Cilt 20, Sayı 1, 2018


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt: 20    Sayı: 1     Yıl: 2018

İÇİNDEKİLER

 

 Prof. Dr. Şeref ERTAŞ

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ben (s. 1-13)

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ

Boşanma Davalarında Delillerin Gösterilmesine ve İbrazına İlişkin Güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararlarının (Önemli Bir İçtihat Değişikliğinin) Değerlendirilmesi (s. 15-61)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan EKİZ

İsveç Anayasası Üzerine Notlar (s. 63-124)

Doç. Dr. Mila VERSTEEG / Dr. Öğr. Üyesi Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ (Çev.)

Popüler Olmayan Anayasacılık   (s. 125-197)

Dr. Öğr. Üyesi Meltem İNELİ CİĞER

Silahlı Çatışma Durumlarında Ayrım Gözetmeyen Şiddet Hareketlerinden Kaçan Kişilerin Avrupa Birliği Hukuku ve Türk Hukukunda İkincil Korunması   (s. 199-237)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru KARADEMİR

Türk Hukukunda Çifte/Çok Vatandaşlıktan Kaynaklanan Sorunlar   (s. 239-264)

Dr. Öğr. Üyesi Emine KOÇANO RODOSLU

KKTC Hukuku’nda Yasal ve İradi Mirasçılığın Kazanılması ve Kaybedilmesi   (s. 265-291)

Dr. Öğr. Üyesi Baki Oğuz MÜLAYİM

Kalkınma Ajanslarında 6772 Sayılı Kanun Kapsamında İlave Tediye Uygulaması   (s. 293-319)

Arş. Gör. Tansu SAYAR / Uzm. Dr. Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK

Türkiye’de Uygulanan Kürtajda Eşin Rızasını Alma Zorunluluğu ve Amerikan Yargısından Bir Örnek: Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania V. Casey Kararı   (s. 321-349)

Arş. Gör. Simay DOĞMUŞ

Karar İncelemesi-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin X – Türkiye Kararı (Başvuru No: 24626/09)   (s. 351-396)

Arş. Gör. Burcu İRGE ERDOĞAN

5718 Sayılı MÖHUK Uyarınca Tenkis Davasında Uygulanacak Hukukun Kamu Düzeni Bakımından Değerlendirilmesi ve Yetkili Mahkeme   (s. 397-430)

Arş. Gör. Aslıhan NESLİ

Eski Eserlerin Korunmasının Hukuk Tarihi Yönüyle İncelenmesi   (s. 431-478)

&

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Faculty of Law Review

Volume: 20     Number: 1     Year: 2018

CONTENTS

 

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ

Dokuz Eylul University Faculty of Law and Me (p. 1-13)

Assist. Prof. Dr. Pınar ÇİFTÇİ

Evaluation of the Current Decision of the Supreme Court Assembly of Civil Chambers Regarding the Submission of Evidence in Divorce Proceedings  (p. 15-61)

Assist. Prof. Dr. Serkan EKİZ

Some Notes on Swedish Constitution  (p. 63-124)

Associate Prof. Mila VERSTEEG / Assist. Prof. Dr. Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ (Transl.)

Unpopular Constitutionalism  (p. 125-197)

Assist. Prof. Dr. Meltem İNELİ CİĞER

Subsidiary Protection of Persons Fleeing Indiscriminate Violence in Situations of Armed Conflict in European Law and Turkish Law  (p. 199-237)

Assist. Prof. Dr. Ebru KARADEMİR

Double/Multiple Citizenship Related Problems in Turkish Law  (p. 239-264)

Assist. Prof. Dr. Emine KOÇANO RODOSLU

Acquisition and Loss of Statutory and Voluntary Inheritance in Turkish Republic of Northern Cyprus Law  (p. 265-291)

Assist. Prof. Dr. Baki Oğuz MÜLAYİM

The Application of Additional Disbursement in the Development Agencies in Accordance with the Law No. 6772  (p. 293-319)

Research Assist. Tansu SAYAR/Spec. Dr. Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK

The Regulation of Spousal Consent in Abortion in Turkey and an Example from American Jurisdiction: Case of Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania V. Casey  (p. 321-349)

Research Assist. Simay DOĞMUŞ

A Review of the European Court of Human Rights Case of X v. Turkey (Application No: 24626/09)  (p. 351-396)

Research Assist. Burcu İRGE ERDOĞAN

Assessment of the Applicable Law About Actions for Reduction According to Law No. 5718 in View of Public Order and the Competent Court (p. 397-430)

Research Assist. Aslıhan NESLİ

Examination of the Conservation of Ancient Artifacts in Terms of Legal History  (p. 431-478)

 

DEÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ – Cilt 20, Sayı 1, 2018


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast