Dr. Öğr. Üyesi İlknur SERDAR

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi İlknur SERDAR

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 49 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ilknurser@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

1993’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan İlknur SERDAR, 1994 yılında aynı Fakülte’nin Medeni Hukuk Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. SERDAR 1994 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 1995-1996 yıllarında  Westfälische Wilhems Üniversitesi’nin 10 aylık bursu ile Almanya’nın Münster kentinde Westfälische Wilhems Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek lisans tez konusuyla ilgili araştırmalarda bulundu. SERDAR 1998 yılında  yüksek lisans eğitimini, “Radyo ve Televizyon Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali ve Kişiliğin Korunması” konulu yüksek lisans tezinin Prof.Dr. Aydın Zevkliler, Prof.Dr. Şeref Ertaş ve Doç.Dr. Nevzat Koç’dan oluşan jüri önünde savunularak başarılı bulunması ile tamamladı. SERDAR 1999 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında  doktora programına başladı. 2001 yılında Prof.Dr. Aydın Zevkliler, Prof.Dr. Melda Sur, Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez’den oluşan jüri önünde yeterlilik sınavını verdi. Aynı yıl Westfälische Wilhems Üniversitesi’nin 3 aylık bursu ile Almanya’nın Münster kentinde Westfälische Wilhems Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora tez konusuyla ilgili araştırmalarda bulundu.  Doktorasını, 2005 yılında “İnternet Üzerinden Yapılan Hukuki İşlemlerde Tüketicinin Korunması “ konulu tezin Prof.Dr. Aydın Zevkliler, Prof.Dr. Şeref Ertaş, Prof.Dr. M. Polat Soyer, Prof.Dr. Nevzat Koç ve Prof.Dr. Cevdet Yavuz’dan oluşan jüri önünde  savunularak başarılı bulunması ile tamamladı. 2006 yılında DEÜ Hukuk Fakültesinin Medeni Hukuk Anabilim Dalı yardımcı doçent  kadrosuna atanan SERDAR. halen aynı görevini sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Borçlar Hukuku olmakla birlikte, SERDAR, bu alan dışında  Kişiler Hukuku, Tüketici Hukuku ile de yakından ilgilenmektedir. Temel çalışma alanları içinde de özellikle, Medya ve Bilişim Hukuk ile Sorumluluk ve Tazminat Hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

I. Tezler

 • Radyo ve Televizyon Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali ve Kişiliğin Korunması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir-1998,  (Yüksek Lisans Tezi).
 • İnternet Üzerinden Yapılan Hukuki İşlemlerde Tüketicinin Korunması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir-2005 (Yayınlanmamış Doktora Tezi).

II. Kitaplar

 • Zevkliler/Havutçu/Acabey/Albaş/Serdar/Gürpınar/Cumalıoğlu, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları,  Turhan Kitabevi, 15.bası, Ankara 2019.
 • Şeref Ertaş/İlknur Serdar/Emre Cumalıoğlu, Eşya Hukuku, Fakülteler Barış Kitabevi, 14.Bası, İzmir, 2018.
 • Zevkliler/Havutçu/Acabey/Albaş/Serdar/Gürpınar/Cumalıoğlu, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları,  Turhan Kitabevi, 14.bası, Ankara 2017.
 • Zevkliler/Havutçu/Acabey/Albaş/Serdar, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları,  6.bası, Ankara 2006.
 • Şeref Ertaş/İlknur Serdar/Damla Gürpınar, Eşya Hukuku, 6.Bası, Ankara 2005.
 • Radyo ve Televizyon Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali ve Kişiliğin Korunması, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1999.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ, Konferans, Panel)

I. Makaleler

 • “1756 (2014/4) Sayılı Genelge Kapsamında Aile Konutu Şerhi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.21, S.2, 2019, s.583-628.
 • “Uçuşun İptaline ve Uzun Gecikmesine Sebebiyet Veren “Olağanüstü Haller”de Sorumluluktan Kurtulma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.21, S.1, 2019, s. 233-304. 
 • “Tüketici Kredilerinde Teminat”, Terazi Hukuk Dergisi, C.9, özel sayı, Kasım 2014, s. 70-87.
 • “Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların Hakları”, Yasar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C.8, özel sayı, 2013, s. 2327-2421.
 • “Taksitle Satış Sözleşmesinin Uygulama Alanı (TBK.m.263)”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı Sempozyum No:III Prof Dr Cevdet Yavuz’a Armağan, 2011, s. 475-500.
 • “Tüketici Kredilerinde Kefaletin Türü ve Kefile Başvurmanın Şartları”, İzmir Barosu Dergisi, Yıl 75, Temmuz 2010, S.3, s. 87-133.
 • “Son Kullanma Tarihi Bilgisinin Verilmesi Yükümlülüğünün İhlalinde Tüketicinin Korunması”, İzmir Barosu Dergisi, Yıl 75, Nisan 2010, S.2, s. 95-140.
 • “Birlikte Velayet”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.10, S.1, 2008, s. 155-197.
 • “Kişisel İlişki Kurma Hakkı”, Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, Dokuz Eylül Üniversite Yayını, Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, Özel Sayı, 2007, s. 739-781.
 • “Koruyucu Aile”, Prof.Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, DEÜ Hukuk Fakültesi Yayını İzmir 2001, s. 467-509.
 • “3984 Sayılı Kanun Kapsamında Radyo-Televizyon Yayınının Durdurulması”, İzmir Barosu Dergisi, Ocak, 1999.

II. Tebliğler

 • “Ev Hayvanları Üzerindeki Paylı Mülkiyetin Kazai (Yargısal) Paylaşım Yoluyla Sona Ermesi”, Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu, İstanbul,  Kasım 2018, Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu Bildirileri, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019, s.587-613.
 • “Hasta Hakları”, Teori ve Uygulama ile Sağlık Hukuku, İzmir Barosu, Nisan 2019.
 • “Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Hakları (261/2004 sayılı AB Tüzüğü)”, Özel Hukuk Mütaaları-I, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ekim 2018.
 • “Türk Medeni Kanunundaki Aile Konutuna İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, 2.İzmir Medeni Hukuku Günleri Aile Hukuku Sempozyumu, İzmir, Nisan 2018.
 • “261/2004 Sayılı AB Yolcu Hakları Tüzüğüne İlişkin Avrupa Birliği Uygulamasında Güncel Gelişmeler ve Türk Hukukunda Yolcu Hakları Yönetmelik Taslağı”, Sivil Havacılık Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, Şubat 2018.
 • “Türk Medeni Kanununun Velayet Hükümleri Kapsamında Yoksulluk Nedeniyle Çocuğun Korunması için Alınacak Önlemler”, 6.Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Eylül 2016, Yoksulluk/Poverty Tebliğler/Academic Papers, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017, s.421-463.
 • “Miras Ortaklığında Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi (TMK m.644)”, 1. İzmir Medeni Hukuku Günleri Miras Hukuku Sempozyumu, İzmir, Kasım 2017.
 • “Mesafeli Sözleşmelerin (TKHK m.48) Genel Değerlendirilmesi”, Tüketici Hukuku Sempozyumu, DEÜ Hukuk Fakültesi/DEÜHF Adalet Meslek Yüksekokulu, Mart 2017.
 • “Birlikte Velayet”, Medeni Hukukun Güncel Sorunları III, Hukuksal Boyutuyla Velayet Sempozyumu, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mayıs 2016 (Dr.Öğr.Üyesi M. Beşir ACABEY ile birlikte)
 • “TBK’nun Genel İşlem Şartları Hükümlerinin Kişi Bakımından Uygulama Alanı” İzmir Barosu – Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel İşlem Şartları Sempozyumu, Nisan 2015.
 • “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Şiddet”, Ankara Barosu Ulusal Kongre 2013, Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve Usulü Kongresi 4-5-6 Nisan 2013, Ankara Barosu Yayını, Ankara 2014, s.517-539.
 • “Tüketici Kredilerinde Teminat”, Yaşar Üniversitesi 1. Tüketici Hukuku Sempozyumu, Nisan 2014.
 • “Taksitle Satış Sözleşmesinin Uygulama Alanı (TBK.m.263), 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2011.

III. Workshop

Menschenrechte und ihre Folgen für Verfassungs,-  Verwaltungs,-Straf-und Zivilrecht, 1-14 Eylül 2002, İzmir, Gümüldür


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast