Cilt 22, Sayı 1, 2020


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt: 22    Sayı: 1     Yıl: 2020

İÇİNDEKİLER

 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan BİLGEÇ

Ticari İşletme Envanterinde Bulunan Gemiler Üzerinde Kurulabilecek Sözleşmeye Dayalı Rehin Türleri (Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Hükümlerinin Gemi Rehni Bakımından Karşılaştırılması)  (s. 1-55)

Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇELİK

İnsan Hakları Bakımından Kırılgan Kavramına Bir Giriş ve Kavramın AİHM Kararlarındaki Görünürlüğü  (s. 57-77)

Dr. Öğr. Üyesi Emre KIYAK

Büyük Veri ve Yapay Zekâ Teknolojileri ile Adım Adım Zeki UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) Ekosistemine Doğru  (s. 79-121)

Dr. Öğr. Üyesi Serdar NART

Ev ve Süs Hayvanlarının Konuttan Tahliye Edilmesi  (s. 123-170)

Arş. Gör. Dr. Nilgün DİNÇER ARAZ

Roma Hukukunda Sözleşmesel Sorumluluk Ölçütlerinden Biri Olarak “Özen Yükümü (Diligentia)”  (s. 171-218)

Arş. Gör. Dr. Barış DEMİRSATAN

Satıcının Zapttan Sorumluluğunun Maddi Koşulları  (s. 219-253)

Arş. Gör. Dr. Doğuş Taylan TÜRKEL

Taşıyıcının En Yüksek Özeni Üzerine Bir İnceleme (TTK m. 876)  (s. 255-320)

Arş. Gör. Ali Çetin ASLAN

Prof. Dr. Necmeddin Berkin’in Medenî Usûl Hukukunda Geniş Anlamda Yetki Kuralları ve Bu Bağlamda Görev Kurallarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi  (s. 321-356)

Arş. Gör. Sercan ECEMİŞ

MÖHUK Dışında Düzenlenen Tanıma ve Tenfiz Kuralları  (s. 357-395)

Arş. Gör. Ezgi PALAS DAĞLI

Özelleştirme ve Kamu Özel İşbirliği İlişkisinin Kavramsal Açıdan Değerlendirilmesi  (s. 397-430)

Arş. Gör. Havva Begüm TOKGÖZ

Cezalandırmanın Amacı ve Bu Bağlamda Ütopyalar Üzerine Bir Değerlendirme  (s. 431-467)

 

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Faculty of Law Review

Volume: 22     Number: 1     Year: 2020

CONTENTS

 

Assist. Prof. Dr. Hakan BİLGEÇ

Types of Pledge Based on the Contract to be Established on Ships in Commercial Enterprises Inventory (Comparison of Turkish Civil Code, Turkish Commercial Code and Movable Pledge in Commercial Actions Code in terms of Ship Pledge)  (p. 1-55)

Assist. Prof. Dr. Elif ÇELİK

An Introduction to the Concept of Vulnerability through Human Rights and the Visibility of the Concept in European Court of Human Rights Case Law  (p. 57-77)

Assist. Prof. Dr. Emre KIYAK

Step by Step to Intelligent UYAP (National Judicial Network Project) Ecosystem with Big Data and Artificial Intelligent Technologies  (p. 79-121)

Assist. Prof. Dr. Serdar NART

The Eviction of Pets from Residences  (p.123-170)

Research Assist. Dr. Nilgün DİNÇER ARAZ

“Duty of Diligence (Diligentia)” As a Contractual Responsibility Criteria in The Roman Law  (p. 171-218)

Research Assist. Dr. Barış DEMİRSATAN

Material Conditions for the Vendor’s Liability for Eviction (Warranty of Title)  (p. 219-253)

Research Assist. Dr. Doğuş Taylan TÜRKEL

A Review on the Utmost Care of the Road Carrier (TCC art. 876)  (p. 255-320)

Research Assist. Ali Çetin ASLAN

Review of Prof. Dr. Necmeddin Berkin’s Opinions Regarding Jurisdiction Order and in This Context Rules of Subject Matter Jurisdiction in Civil Procedure Law  (p. 321-356)

Research Assist. Sercan ECEMİŞ

Recognition and Enforcement Rules Other than Those Found in the International Private and Civil Procedure Law  (p. 357-395)

Research Assist. Ezgi PALAS DAĞLI

Conceptual Evaluation of the Relationship between Privatization and Public Private Partnership  (p. 397-430)

Research Assist. Havva Begüm TOKGÖZ

The Purpose of Punishment and an Assessment on Utopias in This Context  (p. 431-467)

D.E.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ – Cilt 22, Sayı 1, 2020 için tıklayınız…


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast