Doç. Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU

02-09-2015

Doç. Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 6 1 12 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: sezok@hotmail.com

Akademik Özgeçmiş

1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Sezgi ÖKTEM SONGU, 1999 yılı Temmuz ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. SONGU, 1999 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “Deniz İş Hukukunda İşverenin İaşe Sağlama Borcu” konulu yüksek lisans teziyle 2001 yılında; aynı yıl başladığı doktora eğitimini ise Ocak 2007’de “Türk İş Hukukunda Çalışma Süresinin Düzenlenmesi” isimli doktora tezi ile tamamladı.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı iş ve sosyal güvenlik hukukudur. Temel çalışma alanları içinde de özellikle, deniz iş hukuku, bireysel ve toplu iş hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Deniz İş Hukukunda İşverenin İaşe Sağlama Borcu, İzmir, 2001 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi)
 • Türk İş Hukukunda Çalışma Süresinin Düzenlenmesi, İzmir, 2007 (Yayımlanmamış Doktora tezi)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • İş Yargılamasının Medeni Usul Hukukuna Hakim Olan İlkeler Bakımından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, C:II, İstanbul, 2001 (ERHAN BİRBEN ile ortak çalışma).
 • Deniz İş Hukukunda İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları, LEGAL İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2004, S:3.
 • Çalışma Süresinin Örtülü Olarak Denkleştirilmesi Mümkün müdür? Yargıtay’ın İki Kararı Üzerine Bazı Düşünceler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(2), 2006.
 • Epilepsi ve İş Hukuku, Epilepsi, 13 (2-3), 60-65, 2007, 2007, (HİKMET YILMAZ ile ortak çalışma).
 • Çalışılmayan Cumartesi Günü Telafi Çalışması Yaptırılması Mümkün Müdür?, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, C:9/273-288/Yıl:2007, 2009, (ERHAN BİRBEN ile ortak çalışma).
 • Yasal Asgari Ücret Yargı Kararı İle Düşürülebilir Mi?”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, C:9/319-329/Yıl:2007, 2009 (ERHAN BİRBEN ile ortak çalışma).
 • Uyku Apne Sendromunda Hukuksal Sorunlar Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi, İstanbul, 2010.
 • İşçilerin İşyerinde Özel Amaçlı İnternet ve E-Posta Kullanımına İşverenin Müdahalesi Üzerine Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C. 1, 2011.
 • Anayasal Bir Temel Hak Olarak İfade Özgürlüğünün İşçi Açısından İşyerindeki Yansımaları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 15, 2014.
 • Bir Haklı Fesih Sebebi Olarak “Sataşma”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 39, 2018.

II. Tebliğler

 • Deniz İş Hukuku ve Uygulama Sorunları, İstanbul Barosu Çalışma Hukuku Komisyonu Konferansı, Haziran 2002, İstanbul.
 • La Turquie et l’égalité des hommes et des femmes, Séminaire International de Droit Comparé du Travail, Des Relations Professionnelles et de la Securité Sociale, Bordeuax, 2007.
 • Epilepsi’de İş Hukuku, Türk Epilepsi İle Savaş Derneği’nin Aylık Bilimsel Toplantıları-III, İstanbul, Aralık 2007.
 • İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Sözleşmesel Kayıtların Geçerliliği, İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, 2017. (Tam Metin Bildiri, İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2017).
 • Arising From Practices of High Court of Appeals: Employment Contract with Guaranteed Term.  7th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences, Prag, 2017.
 • Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararlarında Sendika Hakkı, Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No.1 “Çalışma Hayatındaki Hukuki Sorunlar”, İzmir, 2018.
 • İşçinin İfade Özgürlüğü, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 21. Toplantısı, 2018. (Tam Metin Bildiri, İstanbul Barosu Yayınları, 2018).
 • İş Yargılamasında Belirsiz Bir Hukuki Kavram: Samimiyet, İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar II, İstanbul, 2018. (Tam Metin Bildiri, İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar II, Beta Yayınevi, Editör: Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey/Araş. Gör. Seda Ergüneş Emrağ, İstanbul, 2018).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast