Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ

03-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 82 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: pnr.ciftci@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

1982 yılında İzmir’de doğdu. Karşıyaka Ankara İlkokulu (1988-1993) ve İzmir Özel Türk Anadolu Lisesi’nin (1993-2000) ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden (2001-2005) mezun oldu. Aynı yıl DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Ekim 2005’de DEÜ Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında “İcra Hukukunda Menfaat Dengesi” başlıklı yüksek lisans tezini sunduktan sonra, aynı yıl DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Doktora Programı’na başladı. Doktora yeterlilik aşamasından sonra Eylül-Aralık 2010 arasında DAAD, Kasım 2011-Kasım 2012 arasında TÜBİTAK bursiyeri olarak Vestfalya Wilhelm Üniversitesi, Münster-Almanya’da doktora araştırmalarında bulundu. Şubat 2016’da “Medenî Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırlamaları” konulu tezini savundu.  Ocak 2018’den bu yana DEÜ Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak görevine devam etmekte ve doçentlik tezi olarak “Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Davalarında Yargılama Hukuku Sorunları” konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Medenî Usûl ve İcra-İflâs hukukudur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar / Tezler

I. Tezler

 • İcra Hukukunda Menfaat Dengesi (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2008.
 • Medenî Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırlamaları (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2016.

II. Kitaplar

 • İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, Adalet Yayınevi, Ankara 2010.
 • Medenî Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırlamaları, Adalet Yayınevi, Ankara 2018.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Çeviri)

I. Makaleler

 • Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin Kararları Işığında Haksız Haciz Sebebiyle Alacaklının ve Devletin Manevî Tazminat Sorumluluğu, Halûk Konuralp Anısına Armağan, Cilt II, Yetkin Yayınları, Ankara 2009, s. 79-146.
 • Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Işığında Özellikle Medenî Usûl Hukuku Açısından Delil Sözleşmelerinin Geçerliliği Sorunu, Prof. Dr. Bilge Umar Armağanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2009, Cilt: 11, s. 129-182.
 • Menfaat Dengesi Çerçevesinde Genel İcra Hukuku ile Kamu İcra Hukukunun Karşılaştırılması, Prof. Dr. Burhan Ceyhan Armağanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2010, Cilt: 12, s. 313-379.
 • Boşanma Sisteminin Yargılamada Doğurduğu Temel Hak İhlâlleri ve İspat Sorunları, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Armağanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2014, Cilt: 16, s. 1741-1821.
 • Medenî Yargılama Hukuku Açısından Hak Arama Özgürlüğünün (Ay. m. 36) Sınırlandırılması Sorunu, Legal Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi 2016/2, Cilt 12, S. 34, s. 361-400.
 • Boşanma Davalarında Delillerin Gösterilmesine ve İbrazına İlişkin Güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararlarının (Önemli Bir İçtihat Değişikliğinin) Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018, Cilt: 20, Sayı: 1, s. 15-61.
 • Özel Hayatın Korunması Menfaati Kapsamında Medenî Yargılamada Alenîyet İlkesinin Sınırlandırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018, Cilt: 20, Sayı: 2, s. 159-189.
 • İdarenin Taraf Olduğu Arabuluculuk Süreçlerine Dair Özel Kurallar ve Uygulama Sorunlarının Değerlendirilmesi, Ibn Haldun Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2021, s. 453-465.
 • Medenî Yargıda Eril Yargılama (Dr. Arş. Gör. Buse Dişel Kumru ile birlikte), Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Nisan-2021, Seçkin Yayınları, s. 37-76.
 • İşyeri Kira Sözleşmeleri Açısından Aşırı İfa Güçlüğüne Dayalı Uyarlama Davalarında (TBK m. 138) Düzenleyici Amaçlı İhtiyati Tedbirler (Dr. Doğuş Taylan Türkel ile birlikte), Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2021, 2. Bası, s. 61-80.
 • Avrupa Konseyi Adaletin Etkinliği İçin Avrupa Komisyonu’nun (CEPEJ) “Covid-19 Pandemisi Sırasında ve Sonrası Yargı Tarafından Öğrenilen Dersler ve Karşılaşılan Zorluklar” Hakkındaki Bildirgesi, Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2021, 2. Bası, s. 135-150.
 • Pandemi Sürecinde Yargının İşleyişine İlişkin Alınan Tedbirlerin Türk Medenî Yargılama Hukukunda Yargısal Temel Haklar ve Özel Olarak Doğrudanlık İlkesi Üzerinde Yarattığı Etkiler, Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2021, 2. Bası, s. 151-186.
 • Menfî Tespit Davalarını Zorunlu Arabuluculuğa Dahil Saymanın Gereksizliği Üzerine (İstanbul Bam Kararları Örneğinden Bir Bakış), Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2020 (148), s. 101-134 (Prof. Dr. Muhammet Özekes ile birlikte)
 • Anayasa Mahkemesi’nin Eyüp Kurt Başvurusu Hakkında Verdiği Kararın Medenî Yargılamada İspat Hakkı Bakımından Yarattığı Etkilerin Değerlendirilmesi, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Merhum Mehmet Kılıç’a Armağan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Sempozyumu II ve Makaleler, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2020, s. 355-376.
 • Güncel Yargı Kararları Işığında Sosyal Medyanın Boşanma Davalarında İspat Fonksiyonu ve Hukuka Aykırı Deliller, Aile Hukukunun Güncel Sorunları (Editör: Ayan, Serkan / Çiftçi, Pınar), Adalet Yayınevi, Ankara 2021, s. 187-226.
 • Kentsel Dönüşüm Sürecinde Riskli Yapı Tespitine Yönelik Yargısal Hakların Kötüye Kullanılmasından Doğan Tazminat Sorumluluğu, Ulusal ve Uluslararası Yargı Kararları Işığında Deprem Hukuku, Deprem Öncesi Yükümlülükler Deprem Sonrası Haklar Sempozyumu (Uluslararası Sempozyum)”, İstanbul Medipol Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2021, s. 225-256.
 • Turkish Judiciary Functioning of Civil Process and Its Impact on Fundamental Rights During Pandemic, Covid-19 Sürecinde İnsan Hakları / Dritti Umani Durante il Covid-19 / Human Rights in the Regime Covid-19, e-campus universita, İtalya 2021, s. 247-262.
 • Delil İkamesine İlişkin IBA Kuralları ile Prag Kurallarının İspat Hukukunun Temel İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi, Hukukta Anlaşmazlık Çözüm Yolları, Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No:2, Adalet Yayınevi, Ankara 2021, s. 353-380.

II. Çeviriler

 • Yürürlükte Bulunan Kanunî Düzenlemeler Çerçevesinde Japon Hukuku’nda Tüketici Grup Davaları (Prof. Dr. Masahisa DEGUCHI), Medenî Usûl ve İcra ve İflâs Hukuku Dergisi 2007/3, Sayı 8, s. 809-818.
 • Arabuluculuk ve Hukuk Devleti (Prof. Dr. Hanns PRÜTTING), Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı – IX (15-16 Ekim 2010 / Ankara), Türkiye Barolar Birliği Yayınları 215, Ankara 2012, s. 234-255.
 • Kolektif Hakların Yerine Getirilmesi (Prof. Dr. Ingo SAENGER), Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı – X (1-2 Ekim 2012, İzmir), Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, s. 221-246.

III. Tebliğler

 • Tebliğ konusu: “İş Yargılamasında Hukuka Aykırı Deliller” Etkinlik: “Çalışma Hayatındaki Hukukî Sorunlar”, Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No:1, (Uluslararası Sempozyum-Özet Bildiri), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İzmir, 15.03.2018-16.03.2018.
 • Tebliğ konusu: “Eşlerden Birinin Ölümünün Boşanma Yargılaması Üzerindeki Sonuçları” Etkinlik: “İzmir Medenî Hukuk Günleri – II, Aile Hukuku Sempozyumu”, İzmir Barosu, İzmir 27-28 Nisan 2018.
 • Tebliğ konusu: “Medenî Yargıda Eril Yargılama” (Dr. Arş. Gör. Buse Dişel Kumru ile birlikte) Etkinlik: “Ceren Damar Şenel I. Genç Bilim İnsanları Toplantısı”, Çankaya Üniversitesi, 12-13 Kasım 2020.
 • Tebliğ konusu: “Eril Yargı: Kadının Yargı Sistemi İçerisinde Yeri” Etkinlik: “8 Mart Özel Yayını”, İzmir Barosu, 8 Mart 2021-çevrimiçi
 • Tebliğ konusu: “Özellikle Covid-19 Pandemisine Dayalı İşyeri Kira Sözleşmeleri Uyarlama Davalarında Düzenleyici İhtiyati Tedbir İhtiyacı” Etkinlik: “Medeni Yargıda Geçici Hukukî Korumaların Güncel Sorunları”, İzmir Barosu, 01.04.2021-çevrimiçi
 • Tebliğ konusu: “Delil İkamesine İlişkin IBA Kuralları ile Prag Kurallarının İspat Hukukunun Temel İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi” Etkinlik: “Hukukta Anlaşmazlık Çözüm Yolları”, Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No:2, (Uluslararası Sempozyum-Özet Bildiri), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 29-30 Nisan 2021, İzmir.
 • Tebliğ konusu: “Kentsel Dönüşüm Sürecinde Riskli Yapı Tespitine Yönelik Yargısal Hakların Kötüye Kullanılmasından Doğan Tazminat Sorumluluğu” Etkinlik: “Ulusal ve Uluslararası Yargı Kararları Işığında Deprem Hukuku, Deprem Öncesi Yükümlülükler Deprem Sonrası Haklar Sempozyumu (Uluslar arası Sempozyum)”, 24-25 Mayıs 2021, İstanbul Medipol Üniversitesi-Ankara Medipol Üniversitesi.
 • Tebliğ konusu: “İdarenin Taraf Olduğu Arabuluculuk Süreçlerine Dair Özel Kurallar ve Uygulama Sorunlarının Değerlendirilmesi” Etkinlik: “Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu”, İbn-i Haldun Üniversitesi, 14 Kasım 2020.
 • Tebliğ konusu: “The Effects of the Measures Taken Relating to the Functioning of the Judiciary in the Pandemic Civil Process on Judicial Fundamental Rights” Etkinlik: “Covid-19 Sürecinde İnsan Hakları / Dritti Umani Durante il Covid-19 / Human Rights in the Regime Covid-19” International Conference Online, 17-28 Mayıs/Maggio/May 2021-çevrimiçi
 • Tebliğ konusu: “Güncel Yargı Kararları Işığında Sosyal Medyanın Boşanma Davalarında İspat Fonksiyonu ve Hukuka Aykırı Deliller” Etkinlik: “Yargı Kararları Işığında Aile Hukukunun Güncel Sorunları”, İzmir Barosu, 15 Haziran 2021-çevrimiçi
 • Tebliğ Konusu: “Kambiyo Senedinin Bedelsizliğine Dayalı Borca İtirazda İcra Mahkemesinin İnceleme Yetkisi ve Sınırları” Etkinlik: Uygulamada Kambiyo Senetlerine İlişkin Uyuşmazlıklar ve Davalar, 23.10.2021, Manisa Barosu
 • Tebliğ Konusu: “Anonim ve Ortaklıklar Hukukunda Mahkeme Kararlarının Kesinliğine İlişkin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Hak Arama Özgürlüğü Açısından Değerlendirilmesi” Etkinlik: IV. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu, Ticaret Hukukunda Disiplinlerarası Yaklaşım, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 25.10.2021
 • Tebliğ Konusu: “Uyarlama Davalarında Düzenleyici Amaçlı İhtiyati Tedbirler” Etkinlik: Uyarlama Davaları Sempozyumu, Covid-19 Salgınının Özel Hukuk Sözleşmelerine Etkisi, 31.03.2022, İzmir Barosu
 • Tebliğ Konusu: “Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Takipte Güncel Gelişmeler ve Sorunlar” Etkinlik: Yargı Kararları Işığında Kambiyo Senetlerine İlişkin Sorunlar Sempozyumu, 03.06.2022, İzmir Barosu
 • Tebliğ Konusu: “Dünya’da ve Türkiye’de Yargıda Dijitalleşme Sürecine İlişkin Gelişmeler” Etkinlik: Dijital Çağda Medenî Yargı Sempozyumu, 04.06.2022, İzmir Barosu

IV. Diğer Çalışmalar

 • Legal Medenî Usûl ve İcra İflas Hukuku Dergisi, Yargı Kararları Derlemesi, Sayı 2-48 (2005-hâlen).

V. Verdiği Dersler

 • Medenî Usûl Hukuku
 • İcra ve İflâs Hukuku
 • Avukatlık Hukuku
 • Hukuk Başlangıcı
 • Noterlik Hukuku
 • Tebligat Hukuku
 • Adli Yazışma
 • Arabuluculuk
 • Tahkim
 • Yargısal Temel Haklar
 • Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Davalarında Yargılama Hukuku Sorunları

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast