Dr. Öğr. Üyesi Beşir ACABEY

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Beşir ACABEY

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 31 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: besir.acabey@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1988’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olup, 1990 yılında aynı Fakültede Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldum. 1993 yılında başladığım yüksek lisans eğitimimi “Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi” konulu yüksek lisans teziyle 1996 yılında tamamladım. Aynı yıl Doktora programına başlayıp, “Soybağı, Kurulması, Reddi ve Genel Olarak Sonuçları” isimli doktora tezimle ilgili araştırma yapmak üzere, DAAD burslusu olarak 1998-1999 tarihleri arasında 10 ay süreyle Almanya’da bulundum. 2002 yılında doktora tezimi tamamladım ve jüri tarafından oybirliğiyle başarılı bulundum. Aynı yıl DEÜ. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Kadrosuna atandım. 2003 yılında Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda Müdür Yardımcısı olarak; 2003-2004 tarihleri arasında DEÜ. Hukuk Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak; 2005-2008 tarihleri arasında Fakülte Yönetim Kurulu üyesi olarak ve 2015-2018 yılları arasında yine DEÜ. Hukuk Fakültesi Adalet MYO da tekrar Müdür Yardımcısı olarak idari görev üstlendim. Halen Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak görevime devam etmekteyim. 

Öğrenim Bilgileri

İlkokul : Atatürk İlkokulu (Mardin)

Orta Okul : Cumhuriyet Orta Okulu (Mardin)

Lise : Mardin Lisesi (Mardin)

Üniversite : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Özel Hukuk ABD)

Doktora : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Özel Hukuk ABD)

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanım Medeni Hukuk olmakla birlikte; temel çalışma alanları içinde özellikle, Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku ve Eşya Hukuku üzerinde yoğunlaşarak bilimsel çalışmalarda bulundum ve bu alanlarda dersler verdim.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

I. Kitaplar

 • İçtihatlı – Notlu Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, İlgili Mevzuat ve Sözlük, İzmir- 1997 (Prof. Dr. Şeref ERTAŞ/Prof. Dr. Nevzat KOÇ/Arş.Gör. Murat AYDOĞDU ile birlikte ortak eser)
 • Zevkliler Medeni Hukuk, Giriş, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, 6. Bası / Ankara-2000 (Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER ve Arş.Gör. Emre Gökyayla ile birlikte ortak eser)
 • Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi” Kitabına Ek, İzmir-2004.
 • Pratik Miras Hukuku, 5. Bası, İzmir-2017  (Prof. Dr. Şeref ERTAŞ/Prof. Dr. Nevzat KOÇ/Yrd.Doç. Dr. Hakan ALBAŞ ile ortak eser)
 • Medeni Hukuk (Temel Bilgiler) (2018)., ZEVKLİLER AYDIN,ERTAŞ ŞEREF,HAVUTCU AYŞE,ACABEY MEHMET BEŞİR,GÜRPINAR DAMLA,  Turhan Kitabevi, Basım sayısı:10.
 • Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, 15. Bası, Ankara – 2019, (Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER/Prof.Dr. Ayşe HAVUTÇU/Y. Doç. Dr. Hakan ALBAŞ/Y.Doç.Dr. İlknur SERDAR/Y.Doç.Dr. Damla GÜRPINAR ve Y.Doç.Dr. Emre CUMALIOĞLU ile birlikte ortak eser).
 • Teorik ve Pratik Yönleriyle Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, Turhan Kitabevi, Ankara- 2020 (Basılıyor).

II. Tezler

 • Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi / İzmir-1998 (Yüksek Lisans Tezi)
 • Soybağı, Kurulması, Genel Olarak Sonuçları, Özellikle Evlilik Dışında Doğan Çocukların Mirasçılığı / İzmir-2002 (Doktora Tezi)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Hayvanların Çevreye Verdikleri Zararlardan Doğan Sorumluluk, Prof. Dr. İrfan Baştuğ’a Armağan, Yayınlayan: Prof. Dr. Bahri Öztürk, Ankara-2001, sh. 83-105.
 • Medeni Kanun Tasarısının Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, Yayına Hazırlayan: Doç Dr. Abuzer Kendigelen, II. Cilt / İstanbul – 2001, sh. 777-798.
 • Hukuk Fakültelerinde Eğitim Hakkında Düşünceler, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e  80. Yaş Günü Armağanı, Yayına Hazırlayan : Doç Dr. Abuzer Kendigelen, II. Cilt / İstanbul – 2001, sh. 1105-1111.
 • Scheidung und nachehelicher Unterhalt in der Türkei (Türkiye’de Boşanma ve Boşanma Sonrası Nafaka), Scheidung und nachehelicher Unterhalt im europäischen Vergleich, Bielefeld- 2003
 • Çocukları İlgilendiren ve Aile Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Hukuki Konular, İzmir Barosu Dergisi, Y. 71/2006, S. 4/Ekim, sh. 88-140
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mal Grupları- İspat Kuralları ve Eşlerin Paylı Mülkiyeti Altındaki Mallara İlişkin Düzenlemeler”, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9 – Özel Sayı 2007, İzmir-2009
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Tartışmalı Bazı Konular Hakkında Düşünceler”, İzmir Barosu Dergisi, Y. 73/2009, S. 2/Nisan
 • Türk Medeni Kanununa Göre Evliliğin Devamında Kadın Cinsel İşlev Bozukluklarının Yeri”, (Doç.Dr. Erdem ÖZKARA, Doç.Dr. Sabahattin ALTUNTURT, Y.Doç.Dr. İ.Özgür CAN, Öğr.Gör.Uzm.Dr. Halis ULAŞ ile birlikte ortak çalışma),  Adalet Dergisi, S.35, Eylül-2009.
 • TBK‘nda Aşırı Yararlanma (TBK. m.28)”, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu (3 – 4 Haziran 2011), Prof. Dr. Cevdet YAVUZ’a ARMAĞAN, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Özel Sayısı.
 • Basın Özgürlüğü ve Bu Özgürlüğün Bir Sınırı Olarak Kişilik Hakkı”, Yaşar Üniversitesi Dergisi, Yıl. 2013, Özel Sayı 8 ( Aydın Zevkliler Armağanı), C.1, sh.1-54.
 • Türk Hukukunda Aile Adı (Eşlerin ve Çocukların Soyadı)”, DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.19, Özel Sayı, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, I. Cilt, İzmir-2017, sh. 493-512.

II. Karar İncelemeleri

 • İkametgah konusunda “Karar Tahlili”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl :1994, S. 2, sh. 165 vd.

III. Tebliğler

 • 2.2.2002 Tarihinde Muğla Barosu tarafından düzenlenen “Yeni Türk Medeni Kanununun Hukuk Yapısındaki Yenilikleri” konulu Panelde sunulan; “ Evliliğin Genel Hükümleri ve Yasal Mal Rejimi” isimli tebliğ.
 • 23.3.2002 Tarihinde Çeşmede, İzmir Noter Odası tarafından düzenlenen “Medeni Kanun Sempozyumu”nda sunulan; “Yeni Yasal Mal Rejimine Eleştirel Bir Bakış” isimli tebliğ.
 • İzmir Barosu Adli Yardım Bürosu ve Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi tarafından 01.06.2002 – 02.06.2002 tarihleri arasında düzenlenen “Mesleki Eğitim Programı” kapsamında verilen; “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa”  isimli konferans.
 • 25.3 ve 28.3.2003 tarihlerinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen; “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun” konulu konferans.
 • 10-12 Ekim 2002 tarihleri arasında Almanya da, Regensburg şehrinde düzenlenen; “Scheidung und nachehelicher Unterhalt im europäischen Vergleich” konulu “6.Avrupa Aile Hukuku Sempozyumu”nda sunulan; “Scheidung und nachehelicher Unterhalt in der Türkei (Türkiye’de Boşanma ve Boşanma Sonrası Nafaka)” başlıklı Almanca sunulan tebliğ.
 • İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi tarafından 3-4 Nisan 2004 tarihlerinde düzenlenen, “Karşılaştırmalı Hukukta Aile Mahkemesi Uygulamaları” isimli sempozyumda sunulan, “Çocukları İlgilendiren ve Aile Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Hukuki Konular” isimli tebliğ.
 • 17.11.2004-26.11.2004 tarihleri arasında, Erasmus-Sokrates Programı çerçevesinde Osnabrück Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yapılan bilimsel çalışma gezisi kapsamında, 19.11.2004 günü verilen, “Einführung in die türkische Rechtsterminologi” (Türk Hukuk Kavramlarına Giriş) isimli konferans.
 • 30.11.2005 tarihinde, İzmir Barosunda sunulan, “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mal Grupları ve Tasfiyesi Hakkında Genel Bilgiler” konulu konferans.
 • 21.03.2006 tarihinde, Çağdaş Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen, “Ayrımcılık mı? Eşitlik mi? Medeni Yasada Soyadı Tartışmaları” konulu panelde sunulan;  “Türk Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta Aile Adı (Eşlerin ve Çocukların Soyadı)” isimli tebliğ.
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından, Uygulamalı Aile Hukuku Sertifika Programı çerçevesinde 17-18 Kasım 2006 tarihleri arasında düzenlenen, “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulama Sorunları” konulu III.Dönem Programında sunulan; “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mülkiyet Türleri,  İspat Kuralları ile Karineler” isimli tebliğ.
 • Karşıyaka İlçe İnsan Hakları Kurulu tarafından, 8 Mart Kadınlar günü nedeniyle düzenlenen ve 07.03.2007 tarihinde sunulan “Kadın Hakları ve Boşanmada Mal Paylaşımı” isimli konferans.
 • İzmir’de, 8.12.2007 tarihinde düzenlenen; İzmir “Kadın-Erkek Eşitliği”ne Hukuksal Bir Yaklaşım Sempozyumu”nda sunulan “Kadın Hakları Bağlamında Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine Eleştirel Bir Bakış” isimli tebliğ.
 • Diyarbakır Barosu ve Dicle Hukuk Fakültesinin 29.03.2008 tarihinde ortaklaşa düzenledikleri “Aile Hukuku Atölye Çalışması” çerçevesinde sunulan “Yeni Medeni Kanuna Göre Yasal Mal Rejimi ve Sözleşmesel Rejimler” konulu konferans.
 • İzmir Barosu Kadın Komisyonu tarafından, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, 7 Mart 2009 tarihinde düzenlenen “Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri ve Aile Konutu”  başlıklı çalışmada sunulan tebliğ (Aile Mahkemesi hâkimi Ali Soyer ile birlikte).
 • İzmir Barosu tarafından, 16 Ocak 2010 tarihinde düzenlenen; “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Güncel Sorunları” isimli konferansta sunulan tebliğ (İzmir Barosu Avukatlarından Aile Hukuku Uzmanı Av. Eda Öztürk ile birlikte).
 • DEÜ. Hukuk Fakültesi ve DEÜ. Kadın Hakları Ve Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Tarafından, 10.12.2015 Tarihinde Düzenlenen, “Kadının Hakları İnsan Hakları” İsimli Panelde sunulan; “6284 Sayılı Kanuna Göre Aile Bireylerinin Ve Kadının Korunması” tebliği.
 • Aydın Barosu tarafından 17 Aralık 20016 tarihinde düzenlenen ”Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” Konulu Eğitim Seminerinde verilen konferans.
 • Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 2.5.2016 tarihinde düzenlenen, “Medeni Hukukun Güncel Sorunları – III, Hukuksal Boyutuyla Velayet Sempozyumunda sunulan; “Birlikte Velayet” isimli tebliğ (Y.Doç.Dr. İlknur Serdar ile birlikte).
 • DEÜ. Hukuk Fakültesi ve İzmir Barosu tarafından, 17-18 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen, “İzmir Medeni Hukuk Günleri-I Miras Hukuku Sempozyumunda” sunulan; “Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümden Düştüğü Durumlara İlişkin Bazı Tartışmalı Hususlar” isimli tebliğ.
 • DEÜ. Hukuk Fakültesi, İzmir Barosu ve Adalet MYO. Tarafından, 27-28 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen, “İzmir Medeni Hukuk Günleri-II Aile Hukuku Sempozyumunda” sunulan; “Nişanlanmanın Sona Ermesinde Başlık Parasının İadesi ve Nişanlı Lehine Yapılan Ölüme Bağlı Tasarrufların Hukuki Akıbeti” isimli tebliğ.
 • Özyeğin Üniversitesi ve İstanbul Barosu tarafında, 08-09 Kasım 2018 Tarihlerinde düzenlenen, “Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumunda” sunulan, “Yargıtay Kararları Işığında Muris Muvazaası” isimli tebliğ. 
 • Genel Olarak Katılma Rejimin Tasfiyesi ve Eşlerden Birinin Eşinden Mal Kaçırmak Amacıyla Mallarını Ortağı Bulunduğu Şirkete Aktarması”.  Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Ticari Şirket Paylarının Hukuki Durumu (Sözlü Sunum), (2019- İzmir).
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulama Sorunları” isimli Manisa Barosunun düzenlediği Panel.  (Sözlü Sunum), (2019- Manisa). 

Halen Verdiği Dersler

A. Lisans Dersleri

 • Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Borçlar Hukukunun Temel Kavramları)
 • Aile Hukukunun Güncel Sorunları
 • Medeni Hukuk II (DEÜ. Adalet MYO)
 • Miras Hukuku (Yaşar Üniversitesinde)
 • Eşya Hukuku (Yaşar Üniversitesinde)

B.  Lisans Üstü (Yüksek Lisans – Doktora)

 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Hukuksal Etik
 • Soybağı Hukuku (Yaşar Üniversitesinde)
 • Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri (Yaşar Üniversitesinde)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast