Cilt 18, Sayı 2, 2016


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 18    Sayı : 2     2016

İ Ç İ N D E K İ L E R

Vecdi Aral’da Hukukun Bilimselliği Sorunu (s. 1-40)

Yrd. Doç. Dr. Sercan GÜRLER

 

1151/2012 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tarım Ürünleri ve Gıda Maddeleri ile İlgili Kalite Düzenlemeleri Tüzüğünde Şartname Kavramı (s. 41-73)

Dr. Didem ÖZGÜR

 

Gümrük Vergilerinden Kaynaklanan Anlaşmazlıkların Uzlaşma Yolu İle Çözümü  (s. 75-125)

Arş. Gör. Burcu DEMİRBAŞ AKSÜT/Arş. Gör. Özgecan GÖK

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru İncelemelerinde Çalışma Hakkı (s. 127-165)

Arş. Gör. Zeynep KILIÇKAYA

 

Sendikaların Dava Ehliyetinin Topluluk Davası Kapsamında  Değerlendirilmesi (Karar İncelemesi) (s. 167-206)

Battal ŞENER (Hâkim)

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 18     Number : 2     2016

C O N T E N T S

The Problem of Legal Scientificity in Vecdi Aral (1-40)

Assistant Prof. Dr. Sercan GÜRLER

Specification Term on the Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs (s. 41-73)

Dr. Didem ÖZGÜR
Resolution of the Disputes Resulting from Custom Duties by Conciliation (s. 75-125)

Research Assistant Burcu DEMİRBAŞ AKSÜT
Research Assistant Burcu Özgecan GÖK

The Right to Work in the Individual Application Assessments of the Constitutional Court in the Light of the Judgments of the European Court of Human Rights (s. 127-165)

Research Assistant Zeynep KILIÇKAYA

The Evaluation of Unions’ Capacity to Sue within the Scope of Group Actions (Judgment Examination) (s. 167-206)

Battal ŞENER (Judge)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast