Doç. Dr. Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ

03-09-2015

Akademik Özgeçmiş

1981 yılında İzmir’de doğdu.  İzmir Özel Türk Anadolu Lisesi’nden  (1992-1999) mezun olduktan sonra 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (DEÜ) lisans eğitimine başladı.  2003 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programına başladı. Ağustos 2004’de DEÜ Hukuk Fakültesi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2005 yılında “Avrupa Birliği’nde Anayasal Hareketler” başlıklı yüksek lisans tezini savunduktan sonra aynı yıl DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku Doktora programına başladı. Doktora yeterlilik aşamasından sonra 2007-2008 akademik yılında Fulbright bursiyeri olarak Amerika Birleşik Devletleri-Washington DC’de bulunan American University Washington College of Law’da doktora araştırmasında bulundu. Ocak 2013’te “Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık” konulu tezini savundu. Ekim 2014’de Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’na “Yrd.Doç.Dr.” olarak atandı. TUBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı çerçevesinde 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri-Washington DC’de “karşılaştırmalı anayasa hukuku” konusunda araştırmalarda bulundu. Erasmus+ Akademisyen Değişimi Programı çerçevesinde Mayıs 2015’de Almanya Trier Üniversite Hukuk Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak seminerler verdi. 2015’den bu yana güz ve bahar akademik dönemlerinde Trier Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Çalışmaları Programı’na kayıtlı öğrencilere, misafir öğretim üyesi olarak “Türkiye’de Anayasa Yargısı” ve “Türk Hukuk Sistemine Giriş”, “Türk Hukuk Terminolojisine Giriş”, “İnsan Haklarının Korumasına İlişkin Hukuki Yöntemler” isimli seminerler vermeye devam etmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının kararıyla 24 Kasım 2020 tarihinde Anayasa Hukuku bilim alanında Doçent unvanını almıştır. 

Temel Çalışma Alanları

Anayasa Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Avrupa Birliği’nde Anayasacılık Hareketler (Yüksek Lisans Tezi), 2005.
 • Vatandaşlık Üstüne Bir Tez (Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık), On İki Levha Yayınları, İstanbul 2013 (Doktora Tezi)
 • Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Halka Ait Anayasacılık, 2. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2021.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Siyasi Partilere Devlet Yardımı”, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, Sayfa: 167 203 Yıl: 2012, 2013, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli.
 • “Anayasal Vatanseverlik Kavramının Anlamı, Amaçları ve Bu Kavram Işığında Geçmişle Yüzleşme Politikaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, Sayfa: 133-168, Yıl: 2012, 2013, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli.
 • Anayasalar Yoluyla Toplum Tasarımı ve İnşası: Anayasaların Gerçek Sahipleri ve Anayasacılık Süreçlerinde Birey, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, Özel Sayı, 2015.
 • Anayasal Demokrasilerde Şeffaflığı Sağlamanın Bir Yolu Olarak Paranın Denetimi ve Yönetimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, 2018.
 • 1982 Anayasasında ve Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında “Kadın”, İzmir Barosu Dergisi,, Yıl: 84, Sayı: 1, Ocak 2019.
 • 1982 Anayasasında Teme Hak ve Özgürlükler, Prof Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, Özel Sayı, Eylül 2019.

II. Online Makaleler

 • “Olağanüstü Zamanlarda Anayasa Hukuku”, Lexpera Blog, Mayıs 2020.
 • “Bireysel Başvuru Yolunda Yüksek Seçim Kurulu Kararları”, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Proje Akademisi, 2017.

III. Kitap İçi Bölüm

 • “Olağanüstü Zamanlarda Anayasa Hukuku”, Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu-Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirmeler (Editör: Prof. Dr. Muhammet Özekes), İstanbul 2021, 2.Baskı, s. 1263-1288.
 • “Susan ve Konuşan Kadınlar Aslında Neyi Anlatır?”, Hukukun Kadınla İmtihanı, (Şafak Evran Topuzkanamış, Pınar Bacaksız, Tuğba Bayzit, Sevil Doğan), Seçkin Yayınları, Ankara 2020.
 • Yeni Anayasaya Doğru Vatandaşlık Tartışmalarına Eşlik Eden Kavramları Tekrar Düşünmek, Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar, (Editör: Prof. Dr. Bertil Emrah Oder), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013.
 • “Anayasal Yurtseverlik Kavramının Avrupa Birliği ve Türkiye İçin Anlamı”, 1. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Bildiriler, Uşak Üniversitesi Yayınları, Uşak 2009.

IV. Çeviriler

 • Freeman, Michael; Neoliberal Politikalar ve İnsan Hakları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, 2015.
 • Versteeg, Mila; Popüler Olmayan Anayasacılık, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 1, 2018,

V. Tebliğ, Bildiriler ve Konferanslar

 • Laiklik ve Sekülarizm, Çoğulcu Bir Toplumda Laiklik Çalıştayı, İstanbul Kültür Üniversitesi, 11-14 Aralık 2004.
 • “Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri”, İzmir Sanat, Hümanist Düşünce Topluluğu (düzenleyen), Aralık 2004.
 • “Yurttaşlığın İşlevleri ve Kazandığı Anlamlara İlişkin Önemli Bir Örnek: Avrupa Birliği Yurttaşlığı”, TODAİE, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Sempozyumu, Ankara, 14-15 Aralık 2006.
 • “1982 Anayasasında Temel Haklar ve Ödevler”, Bornova Anadolu Lisesi, İzmir Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu (düzenleyen), 11 Aralık 2006.
 • “Anayasal Yurtseverlik Kavramının Avrupa Birliği ve Türkiye İçin Anlamı”, Uşak Üniversitesi, 24-25 Mayıs 2009.
 •  “İnsan Hakları Üzerine”, Ali Bayırlar İlköğretim Okulu,  Güzelbahçe Kaymakamlığı (düzenleyen), 09 Aralık 2009.
 • Anayasal Devlet Konferansı, “Anayasacılığın Anlamı ve Türkiye’de Anayasa Değişikliğinin Gerekliliği” Konak Belediyesi Türkan Saylan Sanat Merkezi, Hümanist Düşünce Derneği (düzenleyen), 04.01.2010.
 • “İnsan Hakları Kavramı”, İnsan Haklarının Tanıtımı, İzmir Valiliği, Karşıyaka, Aralık 2010.
 • “Yeni Anayasa’ya Doğru: Vatandaşlık Tartışmalarına Eşlik Eden Kavramları Tekrar Düşünmek”, Anayasa Hukuku Sempozyumu, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2012.
 • “Yeni” Anayasa, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, Eylül 2013.
 • “Anayasalar Yoluyla Vatandaşın ve Toplumun İnşası”, 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Aralık 2013.
 • Göç ve Siyasete Hukuksal Bakış: Anayasa Açısından Vatandaş ve Göç Siyaseti, Suriyeli Sığınmacıların Uyum ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Aralık 2018.
 • Mali Saydamlığa Hukuki Bakış: Anayasal Mali Saydamlık, IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul 2018.
 • Vazgeçme!, Kadın Zirvesi, DEÜ İİBF, Aralık 2017.
 • İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası, İzmir Piri Reis İlköğretim Okulu, Aralık 2017.
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Disiplinlerarası Yaklaşımlar, İzmir Barosu, Mart 2017.
 • Pozitif Ayrımcılık Çerçevesinde Çalışma Hürriyet, Çalışma Hayatındaki Hukuki Sorunlar Uluslararası Sempozyumu, DEÜ Hukuk Fakültesi, Mart 2017.
 • Türkiye’nin Kadın Şairleri ve Onların Penceresinden Toplumsal Cinsiyet, Uluslararası Hukuk ve Kadın Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği, Mart 2017.
 • Anayasaların İnsan Onuru Garantisi, DEÜ Hukuk Fakültesi, Mart 2017.
 • Kadının Sanatla İmtihanı, DEÜ Hukuk Fakültesi, Mart 2016.
 • Türkiye’de Başkanlık Sistemine İlişkin Önerilerin Anlamı, DEÜ Hukuk Fakültesi, Mart 2015.
 • Türkiye’de Kolektif Bellek: Unutmak ve Hatırlamak Arasında, DEÜ İİBF Konferans Salonu, Aralık 2015.
 • Göç ve Toplumsal Bellek, İzmir Mimarlar Odası, Kasım 2015.
 • Kadın Hakları, DEÜ İİBF Konferans Salonu, Aralık 2014.
 • “Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku Boyutuyla Covid-19 Sınırlamaları”, Isparta Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Koordinasyon Topluluğu, Çevrimiçi Konferans, 22 Ekim 2020.
 • “Popülizmin İnsan Hakları Seçkisinde “Kutsallaştırılan” ve “İhlal Edilebilen” Haklar”, Atılım Üniversitesi İnsan Hakları Günü Sempozyumu, Çevrimiçi, 10 Aralık 2020.
 • “I. Dünya Savaşı Sonrası Anayasacılık Hareketleri İçerisinde 1921 Anayasası’nın Yeri”, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 1921 Anayasasının Kabul Edilişinin 100. Yılı Sempozyumu, Çevrimiçi, 21 Ocak 2021.
 • “Türkiye’de Sanatın Kadınla İmtihanı (Bir Hukuk Sosyolojisi Denemesi)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Çevrimiçi, 31 Mart 2021.
 • “Hukuk Alanında Lisansüstü Çalışmalar”, Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Hukuk Topluluğu, Çevrimiçi, 16 Nisan 2021.
 • “Kadının Hukuk Eliyle Korunması”, (Dr. Öğr.Üyesi Pınar Bacaksız ile birlikte), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, 2 Kasım 2021.
 • “Sinemada Seçmen İradesi ve Medya İlişkisi”, Hukukun Medyaya Yansıması, Ankara Bilim Üniversitesi, 23 Kasım 2021.
 • “CV ve Motivasyon Mektubu Hazırlama”, ELSA İzmir, Çevrimiçi, 8 Aralık 2021.

İdari Görevler

 • Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Eylül 2017- Mayıs 2018
 • Kamu Hukuku Bölüm Başkan Yardımcılığı, Nisan 2017- Ağustos 2017.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2018-devam ediyor)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcılığı (2021-devam ediyor)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2021-devam ediyor)
 • DEÜ Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2021-devam ediyor)

Danışmanlığında Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri:

 • Senem Ovalıoğlu-Avrupa Birliği Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması-, DEÜ SBE 2021.
 • Merve Altıngemi Şanlıalp-İfade Özgürlüğü Çerçevesinde Nefret Söylemi, DEÜ SBE 2021.
 • Ayşe Eylem Erkıpçak-Anayasal Demokrasilerin Meşruiyet- DEÜ SBE 2020.
 • Elanur Konuksever- Anayasal Bağlamda Suçsuzluk Karinesi-DEÜ SBE 2020.
 • Seyful Abdulla Oglı Meyari- Temel Hak ve Özgürlükleri Koruma Bakımından Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Yeri ve Önemi- DEÜ SBE 2020.
 • Hadi Tawakuli- Birleşmiş Milletler Kapsamında İnsan Haklarını Koruma Mekanizmaları- DEÜ SBE 2020.
 • Cahit Baybars Kayhan-1982 Anayasasında Sağlık Hakkı-DEÜ SBE 2019.
 • Gülçin Çakmak- Yapım Süreci ve İçeriği İle Anayasacılık Açısından Farklı Bir Deneyim Üzerine İnceleme: 2009 Bolivya Anayasası- DEÜ SBE 2018.
 • Sena Nebioğlu- Bir Toplum Sözleşmesi Olarak Anayasalar- DEÜ SBE 2017.

Halen Verdiği Dersler Lisans Dersleri

 • Anayasa Hukuku (Lisans)
 • Anayasa Yargısı (Lisans)
 • Yasa Yapma Teknikleri (Lisans)
 • Siyasi Partiler Hukuku (Lisans)
 • Introduction to Turkish Constitutional Law (Erasmus Dersi)
 • Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda İnsan Hakları (İnsan Hakları Yüksek Lisans)
 • Anayasa Yapım Süreçleri (Kamu Hukuku Yüksek Lisans)
 • Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Demokratik Anayasacılık (Doktora)

Doç. Dr. Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 36 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: safakevran@yahoo.com


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast