Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL

03-09-2015

Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 49 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: meltem.gursel@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1964 yılında İzmir-Çeşme doğumlu olup; ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır. 1985’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Meltem Kutlu Gürsel, 1986 yılında avukatlık stajını tamamlamış ve yargıç adayı olarak kısa bir süre staj yaptıktan sonra DEÜ Hukuk Fakültesi İdare Hukuku araştırma görevliliği sınavını kazanarak DEÜ Hukuk Fakültesinde göreve başlamıştır. 1987-1989 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda “İdari Bir İşlem Olarak Kamulaştırma ve İptal Davası” konulu tezini savunarak yüksek lisansını tamamlamıştır. 1989-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde “İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci” konulu tezini savunarak doktorasını tamamlamıştır. Bu arada 1992-1994 yılları arasında DEÜ tarafından doktora tez konusu ile ilgili araştırma yapmak üzere Fransa’da Bordeaux- Montesquieu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görevlendirilmiştir. 1997’de yardımcı doçent kadrosuna atanmış, Türkiye Bilimler Akademisi’ne sunduğu araştırma projesi kabul edilerek 2001 yılında TUBA’nın bursu ile Montesquieu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırmalarını kısa bir süre sürdürmüş 2004 yılında idare hukuku bilim alanında doçent, 2009 yılında profesör olmuştur. Yabancı Dil Fransızca ve İngilizcedir.

http://www.deu.edu.tr/akademik/index.php?cat=3&tc=553

Temel Çalışma Alanları

 • İdare Hukuku ve İdari Yargı
 • Kamulaştırma, Kamu İhale Hukuku, İdare Hukuku Açısından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,
 • İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası, Bağımsız İdari Otoriteler, Liman Özelleştirme İhaleleri,
 • Yap İşlet Devret Sözleşmeleri, Sağlık Alanında İdarenin Sorumluluğu
 • Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı
 • İdare Hukuku Açısından Enerji Piyasası

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar / Tezler

 • Kutlu, M., İdari Bir İşlem Olarak Kamulaştırma ve İptal Davası, D.E.Ü. Yayını, Ankara 1992.
 • Kutlu, M., İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci, D.E.Ü. Yayını, İzmir 1997.
 • Kutlu Gürsel, M., İstanbul Menkul Kıymetler Borsası – İdare Hukuku Açısından Bir İnceleme, Turhan Kitabevi, Ankara 2003.
 • Prof.Dr. Tezcan, D./Kutlu, M./Öğütçü, M./Sancakdar, O., İdare Hukuku Mevzuatı C.I, İdari Yargıyla İlgili Kanunlar (Derleme), D.E.Ü. Yayını, 2. Baskı, İzmir 1998. (Birinci baskı 1994’de yapılmıştır.)
 • Prof.Dr. Tezcan, D./Kutlu, M./Öğütçü, M./Sancakdar, O., İdare Hukuku Mevzuatı C.II, (Derleme), D.E.Ü. Yayını, 2. Baskı, İzmir 1998. (Birinci baskı 1995’de yapılmıştır.)
 • Prof.Dr. Tezcan, D./Kutlu, M./Öğütçü, M./Sancakdar, O., İdare Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı, D.E.Ü. Yayını, 2. Baskı, İzmir 2001. (Birinci baskı 1996’da yapılmıştır.)
 • Kutlu Gürsel, M., Kamulaştırma Hukuku, Ankara 2009.
 • Kutlu Gürsel, M., Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İdari Yargı Temel Mevzuatı, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi, 2010.
 • Kutlu Gürsel, M., Kamulaştırma Hukuku Ankara 2012.
 • Kutlu Gürsel, M. (EDİTÖR), İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası, Ankara 2016.
 • Kutlu Gürsel, M., Kamulaştırma Hukuku, Genişletilmiş Bası, Ankara 2019.

B. Makaleler

 • Kutlu Gürsel M./Çaptuğ, M./Başar, C.,“Review of the Capacity to File Annulment Action in Administrative Jurisdiction in Terms of Environmental Impact Assessment (EIA) Reports”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Temmuz 2020.
 • Kutlu Gürsel, M. ““Women’s empowerment for decision-making duties in public administration”, Chapter 4, in Women’s Economic Empowerment in Turkey, Routledge, London 2019. (Editör:O.B.Çelik, M.İnce Yenilmez).
 • Kutlu Gürsel, M.,  “Acele kamulaştırmada taşınmazın kamulaştırma bedelinin tesbiti ve tescili davasında asliye hukuk mahkemesi tarafından verilen tescil kararının hukuki niteliği konusunda bir değerlendirme”, Zafer Gören’e Armağan, Ankara 2017.
 • Kutlu Gürsel, M., “Hukuk Devleti İlkesinden Hukukun Üstünlüğüne Geçiş Sürecinde Yönetimde Demokrasinin Gereklerinden Biri Olarak Birey İle İdare Arasındaki İlişkilerin Düzenlenmesi ve Fransa Örneği”, Danıştay BSempozyum Kitabı, Ankara 2016.
 • Kutlu Gürsel, M., “Kamulaştırma Sürecinde Adli ve İdari Yargının Görev Alanına İlişkin Bir Değerlendirme”, Yıldırım Uler’e Armağan, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lefkoşa, 2014, ss. 337-348.
 • Kutlu Gürsel, M., “Principles Prevailing the EU s Institutional Structure”, TODAİE Review of Public Administration, vol. 3, no. 4, 2009.
 • Kutlu Gürsel, M./Önüt, L. B., “Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısına Egemen Olan İlkeler” TODAİE, 2009, Y., 42, S.4.
 • Kutlu Gürsel, M., “İdari Yargılama Usulü Hukukunda Davacının İptal Davasından Feragati”, İzmir Barosu Dergisi, 2008, S.3, s.187.
 • Kutlu Gürsel, M., “Belediyenin ve Belediye Şirketinin Kat Karşılığı İnşaat İhalesinin ve Sözleşmesinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim Konusunda bir Değerlendirme”, İzmir Barosu Dergisi, 2008, s.135.
 • Kutlu Gürsel, M., “Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Kamulaştırma ve Ruhsat (İzin) Verme Yetkisi”, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, , 2007, C.9, s.999-1018.
 • Kutlu Gürsel, M., “Liman Özelleştirme Uygulamasında İhale Sürecinin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi”, Kıyı Alanları Yönetimi, Muğla Üniversitesi, Türkiye Kıyıları 06, Cilt: 1, 2006,s. 133 vd.
 • Kutlu Gürsel, M., “Mühendislikte Yeni Düzenlemeler Yasanın Anayasaya Yönetmeliğin Yasaya Uygunluğu ve Yargısal Denetim”, TMMOB İzmir İnşaat Mühendisleri Şubesi Haber Bülteni, 2006.
 • Kutlu Gürsel, M., “Liman Özelleştirme İhalelerinin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi”, Türkiye Kıyıları 2006, C.I, ODTÜ Yayını, Ankara 2006, s.133.
 • Kutlu Gürsel, M., “Sermaye Piyasası Kurulu’nun Denetimi”, Prof.Dr. İrfan Baştuğ’a Armağan, İzmir 2005.
 • Kutlu Gürsel, M., “Genel Olarak Kamu İhalesi ve Kamu İhale Sözleşmesi Kavramları”, Güncel Mevzuat, 2008, S.30, s.4.
 • Kutlu Gürsel, M., “Parselasyon Planı Bağlamında Paylı Mülkiyet”, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2008, S.138, s.75.
 • Kutlu Gürsel, M., “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki Yapım İşi İhalesi Sonucunda İmzalanan Sözleme, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Yasası’na Rağmen Borçlar Kanununa Tabi Bir Eser Sözleşmesi Olarak Nitelendirilebilir mi?”, Güncel Mevzuat, 2007, S.24, s.4.
 • Kutlu Gürsel, M., İMKB’nin Hukuki Yapısı, EBSO Haber, EBSO Yayını, Ocak- 2006, s.60.
 • Kutlu Gürsel, M., Mühendislik ve Mimarlık Kanunu Bağlamında Mühendislik Fakültesi Diplomalarının Değerlendirilmesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni, 2006, S.130, s.22.
 • Kutlu Gürsel, M., “Hukuki Açıdan Kamu İhale Süreci”, Güncel Mevzuat, 2006, S.3, s.22.
 • Kutlu Gürsel, M., “İMKB’nin Hukuki Yapısı”, EBSO, Ocak 2006, s.60.
 • Kubilay, H. (Prof.)/Kutlu Gürsel, M. (Doç.)/Öğütçü, M., “Right of Access to Environmental Information From the Viewpoint of EU and Turkish Law”, X.EuropEan Ecology Congress, EURECO 2005-Ege University, 8-13 November 2005, Kuşadası-İzmir.
 • Kubilay, H.(Prof.)/Kutlu Gürsel, M., “İzmir Limanı ve İzmir Limanı’ndaki Hizmetleri Hukuki Statüsü”, II. Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu Bildirileri, Ankara, BATİDER (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü) Yayını, 2004.
 • Kutlu Gürsel, M., “Kamu İhale Sürecinde Rekabetin Bozulmasının Cezai Yaptırımları”, Prof.Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul 2003.
 • Kutlu Gürsel, M., “İdare Hukuku Bağlamında Yönetime Katılma ve İdare Hukukunun Süjelerinden Biri Olarak Bireyin Niteliğindeki Gelişim”, Yıldızhan Yayla’ya Armağan, İstanbul 2003.
 • Kutlu Gürsel, M., “Kamu Görevine Girişte Kadın-Erkek Eşitliği İlkesi Konusunda Bir Değerlendirme”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, İzmir 2002, C.4, S.2, s.27-57.
 • Kutlu Gürsel, M., “İdari Yargının Görev Alanı ve Borsa Uyuşmazlıkları”, 2000 Yılında İdari Yargı Sempozyumu, Danıştay Yayını, Ankara 2000, s.207-217.
 • Kutlu, M., “Deprem ve İdarenin Sorumluluğu”, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Dergisi (TODAİE), Ankara 1999, C.32, S.4, s.15-27.
 • Kutlu Gürsel, M., “Türk İdari Yapısında Bağımsız İdari Otorite Olgusu”, ODTÜ, Ankara 2005.
 • Kutlu Gürsel, M., ““Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı’nda Vergi Denetmenleri İle İlgili Bazı Hükümlerin Değerlendirilmesi”, Vergi Raporu Dergisi, Ankara, Yıl 12, Ağustos-Eylül 2004, S.72.
 • Kutlu Gürsel, M., “Bağımsız İdari Otoritelerin Sorumluluğu- SPK ve BDDK Örneği”, İzmir Barosu Dergisi, 2004/Nisan, Y.69, S.2.
 • Kubilay, H. (Prof.)/Kutlu Gürsel, M. (sunan), “İzmir Limanı ve İzmir Limanı’ndaki Liman Hizmetlerinin Hukuki Statüsü”, Yerel Gündem 21 Birlikteliğinde İzmir’de Bütünleşik Kıyı Yönetimi, İzmir 2003, s.45-50. (Bildiri formatında yayınlanmıştır)
 • Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV.Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, CİLT I, Kıyı Alanları Türk Milli Komitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 2002, s.369-380. (Makale formatında yayınlanmıştır.)
 • Kutlu, M., “İdare Sözleşmeleri ve İdari Usul”, İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslar arası Sempozyumu (17/18 Ocak 1998, Ankara)- Bildiriler, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı Yayını, Ankara 1998, s.111-116.
 • Kutlu, M., “Yap-İşlet-Devret Modeli” (İZMİR BÜYÜK KANAL PROJESİ Bağlamında Değerlendirme), ÇEVRE 1995 SEMPOZYUMU, 6.6.1995, EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası), İzmir Valiliği ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayını, İzmir 1995, s.59-75.
 • Kutlu, M., “İdari Yargılama Hukukunda Süreler I”, Manisa Barosu Dergisi, S.27, s.6-15.
 • Kutlu, M., “İdari Yargılama Hukukunda Süreler II”, Manisa Barosu Dergisi, S.28, s.5-19.

C. Tebliğler

 • Kamu Yönetimine Katılma Hakkı, İzmir Sanat Kültürpark, 2001.
 • Sağlık Hukuku Bağlamında İdarenin Sorumluluğu, 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanuna İlişkin Toplantı, DEÜ Tıp Fakültesi, 2005.
 • Memur Yargılaması ve Bilgi Edinme Kanunu, İzmir Barosu, 2005.
 • Bilgi Edinme Hakkı ve İnsan Hakları Kurulları Görev ve Yetkileri, İzmir İli İnsan Hakları Kurulu 2004 Dünya İnsan Hakları Günü, 2004.
 • Kamu İhale Kurumu nun Yapısı ve Kararlarına Karşı Başvuru Yolları, Kamu İhale Kanunu Semineri, 2007.
 • Bağımsız İdari Otoriteler, 2005.
 • Environmental Impact Assessment (EIA) Is Not Necessary Decision in the Establishment of Wind Power Plants and Its Judicial Control, 5th Global Conference on Environmental Studies (CENVISU-2017), 2017, (Ortak Bildiri).
 • Eşitlik İlkesi Açısından Kamu Görevine Girişte ve Yükselmede Kadın, İktisadi, Hukuki Sosyal Açıdan Kadın DEÜ İİBF, 2010.
 • Türkiye’de Klinik Araştırmalarda Sigortalama Etik Kurul Görüşleri, Klinik Araştırmalarda Hasta Güvenliği ve Sigorta İşlemleri, 2007.
 • Conclusion d étape, La Dynamisation Des Droits Sociaux Par Le Comité Européen des Droits Sociaux – Le Droit Du Logement, 2013.
 • Kamu İhale Sürecinde ve Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Görevlilerin Sorumluluğu, Kamu İhale Seminerleri, Çeşme, 2011.
 • Evaluation of administrative judicial decisions on diputes related to EIA (Environmental Impact Assessment ) Reports prepared for hydroelecric power plants, 5 th Global Confernce on Environmental Studies (CENVISU 2017), 2017, (Ortak Bildiri).
 • Kamulaştırma Sürecinde Adli ve İdari Yargının Görev Alanı Konusunda Bir Değerlendirme, Uluslararası Katılımlı Kamu Yatırımları İçin Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Sempozyumu Ankara Ramada Plaza, 2010.
 • İnsan Hakları İl ve İlçe Kurullarının Görev Yetki ve Amaçları Bilgi Edinme Kanunu, İnsan Hakları İl Kurulu Eğitim Komisyonu Toplantısı, 2008.
 • Bilgi Edinme, İnsan Hakları, 2006.
 • Eşitlik İlkesi Açısından Kamu Görevinde Yükselme, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 2009.
 • Kamu İhale Kurulu ve Uyuşmazlık Kararları, Kamu İhale Kanunu Semineri, 2006.
 • Dernekler Kanunu’nun 32. maddesindeki İdari Para Cezaları, İzmir 1. Dernekler ve Vakıflar Sempozyumu, 2007.
 • Review of the Capacity to File Annulment Action in Administrative Jurisdiction in Terms of Environmental Impact Assessment (EIA) Reports, 5th Global Conference on Environmental Studies (CENVISU-2017), Antalya, 2017, (Ortak Bildiri).
 • Hukuksal Açıdan Su Ürünü Yetiştiriciliği ve Avcılığı, Muğla İli Kıyı Alanlarının Yönetim Sorunları Sempozyumu Muğla Üniversitesi, 2005, (Ortak Bildiri).
 • Çevrenin Korunmasının İdare Hukuku Boyutu, Uluslararası Kollokyum-Çevrenin Korunması, 1998, (Ortak Bildiri).
 • Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Edinme Hakkı ve 4483 sayılı Yasa, Sağlık Hizmetlerinde Sorumluluk İl Sağlık Müdürlüğü, 2005.
 • La Jurisprudence du Comité Européen des Droits Sociaux en Matière de Droit de Grève des Fonctionnaires Publics, La Dynamisation Des Droits Sociaux Par Le Comité Européen des Droits Sociaux, 2014.
 • Sağlık Hizmetlerinden Dolayı İdarenin Kusursuz Sorumluluğu, Hekimin Sorumluluğu Sempozyumu DEÜ Sosyal ve Eğitim Tesisleri, 2004.
 • Çocuğun Korunmasında Devletin Yükümlülüğü, Çocuğun Temel Hakları Sempozyumu, 14.12.2017.
 • Kamu Yönetiminde Kadın, 21. Yüzyılda Kadının Seçilme Hakkından Seçilememe Haksızlığına Toplantısı, İzmir, 2016.
 • “Evaluation of Administrative Judicial Decisions on Disputes Related to EIA (Environmental Impact Assessment) Reports Prepared for Hydroelectric Power Plant”, 5th Global Conference on Environmental Studies, 2017 ( ÖGÜTÇÜ Muhlis, PALAS, Ezgi,  ÖZTABAN Pınar ile birlikte).
 • “Environmental Impact Assessment (EIA) Is Not Necessary Decision in the Establishment of Wind Power Plants and Its Judicial Control, 5th Global Conference on Environmental Studies”, CENVISU 2017 (ÖGÜTÇÜ Muhlis, PALAS, Ezgi, ÖZTABAN Pınar ile birlikte)
 • Kutlu Gürsel, M., Hukuki Açıdan Jeotermal Enerji, International World Energy Conference, 3-4.12.2021, Kayseri, Turkiye, Bildiri tam metni için bkz. <https://www.worldenergyconference.org/_files/ugd/614b1f_0618ce80cf5c4d558a2e596b2a85659c.pdf> s.54-65.
 • Kutlu Gürsel, M., Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Kapsamında Kamulaştırma Uygulaması, 7th Internatiıonal Istanbul Scientific Researche Congress, 18-19.12.2021, İstanbul, Bildiri tam metni için bkz.https://drive.google.com/file/d/1AuvVosVdpExCQNo1-JbTjU6V8-AkpzhO/view s.510-520.

D. Projeler

 • İdare Hukuku Açısından Doğal Gaz Piyasası, TÜBİTAK Projesi, 01.12.2015-01.08.2016.
 • TUBA İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ekonomiye İdare Hukuku Yaklaşımı, Araştırma Projesi.

YÖNETİLEN TEZLER

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Oya Görür, “İdari İstikrar İlkesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1998 (YL).
 • Özge Karaege, “Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kusurlu Sorumluluğu”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2001 (YL).
 • Derya Deviner Erguvan, “İdare Hukukunda Tahkim Yolu”, DEÜ, İzmir 2003 (YL).
 • Mine Kasapoğlu, “Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu”, DEÜ, İzmir 2003 (YL).
 • Serkan Çınarlı, “Eğitim Hak ve Özgürlüğü Bağlamında Vakıf Üniversiteleri”, DEÜ, İzmir 2003 (YL).
 • Hasan Karakılıç, “Hukuki Açıdan Elektrik Piyasası (Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği), 2005 (YL).
 • Lale Burcu Önüt, “Avrupa Birliği (Topluluk) Hukukunda Hizmet İhaleleri”, DEÜ, İzmir 2006 (YL).
 • Nazlı Melis Aksan, “Avrupa Birliği (Topluluk) Hukukunda Devlet Yardımları”, DEÜ, İzmir 2006 (YL).
 • Eda Azık, “Avrupa Parlamentosu ve Demokrasi Kavramı”, DEÜ, İzmir 2007 (YL).
 • “Sergiy Kolomoyets, “Hukuki Açıdan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Jeotermal Enerji: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği”, DEÜ, İzmir 2010 (YL).
 • Seran Karatarı Köstü, “Avrupa Birliği Hukukunda İptal Davası”, DEÜ, İzmir 2010 (YL).
 • Canan Bozan Akyüz, İdarenin Kusursuz Sorumluluğu, DEÜ 2014
 • Mehpare Çaptuğ, İdare Hukuku Açısından Kentsel Dönüşüm, DEÜ, 2014
 • Gülden Kılıç, Doğal Gaz Piyasasının İdare Hukuku Açısından İncelenmesi, DEÜ 2016 (YL)
 • Esin Gürsel, Afet Riski Altındaki Alanlarda Riskli Yapı ve Hukuki Rejimi, DEÜ, 2017 (YL)
 • Pınar Öztaban, Rüzgar Enerjisinin İdare Hukuku Açısından İncelenmesi, DEÜ, 2018 (YL)
 • İrem Karaali, İdare hukuku açısından karayolları yapımı ve işletilmesinde idari denetim yetkisi, DEÜ, İzmir 2019 (YL)
 • Adviye Safa Onay, Sağlık Bakanlığının özel hastaneler üzerindeki denetim yetkisi, DEÜ, İzmir 2019 (YL)
 • İlker Zeyrek, İdare hukuku açısından yapı denetimi, DEÜ 2019 (YL)
 • Mert Gürler, İdare hukuku açısından elektrik iletim hizmeti, DEÜ, 2019 (YL)
 • Esma Nalbant Arabacı, İdare Hukukunda Çocuğun Korunması, 2020 (YL)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Eser Us, “Hukuki Boyutuyla Evrensel Hizmet”, DEÜ, İzmir 2010 (Doktora)
 • Makbule Mine Turhan, “Kamu Hukuku Açısından Klinik İlaç Araştırmaları”, DEÜ, İzmir 2010 (Doktora)
 • Mehpare Çaptuğ, İdari Usul Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi, DEÜ, 2020 (Doktora)
 • Ezgi Avcıoğlu Aksoy, İdare Hukuku Açısından Yatırımlarda Devlet Yardımları, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021 (Doktora)
 • Ezgi Palas Dağlı, Kamu Özel İşbirliği Modeli ve İdarenin Sorumluluğu (Doktora)

Halen Verdiği Dersler

A. Lisans Dersleri

 • İdare Hukuku
 • İdari Yargı
 • Ekonomik Kamu Hukuku
 • İdare Sözleşmeleri
 • Kamulaştırma

B.  Lisans Üstü (Yüksek Lisans – Doktora)

 • Kamulaştırma (YL)
 • İdare Hukuku Açısından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (YL)
 • Avrupa Birliği Kurumları ve AB Hukukunun Kaynakları (YL)
 • İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası Hukuku (Doktora)
 • İdare Hukuku Açısından Enerji Piyasası (Doktora)
 • Ekonomik İdare Hukuku (Doktora)
 • İdare Sözleşmeleri (YL)
 • İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci ve Kamu İhale Kurumu (YL)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast