMİR

Türk Ticaret Kanunu Geçici Madde 13 Hükmü İle Anonim Şirketlerin Kâr Payı Dağıtım Kararlarının Sınırlandırılması (s. 749-806)

Dr. Öğr. Üyesi Emin HÜSEYİNOĞLU

Rusya Federasyonu Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs (TTK m. 876)  (s. 807-855)

Dr. Öğr. Üyesi Ercan SARICAOĞLU

Kamu Alacağının Korunmasına Yönelik Bir Önlem: 6183 Sayılı Kanuna Göre Teminat (TTK m. 876)  (s. 857-904)

Dr. Öğr. Üyesi Asiye ŞAHİN EMİR

İş Sözleşmesinde Yer Alan Tahkim (Özel Hakem) Şartının Geçerlilik Sorunu (s. 905-946)

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin TAŞDEMİR

İş Hukukunda Genetik Ayrımcılık Yasağı (s. 947-990)

Dr. Öğr. Üyesi Adem YELMEN

Bilgisayar Programlarına İlişkin Lisans Sözleşmelerindeki Gizlilik Hükümleri Hakkında Değerlendirmeler (s. 991-1019)

Öğr. Gör. Dr. Ayşen ÇİLENTİ KONURALP

Türk-İsviçre Hukukunda Yardım Nafakası Yükümlülüğünün Hakkaniyete Aykırılık Nedeniyle Azaltılması veya Kaldırılması (s. 1021-1051)

Arş. Gör. Dr. Barış DEMİRSATAN

Miras Sözleşmelerinde Aşırı Yararlanmanın Uygulanabilirliği (s. 1053-1088)

Arş. Gör. Ozancan BELCİ

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (s. 1089-1122)

Arş. Gör. Büşra KAZMAZ TEPE

Beden Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Tazminat Davalarının Dava Türleri Bakımından İncelenmesi (s. 1123-1153)

 

KARAR İNCELEMESİ

Cengiz Ozan ÖRS

İdarenin Ecrimisil Talebine Yönelik Devlet İhale Kanunu’ndaki Beş Yıllık Sürenin Hukuki Niteliği, Tahakkuk ve Tahsil Aşamalarında Ayrı Davalar Açılması Sorunu (Karar İncelemesi) (s. 1155-1204)

 

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Faculty of Law Review

Volume: 22     Number: 2     Year: 2020

CONTENTS

ARTICLES

Assoc. Prof. Dr. Anıl ÇAMYAMAÇ

Droit De Chapelle: An Almost Forgotten Privilege in the International Law of Diplomacy (p. 477-507)

Assoc. Prof. Dr. Sibel SAFİ

Ioane Teitiota Kiribati / New Zealand Case and UN Human Rights Committee’s Historical Decision on Climate Refugees (p. 509-540)

Assoc. Prof. Dr. Ahmet TÜRKMEN

Mahr and Revocation of Mahr Based on the Court of Cassation’s Donation Approach (p. 541-576)

Assist. Prof. Dr. Demet ÇELİK ULUSOY

Constitutional Challenges Created by the Parliamentary Decision on the Postponement of Presidential Elections and the Continuation of the President’s Office in Turkish Republic of Northern Cyprus (p. 577-632)

Assist. Prof. Dr. Serkan EKİZ

Jean Bodin’s Political Philosophy on State and Sovereignty (p. 633-691)

Assist. Prof. Dr. Mustafa ERÇAKICA

Fighting Against Human Trafficking and International Law: An Evaluation Including the Example of the Turkish Republic of Northern Cyprus (p. 693-748)

Assist. Prof. Dr. Muzaffer EROĞLU / Research Assist. Duygu DEMİREL ÖZDEMİR

The Restriction of Profit Share Distribution Decisions with the Provisional Article 13 of Turkish Commercial Code (p. 749-806)

Assist. Prof. Dr. Emin HÜSEYİNOĞLU

Criminal Attempt in the Criminal Law of the Russian Federation (p. 807-855)

Assist. Prof. Dr. Ercan SARICAOĞLU

A Measure for the Protection of Public Receivable: Guarantee According to the Law No. 6183 (p. 857-904)

Assist. Prof. Dr. Asiye ŞAHİN EMİR

Validity Problem of Arbitration (Private Arbitration) Clause in Labor Contract (p. 905-946)

Assist. Prof. Dr. Yasemin TAŞDEMİR

Prohibition of Genetic Discrimination in Labour Law (p. 947-990)

Assist. Prof. Dr. Adem YELMEN

Analysis of Confidentiality Clauses in Licensing Agreements for Computer Programs (p. 991-1019)

Lecturer Dr. Ayşen ÇİLENTİ KONURALP

Reduction or Abrogation of Duty of Assistance Due to the Breach of Principle of Equity in Turkish-Swiss Law (p. 1021-1051)

Research Assist. Dr. Barış DEMİRSATAN

Susceptibility of Inheritance Contracts to Unfair Advantage (p. 1053-1088)

Research Assist. Ozancan BELCİ

Evaluation of Law of Bazaar and Neighborhood Guards in Terms of Criminal Procedure Law (p. 1089-1122)

Research Assist. Büşra KAZMAZ TEPE

The Review of the Actions for Damages That Arise from Violation of Bodily Integrity with Respect to Types of Lawsuits (p. 1123-1153)

 

JUDGEMENT REVIEW

Cengiz Ozan ÖRS

The Legal Nature of Five Year Period Which is Directed Administration’s Mesne Profits Demand in the State Procurement Law, The Problem of Opening Separate Cases in the Accrual and Collection Phases (Review of Judgement) (p. 1155-1204)

 

D.E.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ – Cilt 22, Sayı 2, 2020 tümü için tıklayınız…


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast