Doç. Dr. Serkan MERAKLI

04-09-2015

Doç. Dr. Serkan MERAKLI

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 19 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: serkan.merakli@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2005 yılında Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü’nden; 2009 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2007- 2008 öğretim yılında Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Erasmus öğrencisi olarak öğrenim gördü. 2010 yılında ise Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) sağladığı burs ile Hochschule Bremen’de Hukuk Terminolojisi- Alman Hukuku’na Giriş Programı’na katıldı. 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanan Meraklı, 2009 yılında başladığı yüksek lisans öğrenimini Cumhuriyet Savcısının Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi isimli tezi ile 2011 yılında tamamladı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora öğrenimine başladı. Ekim 2013- Eylül 2014 arasında (YÖK Bursu ile) ve Temmuz 2015- Ekim 2015 arasında Almanya’nın Bonn Ren- Friedrich-Wilhelms Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Enstitüsü’nde Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Urs KINDHÄUSER nezdinde doktora tezi ile ilgili akademik çalışmalarda bulundu. 2017 yılında Ceza Hukukunda Kusur isimli tezini savunarak doktora öğrenimini tamamladı. Temmuz 2021- Ekim 2022 arasında Alman Alexander von Humboldt Vakfı’nın bursuyla Almanya’nın Friedrich-Alexander Erlangen/ Nürnberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Prof. Dr. Hans KUDLICH nezdinde “Şirket Faaliyetleri Kapsamında İşlenen Suçlarda Şirket Yetkililerinin Ceza Hukuku Sorumluluğunun Esasları” başlıklı doçentlik tezi ile ilgili akademik çalışmalarda bulundu ve 2023 yılında doçent ünvanını almaya hak kazandı.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

I. Kitaplar

 • Trafik Ceza Hukuku, Seçkin Yayınevi, 3. Baskı, Ankara 2023. (Doç. Dr. Koray DOĞAN ile birlikte)
 • Şirket Faaliyetleri Kapsamında İşlenen Suçlarda Şirket Yetkililerinin Ceza Hukuku Sorumluluğunun Esasları, Seçkin Yayınevi, Ankara 2022.
 • Açıklamalı- Şematik Pratik Çalışma Kitabı I, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2022, (ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar/BAŞBÜYÜK, İsa ile birlikte).
 • Açıklamalı- Şematik Pratik Çalışma Kitabı II, Ceza Muhakemesi Hukuku, 17. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2022, (ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar/BAŞBÜYÜK, İsa ile birlikte).
 • Açıklamalı- Şematik Pratik Çalışma Kitabı III, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 19. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2022, (ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ , Pınar/BAŞBÜYÜK, İsa ile birlikte).

II. Tezler

 • Ceza Hukukunda Kusur, Seçkin Yayınevi, 2. Baskı, Ankara 2020.
 • Cumhuriyet Savcısının Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2014.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Uluslararası Makaleler

 • Das Schlichtungsverfahren im türkischen Strafprozess- Art. 253 t-StPO als Pendant zum Täter-Opfer-Ausgleich im deutschen Strafrecht”, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW), Band 131, Heft 3, Walter de Gruyter Verlag, Berlin Boston 2019, s. 783-807.

II. Ulusal Hakemli Makaleler

 • “Merkeziyetsiz Finans (Defi) Faaliyetlerinin İzinsiz Bankacılık Faaliyetinde Bulunma Suçu Bakımından Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 27, S. 2, Aralık 2021, s. 1156-1190.
 • “Ceza Muhakemesi Hukukunda Fiziki Takip Kavramının Anlamı ve Bir Koruma Tedbiri Olarak Kanunla Düzenlenmesi Gerekliliği Üzerine Bir İnceleme”, Ceza Hukuku Dergisi, S. 44, Y. 15, Aralık 2020, s. 865-911.
 • “Parada Sahtecilik Suçu (TCK m. 197)”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 26, S. 2, Aralık 2020, s. 726-776.
 • “TCK M. 89 Işığında Taksirli Suçlarda Nitelikli Hallere Yer Verilmesinin Hareketin ve Neticenin Haksızlık İçeriği Bakımından Değerlendirilmesi”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019/2, s. 317-352.
 • Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Azlığı ve Buna Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIX, S. 1, İzmir 2017, s. 1- 42. (Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK ile birlikte)
 • Uluslararası Ceza Divanı’nın Kuruluşu’na Kadar Geçen Süreçte Uluslararası Ceza Yargılamaları”, Ceza Hukuku Dergisi, Y. 11, S. 32, Aralık 2016, s. 87- 117.
 • İddianamenin İadesi Kurumunun Ceza Muhakemesi Kanunu Bakımından Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, C. XV, İzmir 2013, s. 2595-2652.
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda Kovuşturma Davası”, Ceza Hukuku Dergisi, Y. 7, S. 18, Nisan 2012, s. 173-192.
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu (TCK m. 155)”, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, C. XI, İzmir 2010, s. 1657-1713.
 • Mazeret Sebeplerinin Türk Ceza Kanunu Bakımından Değerlendirilmesi”, Ceza Hukuku Dergisi, Y. 5, S. 12, Nisan 2010, s. 261-302.

III. Ulusal Hakemsiz Makaleler

 • Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Hakkındaki Görüşümüz”, Ceza Hukuku Dergisi, Y. 6, Nisan 2011, s.149-166 (Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK, Yrd. Doç. Dr. Koray DOĞAN ve Arş. Gör. İlker TEPE ile birlikte).
 • Mahmut Esat Bozkurt Kurgusal Dava Yarışması 2009 İddia ve Savunma Dilekçeleri”, Dokuz  Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: X, Sayı: 1, İzmir 2008, s. 199-249, (Zeynep Tuzlu, Cihan Çelebi, İsa Başbüyük ve Nilüfer Albuz ile birlikte).

IV. Kitap İçi Bölümler

 • CMK veya İnfaz Kanunu Hükümlerine Göre İnfazı Mümkün Olmayan Bir Cezayı Gerektiren Eylemden Ötürü Tutuklama Kararı Verilmesi Sorunu Üzerine Kısa Bir İnceleme”, Bilimsel Araştırmalar (Editör: Mustafa Emin Üstündağ), Yetkin Yayınevi, Ankara 2023, s. 185- 210.
 • Ceza Hukukunda Avukatın Kamu Görevlisi Olarak Kabul Edilebilirliği Sorunu”, Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, Seçkin Yayınevi, Ankara 2018. (Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK ile birlikte)
 • İfade Alma- Sorgu Kuralları ve Bu Kurallara Aykırılık Halinde Elde Edilen Beyanların Hukuki Değeri”, Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, C. I, İstanbul 2014, s. 1549-1632.

V. Karar İncelemeleri

 • Karar İncelemesi- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz Üzerine Yapılacak Denetim”, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, C. XIX, S. 2, s. 221-236, (Prof. Dr. Veli Özer Özbek ile birlikte).

VI. Çeviriler

 • KINDHÄUSER Urs, “Suç Yapısının Mantığı Üzerine”, in: Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK Armağanı, (Editör: Prof. Dr. Mahmut KOCA), Seçkin Yayınevi, Ankara 2020, s. 1207-1222.
 • KUDLICH Hans, “Ceza Muhakemesinde Müdafiin Kusurunun Sanığa İsnadiyeti”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 21, Özel Sayı 2019, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan, İzmir 2019, s. 2973- 2985.
 • HEINRICH Bernd, Ceza Hukuku Genel Kısım- II (Editör: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver), Adalet Yayınevi, Ankara 2015 (37. Paragraf- Azmettirme Konu Başlığı, s. 308-344).
 • BÖSE Martin, “Alman Ceza Kanunu § 242’de Düzenlenen Hırsızlık Suçunda Malın Bulunduğu Yerden Alınmasının Ve Mal Edinmenin Konusu Hakkında Hata”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, İzmir 2015, s. 3621-3636.
 • KINDHÄUSER Urs, “Ceza Muhakemesi Hukuku’nda İspat Ölçüsü- Alman Ceza Muhakemesi Kanunu § 261’in Yorumlanması Üzerine Bir İnceleme”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 15, Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil ve İspat, (Editör: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver), Ankara 2014, s. 523-539.
 • SCHUHR Jan C., “Kamu Görevlisi Olarak (Alman Ceza Kanunu § 331 vd.) veya Yetkili Kişi Olarak (Alman Ceza Kanunu § 299) Faaliyet Göstermiş Sayılmanın İşlevsel Gereklilikleri- Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin 5.5.2011- 3 StR 458/10= NStZ 2012, 35 Künyeli Kararı’nın Değerlendirilmesi), Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 14, Tıp/ Sağlık Hukuku, (Editör: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver), Ankara 2014, s. 359-373.
 • MARBERTH-KUBICKI Annette, “İnternet Sansürünün Başlangıcı: Erişim Sağlayıcılar Üzerinden Erişimin Engellenmesi”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 13, İnternet Hukuku, (Editör: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver), Ankara 2013, s. 347-359.
 • DUTTGE Gunnar, “Trafikte Alkol: Cezalandırılması Gereken Bir Haksızlık Mıdır? Yoksa Halk Pedagojisinin Yasal Olmayan Bir Eğitim Alanı Mıdır?”, Rechtsbrücke -Hukuk Köprüsü Dergisi, S. 3, Ankara 2013, s. 215-225.
 • JEHLE Jörg- Martin/ HEGHMANNS Michael/ERB Volker, “Akademik Bakış: Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Mecburiyeti ve Maslahata Uygunluk İlkeleri Arasındaki Denge”, Ceza Hukuku Dergisi, Y. 7, S. 19, Ağustos 2012, s. 360-369, (Arş. Gör. İlker Tepe ve Wiss. Mitarb. Mustafa Oğlakcıoğlu ile birlikte).
 • STERNBERG-LIEBEN Detlev/WOLTERS Gereon/JÄGER Christian, “Akademik Bakış: Kusur İlkesi Işığında Objektif Cezalandırılabilme Şartı İçeren Suçlar”, Ceza Hukuku Dergisi, Y. 7, S. 18, Nisan 2012, s.283-293 (Arş. Gör. İlker Tepe ve Wiss. Mitarb. Mustafa Oğlakcıoğlu ile birlikte).
 • HASSEMER Winfried/RADTKE Henning/JAHN Matthias/JÄGER Christian, “Akademik Bakış: Modern Hukuk Devletinde Ceza Hukuku ve Anayasa İlişkisi”, Ceza Hukuku Dergisi, Y. 6, S. 17, Aralık 2011, s. 204-219 (Arş. Gör. İlker Tepe ve Wiss. Mitarb. Mustafa Oğlakcıoğlu ile birlikte).
 • FISCHINGER Philipp S. Fischinger, “Temel Haklardan Vazgeçme”, Ceza Hukuku Dergisi, Y. 6, S. 17, Aralık 2011, s. 191-203.
 • JEßBERGER Florian/SANDER Camill, “Alternatif Kast (Dolus Alternativus)”, Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: II, İstanbul 2010, s. 1153-1158.
 • KUDLICH Hans/NOLTENSMEIER Silke, “Alman Menkul Kıymetlerin Ticareti Kanunu § 14’ün Atfı İle § 38’e Göre Yasak Olan İçeriden Öğrenenlerin Ticaretinde Kazanç Müsaderesi (Alman Ceza Kanunu § 73 vd.) Kararının Verilmesi Sorunu”, Ceza Hukuku Dergisi (CHD), Aralık 2010, Sayı 14, s. 193-211.

VII. Tebliğler

 • “Şirket Faaliyetleri Kapsamında İşlenen Suçlarda Şirket Yetkililerinin Ceza Hukuku Sorumluluğunun Esasları”, Ekonomik Suçlarla Mücadele Sempozyumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, 17.11.2022. (Yayımlanan Hali: “Şirket Faaliyetleri Kapsamında İşlenen Suçlarda Şirket Yetkililerinin Ceza Hukuku Sorumluluğunun Esasları”, in: Ekonomik Suçlarla Mücadele Sempozyumu, (Editör: Veli Özer Özbek), Seçkin Yayınevi, Ankara 2023, s. 151-159).
 • “Die Geschäftsherrenhaftung im Wirtschaftsstrafrecht”, Davetli Konuşmacı, Tübingen Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Tübingen- Almanya, 20.06.2022.
 • “Töre Saikiyle Kasten İnsan Öldürme (TCK m. 82/ 1- k)”, Yargıtay Ceza Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu- 1. Ceza Dairesi Kararları, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, 17.03.2022- 18.03.2022. (Yayımlanan Hali: “Yargıtay 1. CD. Kararlarında Töre Saikiyle Kasten İnsan Öldürme Suçu (TCK m. 82/ 1- k)”, in: Yargıtay Ceza Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu- 1. Ceza Dairesi Kararları (Editör: Veli Özer Özbek), Seçkin Yayınevi, Ankara 2022, s. 267- 285).
 • “Criminal Compliance unter Berücksichtigung der Geschäftsherrenhaftung”, Herbsttagung der Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung, 26.11.2021-27.11.2021, Stuttgart.
 • “Türk Ceza Hukukunda Uzlaştırma Kurumu İle İlgili Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No.2, 29.04.2021- 30.04.2021, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir.
 • “Engellilerin Korunmasında Ceza Hukukunun Rolü”, Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Hakları Sempozyumu, 02.12.19, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, İzmir.
 • “İnternette İşlenen Eylemlerde İfade Özgürlüğü ve Ceza Hukuku Sorumluluğu”, Elsa Day- İnternette İfade Özgürlüğü Konferansı, 27.12.19, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir.
 • Ceza Hukukuna Sosyolojik Yaklaşım: İşlevselliğe Dayalı Bir Suç Teorisi İnşası Mümkün Mü?”, HFSA Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu IX, 2- 4 Ekim 2019, İstanbul.
 • İşverenin İş Kazalarından Doğan Cezai Sorumluluğu”, Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No. 1- Çalışma Hayatındaki Hukuki Sorunlar, 15- 16.03.2018, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İzmir.
 • Recht auf faires Verfahren: Unter Besonderer Berücksichtigung des Begriffs “angemessener Frist”, Netzwerk Ost-West: Austauschseminare 2016- “Der Einfluss der Europäischen Menschenrechtskonvention auf das Strafrecht”, 1.10.2016- 8.10.2016, Eberhard Karls Universität Tübingen.
 • Yargıtay’ın Güncel Kararları Işığında Pratik Olay Çözümü- Fallbearbeitung im Lichte der Aktuellen Entscheidungen des Türkischen Kassationsgerichtshofs”, İzmir Şerhi Würzburg Buluşması: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Konferans Sunumları, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 9, S. 26, Aralık 2014, s. 283-300.
 • Die Beurteilung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 10.06.2010: Verbot der Zeugen Jehovas in Moskau gegen Russland”, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 14. Uluslararası Yaz Akademisi, 7-14 Eylül 2011, Efes-İzmir.

VIII. Projeler

 • “Criminal Compliance im türkischen Strafrecht de lege ferenda”, Proje Koordinatörü: Serkan Meraklı, 12/2022- 11/2023, Destek Kuruluş: Alexander von Humboldt-Stiftung.
 • “Das Strafanwendungsrecht liechtensteinischer juristischer Personen”, Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou, 01/2022- 12/2022, Destek Kuruluş: Universität Liechtenstein.
 • Comparative Analysis of Moral Policy Change”, Ülkemizde İşlenen Spesifik Bazı Suçların 1960- 2010 Yılları Arasında Yasal Düzenleme ve İçtihatlar Bazında Gösterdiği Değişimin İncelenmesi, Koordinatör: Prof. Dr. Christoph Knill, 08/2011- 08/2012, Destek Kuruluş: Avrupa Komisyonu. (Doç. Dr. Koray DOĞAN ile birlikte)

IX. Ödüller

 • Mahmut Esat Bozkurt Kurgusal Duruşma Yarışması’nda Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini Temsilen Birincilik, Düzenleyen Kuruluşlar: Ankara Barosu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2008. (Cihan Çelebi, İsa Başbüyük, Nilüfer Albuz, Zeynep Tuzlu ile birlikte)

İdari Görevler

 • Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ekim 2018-Mayıs 2019.

Verdiği Dersler (2020- 2021 Öğretim Yılı) Lisans

 • Ceza Özel Hukuku (Hukuk Fakültesi)
 • Tıp Ceza Hukuku (Hukuk Fakültesi)
 • Uzlaştırma ve Arabuluculuk (Hukuk Fakültesi)
 • Ceza Hukuku (İİBF Kamu Yönetimi Bölümü- Örgün/ İkinci Öğretim)
 •  Ceza Yargılama Hukuku (İİBF Kamu Yönetimi Bölümü- Örgün/ İkinci Öğretim)

Yüksek Lisans

 • Yeni TCK’da Suçun Unsurları ve Özel Görünüş Şekilleri (Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans)
 • İş Ceza Hukuku (Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans)
 • Suçun Unsurları (Ceza Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans)
 • Bilişim Suçları (Ceza Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans)
 • Tıp Ceza Hukuku (Ceza Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast