Doç. Dr. Türker ERTAŞ

03-09-2015

Doç. Dr. Türker ERTAŞ

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 50 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: turker.ertas@deu.edu.tr 

Akademik Özgeçmiş

1987 yılında Kayseri’de doğan Türker Ertaş, ilköğretimini Foça Reha Necla Midilli İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra 2005 yılında Menemen Anadolu Lisesi İngilizce Bölümü’nden, 2009 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı ve 2009 yılında başladığı yüksek lisans öğrenimini “Anayasa Hukukunda Sağlık Hakkı” başlıklı tezi ile 2012 yılında tamamladı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı. İlk altı ayı TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu kapsamında olmak üzere 10.05.2016 – 10.02.2017 tarihleri arasında Maastricht Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı ile Montesquieu Institute Maastricht’te Prof. Dr. Aalt Willem Heringa’nın danışmanlığında doktora tezi ile ilgili bilimsel araştırmalarda bulundu. 20.12.2017 tarihinde “Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Bağlamında Yasama, Yürütme ve Yargı Organları Arasındaki Modern İlişkiler” başlıklı tezini savunarak doktora öğrenimini tamamladı. Türker Ertaş, aynı zamanda Gaziemir Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulu üyesidir. Kendisi TÜBİTAK bursiyeri olarak Prof. Dr. Monica Claes’in danışmanlığında 2-20 Şubat 2022 – 20 Aralık 2022 tarihleri arasında Maastricht Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Uluslararası Hukuk ve Avrupa Hukuku Anabilim Dalı ve Maastricht Avrupa Hukuku Merkezi ile Maastricht Montesquieu Enstitüsü bünyesinde doktora sonrası bilimsel araştırma yapmıştır. Halen Maastricht Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda misafir öğretim elemanı/doktora sonrası araştırmacısı olarak faaliyet göstermekte ve akademik faaliyetlerde bulunmaktadır. Türker Ertaş aynı zamanda Maastricht Montesquieu Enstitüsü üyesidir.

Temel Çalışma Alanları

Anayasa Hukuku, Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku (Bilhassa Amerikan, İngiliz, Hollanda, Belçika, Fransız, Alman, İrlanda ve Rus anayasal düzenleri), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar/Tezler

I. Tezler

 • Anayasa Hukukunda Sağlık Hakkı, ( Yüksek Lisans Tezi) İzmir 2012.

II. Kitaplar

 • Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Bağlamında Yasama, Yürütme ve Yargı Organları Arasındaki Modern İlişkiler, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020. (Doktora Tezi)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “İfade Özgürlüğü ve Müstehcenlik: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına ve Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Müstehcenlik Suçuna İlişkin Bazı Gözlem ve Değerlendirmeler”, (Ceza Hukuku Dergisi, Y. 7, S. 18, Nisan 2012), s. 193-224.
 • “Kamu İcra Hukukunda Sosyal Devlet İlkesi” (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, İzmir 2014, (Basım Yılı 2015), C. IV) s. 4737-4783.
 • “De Turkse Grondwet nader beschouwd”, (De Hofvijver, Vol. 6, No. 64, May 2016).
 • “Turkey’s New System of Government: Some Observations and Considerations in Comparative-Legal Perspective”, Przeglad Prawa Konstytycyjnego (The Review of Constitutional Law), Yıl: 2018 /Sayı:1/Cilt:41/s. 11-33, Torun, 2018.
 • “Parlamentoların Anası Westminster Parlamentosu: Tarihsel-Kuramsal Kökenler, Kurumsal Yapı ve İngiliz Kanun Yapım Süreci”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVIII, S. S.2, Haziran 2020, s. 447-499.
 • “Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin Yapısının ve Yargıçlarının Atanma Usulünün Yüksek Mahkeme Kararları Üzerindeki Etkileri: Yargıç Anthony Kennedy’nin Belirleyici Oya Sahip Olduğu Seçilmiş Çarpıcı Davalar Işığında Gözlem ve Değerlendirmeler”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 26, S. 2, Aralık 2020, s. 838-899.
 • Westminster Parlamentosu Azami Kaç Hafta Tatil Edilebilir? Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi’nin Miller v. The Prime Minister / Cherry v. Advocate General for Scotland Kararı Üzerine Düşünceler, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S. 1, Nisan 2021, s. 227-255.
 • Amerikan Siyasi Düzeninde Federal Görevlilerin Impeachment Usulü ile Suçlandırılması: Kavramsal ve Anayasal Bir İnceleme, Ceza Hukuku Dergisi, S. 47, Aralık 2021, s. 625-649.
 • Amerikan Siyasi Tarihinde Başkanların Impeachment Usulü İle Suçlandırılması: Johnson, Nixon, Clinton ve Trump Örnekleri Üzerinden Anayasal Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, S. 1, Haziran 2022, s. 3-89.
 • How Trump-appointed justices have dramatically shifted the liberal-conservative balance in the U.S. Supreme Court, Montesquieu Instituut Commentaar, https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vltle3iglwwm/nieuws/how_trump_appointed_justices_have?colctx=vllzft76lfmu, 07.06.2022.
 • Bill of Rights or Bill of Retrogression?, Montesquieu Institute Commentaar, https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vlyuk6pt96vs/nieuws/bill_of_rights_or_bill_of_retrogression?colctx=vllzft76lfmu, 13.12.2022.
 • “Birleşik Krallık’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile İmtihanı: Bill Of Rights Bill’in İngiliz Anayasal Düzenine Olası Etkileri”, Terazi Hukuk Dergisi, Sayı: 195, Kasım 2022, s. 113-130.

II. Kitap İçi Bölüm

 • “Vergilerin Kamu Giderlerinin Karşılığı Olması İlkesi Kapsamında Siyasi Partilere Devlet Yardımı”, Vergi Hukukuna İlişkin Anayasal İlkeler (Makaleler), 978-605-05-0256-5, Yetkin Yayınları, Ankara, (2017), s.21-88.
 • Yürütme Organının Asli Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Karşılaştırmalı Anayasal Düzenlerdeki Benzer İşlemlerle Kıyaslanması ve Türk Hükümet Sistemine Etkisi, Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Ağustos 2020, s. 9-50.
 • “Merrick Garland ve Amy Coney Barrett’ın Adaylık Süreçleri Işığında Amerikan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Atamalarının Politik Niteliği”, Selçuk Hukuk Kongresi 2020 Kamu Hukuku Tebliğleri Tam Metin Kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2020, s. 293-314.
 • Amerikan Anayasal Düzeninde İbadet Özgürlüğünün Genel Çerçevesi ve Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin South Bay United Pentecostal Church v. Newsom Kararı Işığında Kamu Sağlığının Korunması Amacıyla İbadet Özgürlüğünün Sınırlandırılması, COVID-19 ve Hukuk Sempozyumu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021, s. 461-488.
 • Tarihsel Süreçte ve Günümüzde Amerikan Senatosu’nda Yasama Kilitlenmesi (Filibuster): Anayasal Düzen İçerisindeki İşlevi ve Güncel Örnekler Işığında Hukuki-Politik Sonuçları, Ceren Damar Şenel II. Genç Bilim İnsanları Sempozyumu, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2022, s. 199-224.

III. Çeviriler

 • Cohen, Henry; ”Müstehcenlik, Çocuk Pornografisi ve Ahlaka Aykırılık: Kısa Arkaplan ve Mevcut Gelişmeler”, (CRS Raporu), Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 13: İnternet Hukuku (Prof. Jan C. Joerden’a Armağan), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013, s. 361-369.

IV. Tebliğler

 • ‘‘İnsan Hakları Hukukunda Gelişmeler’’, Karşıyaka Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulu tarafından düzenlenen etkinlikte sunulan tebliğ, 10.12.2012, İzmir.
 • “The End of Obscenity: Rise of the European Literary Heritage-Akdaş/Turkey” Fasikül Hukuk Dergisi, Y. 3, S. 23, Ekim 2011, s. 41-45.
 • “İfade Özgürlüğü ve Bilgi Edinme Hakkı”, Benim İçin İnsan Hakları Projesi, 28.05.2014, İzmir.
 • “Çocuk Hakları”, Benim İçin İnsan Hakları Projesi, 29.05.2014, İzmir.
 • “Fundamental Rights and Freedoms”, 1st ELSA İzmir Summer Law School on The Media and Criminal Law, Yaşar Üniversitesi, 17.07.2014, İzmir.
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Kuvvetler Ayrılığı İlkesi”, 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), 19.05.2016 – 22.05.2016, Madrid.
 • “Constitutional Developments in Turkey”, Montesquieu Institute Maastricht Research Meeting, Maastricht University Faculty of Law, 12.09.2016, Maastricht.
 • Yürütme Organının Asli Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Karşılaştırmalı Anayasal Düzenlerdeki Benzer İşlemlerle Kıyaslanması ve Türk Hükümet Sistemine Etkisi, Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi, İstanbul Kültür Üniversitesi – Kamu Hukukçuları Platformu, İstanbul, 18-19 Ekim 2019.
 • Westminster Parlamentosu Azami Kaç Hafta Tatil Edilebilir?: Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi’nin R (Miller) v The Prime Minister and Cherry v Advocate General For Scotland Kararı Üzerine Düşünceler, Ceren Damar Şenel I. Genç Bilim İnsanları Toplantısı, Çankaya Üniversitesi, Çevrimiçi, 13-14 Kasım 2020.
 • Amerikan Anayasal Düzeninde İbadet Özgürlüğünün Genel Çerçevesi ve Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin South Bay United Pentecostal Church v. Newsom Kararı Işığında Kamu Sağlığının Korunması Amacıyla İbadet Özgürlüğünün Sınırlandırılması, COVID-19 ve Hukuk Sempozyumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Çevrimiçi, 10-11 Aralık 2020.
 • “Merrick Garland ve Amy Coney Barrett’ın Adaylık Süreçleri Işığında Amerikan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Atamalarının Politik Niteliği”, Selçuk Hukuk Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Çevrimiçi, 17-19 Aralık 2020.
 • Amerikan Başkanının Millî Güvenlik Sebebiyle Yabancıların Ülkeye Girişini Kısıtlama Yetkisinin Anayasal Niteliği: Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin Trump v. Hawaii Kararı Işığında Bir İnceleme, Göç ve Milletlerarası Özel Hukuk Sempozyumu, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara, 21-22/06/2021.
 • Similar Restrictions Causing the Violations of Different Freedoms: Considerations on Judgments of the Higher Administrative Courts of Baden-Württemberg and Lower Saxony Regarding the State Ordinances on Covid-19 Measures, Human Rights in the Regime COVID, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi-ODIMED, 27-28/05/2021.
 • Tarihsel Süreçte ve Günümüzde Amerikan Senatosu’nda Yasama Kilitlenmesi (Filibuster): Anayasal Düzen İçerisindeki İşlevi ve Güncel Örnekler Işığında Hukuki-Politik Sonuçları, Ceren Damar Şenel II. Genç Bilim İnsanları Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, Ankara, 4-5/11/2021.
 • The Necessity of Divided Government in a Presidential System: A Turkish Perspective, Montesquieu Institute Research Meeting, Maastricht University Faculty of Law, 21.04.2022.
 • Principles of Turkish Constitutional Law in Comparative Perspective: A Comparison between Turkish and American Constitutional Orders, Maastricht University Faculty of Law, 10.05.2022.
 • Principles of Turkish Constitutional Law in Comparative Perspective: A Comparison between Turkish, French and Russian Constitutional Orders, Maastricht University Faculty of Law, 17.05.2022.

Üyelikler

 • Maastricht Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı misafir öğretim elamanı (Şubat 2022 – devam ediyor)
 • Maastricht Montesquieu Enstitüsü üyeliği (Şubat 2022 – devam ediyor)

Verdiği Dersler Lisans

 • Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku (1. Sınıf – 2. Dönem)
 • Mesleki İngilizce (1. Sınıf)
 • Hükümet Sistemleri (2. Sınıf – 1. Dönem)
 • Anayasa Yargısı (2. Sınıf, 1. Dönem)

Ön Lisans

 • Anayasa Hukuku Bilgisi (Adalet Meslek Yüksekokulu – 1. Sınıf)

Yüksek Lisans

 • Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Modern Görünümleri, (Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast