Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

03-09-2015

Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 81 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: muhammet.ozekes@deu.edu.tr Web Sayfası: http://kisi.deu.edu.tr/muhammet.ozekes

Prof. Dr. Muhammet Özekes

Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

02.02.1967: doğum-Erzurum.

1973-1978: İlkokul-Erzurum İsmet Paşa İlkokulu.

1978-1981: Ortaokul-Erzurum Şair Nef’i Ortaokulu.

1981-1984: Lise-İzmir Atatürk Lisesi.

1984-1985: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü.

1985-1989: Lisans-Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

1989-1990: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı araştırma görevlisi sınavı ve atama.

1989-1990: Avukatlık stajı. Halen İzmir Barosu’na kayıtlı avukat.

1991-1993: Yüksek Lisans-Dokuz Eylül Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı. “Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale” konulu yüksek lisans tezi. Tez danışmanı: Doç. Dr. Hakan PEKCANITEZ. Yüksek lisans tezinin Prof. Dr. Seyfullah Edis, Prof. Dr. Necip Ortan ve Doç. Dr. Hakan Pekcanıtez’den oluşan jüri önünde savunulması ve başarılı bulunması.

1993-1995: Dokuz Eylül Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora programına başlama, ders aşamasının tamamlanması ve Prof. Dr. Aydın Zevkliler, Prof. Dr. Selçuk Öztek ve Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’den oluşan jüri önünde yeterlilik sınavının verilmesi.

1995 Eylül – 1997 Nisan: Almanya, Münster-Westfaelische Wilhelms Üniversitesi’nden alınan bursla yabancı dilin geliştirilip, doktora tezi hakkında araştırma yapılması.

1998 Haziran: Doktora– Dokuz Eylül Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı. Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez danışmanlığında “İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Haciz” konulu doktora tezinin tamamlanıp, Prof. Dr. Ejder Yılmaz, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Yrd. Doç. Dr. Oğuz Atalay’dan oluşan jüri önünde savunularak ve başarılı bulunması.

1999 Ocak: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atanma.

1999 Temmuz-Eylül: DAAD’nin araştırma bursu ile üç ay Münster-Westfaelische Wilhelms Üniversitesi’nde araştırma.

2000 Ocak-Şubat: Bedelli askerlik çerçevesinde, askerlik görevinin Malatya’da yapılması.

2004 Mayıs: Doçentlik-Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Alanında, Prof. Dr. Ergun Önen, Prof. Dr. Ramazan Arslan, Prof. Dr. Ejder Yılmaz, Prof. Dr. Selçuk Öztek ve Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’den oluşan jüri tarafından başarılı bulunarak doçent unvanının verilmesi. Doçentlik tez konusu: “Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı”.

2009 Aralık: Profesörlük-Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Alanında profesör. Profesörlük takdim tez konusu: “İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler”.

ESERLER VE ÇALIŞMALAR

Kitaplar

 1. Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, İstanbul 1995 (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tez)
 2. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara 1999 (Yayınlanmış Doktora Tez)
 3. Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003. (Yayınlanmış Doçentlik Çalışması)
 4. İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, Ankara 2009 (Yayınlanmış Profesörlük Çalışması)
 5. Sorular-Şemalar-Örneklerle Temel Hukuk Bilgisi, Bası, Ankara 2021.
 6. 100 Soruda Medeni Usul Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi (İstinaf ve Temyiz), 3. Bası, Ankara 2016.
 7. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hukuk Yargılamamıza Ne Getiriyor?, İzmir 2011 (İzmir Barosu Yayını-Eğitim El Kitabı)
 8. Pekcanıtez Medeni Usul Hukuku (Dinamik Kitap), 15. Bası, İstanbul 2017 (12, 13, 19, 19A, 21, 23. Bölümlerin yazarlığı ve kitabın tümü için ortak editörlük)
 9. Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 8. Bası, İstanbul 2020 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof. Dr. Oğuz Atalay ile birlikte)
 10. İcra ve İflâs Hukuku, 11. Bası, Ankara 2013 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz Atalay ve Doç. Dr. Meral Sungurtekin Özkan ile birlikte)
 11. İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 7. Bası, İstanbul 2020 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz Atalay ve Doç. Dr. Meral Sungurtekin Özkan ile birlikte)
 12. İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler, 17. Bası, İstanbul 2020 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof. Dr. Oğuz Atalay ile birlikte)
 13. Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler, 14. Bası, İstanbul 2020 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof. Dr. Oğuz Atalay ile birlikte)
 14. Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, 22. Bası, İstanbul 2020 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Doç. Dr. Mine Akkan ile birlikte)
 15. İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar, 20. Bası, İstanbul 2020 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ile birlikte)
 16. Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku, 3. Bası, Eskişehir 2017 (Anadolu Üniversitesi yayını, kitapta Tebligat Hukuku Bölüm Yazarlığı; Y.Doç. Dr. Emel Hanağası ile birlikte)
 17. Hukuk Muhakemesinde İstinaf El Kitabı, Ankara 2007 (AB-Eşleştirme Projesi, Türkiye Adalet Bakanlığı, Hollanda Yargı Konseyi, İsveç Ulusal Mahkemeler Konseyi Ortak Projesi, kitapta bölüm yazarlığı)
 18. “Hukuk Muhakemeleri Kanununun Değerlendirmesi” (Yargıtay Başkanı, Yargıtay Hukuk Daire Başkanları, Kanunu Hazırlayan Akademisyenlerden), HUKAB Yayınları, Ankara 2012 (Bu kitapta Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ile Birlikte Soru-Cevap Şeklinde Değerlendirme Yapılmıştır).
 19. İcra ve İflâs Hukuku, 4. Bası, Eskişehir 2016 (Anadolu Üniversitesi yayını; Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof. Dr. Oğuz Atalay ile birlikte)
 20. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, 2. Bası, İstanbul 2019 (Prof. Dr. Ömer Ekmekçi /Prof. Dr. Murat Atalı/Prof. Dr. Vural Seven ile birlikte)
 21. 7251 Sayılı Kanunla Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler, Ankara 2020 (Barolar İçin Özel Baskı/Bilge Yayınevi-Eğitim El Kitabı).

B. Makaleler

 1. “Medeni Usul Hukukunda Yok Hüküm ve Etkisiz Hüküm”, Yargıtay Dergisi, C. 26, 2000-Ekim, s. 661 vd.
 2. “2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunundaki Zorunlu Tahkim İle İhtiyari Tahkimin Karşılaştırılması”, T.Tufan YÜCE’ye Armağan, İzmir 2001, s. 149 vd. (Erhan Birbenle ortak makale)
 3. “Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İhtiyati Tedbir”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/2, s. 89 vd. (hakemli)
 4. “İhale Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle Yapılan Artırma (Tamamlayıcı Artırma)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003/1, s. 167 vd. (hakemli)
 5. “İş Kanunu’nun 20. ve 21. maddelerinin Medeni Yargılama ve İcra Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Baki KURU Armağanı, Ankara 2004, s. 479 vd.
 6. “Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Kanun Yolu İncelemesi -Özellikle İstinaf-“, Legal Hukuk Dergisi, 2004/23, s. 3103 vd. (hakemli)
 7. “Yüksek Öğretimde Sorunlar”, Güncel Hukuk Dergisi, 2004/11, s. 30-37 (Yusuf Karakoç ile ortak makale). (hakemli)
 8. “Ülkemizde Hukukun Vicdan ve Ahlâk Sorunu”, Eskişehir Barosu Dergisi, 2005/6, s. 1-16.
 9. “FSEK’de İspata İlişkin 76. maddenin İspat Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi”, Legal Fikrî ve Sınaî Haklar Dergisi, 2005/1, s. 78 vd. (hakemli)
 10. “Hukuk Öğretim ve Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması”, Eskişehir Barosu Dergisi, 2005/7, s. 15-20 (Yusuf Karakoç ile ortak makale).
 11. “Yargılamada Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranan Taraf Aleyhine Hükmedilecek Vekalet Ücreti”, MİHDER 2005/1, s. 29-49. (hakemli)
 12. “Hukuk Yargılamasında Yeni Bir Aşama-HMK Tasarısı’nda Ön İnceleme”, HPD 2006/8, s. 101-110. (hakemli)
 13. “İşe İade Davalarında Hüküm Altına Alınan Alacakların Takibi ve İcra Tazminatları”, SİCİL İş Hukuku Dergisi 2006/4, s. 32-38.
 14. “Konusu Para Alacağı Olan Geçici Hukukî Korumaların Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi”, MİHDER 2006/3, s. 1235-1274 (Evrim Erişir ile ortak makale) (hakemli)
 15. “Arrest im türkischen Zwangsvollstreckungsrecht”, Zeitschrift für Zivilprozess International (ZZPInt) 12 (2007), s. 317-324. (hakemli)
 16. “Çekişmesiz Yargıda İlgililerin Kanun Yoluna Başvuru Hakkı”, Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 685 vd.
 17. “Dava Dilekçesinde Hukukî Sebep Bildirmek Zorunludur”, Halûk Konuralp Anısına Armağan, Ankara 2009, s. 745-781.
 18. “Hukuk Yargılamasında Süre Tutum Müessesesi Yoktur”, Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 381-396.
 19. “Yeni Bir İcra Sistemi Önerisi”, Bilge Umar’a Armağan, İzmir 2010, DEÜHFD Özel Sayı 2009, C. 11, s. 921-940.
 20. “Özel Hukuk – Kamu Hukuku ve Yargılama Hukuku Bakımından Kanunların Zaman İtibariyle Uygulanması”, Fırat Öztan’a Armağan, C. II, Ankara 2010, s. 2859 vd.
 21. “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ne Getiriyor?”, Esas Hukuk Dergisi 2011/1, s. 6-10.
 22. “The new Turkisch Code of Civil Procedure (CCP) and the reforms it has brought”, IJPL (International Journal of Procedural Law) Volume 2/2012/1, s. 211-217) (Murat Atalı ile ortak makale).
 23. “Hukuk, Bilim ve Üniversite”, Taraf Gazetesi Eki, 25.07.2012, s. 9-10.
 24. “Yargı, Yargılama ve Hukukçu: Durum, Sorun ve Çözüm “Adalet mi İstiyoruz, Kayırılmak mı?”, Yeni Türkiye, Mayıs-Haziran 2013, S. 52, s. 501-512.
 25. “Anayasa Mahkemesinin Kararı Karşısında Kısmî Dava İle Belirsiz Alacak Davası Arasındaki Sınırın Belirlenmesi Sorunu (Belirli-Belirsiz-Belirlenebilir Alacak Ayrımı)” Ejder Yılmaz’a Armağan, C.II, Ankara 2014, s. 1589 vd.
 26. “HMK Bakımından Dava Dilekçesinde Eksiklik Halinde Yapılması Gereken İşlemler”, Hakan Pekcanıtez’e Armağan, İzmir 2015, DEÜHFD Özel Sayı, C. 16, s. 263-300.
 27. “İstinafın Temyizden Farkları-İstinaf Küçük Temyiz Değildir”, İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi, Haziran 2016, S. 9, s. 26-29.
 28. “İstinafa Başlarken Olumlu ve Olumsuz Etkenler”, Mersin Barosu Dergisi, 2016/S. 40, s. 38-41.
 29. “İstinafla Birlikte Harç Konusunda Uygulamada Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar”, İzmir Barosu Dergisi, 2017 (Yıl:82)/1, s. 271-284.
 30. “7036 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin İşe İade Davasının Niteliği ve İcrasına Etkisi”, SİCİL İş Hukuku Dergisi 2018/39, s. 62-77 (hakemli)
 31. “Elveda İflâsın Ertelenmesi, Hoşgeldin Konkordato”, Franchise Market Türkiye Dergisi, 2018/Ekim, S. 5, s. 48-50.
 32. “Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Yeni Takip Yolu (7155 Sayılı Kanunun Düzenlemesi)”, İzmir Barosu Dergisi 2018/3, s. 225-256.
 33. “Arabuluculuk Mahkemelerine Doğru Tehlikeli Gidiş”, Kayseri Barosu Dergisi-Duruşma Arası, 2019/1, s. 52-63.
 34. “Zorunlu Arabuluculukta Geçici Hukukî Korumaların Durumu”, İzmir Barosu Dergisi 2020/1, s. 253-283.
 35. “Menfi Tespit Davalarını Zorunlu Arabuluculuğa Dahil Saymanın Gereksizliği Üzerine (İstanbul BAM Kararları Örneğin Bir Bakış)”, TBBD 2020 (148), s. 101-134 (Dr. Pınar Çiftçi ile ortak çalışma)
 36. “Fevkalade Hallerde Adalet Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Süreler Hakkında Kanun Önerisi” (23.03.2020) (https://blog.lexpera.com.tr/fevkalade-hallerde-adalet-hizmetlerinin-yurutulmesi/) (COVID-19 Salgının Hukukî Boyutu – Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirmeler, Edt. Muhammet Özekes, İstanbul 2020, s. 13-18) (Prof. Dr. Vural Seven ile ortak çalışma)
 37. 7226 Sayılı Kanun ile İcra ve İflâs Kanunu m. 330 Hükmünü Uygulayan Cumhurbaşkanlığı Kararı (2279 Sayılı) Çerçevesinde Ortaya Çıkan Bazı Sorular ve Tartışmalara Cevaplar (27.03.2020) (https://blog.lexpera.com.tr/7226-sayili-kanun-ile-cumhurbaskanligi-karari-neticesinde-ortaya-cikan-sorunlar/) (COVID-19 Salgının Hukukî Boyutu – Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirme, Edt. Muhammet Özekes, İstanbul 2020, s. 159-186) (Prof. Dr. Oğuz Atalay ile ortak çalışma)
 38. “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2020) Değerlendirilmesi” (30.03.2020) (https://blog.lexpera.com.tr/hmk-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-teklifinin-2020-degerlendirilmesi/) (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof. Dr. Oğuz Atalay ile ortak çalışma)
 39. “COVID-19 Salgınından Dolayı Alman Hukukunda Yargılama ve Takip Hukukuna İlişkin Hukukî Durum ile Özellikle İflâslar (Küllî İcra) Hakkındaki Düzenlemeye Genel Bakış” (05.04.2020) (https://blog.lexpera.com.tr/kovid-19-salginindan-dolayi-alman-hukukunda-yargilama-ve-takip-hukukuna-iliskin-hukuki-durum/#fnref12) (COVID-19 Salgının Hukukî Boyutu – Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirme, Edt. Muhammet Özekes, İstanbul 2020, s. 243-250) (Dr. Nilüfer Boran Güneysu ile ortak çalışma)
 40. “Covid-19 Salgını Sebebiyle Özel Hukuk Alanında Yapılan Düzenlemelerin Doğurduğu Sorunlar Üzerine Tespitler ve Öneriler” (10.04.2020) (https://blog.lexpera.com.tr/salgin-sebebiyle-ozel-hukuk-alaninda-yapilan-duzenlemeler-uzerine-tespitler/) (COVID-19 Salgının Hukukî Boyutu – Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirme, Edt. Muhammet Özekes, İstanbul 2020, s. 3-11)
 41. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığının Maaş Kesintileri Hakkında 7226 sayılı Kanunun (ve İİK m. 330’un) Hükmü ile Yargıtay Kararlarına Açıkça Aykırı Görüşü” (18.04.2020) (https://blog.lexpera.com.tr/adalet-bakanligi-icra-isleri-daire-baskanliginin-maas-kesintilerine-iliskin-gorusu-hukuka-aykiridir/) (COVID-19 Salgının Hukukî Boyutu – Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirme, Edt. Muhammet Özekes, İstanbul 2020, s. 195-202)
 42. “Hayalî Bir Kurum: İhtiyatî Tedbir Mahiyetinde İhtiyatî Haciz”, Mehmet Kılıç’a Armağan, İstanbul 2020, 449-480.
 43. “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 7251 Sayılı Kanun Hakkında Değerlendirme”, TBBD 2020 (150), s. 247-299. (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof. Dr. Oğuz Atalay ile ortak çalışma)

C. Karar İncelemeleri

 1. “Usulsüz Tebligat ve Dürüstlük Kuralı”, Manisa Barosu Dergisi, Temmuz 1998, s. 56 vd. (Karar İncelemesi)
 2. “İş Akdinin Sona Ermesinde Boşa Atılan İmza”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/3, s. 51 vd. (Karar İncelemesi) (hakemli)
 3. “Üzerinde İhtiyati Tedbir Bulunan Bir Gayrimenkulün Cebri İcra Yoluyla Satışı Sorunu”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Kemal Oğuzman’a Armağan, 2002/1, s. 527 vd. (Karar İncelemesi)
 4. “Medeni Usul Hukuku Bakımından Hizmet Tespit ve İşçilik Haklarına İlişkin Davaların Birlikte Açılması”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2004/4, s. 1382 vd. (hakemli)
 5. “İşçinin Sözleşmeye Aykırı Davranması Yargı Kararıyla Ödüllendirilebilir mi? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Not)”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2005/8, s. 1611 vd. (Polat Soyer ile ortak inceleme) (hakemli)
 6. “İhtiyati Haciz Kararlarının Gerekçeli Olması ve Kanun Yoluna Başvuru-Bir Karar Üzerine Değerlendirme”, Yavuz Alangoya’ya Armağan, İstanbul 2007, s. 469-484. (hakemli)
 7. “Kısmî ve Belirsiz Alacak Taleplerinde Islah Sorunu (Bir HGK Kararı Işığında İnceleme)”, MİHDER 2017/3, s. 685-717 (Uğur Bulut ile ortak inceleme) (hakemli)
 8. “Anayasa Mahkemesinin Aile Konutunun Haczedilmezliği (Eşin Meskeniyet İddiası) Hakkındaki Kararı Çerçevesinde Tespit, Değerlendirme ve Eleştiriler” (09.04.2020) (https://blog.lexpera.com.tr/anayasa-mahkemesinin-aile-konutunun-haczedilmezligi-hakkindaki-karari-degerlendirme/) (Dr. Pınar Çiftçi ile ortak çalışma)
 9. “Gerçek Bir İçtihat: 9. Hukuk Dairesi’nin Belirsiz Alacak ve Sürpriz Karar Yasağıyla İlgili Emsal Kararı”, (28.09.2020) (https://blog.lexpera.com.tr/gercek-bir-ictihat-9-hukuk-dairesinin-belirsiz-alacak-ve-surpriz-karar-yasagiyla-ilgili-emsal-karari/)

D. Çeviriler

 1. Helmut RÜSSMANN, “İnternette Hukuki İşlemler: Hukuki Geçerliliği ve İspat (Alman Hukukuna Göre)”, Uluslararası İnternet Hukuku Sempozyumu (21-22 Mayıs 2001/İzmir), İzmir 2002, s. 293 vd. (Tebliğ Çevirisi)
 2. Wolf-Dietrich WALKER, “İş Hukukunda Geçici Hukukî Korumalara İlişkin Seçilmiş Problemler”, MİHDER 2005/II, s. 379-389 (hakemli)

E. Tebliğler

E1. Yayınlanmış Olanlar

      Basılı ve Yazılı Olarak Yayınlananlar

 1. “Avukatlık Kanunundaki Değişiklikler”, (Avukatlar Günü, Manisa/2001, Manisa Barosu Dergisi 2001/3’de yayınlanmıştır)
 2. “Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı ve Hakkın Bazı Güncel Sorunları” (Matra Projesi, İzmir/26.05.2003, Legal Hukuk Dergisi, 2005/28, s. 1295 vd. ile Adil Yargılanma Hakkı, Global Hukuk Eğitimi Programları Direktörlüğü, İstanbul 2004, s. 265 vd.’da yayınlanmıştır)
 3. “İcra ve İflas Kanunu’ndaki İhtiyati Hacze İlişkin Değişikliklerin Değerlendirilmesi” (İstanbul/2004, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005/I-2, s. 445 vd. yayınlanmıştır) (hakemli)
 4. “Adil Yargılanma Hakkı-Oyun Teorisi ve Hukuk Eğitiminde Aktif Öğrenim” (I. Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir/29-30 Mayıs 2004, 1. Aktif Eğitim Kurultayı Bildiriler Kitabı, Editör: Emin Alıcı, İzmir 2004, s. 91-98’de yayınlanmıştır)
 5. “Oyun Teorisi – Hukuk Uygulaması ve Adil Yargılanma Hakkı” (İstanbul Barosu – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojik Bakışlar II Sempozyumu, İstanbul/7-11 Eylül 2004, 14. Kitap, İstanbul 2005, s. 80 vd. yayınlanmıştır)
 6. “İflâsın Ertelenmesi” (III. Medeni Usul ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı, Eskişehir/02 Ekim 2004, (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı II-III, Ankara 2007, s. 453-504 ve Legal HD 2005/33, s. 3249-3283’de yayınlanmıştır).
 7. “Hukuk Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları”, (Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2005 Toplantısı, İş Güvencesi Kurumu ve İşe İade Davaları, İstanbul/15.Ocak.2005, İstanbul 2005, s. 131-170’de yayınlanmıştır)
 8. “Basın İş Kanunu’ndan Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Sorunları” (Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2005 Mayıs Toplantısı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Legal İSGH Dergisi, Basın İş Hukuku, Ankara/13-14 Mayıs 2005), (Basın İş Hukuku Genel Esasları ve Uygulama Sorunları, İstanbul 2006, s. 189-207’de yayınlanmıştır).
 9. “Uyuşmazlık Çözüm Yolları İçinde Arabuluculuk ve Bir Düzenleme Önerisi” (Çekişmesiz Yargı ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Sempozyumu, Türkiye Noterler Birliği-Erzurum Noter Odası ve Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erzurum/23-26.Şubat.2006) (HPD 2006/7, s. 40-45’de yayınlanmıştır)
 10. “Üst Derece Mahkemeleri Kararlarında Gerekçe” (İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşunun Desteklenmesi Projesi- Uluslararası Konferans- İstinaf Mahkemelerinin Kurulmasından Sonra Yargıtay’ın Rolü Konferansı, Yargıtay-Ankara/3-4 Mayıs 2007, Ankara 2007, s. 72-99), Adalet Bakanlığı yayını olarak yayınlanmıştır
 11. “İstinaf Sistemi İle Birlikte Hukuk Yargılamasında İçtihat Aykırılıklarının Giderilmesi” (İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşunun Desteklenmesi Projesi- Uluslararası Konferans- İstinaf Mahkemelerinin Kurulmasından Sonra Yargıtay’ın Rolü Konferansı, Yargıtay-Ankara/3-4 Mayıs 2007, Ankara 2007, s. 143-151, Adalet Bakanlığı yayını olarak yayınlanmıştır.
 12. “İcra ve İflâs Kanunu’nda Yer Alan Kredi Kurumları İle İlgili İcra Hükümlerinin Eleştirisi” (Banka Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, İstanbul-8 Haziran 2007), Ankara 2007, s. 97-125, BATİDER Yayını olarak yayınlanmıştır.
 13. “Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Gözünden Yargılamanın Sorunları ve Değerlendirmesi”, (Yargı Reformu Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği, Ankara-18-20.06.2008), Ankara 2008, s. 231-254, TBB yayını olarak yayınlanmıştır.
 14. “Yargılama Usûlleri Bakımından Getirilen Yenilikler”, (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Toplantısı), Aydın Barosu, Aydın-16.02.2008; (Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Getirdiği Yenilikler Sempozyumu), Mersin Barosu, Mersin-08.11.2008. Halûk Konuralp Anısına Armağan, Ankara 2009, s. 783-788’de yayınlanmıştır.
 15. “Bilirkişinin Konumu ve Karşılaştırmalı Bir Bakış”, Bilirkişilik Sempozyumu, Bilirkişilik Uygulama Alanları, Sorunlar, Öneriler, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara/-18-19.12.2008, Ankara 2009, s. 55-63.
 16. “Türk İcra Hukukunun Sorunları ve Temel Haklar Bakımından Genel Değerlendirme”, (VII. Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı), İzmir-Çeşme/24-25 Ekim 2008, TBB Yayını, Ankara 2009, s. 265-291.
 17. “Adil Yargılanmaya Tehdit: Bilgisiz Hâkim ve Avukat”, (İstanbul Barosu – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojik Bakışlar IV Sempozyumu, İstanbul/25-29 Ağustos 2008), HFSA 21. Kitap (İstanbul Barosu yayını), İstanbul 2010, s. 92-103.
 18. “Yanılgılar ve Önyargılara Arasında Arabuluculuk”, Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk-Uluslararası Sempozyum, Adalet Bakanlığı-İngiltere Ankara Büyükelçiliği-Conflict Managment International, Ankara/5-6 Kasım 2009, T.C. Adalet Bakanlığı – İngiltere Büyükelçiliği Yayını, Ankara 2010, s. 105-124.
 19. “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı’nın Değerlendirilmesi”, Arabuluculuk Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği, Ankara 27-28 2012. (Toplantı AÜ Basımevi tarafından yayınlanmıştır, Ankara 2013, s. 17-33)
 20. “Arabuluculuk Çalışma Toplantısı Arabuluculukla İlgili Güncel Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler”, Arabuluculuk Çalışma Toplantısı, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eskişehir/26.04.2014 (Moderatörlük yapılan bu toplantı sonucu ortak Rapor halinde yayınlanmıştır, AndHD 2015/1 (C.1), s. 119-133) (http://andhd.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim /icerik/makaleler/25-published.pdf)
 21. “Interim Injunctions in Civil Procedure Law (Perspective of Civil Law System) – Medenî Yargılama Hukukunda Geçici Hukukî Korumalar (Kıta Avrupası Sistemine Bakış)”, Dünya Usûl Hukukçuları Birliği (IAPL) 15. Dünya Kongresi, İstanbul/26-28 Mayıs 2015 (Uluslararası toplantı); Toplantı Kitabında Basılmıştır: XVth International Assosciation of Procedural Law World Congress İstanbul 2015, 12 Levha Yayınları, İstanbul 2016 (Editör: Hakan Pekcanıtez/Nur Bolayır/Cemil Simil), s. 57-82.
 22. “Medenî Yargılama Hukukunda İstinaf”, Kanun Yolu Olarak İstinaf Semineri, Diyarbakır Barosu Toplantısı, Diyarbakır/26 Kasım 2016. (Sempozyum Kitabı: Diyarbakır Barosu Yayını-57, Diyarbakır/Ankara 2017, s. 13-53).
 23. “7036 sayılı Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine Eleştiri, Değerlendirme ver Öneriler”, Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul/23 Aralık 2017. (Toplantı Kitabı: Edt. Ö.Ekmekçi vd., İstanbul 2018, s. 41-122) (Murat Atalı ile birlikte)
 24. “İstinaf İncelemesi Sonunda Verilecek Kararlar”, HMK Çerçevesinde İstinaf, MİHBİR XV. Toplantı, Antalya/06-07 Ekim 2017. (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı XV, Ankara 2018 – Adalet Bakanlığı Yayını, s. 85-112)
 25. “Konkordatoya Başvuru ve Geçici Mühlet Verilmesi”, 7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yeni Hükümlerin Değerlendirilmesi Semineri, Lexpera-12 Levha Yayıncılık, İstanbul/4 Mayıs 2018. (Toplantı Kitabı: Edt. Muhammet Özekes, İstanbul 2018, s. 43-83)
 26. “Zorunlu Arabuluculuğun Hak Arama Özgürlüğü ve Arabuluculuk İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi”, Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, Yargıtay’ın 150. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği, Yargıtay ve AYBÜ Hukuk Fakültesi, Ankara/6-7 Aralık 2018, (Toplantı Kitabı: Edt. Ersin Erdoğan, Ankara 2019, s. 111-136).
 27. “Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarının Takibi”, Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukunun Güncel Sorunları II, Lexpera-Seminer, İstanbul/21 Haziran 2019 (Toplantı Kitabı: 12 Levha, İstanbul 2020, s.43-62).

  Görüntülü Olarak Yayınlananlar

 1. “Yargıda Reform Çalışmaları Karşısında Hukuk Eğitimine İlişkin Bazı Değerlendirmeler”, 21. Yüzyılda Hukuk Eğitimi (Uluslararası) Çalıştayı, Bahçeşehir Üniversitesi-Mütchell Hamlin School of Law, İstanbul/26-27 Temmuz 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=w-Q1dbui4C0&list=PLbccD0QsOu7d6Xt42R1u-ac_NjyjpFWdP&index=7 üzerinden yayınlanmıştır)
 2. “Salgın Sürecinde Yargılama ve İcra Hukukuyla İlgili Düzenleme ve Sorunlar”, E-Konferans, Kayseri Barosu, 18.04.2020 (https://www.facebook.com/watch/?v=231538058084627 üzerinden yayınlanmıştır)
 3. “HMK’da 7251 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi”, E-Toplantı, İzmir Barosu, 06.08.2020 (20.00) (https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2127/hmk-da-7251-sk-ile-yapilan-degisiklikler-canli-yayinda-degerlendirildi üzerinden yayınlanmıştır)
 4. “Tüketici Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk”, 9. Tüketici Hukuku Kongresi (E-Toplantı, 26-28.11.2020), Tüketici Hukuku Enstitüsü, 28.11.2020, 11.00-12.30 (com üzerinden yayınlanmıştır)
 5. “Kısmî ve Belirsiz Alacak Davası Bakımından 9. HD’nin Güncel Kararının Usûl Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, İş Hukuku Zirvesi (hukukegitimi.com, E-Toplantı), 26.12.2020, 13.00-18.00. (com üzerinden yayınlanmıştır)
 6. “Güncel Kararlar Işığında Belirsiz Alacak Davası – Kısmi Dava”, E-Toplantı, Diyarbakır Barosu, 27.02.2021, 17.00-19.00 (https://www.youtube.com/watch?v=CExVMZCg928 üzerinden yayınlanmıştır)

E2. Yayınlanmamış Olanlar

 1. Medenî Yargıda İstinaf ve Yeni Kanun Yolu Sistemi (Hukukumuzda Yeni Kanun Yolu Olarak İstinaf, İzmir Barosu Toplantısı, İzmir/7.Temmuz.2005)
 2. Uyuşmazlık Çözümü Olarak Arabuluculuk ve Noterler (Noter Bayramı, Türkiye Noterler Birliği, Antalya-Belek Sempozyumu, 5 Mayıs 2006)
 3. Medenî Usûl Hukuku Sorunları, (Güncel Yargıtay Kararları Kapsamında İcra Hukuku, Kambiyo Senetleri Hukuku ve Medeni Usul Hukuku Sorunları), Mersin Barosu Sempozyumu, Mersin/03.11.2007.
 4. Yeni Kanun Yolu Sistemi İçinde İstinaf, (Yeni HMK Tasarısı ve Getirdiği Yenilikler Paneli, Trabzon Barosu, Trabzon/07.06.2008).
 5. Ülkemizde Yargı Etiği Sorunları, Gündoğdu Rotaract Derneği, İzmir/EBSO-29.11.2008.
 6. Ülkemizde Yargı Etiği Sorunlarına Örneklerle Bir Bakış, Yasama ve Yargı Etiği Alanındaki Gelişmeler Uluslararası Konferansı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Ankara/18 Şubat 2009.
 7. Hukuk Uyuşmazlıklarının Arabuluculuk Yoluyla Çözümü, İzmir Barosu Toplantısı, İzmir/24 Ekim 2009.
 8. Yargıda Etkinlik ve Güvenilirlik Bakımından İstinaf, Yargının Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Etkinliği-Uluslararası Sempozyum, Türkiye Adalet Akademisi-Technical Asssistance Information Exchange Instrument /TAIEX), Ankara/10-11 Aralık 2009.
 9. Hukuk Reformunun Uygulanamazlığı: İnsan Unsuru, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı-2010, Ankara/11-15 Ocak 2010.
 10. HMK Tasarısı’nda Yargılama Usulleri Bakımından Getirilen Yenilikler, İzmir I. Ulusal Hukuk Kongresi, DEÜ Hukuk Fakültesi-DEHAMER-Hukuk Bilimleri Araştırma Merkezi, İzmir/20-22 Mayıs 2010.
 11. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yoluna ve İhtiyati Hacze İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Batman Barosu Eğitim Semineri, Batman/19 Haziran 2010.
 12. Yargıtay’ın İcra Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, Mersin Barosu Semineri, Mersin/26 Haziran 2010
 13. Avukatlık Meslek Sorunları ve Öneriler, “Avukatların Meslek İçi Eğitimleri ve Avukatlık Stajı”, Eskişehir Barosu ile Ankara Barosu’nun düzenlediği ve Türkiye Barolar Birliği’nin desteklediği Uluslararası Konferans, Eskişehir/30-31 Temmuz 2010.
 14. Arabuluculuk Kanun Tasarısının Tartışılması, TBB Uluslararası Konferans, Dünyada Arabuluculuk Uygulamaları Semineri (Mediation Practices Around the World Conference), 11 Mart 2011.
 15. Akademisyen Gözüyle Hukuk Öğretimi ve Hukukçu Eğitimi-Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İzmir I. Uluslararası Hukuk Kongresi, DEÜ Hukuk Fakültesi-DEHAMER-Hukuk Bilimleri Araştırma Merkezi, İzmir/31 Mart-1 Nisan 2011.
 16. Hukuk Yargılamasında Yeni Kanun Yolu Sistemi ve İstinaf, İzmir Barosu, İzmir/6 Nisan 2011. (İzmir Barosu internet sitesinden sunumlara ulaşılabilir).
 17. Basın Sözcülüğü ve Adil Yargılanma ve Yargı Etiği, Yargı ve Medya İlişkileri Kapsamında Basın Sözcülüğü, HSYK ve Türkiye Adalet Akademisi Çalıştayı, Gölbaşı-Ankara/27.06.2011.
 18. İş Hukuku Yargılaması ve Usul Yasasındaki Değişiklikler, Ankara Barosu Sempozyumu, Ankara/23.09.2011.
 19. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk-Türk Hukukundaki Durum, Dünyada Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamaları Uluslararası Çalıştayı, T.C. Adalet Bakanlığı-TBB-UNDP, İstanbul/6-8 Aralık 2011.
 20. Yeni HMK Işığında İş Davaları ve 5521 Sayılı Yasaya Etkisi, Adana Barosu Konferans, Adana/07.03.2012
 21. İhtiyati Tedbir ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Adli Yargıda Geçici Hukuki Korumalar, İzmir 2. Ulusal Hukuk Kongresi, Türkiye Barolar Birliği-DEÜ Hukuk Fakültesi-DEHAMER- Hukuk Bilimleri Araştırma Merkezi, İzmir/22-23 Mart 2012.
 22. Hukuk Eğitimine Eleştirel Bir Bakış ve Hukuk Eğitiminin Yeniden Düzenlenmesi, Etkin ve Verimli Bir Yargı İçin Yargı Mensuplarının Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Toplantı), HSYK, Antalya/23-25 Ekim 2013.
 23. Yargı Etiği ve Hukukçu Kimliği, Adil Yargılanma Hakkı ve Hukuk Etiği Sempozyumu (Uluslararası Toplantı), DEÜ Hukuk Fakültesi ve Raoul Wallenberg Enstitüsü, İzmir, Aralık 2013.
 24. Yazılı Yargılama Usûlünde Davanın Açılması, Davaya Cevap ve Ön İnceleme, Muğla Barosu Ulusal HMK Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2014.
 25. “Adaletin Sağlanmasında Avukatın Rolü ve Görevi”, Türkiye Barolar Birliği-Bundesrechtsanwaltskammer, Türk-Alman Avukatlar Konferansı, Bir Hukuk Devletinde Avukatın Rolü, Ankara /10.09.2014.
 26. İstinaf, Hukuk Mesleği ve Etiği, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erzurum/11 Aralık 2014.
 27. “HMK İle İlgili Güncel Sorunlar”, Osmaniye Barosu, Osmaniye/20 Mart 2015.
 28. “Bugünün ve Geleceğin Avukatlığı”, Eskişehir Barosu Avukatlık Haftası Etkinliği, Eskişehir/20 Mart 2015.
 29. “Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Isparta/10 Nisan 2015.
 30. “Hukuk ve Kural İlişkisi”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara/13.05.2015.
 31. “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Semineri”, Kırıkkale Barosu, Kırıkkale/06.06.2015
 32. “Ön İnceleme ve Bağlantılı Sorunlar”, Yargıtay Kararları Işığında HMK’nın Güncel Sorunları Toplantısı, Antalya Barosu ve Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Antalya/09.12.2015.
 33. “Deniz İcra Hukukunun Takip Hukuku İçindeki Yeri ve Özellikleri”, Deniz İcra Hukuku Paneli, İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu, İstanbul/18.12.2015.
 34. “İstinaf Başvurusu ve İstinaf İncelemesi”, Bölge Adliye Mahkemeleri Kurulurken: Medeni Muhakeme ve Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf, Dokuz Eylül Üniversitesi Paneli, İzmir/23.03.2016
 35. “İstinaf Kanun Yolu”, Uygulamanın Arifesinde Tüm Yönleriyle İstinaf, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Birleşik Hukukçular Kulübü Hukuk Kongresi, Ankara/ 13.04.2016
 36. “Ön İnceleme ve Geçici Hukukî Korumalar Hakkındaki Sorunlar”, Medeni Usul Hukukunun Güncel Problemleri, Gediz Üniversitesi Hukuk Kulübü-ELSA İzmir Şubesi Konferansı, İzmir/27.04.2016.
 37. “Yeni Kanun Yolu Sisteminin Özellikleri- İstinafa Başvuru ve İstinaf İncelemesi”, Medenî Usûl Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi İstinaf – Temyiz, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Toplantısı, Erzurum/13.05.2016.
 38. “İstinaf İncelemesi ve İstinafta Verilecek Kararlar”, Medenî Usûl Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi-İstinaf ve Güncel Sorunlar Semineri, Mersin Barosu, Mersin/28.05.2016
 39. Yeni Kanun Yolunun Temel Özellikleri ve Mevcut Yargılamalara Etkisi, İstinafta Verilecek Kararlar ve Bu Kararlara Karşı Temyiz İncelemesi”, Medenî Usûl Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi İstinaf–Temyiz, Eskişehir Barosu Toplantısı, Eskişehir/01.06.2016.
 40. İstinaf Aşamasında Verilecek Kararlar ve Yeni Sistemde Temyiz İncelemesi”, Hukukumuzda Yeni Bir Kanun Yolu Olarak Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri, İzmir Barosu Toplantısı, İzmir/09.06.2016.
 41. “Genel Olarak Yeni Kanun Yolu, İstinafa Başvuru ve İstinaf İncelemesi”, Medenî Usûl Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi-İstinaf Semineri, Hatay Barosu, Hatay/14.07.2016.
 42. “Yeni Kanun Yolunun Temel Özellikleri ve İstinafa Başvuru”, Hukukumuzda Yeni Bir Kanun Yolu Olarak Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri, İzmir Barosu Toplantısı, İzmir/27.07.2016.
 43. “İstinafta Esastan İnceleme, Verilecek Kararlar ve İstinaf Sonrası Temyiz”, Ceza ve Hukuk Yargısında Yeni Kanun Yolu Sistemi İstinaf ve Temyiz, Denizli Barosu Toplantısı, Denizli/26.09.2016.
 44. Medenî Yargıda Yeni Kanun Yolu Sistemi – İstinaf ve Temyiz, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER), İzmir/28.10.2016.
 45. “Yeni Kanun Yolunun Temel Özellikleri, İstinafa Başvuru ve Ön İnceleme”, Medenî Usûl Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi İstinaf ve Temyiz, Konya Barosu Toplantısı, Konya/02.11.2016.
 46. “Kanunlaşmadan Bugüne Arabuluculuktaki Gelişmelere Bir Bakış ve Değerlendirme”, Anlaşmazlık Yönetimi, Arabuluculuk ve Toplumsal Uzlaşı Kongresi, DEÜ-DESEM-İzmir/4-05.11.2016.
 47. “Yeni Kanun Yolu Sisteminde Geçici Hukukî Koruma Sorunu”, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde İstinaf ve Temyiz Kanun Yolu, Sempozyum-Kemerburgaz Üniversitesi, Anadolu Adliyesi-Kartal-İstanbul/16 Aralık 2016.
 48. “Hukuk Yargılamasında İstinafa Başvuru ve İstinaf İncelemesi”, İdarî Yargıda ve Medenî Yargıda Yeni Kanun Yolu Sistemi ve Güncel Sorunları, Seminer-Mersin Barosu, Mersin/04 Şubat 2017.
 49. “Hukuk Yargılamasında İstinafta Verilen Kararlar ve Temyiz İncelemesi”, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda İstinaf, Seminer-Hatay Barosu, İskenderun/11 Şubat 2017.
 50. “Medenî Yargılama Hukukunda İstinaf”, Seminer-Bodrum Arabulucular Derneği, Bodrum/24 Mayıs 2017.
 51. “Yeni İş Mahkemeleri Kanununun Getirdikleri ve Arabuluculuktaki Yeni Düzenlemeler”, Seminer-Diyarbakır Barosu, Diyarbakır/23 Mart 2018.
 52. “Arabuluculuktaki Son Gelişmeler ve Zorunlu Arabuluculuk”, Seminer-Batman Barosu, 24 Mart 2018.
 53. “Konkordato Başvurusu ve Geçici Mühlet Verilmesi”, Konferans-Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kayseri/19 Aralık 2018.
 54. “Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takip Yolu”, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar Sempozyumu, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul/19 Nisan 2019.
 55. “İstinaf Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar”, Kayseri Barosu İstinaf Toplantısı, Kayseri/27 Nisan 2019.
 56. “İhtiyatî Tedbir ve İhtiyatî Hacizle İlgili Güncel Sorunlar ve Kararlar”, Konya Barosu Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukunda Güncel Sorunlar Toplantısı, Konya/09 Kasım 2019.
 57. “HMK Değişiklikleri ve Güncel Usul Sorunları”, Amasya Barosu Toplantısı, E-Toplantı, 30.01.2021, 14.00-16.00

F. Editörlükler

 1. Legal Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi (MİHDER) (2005-2008 Dönemi-ortak editör)
 2. Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı I (Toplantı Kitabı, Anadolu Ünv. Yayını, Eskişehir 2003)
 3. Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı II-III (Toplantı Kitabı, TBB Yayını, Ankara 2007)
 4. Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı IV (Toplantı Kitabı, TBB Yayını, Ankara 2006)
 5. Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı V (Toplantı Kitabı, TBB Yayını, Ankara 2007)
 6. Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı VI (Toplantı Kitabı, TBB Yayını, Ankara 2008)
 7. Pekcanıtez Usûl-Medenî Usûl Hukuku (3 Cilt), 15. Bası, İstanbul 2017 (ortak editör)
 8. 7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yeni Hükümlerin Değerlendirilmesi, Lexpera-12 Levha Yayıncılık (İstanbul/4 Mayıs 2018) (Toplantı Kitabı-İstanbul 2018)
 9. Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukunun Güncel Sorunları II, Lexpera-12 Levha Yayıncılık (İstanbul/21 Haziran 2019) (Toplantı Kitabı-İstanbul 2020)
 10. COVID-19 Salgının Hukukî Boyutu – Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirme (Oniki Levha Yayınevi, İstanbul 2020)
 11. TÜBA-COVID-19 Küresel Salgın: Hukukî Değişim ve Etkileşim Raporu (COVID-19 Salgınının Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Alanında Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 5. Bölüm Editörü), TÜBA Yayını, Ankara-Temmuz 2020; kitap İngilizce olarak uluslararası yayın olarak yayınlanmıştır: TÜBA-COVID-19 Global Outbreak: Report on Judicial Changes and Interactions “The Problems and Proposed Solutions fort he Problmes Caused by COVID-19 Global Outbreak with Respect to Civil Procedure and Enforcement and Bankruprtcy Law”, Part 5 Editor), Ankara-August 2020.

GÖREVLER

Öğretim Üyesi Olarak Görevler

– Dokuz Eylül Üniversitesi

 • Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı öğretim elemanı (1990-…)
 • Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı (2015-…)
 • Dekan yardımcılığı (2001-2003)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu üyeliği (2004-2009)
 • Özel Hukuk Bölüm Başkan Yardımcılığı (2005-2008)
 • Fakülte Kurulu Üyeliği (2006-2009)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER) Yönetim Kurulu Üyeliği (2008-2009)
 • Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, (Ekim 2009-…)
 • Bunların dışında muhtelif tarihlerde, kütüphane komisyonu üyeliği, aktif eğitim kurullarında üyelik, aktif eğitim koordinatörlüğü, Elsa-Kurgusal duruşma yarışması takım çalıştırıcılığı vs.

– Diğer Üniversiteler

 • Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde verilen lisans ve lisansüstü dersler-danışmanlıklar (1998-…).
 • İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde verilen lisans dersi (2003-2004).
 • Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans dersi (2009-2015)
 • İzmir-Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve dekan (YÖK 40/b görevlendirmesi) (2010-2015)

Kurumlar ve Meslekî Organizasyonlarda Görevler

 • Adalet Bakanlığı’ndaki Görevler (Kanun-Mevzuat Komisyonları/Çalışma Grupları)
 1. Tebligat Kanunu Değişiklik Tasarısı Komisyonu Üyesi (2003). (Tasarı Kanunlaşmıştır)
 2. Noterlik Kanunu Tasarısı Komisyonu Üyesi (2003-2013).
 3. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Komisyonu Üyesi (2004-2011). (Tasarı 6100 sayılı HMK olarak kanunlaşmıştır)
 4. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı Komisyonu Üyesi (2004)
 5. İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği Hazırlama Komisyonu Üyeliği (2005) (Yönetmelik Yürürlüğe Girmiştir)
 6. Adalet Bakanlığı İstinaf Mahkemeleri ile İlgili Eğitim Kitabı Hazırlama Grubu Üyesi (2006)
 7. Adalet Bakanlığı İstinaf Mahkemeleri Hukuk Hâkimleri Eğitim Faaliyeti Grubu Toplantı Başkanlığı (2006).
 8. Adalet Bakanlığı Hukuk Hâkimlerine Yönelik Olarak İstinaf Hukuk Usulü Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Programı Toplantı Başkanlığı (2006)
 9. Adalet Bakanlığı Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına İlişkin Kanun Tasarısı Komisyon Üyeliği (2007-2012). (Tasarı 6325 sayılı HUAK olarak kanunlaşmıştır)
 10. İcra ve İflas Kanununu Avrupa Birliğine Üye Ülkelerdeki Uygulamalarla Uyumlu Hale Getirmek, İcra ve İflas Dairelerinde Yaşanan Aksaklıkları Gidermek Amacıyla Kurulan Komisyon Üyeliği (2007)
 11. Tebligat Kanunu Değişiklik Tasarısı Komisyonu Başkanı (2008-2011). (Tasarı Kanunlaşmıştır)
 12. Adalet Bakanlığı – İstanbul Milletlerarası Tahkim Merkezi Kurulmasına İlişkin Çalışma Grubu Üyesi (2009-2014) (Tasarı Kanunlaşmıştır)
 13. Tebligat Kanunu Yönetmeliği Hazırlama Komisyonu Başkanlığı (2011). (Yönetmelik Yürürlüğe Girmiştir)
 14. İdarî Yargılama Usûlü Kanunu ve İdarî Yargıda İstinaf kanun Yolu Komisyon Üyeliği (2011-2013).
 15. Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İlgili Yönetmelik ve Tarifelerin Hazırlanması Komisyon Üyeliği (2011)
 16. İcra ve İflâs Kanunu Tasarısı Komisyon Üyeliği (2012-2014)
 17. İş Mahkemeleri Kanun Komisyon Üyeliği (2013-2014).
 18. Avukatlık Kanun Komisyon Başkanlığı (2013-2014).
 19. Hukuk Eğitimi Çalışma Grubu (2013-2014)
 • TBB’de ve Barolarda
 1. TBB Avukatlık Kanunu Çalışma Grubu Üyeliği (2010).
 2. TBB Hukuk Eğitimi Akreditasyon Çalışma Grubu Üyeliği (2014-2016)
 3. TBB HMK Eğitimleri
 4. İzmir Barosu ve Farklı Barolarda Avukatlara Yönelik HMK Tanıtım ve Eğitim Faaliyetleri ile Alan Seminerleri.
 • Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Organizasyon Komitesi Kurucu Üyesi (2002-2012)
 • Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi Kurucu Editörü ve Yayın Kurulu Üyesi (2005-…)
 • Türkiye Eskrim Federasyonu Hukuk Kurulu Üyesi (2007-…).
 • Türkiye Adalet Akademisi’nin Hâkimlere Yönelik HMK Tanıtım ve Eğitim Faaliyetleri (2011-2013).
 • Uluslararası Usûl Hukukçuları Birliği 15. Dünya Kongresi Organizasyon Komitesi Üyeliği (İstanbul 2015)
 • Birçok dergide danışma kurulu üyesi. Ayrıca başta Yargıtay Dergisi, TBB, TNB Dergileri olmak birçok hukuk fakültesi, baro ve meslek dergilerinde hakemlik.

Projelerdeki Görevler

– Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa İlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirmesi Toplantısı (Seri Eğitim Seminerleri-Dünya Bankası Ortak Projesi):

 • Arabuluculuğa Elverişli Konular ve Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler, (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa İlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirmesi Toplantısı), Dünya Bankası-EBSO-DEÜ Hukuk Fak.-DEHAMER İşbirliği, İzmir/EBSO-20.11.2008.
 • Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabuluculuk Teşkilatı, (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa İlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirmesi Toplantısı), Dünya Bankası-Gaziantep Ticaret Odası İşbirliği, Gaziantep/03.12.2008.
 • Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabuluculuk Teşkilatı, (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa İlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirmesi Toplantısı), Dünya Bankası-Erciyes Üniversitesi Hukuk Fak.-Kayseri Ticaret Odası İşbirliği, Kayseri/04.12.2008.

– Yargı Bağımsızlığını Kuvvetlendirmek İçin Hakim ve Savcıların Performanslarının Ölçümüne İlişkin Yeni Objektif Kriterlerin Belirlenmesi Projesi (T.C. Adalet Bakanlığı, Birleşik Krallık/İngiltere Dışişleri Bakanlığı Stratejik Program Fonu Avrupa’ya Uyum Programı ve ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen Proje):

 • Hâkimler İçin Ölçülebilir Davranış İlkeleri: Yargısal Görevin İcrasında ve İcrası Dışında Kalan Davranış İlkeleri, “Hakim ve Savcıların Performans Değerlendirme Sistemlerinin İncelenmesi Uluslararası Seminer”, Ankara-Kızılcahamam/ 19-20 Temmuz 2010.
 • Temel Değerlerle Bağlantılı Performans Değerlendirmesi (Performans Ölçümünün Performansı ya da Değerlendirmeyi Ölçen Değeler), Hâkim ve Savcıların Performans Değerlendirmesi Zirve Çalıştayı, Ankara/ 23-24 Kasım 2010.

– Hukukî Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uygulama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi-Seminerler Dizisi (T.C. Adalet Bakanlığı-Birleşik Krallık/İngiltere-Ankara Büyükelçiliği Ortak Proje):

 • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Semineri, T.C. Adalet Bakanlığı ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği’nin İşbirliği İle Düzenlenen Seminer, Malatya/18 Eylül 2010.
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Semineri, T.C. Adalet Bakanlığı ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği’nin İşbirliği İle Düzenlenen Seminer, Trabzon/ 2 Ekim 2010.
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Semineri, T.C. Adalet Bakanlığı ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği’nin İşbirliği İle Düzenlenen Seminer, Denizli/ 6 Kasım 2010.
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Semineri, T.C. Adalet Bakanlığı ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği’nin İşbirliği İle Düzenlenen Seminer, Mersin/ 27 Kasım 2010.

– Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğun Geliştirilmesi Projesi (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Projesi – T.C. Adalet Bakanlığı’nın İşbirliği ile 2011-2013):

– Mahkeme Yönetim Projesi Uzman-Danışman (Adalet Bakanlığı-Avrupa Konseyi Ortak Projesi, 2012-2014). Proje farklı aşamalardan oluşup mahkeme yönetimi, adli yardımcı, zaman yönetimi gibi hususları kapsamaktadır.

VERİLEN DERSLER VE DANIŞMANLIKLAR

Lisans Dersleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda 1998’den beri, ayrıca farklı fakültelerde görevlendirme ile verilen lisans dersleri (Anadolu Ünv. Hukuk Fakültesi’nde (1998-2012), Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (2003-2004), Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (2009-2015) ve İzmir-Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (2010-2015).

Ana Dersler

 • Medenî Usûl Hukuku
 • İcra ve İflâs Hukuku
 • Hukuk Başlangıcı
 • Probleme Dayalı Öğretim
 • Seminer Dersleri

Seçimlik Dersler

 • Noterlik Hukuku
 • Tebligat Hukuku
 • Avukatlık Hukuku

Lisansüstü Dersler (Yüksek Lisans/Doktora)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü başta olmak üzere farklı üniversitelerde, Özel Hukuk ve Ekonomi Hukuku Anabilim Dallarında verilen lisansüstü dersleri ve danışmanlıklar.

Dersler

 • İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Haciz
 • Milletlerarası Tahkim Kanunu
 • İcra ve İflas Hukukunda Sıra Cetveli
 • İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davası
 • İcra ve İflas Hukukunda Değişiklikler
 • İflas ve Konkordato Hukukunda Gelişmeler
 • Medeni Usul Hukukunda İspatın Temel Kavramları
 • Kredi Kurumlarının Alacaklarının Tahsili
 • Sermaye Şirketlerinde Geçici Hukukî Korumalar
 • Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
 • Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
 • Medenî Usûl Hukukunun Güncel Sorunları
 • İcra ve İflâs Hukukunun Güncel Sorunları

Tez/Proje Danışmanlıkları

Doktora Tezleri

 1. Medenî Usûl Hukukunda İstinaf (Tolga Akaya, Doktora tez, Anadolu Ü. Sosyal Bilimler Enst., Eskişehir 2008; kitap olarak yayınlanmıştır. Yetkin Yayınevi, Ankara 2009).
 2. Anglo-Amerikan ve Kıta Avrupası Medeni Yargılama Hukuku Sistemleri’ndeki Reform Çalışmaları, Yeni Gelişmeler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi (Ayşe Gülin Güralp, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2010; kitap olarak yayınlanmıştır. Oniki LevhaYayınevi, İstanbul 2011)
 3. Arabuluculukla Uyuşmazlık Çözümü, Temel Aşamaları ve Uygulanan Taktikler (Elif Kısmet Kekeç, Doktora tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2010; kitap olarak yayınlanmıştır. Adalet Yayınevi, Ankara 2011).
 4. Medenî Usûl Hukukunda Karar ve Hüküm (Nilüfer Boran, Doktora Tez, Anadolu Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 2011; kitap olarak yayınlanmıştır. Adalet Yayınevi, Ankara 2014)
 5. Medenî Usûl Hukukunda Adlî Yardım (Ayşe Kılınç, Doktora Tez, Anadolu Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 2013; kitap olarak yayınlanmıştır. Adalet Yayınevi, Ankara 2013)
 6. Medenî Usûl Hukukunda Bilirkişi İncelemesi (Barış Toraman, Doktora Tez Anadolu Ü. Sosyal Bilimler Enst., Eskişehir 2013)
 7. Medenî Usûl Hukukunda İspat Kurallarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması (Hadda Mebrouk,Doktora Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2014)
 8. Medenî Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırlamaları (Pınar Çiftçi Türkel,Doktora Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2016; kitap olarak yayınlanmıştır. Adalet Yayınevi, Ankara 2018)
 9. Davaların Yığılması (Uğur Bulut, Doktora Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2016; kitap olarak yayınlanmıştır. Adalet Yayınevi, Ankara 2017)
 10. Gemilerin İhtiyati Haczinde Borçlunun Korunması (Doğuş Taylan Türkel, Doktora Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2017)
 11. Dava Takip Yetkisi (Buse Dişel, Doktora Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2018)

Yüksek Lisans Tezleri

 1. Sigorta Sözleşmelerinde İspat Sorunları (Sibel Korkmaz, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2003; kitap olarak yayınlanmıştır Güncel Yayınevi, İzmir 2004)
 2. İcra ve İflas Hukukunda İtirazın İptali Davası (Yönel Özkan, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2003; kitap olarak yayınlanmıştır, Turhan Yayınevi, Ankara 2004)
 3. Sermaye Şirketlerinde Geçici Hukuki Korumalar (Sanem Yılmaz, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2004; kitap olarak yayınlanmıştır, Güncel Yayınevi, İzmir 2004)
 4. İcra ve İflas Hukukunda Taşınmazların Paraya Çevrilmesi (Elif Kısmet Aslan, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2004; kitap olarak yayınlanmıştır, Güncel Yayınevi, İzmir 2004)
 5. İcra ve İflas Hukukunda Takibin İptal ve Taliki (Nilüfer Boran, YL. Tez, Anadolu Ü. Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2005; kitap olarak yayınlanmıştır; Güncel Yayınevi, İzmir 2006)
 6. İcra ve İflas Hukukunda İmzaya İtiraz ve Sonuçları (Özlem Yazar, YL. Tez, Anadolu Ü. Sosyal Bilimler Enst., Eskişehir 2006; kitap olarak yayınlanmıştır. Yetkin Yayınevi, Ankara 2011).
 7. Gemi Alacaklısı Hakkının Paraya Çevrilmesi (Doğuş Taylan Türkel, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2007; kitap olarak yayınlanmıştır. Güncel Yayınları, İzmir 2008).
 8. Takip Hukukunda Menfaat Dengesi (Pınar Çiftçi, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2008; kitap olarak yayınlanmıştır. Adalet Yayınevi, Ankara 2010).
 9. Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi (Burcu Ece Tuna, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2009; kitap olarak yayınlanmıştır. Güncel Yayınevi, İzmir 2009).
 10. Ticari Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yolu İle Çözümü -İngiltere Örneği Ve Avrupa Birliği Hukuku Çerçevesinde Bir Değerlendirme- (Özge Aksu, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2010).
 11. İş Hukukunda Geçici Hukukî Korumalar (Sumru Okayer, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Ens., İzmir 2010)
 12. Senetle İspat Konusunda Fransız Hukukundaki Gelişmeler – Türk ve Cezayir Hukuku İle Karşılaştırma, (Hadda Mebrouk, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010; kitap olarak yayınlanmıştır. Yetkin Yayınevi, Ankara 2012)
 13. Para Alacağı Dışındaki İlâmların İcrası (Aytül Rabia Bakır, YL Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2010).
 14. Marka Hukukunda Geçici Hukukî Korumalar (Nilüfer Albuz, YL Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2012)
 15. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolunda İhtiyati Haczin Gösterdiği Özellikler (Ferhat Kayış, YL Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2012).
 16. Ödeme Yerine Alacakların Devri (İİK m. 120) (Uğur Bulut, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2012; kitap olarak yayınlanmıştır. Adalet Yayınevi, Ankara 2013).
 17. Medenî Usûl Hukukunda Makul Süre ve Mahkeme Zaman Yönetim (Abdulkadir Haşhaş, YL. Tez, İzmir 2015)
 18. Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararının Yürütmesinin (Tedbiren) Geri Bırakılması (TTK m. 449) (Doğukan Algan, YL. Tez, İzmir 2018; kitap olarak yayınlanmıştır. Oniki Levha Yayınevi, İstanbul 2019)
 19. İcra Kefaletnameleri (Zeynep Sümeyra Deveci, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Ens., İzmir 2019; kitap olarak yayınlanmıştır. Adalet Yayınevi, Ankara 2020).
 20. Tespit Hükümlerinin ve İnşaî Hükümlerin İcra Hukuku Bakımından Durumu (Nuriye Saraçoğlu, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Ens., İzmir 2020).

Tezsiz Yüksek Lisan Projeleri

 1. İcra Hukukunda Borcun Taksitle Ödenmesi (Yelda Uzel, Tezsiz YL. Bitirme Projesi, DEÜ Sosyal Bilimler Ens., İzmir 2007) (MİHDER 2007/3’de makale olarak yayınlandı).
 2. İcra İflas Kanununda Düzenlenen İcra Suçlarında Yargılama Usulü (Esra Gencel, Tezsiz YL. Bitirme Projesi, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2008)
 3. Sermaye Şirketlerinde Hisse Haczi ve Paraya Çevrilmesi (Nilgün Evrensel, Tezsiz YL. Bitirme Projesi, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2008)
 4. İflâsın Kaldırılması (Gizem Günel, Tezsiz YL. Bitirme Projesi, DEÜ Sosyal Bilimler Ens., İzmir 2009).
 5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Medenî Yargıda Adil Yargılanma Hakkı (Gülnur Erdoğan, Tezsiz YL. Bitirme Projesi, DEÜ Sosyal Bilimler Ens., İzmir 2010; kitap olarak yayınlanmıştır. Adalet Yayınevi, Ankara 2011).
 6. Dünya Ticaret Örgütü’nün Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi ve Türkiye Örneği (Özlem Canbeldek, Tezsiz YL. Bitirme Projesi, DEÜ Sosyal Bilimler Ens., İzmir 2010).
 7. Geçici Ödemelerin (TBK m. 76) İhtiyatî Tedbirler Kapsamında Değerlendirilmesi (Elçin Kurt, Tezsiz YL. Bitirme Projesi, DEÜ Sosyal Bilimler Ens., İzmir 2017).
 8. Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararlarına Karşı Yargılamanın Yenilenmesi (Berfin Uyma, Tezsiz YL. Bitirme Projesi, DEÜ Sosyal Bilimler Ens., İzmir 2018) (İzmir Barosu Dergisi, Eylül 2018, s. 111-165’de makale olarak yayınlanmıştır).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast