Prof. Dr. Mustafa ALP

02-09-2015

Prof. Dr. Mustafa ALP

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi Buca 35390 İzmir/TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 19 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: mustafa.alp@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1991’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden üçüncülük derecesi ile mezun olan Mustafa Alp, İzmir Adliyesi’nde adli yargı hakimlik stajını yapmaktayken, MEB ve YÖK’ün 1416 s. Kanun uyarınca yaptığı burs sınavında başarılı oldu. 1992’de İş Hukuku alanında doktora öğrenimi görmek üzere burslu olarak Almanya’ya gitti. Köln’de dil öğrenmesinin ardından 1993’de Tübingen Üniversitesi’nde Prof. Dr. Wolfgang Zöllner’in danışmanlığında doktora öğrenimine başladı. 12 Şubat 1998’de “Die Berücksichtigung der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit im Rahmen des KSchG (Feshe Karşı Koruma Kanunu Çerçevesinde İşletmenin Karar Özgürlüğünün Dikkate Alınması” konulu doktora tezi ve “summa cum laude” derecesi ile hukuk doktoru unvanını kazandı. Aralık 1998’de DEÜ Hukuk Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı. Askerliğini Mart 1999-Temmuz 2000 tarihleri arasında yedeksubay olarak Ulaştırma Okulu ve Jandarma Okullar Komutanlığında yaptı. DAAD bursu ile iki ay Tübingen Üniversitesinde ve Alexander von Humboldt Vakfı bursu ile dokuz ay Köln Üniversitesinde araştırma yaptı. “İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi” konulu doçentlik tezi ve 24 Mart 2006 tarihinde verdiği sınavla doçent unvanını kazandı. Ekim 2006’da DEÜ Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD’na doçent olarak atandı. “Çalışanın İşvereni ve İş Arkadaşlarını ihbar Etmesi (Whistleblowing)” konulu profesörlük takdim tezi ile 18 Şubat 2014 tarihinde profesör oldu. Almanya Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak Türk Hukukuna Giriş (Türkçe/Almanca) dersini verdi. Ekim 2015 tarihinden bu yana İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği (Türk Milli Komitesi) yönetim kurulu üyesidir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku olmakla birlikte, Mustafa Alp, bu alanlar dışında Borçlar Hukuku ve Anayasa Hukuku ile de yakından ilgilenmektedir. Temel çalışma alanları içinde de özellikle, iş ilişkisinin sona ermesi, iş güvencesi, çalışma koşullarında değişiklik, sosyal haklar, Avrupa Birliği iş hukuku, whistleblowing, compliance ve yabancıların çalışma izni konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Die Berücksichtigung der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit im Rahmen des KSchG, Köhler Verlag, Tübingen, 1998.
 • İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005.
 • Arbeitsrecht in Europa (Avrupa’da İş Hukuku), 2. Bası, Henssler/Braun içinde: “Türkisches Arbeitsrecht (Türk İş Hukuku)”.
 • “Çalışanın İşvereni ve İş Arkadaşlarını ihbar Etmesi – Çalışanın Hukuka ve Etik Kurallara Aykırılıkları İfşa Hakkı ve İhbar Borcu- (Whistleblowing)”, Beta Yayınevi, İstanbul, 2013.
 • Arbeitsrecht in Europa (Avrupa’da İş Hukuku), 3. Bası, Henssler/Braun içinde: “Türkisches Arbeitsrecht (Türk İş Hukuku)”, Köln, 2011.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • İşçinin Feshe Karşı Korunması (İş Güvencesi Yasası)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, 2003, 1-40.
 • Avrupa Birliği Temel Sosyal Hakları ve Türk İş Hukuku”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, 2004, 1-41.
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi”, Cilt: 53, Sayı:2, 2004, 33-59.
 • Ölçülülük İlkesinin Özel Hukuk ve İş Hukukunda Özellikle İş Akdinin Feshinde Uygulanması”, Yasa Hukuk Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 205, Ocak 1999/12, 1519-1534.
 • “Die unternehmerische Entscheidungsfreiheit trotz eines Kündigungsschutzes?”, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, Cilt II, İstanbul, 2001, 995-1045.
 • “Anayasa Hukuku Bakımından Mahkeme Kararlarında Gerekçe”, Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan, İzmir, 2001, 425-441.
 • “Avrupa Birliği ve Alman Hukukunda Temerrüt Faizi Konusundaki Son Gelişmeler”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Galatasaray üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2002, 417-434.
 • “İş Sözleşmesindeki Değişiklik Kayıtlarının İçerik Denetimi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Eylül 2006, Sayı 3, 37-53.
 • “İş Hukukunda İkalenin (Bozma Sözleşmesi) Geçerlilik Koşulları”, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2008, Sayı: 17, 27-46.
 • “İşverene Tek Taraflı Ücret Değişikliği Yetkisi Veren Sözleşme Kayıtlarının Geçerlilik ve Denetim Ölçütleri”, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2009, Sayı 21, 11-36.
 •  “İş Sözleşmesinin Devrinde Bazı Sorunlar”, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, İzmir, 2007, 189-209.
 • “Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirmenin İş İlişkilerine Etkisi (TTK 178; 158; 190)”, Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 2012/1, Sayı: 32, s. 51-74.
 • “Eğitim Giderleri Karşılığı Cezai Şart ve İş Akdinin Feshi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı:19, Eylül 2010, s. 28-40, 2010.
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Heinisch/Almanya Kararı Işığında Whistleblowing (işçinin İfşa ve İhabarı) ve İş İlişkisinde İfade Özgürlüğü”, Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan, Cilt I, s. 385-422, İzmir 2014.
 • “Olumsuz İşyeri Uygulaması ile Bir İkramiyenin Kaldırılması-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve 22. Hukuk Dairesi Kararlarının İncelenmesi”, DEÜ Hukuk Fakültesi Özel Sayısı, C. 16, 2014, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, Cilt IV, (Basım Yılı 2015), s. 3073-3092.
 • “İş Yargılamasında Belirsiz Alacak Davası”, Prof. Dr. Mustafa Alp-Araş. Gör. Duygu Çelebi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2016, Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan Özel Sayısı, Cilt I, s. 83-137.
 • “İşletme Toplu İş Sözleşmelerinde Yetki”, Prof. Dr. Mustafa Alp-Araş. Gör. Betül Erkanlı, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Özel Sayısı 2016, Prof. Dr. Fevzi Demir’e Armağan, s. 69-100.
 • “Aynı İl Sınırları İçinde İşyeri Değişikliğinin Esaslı Değişiklik Kabul Edilmesi -Karar İncelemesi-”, DEÜ Hukuk Fakültesi Özel Sayısı, C.21, 2019, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, Cilt II, s. 2113-2127.
 • “Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yargıtay Tarafından Resen Belirsiz Süreli İş Sözleşmesine Dönüştürülmesi”, Prof. Dr. Savaş Taşkent’e Armağan, İstanbul, 2019, 477-502.

II. Karar İncelemeleri

 • “İşverene İşçinin İşini Değiştirme Yetkisi Veren Sözleşme Hükümlerinin Sınırları ve Denetimi”, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Yargıtay Kararları İncelemeleri, YKİ 2006, Sayı 1, 1.
 • “Otuz Hizmet Yılını Doldurmuş ve Emekliliğe Hak Kazanmış Olmak İş Sözleşmesinin Feshi İçin Geçerli Sebep Midir?”, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Yargıtay Kararları İncelemeleri, YKİ 2006, Sayı 2.
 • “Tıbbi Tanıtım Sorumlusunun İş Sözleşmesinin Feshi”, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi, 2007, Sayı 3.
 • “Personel Yönetmeliği ile Yaş Sınırı Getirilmesi”, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi, 2007, Sayı 4, 171-189.
 • “Greve Sonradan Katılmanın Sonuçları”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Haziran 2007, Sayı 6, 142-150.
 • “Birbirini İzleyen İş Sözleşmeleri Akdedilerek Hizmet Akdinin Devri -Karar İncelemesi-“, Ali Güneren’e Armağan, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul, 2010, 93-101.

III. Tebliğler

 • Die Koalitionsfreiheit nach Art. 11 EMRK und die Probleme im türkischen Recht”, Tagungsband II “Die Bedeutung der EMRK für die nationale Rechtsordnung” (“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 11’e göre Sendikal Özgürlük ve Türk Hukukundaki Sorunlar”, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Ulusal Hukuktaki Önemi” Bildiri Kitabı II).
 • Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Işığında Yasal Temerrüt Faizi”, Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu I, Bildiriler-Tartışmalar; Batider, Ankara, 2001/VI, 151-201.
 • Hizmet Akitlerinin Sona Ermesi ve İşçilik Alacaklarının Güvencesi”, Ekonomik Krizin İş Hukuku Uygulamasına Etkisi Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi-İstanbul Barosu, İstanbul, 2002, 91-126.
 • “Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi”, İş Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu, İstanbul Barosu ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, 2007, 56-87.
 • “Bireysel İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı Açısından Yargıtay’ın 2006 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Milli Komitesi, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Toplantısı, Ankara, 2009, 133-177.
 • “İş Sözleşmesinin Devri”, İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, 2009, 301-329.
 • “İşletme Gerekleri ile Fesih”, Ekonomik Kriz Koşullarında Feshe Karşı Korunma Sempozyumu, Çalışma Hukuku, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Barosu, 2009, 90-118.
 • “Ekonomik Kriz Sırasında İş Sözleşmesinin Esaslı Değişiklik Uygulamaları İle Ayakta Tutulması”, İş Hukukunda Güncel Sorunlar 2009 Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Barosu, Haziran 2009.
 • “Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmelerinin Diğer Normlarla İlişkisi”,Türk Alman Uluslararası İş Hukuku Sempozyumu 2011, Malatya, 169-185.
 • “Yeni Borçlar Kanunu’nun İş Hukukuna Etkileri”, İş yargılamasında Güncel Sorunlar Sempozyumu, İzmir Barosu, 16-17 Mart 2012.
 • “Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirmenin İş İlişkilerine Etkisi (TTK 178; 190)”, İş Hukuku Sempozyumu, Kocaeli, Mayıs 2012.
 • “Yeni Borçlar Kanunu: Hizmet Sözleşmesinin Kuruluşu ve İfasına İlişkin Hükümler”, 17. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, İstanbul, Haziran 2012.
 • “Yeni Borçlar Kanunu’nun İş Hukuku’na Etkileri”, İzmir Barosu İş Hukuku Günleri II, 2013 Sempozyumu, İzmir, 2014, s. 118-148.
 • “Bireysel İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı Açısından Yargıtay’ın 2013 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Milli Komitesi, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Toplantısı, İstanbul, 2014.
 • “İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin İşvereni İhbar Hakkı Ve Yükümlülüğü”, Soma ve İş Güvenliği Konferansı, İzmir Barosu, 10.6.2015.
 • “Geçici İş İlişkisi”, İzmir Barosu 5. İş Hukuku Günleri, 3-4 Haziran 2016.
 • “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı ve Zorunlu Arabuluculuk”, İzmir Barosu 6. İş Hukuku Günleri, 26-27 Mayıs 2017.
 • “Haklı Fesih – Geçerli Fesih”, İzmir Barosu 7. İş Hukuku Günleri, 11-12 Mayıs 2018.
 • “İş Sözleşmesinin Feshinde Haklı-Geçerli Neden Kavramı”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği-Kayseri Barosu Toplantısı, 13 Nisan 2019.
 • “Fazla Çalışma Ücret Alacağına İlişkin yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi”, İzmir Barosu İş Hukuku Günleri-8, 11 Mayıs 2019.

Halen Verdiği Dersler

A. Lisans Dersleri

 • İş Hukuku
 • Temel Hukuk Bilgisi
 • Einführung in türkisches Recht und türkische Rechtssprache

B. Lisans Üstü (Yüksek Lisans – Doktora)

 • Holdinglerde İşçi-İşveren İlişkileri (Özel Hukuk ve Ekonomik Hukuk Yüksek Lisans)
 • Sendikalar Hukuku (Özel Hukuk Yüksek Lisans)
 • İş Hukukunun Güncel Sorunları (Özel Hukuk Yüksek Lisans)
 • İş Hukukunda Esneklik (Özel Hukuk Doktora)
 • Die Beendigung des Arbeitsverhaeltnisses (Özel Hukuk Doktora)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast