Dr. Öğr. Üyesi Burak PINAR

04-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Burak PINAR

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 96 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: burak.pinar@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

27.09.1978 yılında İzmir’de doğan Burak Pınar, ilk ve orta öğretimini, Alaybey İlkokulu ve Karşıyaka Ortaokulu’nda tamamladıktan sonra Lise eğitim ve öğretimini Manisa Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamlamış ve 1996 yılında DEÜ Hukuk Fakültesi’ni kazanarak burada başladığı lisans programından 2000 yılında mezun olmuş; ardından Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı yüksek lisans programını 2003, Doktora Programını ise 2009 yılında tamamlamıştır. 2011 yılı Eylül ayında Mali Hukuk Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atanan PINAR, 2018 yılından itibaren doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Mali Hukuk ile bu alan dışında, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku ve Ticaret Hukuku ile yakından ilgilenmektedir. Temel çalışma alanları içinde de özellikle, Vergi Ceza Hukuku, Kamu İcra Hukuku, Kamu Harcama Hukuku, Bütçe Hukuku, Kamu İhale Hukuku ile Yerel Yönetim Hukuku bulunmaktadır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar/Tezler

I. Tezler

 • Türk Bütçe Hukuku Açısından Kamu Mali Yönetim Sisteminin Hukukî Analizi, (Doktora Tezi), İzmir 2009.

II. Kitaplar

 • Yargı ve İcra Harçları, 2. Baskı, (Adalet Yayınevi), Ankara 2009.

III. Editörlük (Yardımcı Editörlük)

 • Prof. Dr. Burhan CEYHAN’a Armağan (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi-Özel Sayı), İzmir 2010.
 • Yedinci Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu (Bildiri Kitabı), Yusuf Karakoç-Yıldırım Taylar-Özgecan Gök-Burcu Demirbaş Aksüt-Emine Sevcan Artun ile birlikte, İzmir 2017.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Kesin Hüküm Müessesesi Bağlamında Ceza Mahkemesi Kararları İle Vergi Mahkemesi Kararlarının Birbirini Etkileşimi ve Bağlayıcılığı Üzerine Bir İnceleme”, (Mali Pusula, Yıl:2, S.18, Temmuz 2006), (Rifat Murat Önok ile birlikte).
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (I-Sırrın İfşası Suçu)”, (Legal Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Dergisi, 2006, C.2, S.3, s. 633-658), (Pınar Bacaksız ile birlikte).
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (II-Arttırmaya Katılma ve Mal Satın Alma Yasaklarına Aykırılık Suçu)”, (Legal Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Dergisi, 2006, C.2, S.4, s.943-965), (Pınar Bacaksız ile birlikte ile birlikte).
 • Vergi Sorunlarının Çözüm Yollarından Cezalarda İndirim (Hukuki Nitelik-Uygula(n)ma Koşulları-Etkileri)”, (Mali Pusula, Aralık 2006, Yıl:2, S.24, s.70-96)
 • İcra-İnkâr Tazminatının Vergilendirilme(me)si”, (Legal Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Dergisi, 2006, C.2, S.5), s.1301-1313.
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (III-Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olma Suçları)”, (Legal Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Dergisi, 2008, C.4, S.9, s.111-128), (Pınar Bacaksız ile birlikte ile birlikte).
 • Kamu İcra Hukukunda (Hacizden Doğan) İstihkak Davaları”, (Halûk Konuralp Anısına Armağan C:II, Yetkin Yayınları, Ankara 2009), s.415-462.
 • Türk Vergi Hukukunda Kamusal Bir Denetim Yolu Olarak Vergi Araması”, (Ceza Hukuku Dergisi, Yıl:8, S.21, Nisan 2013, s.139-180), (Yıldırım Taylar ile birlikte ile birlikte).
 • Vergi Denetiminin Hukuka Uygunluğunun Yargı Yoluyla Sağlanmasında Hukukî Dinlenilme Hakkı (Teori-Uygulama ve Sorunlar)”, (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan IV, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,  C.14, İzmir 2015, s.4355-4397).
 • Konusu Para Alacağı Olan İcra Takiplerinde Takip Konusu Alacağın Taksitler Halinde Ödenmesi Durumunda Tahsil Harcının Öde(n)me Zamanı ve Şekli”, (Legal Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Dergisi, 2006, C.2, S.4, s.969-986).

II. Karar İncelemeleri

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yargı Harçlarına Bakışı: Yiğit ve Dülger Davaları Işığında Hak Arama Özgürlüğü ve Yargı Harçları İlişkisi)”, (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl:22, S.84, Eylül-Ekim 2009, s.188-212), (Nedim Meriç ile birlikte ile birlikte).
 • İcra Hukukunda Menfaat Dengesizliği: Harç Muafiyetleri (Harçlar Kanunu’nun 123’üncü Maddesi İle Tanınan Harç Muafiyetinin Yargıtay’ın Yeni İçtihadı Işığında Değerlendirilmesi)”, (Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, C.II, Ankara 2009, s.1125-1148).
 • Tesbit Davalarında Hukukî Yarar Şartı: (Yargı) Harç(larından) Muafiyetin(in) Tesbiti Talebinde Hukukî Yarar Yokluğuna İlişkin Yargıtay Kararı Üzerine Düşünceler)”, (Legal Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Dergisi, 2011, C.7, S.19, s.39-53).
 • Kamu Mali Yönetiminde Tüzel Kişilik Sorunu: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun Tüzel Kişiliğe Etkisine İlişkin Yargıtay Kararları Üzerine Düşünceler”, (Prof. Dr. Burhan Ceyhan’a Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,  C.12, İzmir 2010, s.91-121).

III. Tebliğler

 • Kamu Mali Yönetiminin Anayasa’ya Uygunluk Sorunu  (Kamu Tüzel Kişiliği Özelinde Bir Değerlendirme)”, (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Konferansı, İstanbul, 12 Mayıs 2012).
 • Yargı Kararları Işığında Vergi İncelemesinde İhlal Edilen Mükellef Hakları”, (31. Türkiye Maliye Sempozyumu, Mersin Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, 15-19 Mayıs 2016, Antalya).

IV. Sempozyum

 • Kamu Hukukçuları Platformu ANKARA, Davetli Konuşmacı, Kasım 2013.

C. Tez Danışmanlıkları

 • İdari İşlem Teorisi Açısından Vergilendirme İşlemleri ve Yargısal Denetimi, Şule Nur Göztepe, Ağustos 2017 – Haziran 2018.

Verdiği Dersler

A. Adalet Meslek Yüksekokulu

 • Kamu İcra Hukuku Bilgisi

B. Lisans

 • Vergi Hukuku
 • Maliye
 • Vergi Ceza Hukuku
 • Bütçe Hukuk
 • Kamu İcra Hukuku

C. Yüksek Lisans

 • Vergi Ceza Hukuku
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast