Cilt 21, Sayı 2, 2019


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt: 21    Sayı: 2     Yıl: 2019

İÇİNDEKİLER

 

 

Doç. Dr. Anıl ÇAMYAMAÇ

Diplomatik Temsilciler ve Onlara Tanınan Hareket ve Seyahat Serbestisi (s. 457-486)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KAYIK AYDINALP

Konkordatonun İşçilik Alacakları ve İş Sözleşmeleri Üzerine Yansıması (s. 487-522)

Dr. Öğr. Üyesi A. İpek SARIÖZ BÜYÜKALP

Konkordatonun İşçilik Alacakları ve İş Sözleşmeleri Üzerine Yansıması (s. 487-522)

Dr. Öğr. Üyesi İlknur SERDAR

1756 (2014/4) Sayılı Genelge Kapsamında Aile Konutu Şerhi (s. 583-628)

Arş. Gör. Dr. Direnç AKBAY

Anonim Ortaklıklarda Özel Denetimin Konusu (s. 629-660)

Arş. Gör. Dr. Engin ARIKAN

Feminist Düşünce ve Feminist Hukuk İçin Radikal Bir Kılavuz: Catharine A. Mackinnon (s. 661-684)

Arş. Gör. Dr. Necip Taha GÜR

İptal Davalarında Menfaatin Meşruluğuna İlişkin Düşünceler (s. 685-705)

Arş. Gör. Dr. Doğuş Taylan TÜRKEL

Deniz Ticareti Hukukunda Konteynerin Beklemesi ve Gecikmesi Üzerine Bir İnceleme (s. 707-776)

Dr. Rezan EPÖZDEMİR

Müsabaka Alanlarındaki Sporcuların Hakaret İçeren Eylemleri İle Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme Eylemlerinin Türk Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (s. 777-804)

Dr. Ramazan KORKMAZ

Haksız İhtiyatî Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davasının Normatif Zarar Teorisi Bağlamında Değerlendirilmesi (s. 805-841)

Arş. Gör. Fatih DÜĞMECİ / Arş. Gör. Esin GÜRSEL

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Hususunda Devletin Yükümlülükleri ve Sorumluluğu (s. 843-873)

Arş. Gör. Yahya Berkol GÜLGEÇ

Hukuk Teorilerinde Yargı ve Hukuk Uygulayıcısı Fetişizmi (s. 875-910)

Arş. Gör. Ozan SELEK

Genel Veri Koruma Tüzüğü Işığında Kişisel Verilerin İşlenmesinde Rıza Açıklaması (s. 911-951)

Doç. Dr. Annamaria BONOMO / Arş. Gör. Nuray SÜMER (Çev.)

İyi İdare İlkesi ve İdarenin Sükûtu: Sorunlu Bir İlişki (s. 953-975)

Ersin ŞARE

Cinsel Özgürlüğe Karşı Suçlarda İlgilinin Rızası (s. 977-1023)

&

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Faculty of Law Review

Volume: 21     Number: 2     Year: 2019

CONTENTS

 

Assoc. Prof. Dr. Anıl ÇAMYAMAÇ

Diplomatic Freedom of Movement and Travel Granted to Diplomatic Agents (p. 457-486)

Assist. Prof. Dr. Aslıhan KAYIK AYDINALP

The Reflection of the Concordatum on Labor Receivables and Employment Contracts (p. 487-522)

Assist. Prof. Dr. A. İpek SARIÖZ BÜYÜKALP

Legal Character of Goodwill Compensation and Its Interpretation in the Context of Conflict of Laws (p. 523-581)

Assist. Prof. Dr. İlknur SERDAR

The Annotation of Matrimonial Residence within the Scope of the Circular Letter Numbered 1756 (2014/4) (p. 583-628)

Research Assist. Dr. Direnç AKBAY

Subject of the Special Audit in Corporations (p. 629-660)

Research Assist. Dr. Engin ARIKAN

A Radical Guide to Feminist Thought and Feminist Law: Catharine A. Mackinnon (p. 661-684)

Research Assist. Dr. Necip Taha GÜR

Thoughts on the Qualification of Legitimate Interest in Action for Annulment (p. 685-705)

Research Assist. Dr. Doğuş Taylan TÜRKEL

A Review on the Container Demurrage and Detention in Maritime Law (p. 707-776)

Dr. Rezan EPÖZDEMİR

The Offences of Defamation, Felonious Injury and Damage to Property of Athletes in Terms of Turkish Criminal Law in Competition Areas (p. 777-804)

Dr. Ramazan KORKMAZ

Assessment of Action for Compensation Based on Unfair Preliminary Injunction in the Context of The Theory of Normative Damage (p. 805-841)

Research Assist. Fatih DÜĞMECİ / Research Assist. Esin GÜRSEL

The Obligations and Responsibility of the State for the Prevention of Domestic Violence Against Women (p. 843-873)

Research Assist. Yahya Berkol GÜLGEÇ

Fetishism of Judiciary and Offıcials in Legal Theories (p. 875-910)

Research Assist. Ozan SELEK

Consent to Personal Data Processing in the Light of General Data Protection Regulation (p. 911-951)

Assoc. Prof. Dr. Annamaria BONOMO / Research Assist. Nuray SÜMER (Transl.)

The Right to Good Administration and the Administrative Inaction: A Troubled Relationship (p. 953-975)

Ersin ŞARE

Consent of Victim in the Crimes Against Sexual Freedom (p. 977-1023)

 

D.E.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ – Cilt 21, Sayı 2, 2019


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast