Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ

03-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 82 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: pnr.ciftci@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

1982 yılında İzmir’de doğdu. Karşıyaka Ankara İlkokulu (1988-1993) ve İzmir Özel Türk Anadolu Lisesi’nin (1993-2000) ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden (2001-2005) mezun oldu. Aynı yıl DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Ekim 2005’de DEÜ Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında “İcra Hukukunda Menfaat Dengesi” başlıklı yüksek lisans tezini sunduktan sonra, aynı yıl DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Doktora Programı’na başladı. Doktora yeterlilik aşamasından sonra Eylül-Aralık 2010 arasında DAAD, Kasım 2011-Kasım 2012 arasında TÜBİTAK bursiyeri olarak Vestfalya Wilhelm Üniversitesi, Münster-Almanya’da doktora araştırmalarında bulundu. Şubat 2016’da “Medenî Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırlamaları” konulu tezini savundu.  Ocak 2018’den bu yana DEÜ Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak görevine devam etmekte ve doçentlik tezi olarak “Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Davalarında Yargılama Hukuku Sorunları” konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Medenî Usûl ve İcra-İflâs hukukudur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar / Tezler

I. Tezler

 • İcra Hukukunda Menfaat Dengesi (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2008.
 • Medenî Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırlamaları (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2016.

II. Kitaplar

 • İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, Adalet Yayınevi, Ankara 2010.
 • Medenî Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırlamaları, Adalet Yayınevi, Ankara 2018.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Çeviri)

I. Makaleler

 • Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin Kararları Işığında Haksız Haciz Sebebiyle Alacaklının ve Devletin Manevî Tazminat Sorumluluğu, Halûk Konuralp Anısına Armağan, Cilt II, Yetkin Yayınları, Ankara 2009, s. 79-146.
 • Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Işığında Özellikle Medenî Usûl Hukuku Açısından Delil Sözleşmelerinin Geçerliliği Sorunu, Prof. Dr. Bilge Umar Armağanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2009, Cilt: 11, s. 129-182.
 • Menfaat Dengesi Çerçevesinde Genel İcra Hukuku ile Kamu İcra Hukukunun Karşılaştırılması, Prof. Dr. Burhan Ceyhan Armağanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2010, Cilt: 12, s. 313-379.
 • Boşanma Sisteminin Yargılamada Doğurduğu Temel Hak İhlâlleri ve İspat Sorunları, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Armağanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2014, Cilt: 16, s. 1741-1821.
 • Medenî Yargılama Hukuku Açısından Hak Arama Özgürlüğünün (Ay. m. 36) Sınırlandırılması Sorunu, Legal Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi 2016/2, Cilt 12, S. 34, s. 361-400.
 • Boşanma Davalarında Delillerin Gösterilmesine ve İbrazına İlişkin Güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararlarının (Önemli Bir İçtihat Değişikliğinin) Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018, Cilt: 20, Sayı: 1, s. 15-61.
 • Özel Hayatın Korunması Menfaati Kapsamında Medenî Yargılamada Alenîyet İlkesinin Sınırlandırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018, Cilt: 20, Sayı: 2, s. 159-189.

II. Çeviriler

 • Yürürlükte Bulunan Kanunî Düzenlemeler Çerçevesinde Japon Hukuku’nda Tüketici Grup Davaları (Prof. Dr. Masahisa DEGUCHI), Medenî Usûl ve İcra ve İflâs Hukuku Dergisi 2007/3, Sayı 8, s. 809-818.
 • Arabuluculuk ve Hukuk Devleti (Prof. Dr. Hanns PRÜTTING), Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı – IX (15-16 Ekim 2010 / Ankara), Türkiye Barolar Birliği Yayınları 215, Ankara 2012, s. 234-255.
 • Kolektif Hakların Yerine Getirilmesi (Prof. Dr. Ingo SAENGER), Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı – X (1-2 Ekim 2012, İzmir), Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, s. 221-246.

III. Tebliğler

 • Tebliğ konusu: “İş Yargılamasında Hukuka Aykırı Deliller

  Etkinlik: “Çalışma Hayatındaki Hukukî Sorunlar”, Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No:1, (Uluslararası Sempozyum-Özet Bildiri), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İzmir, 15.03.2018-16.03.2018.

 • Tebliğ konusu: “Eşlerden Birinin Ölümünün Boşanma Yargılaması Üzerindeki Sonuçları

  Etkinlik: “İzmir Medenî Hukuk Günleri – II, Aile Hukuku Sempozyumu”, İzmir Barosu, İzmir 27-28 Nisan 2018.

IV. Verdiği Dersler

 • Medenî Usûl Hukuku
 • İcra ve İflâs Hukuku
 • Avukatlık Hukuku
 • Hukuk Başlangıcı

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast