Cilt 21, Sayı 1, 2019


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt: 21    Sayı: 1     Yıl: 2019

İÇİNDEKİLER

 

 Doç. Dr. Özge AYAN

Ölümün Şirketler Hukuku İlişkilerine Etkileri (s. 1-25)

Dr. Öğr. Üyesi Ali BAL

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Avrupa Konsensüsüne Başvurması (s. 27-82)

Dr. Öğr. Üyesi Salimya GANIYEVA

Türk ve Kazak Hukukunda Yabancı Yatırımların Teşviki (s. 83-137)

Dr. Öğr. Üyesi Nebahat KAYAER

Atık ve Artıklarla Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu (TCK m. 181/1) (s. 139-203)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KILINÇ

İcra Tazminatına Hükmedilebilmesinde Talep Koşulu ve Taleple Bağlılık İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi (s. 205-231)

Dr. Öğr. Üyesi İlknur SERDAR

Uçuşun İptaline ve Uzun Gecikmesine Sebebiyet Veren “Olağanüstü Haller”de Sorumluluktan Kurtulma (s. 233-304)

Dr. Öğr. Üyesi İpek Sevda SÖĞÜT

A General Outlook on The Issue of Trade Restrictions in Roman Law (s. 305-332)

Dr. Öğr. Üyesi Celal YEŞİLÇAYIR

İnsan Haklarının Sağlanmasında Temel Bir Sorunsal Olarak Demokrasi (s. 333-351)

Dr. Öğr. Gör. Simge AKSU KAYACAN

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Bakım Alacaklısının Güvence Sağlamaya Yönelik Hakları (s. 353-395)

Arş. Gör. Dr. Rahime ERBAŞ

İcrai veya İhmali Olarak Somut Olayda Davranışın Gerçekleştiriliş Biçiminin Tespiti Meselesi (s. 397-449)

 

&

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Faculty of Law Review

Volume: 21     Number: 1     Year: 2019

CONTENTS

 

Assoc. Prof. Dr. Özge AYAN

The Effects of Death on Corporate Law Relations (p. 1-26)

Assist. Prof. Dr. Ali BAL

Invoking European Consensus by the European Court of Human Rights (p. 27-82)

Assist. Prof. Dr. Salimya GANIYEVA

Inducement of Foreign Investment in Turkish and Kazakh Laws (p. 83-137)

Assist. Prof. Dr. Nebahat KAYAER

Intentional Pollution Crime of the Environment with Wastes and
Residuals (TCK Art. 181/1) (p. 139-203)

Assist. Prof. Dr. Ayşe KILINÇ

Demand Condition for Awarding Execution Compensation and Its Evaluation in Regard to the Principle of Being Bound
by the Scope of Demand (p. 205-231)

Assist. Prof. Dr. İlknur SERDAR

Exclusion of Liability in the Cancellation and Long Delay of Flight Caused by “Extraordinary Circumstances” (p. 233-304)

Assist. Prof. Dr. İpek Sevda SÖĞÜT

A General Outlook on The Issue of Trade Restrictions in Roman Law (p. 305-332)

Assist. Prof. Dr. Celal YEŞİLÇAYIR

Democracy as an Essential Problematic for Ensuring of Human Rights (p. 333-351)

Lecturer (PhD) Simge AKSU KAYACAN

The Rights of Care Creditor to Provide Assurance in Contract for Lifelong Support (p. 353-395)

Research Assist. Dr. Rahime ERBAŞ

The Challenges in Qualifying the Conduct in Concrete Cases as Commission or Omission (p. 397-449)

DEÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ – Cilt 21, Sayı 1, 2019


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast