Doç. Dr. Damla GÜRPINAR

02-09-2015

Doç. Dr.

Damla GÜRPINAR

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 51 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: damla.gurpinar@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1994 yılında birincilikle bitiren Damla Gürpınar, aynı yılın Kasım ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Ekim 1996 – Nisan 1998 tarihleri arasında görevli-izinli olarak Almanya’nın Münster şehrindeki Westfälische Wilhelms Üniversitesi’nde önce Almanca öğrendi, ardından da yüksek lisans tezi için çalışmalarını yürüttü. “Eser Sözleşmesinde Ücretin Artırılması ve Eksiltilmesi” isimli yüksek lisans tezini, Kasım 1998’de savunarak “Özel Hukuk Bilim Uzmanı” ünvanını aldı. Ekim 2002 – Ağustos 2003 tarihleri arasında Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) burslusu ve görevli-izinli olarak, Almanya’nın Osnabrück şehrindeki Osnabrück Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü’nde doktora teziyle ilgili çalışmalarını sürdürdü. “Sözleşme Dışı Yanlış Tavsiyede Bulunma, Öğüt veya Bilgi Vermeden Doğan Hukuki Sorumluk” isimli doktora tezini Mayıs 2005’te savunarak “Özel Hukuk Bilim Doktoru” oldu. 11 Ekim 2005 tarihinden bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalının öğretim üyesi kadrosunda görev yapan Damla Gürpınar, 17 Ekim 2018 tarihinde Medeni Hukuk doçenti olmuş ve Şubat 2020’de de aynı anabilim dalında doçent kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Yeditepe Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde de çeşitli dönemlerde ders vermiş olan Doç. Dr. Damla Gürpınar çok iyi düzeyde Almanca ve iyi düzeyde de İngilizce bilmektedir.  

Temel Çalışma Alanları

Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Eser Sözleşmesinde Ücretin Artırılması ve Eksiltilmesi, Güncel Yayınevi, İzmir 2006.
 • Sözleşme Dışı Yanlış Tavsiyede Bulunma, Öğüt veya Bilgi Vermeden Doğan Hukuki Sorumluluk, Güncel Yayınevi, İzmir 2006.
 • Gürpınar, Damla/İkizler, Metin: Medeni Hukuk I, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum 2012 (Elektronik Kitap).
 • İkizler, Metin/Gürpınar, Damla: Medeni Hukuk II, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum 2013 (Elektronik Kitap).
 • Artmirasçı Atama, Turhan Kitabevi, Ankara 2018.
 • Zevkliler, Aydın/Ertaş, Şeref/Havutçu, Ayşe/Acabey, M. Beşir/Gürpınar, Damla: Medeni Hukuk Temel Bilgiler, Turhan Kitabevi, 10. Bası, Ankara 2018.
 • Zevkliler, Aydın/Havutçu, Ayşe/Gürpınar, Damla/Albaş, Hakan/Acabey, M. Beşir/Serdar, İlknur/Cumalıoğlu, Emre: Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Turhan Kitabevi, 15. Bası, Ankara 2019.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Ev ve Süs Hayvanı Sahiplerinin Hakları ve Yükümlülükleri, İzmir Barosu Dergisi, Yıl: 72, Sayı 4, Ekim 2007, s. 170-212. (Ulusal Hakemli)
 • Haksız Fiil Kaynaklı Zararların Tazmini Bakımından 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Getirdikleri, İzmir Barosu Dergisi, Yıl: 77, Sayı: 2, Mayıs 2012, s. 253-299. (Ulusal Hakemli)
 • Eşlerin Evlilik Birliğinin Giderlerine Katılma Borcu, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan II, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Cilt: 8, Özel Sayı, İzmir 2013, s. 1293-1337. (ULAKBİM)
 • Biyogüvenlik Kanunu Çerçevesinde Hukuki Sorumluluk, Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan I, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Özel Sayı, İzmir 2014, s. 1067-1109. (ULAKBİM)
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Teslime Bağlı Taşınır Rehni Kurallarından Ayrılan Yönleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı: 1, İzmir 2017, s. 111-159. (ULAKBİM)
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Uyarınca Kurulmuş Olan Rehinli Taşınır Sicilinin Tapu Sicili ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, İzmir 2017, s. 61-102. (ULAKBİM)
 • Kişisel Verilerin Korunamamasından Doğan Hukuki Sorumluluk, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan I, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Özel Sayı, İzmir 2017, s. 679-694. (Hakemsiz)
 • Mirasbırakanın Sağlığında Altsoyuna Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaların Denkleştirilmesinde Sağ Kalan Eşin Durumu, Ankara Barosu Dergisi, Cilt: 75, Sayı: 4, Ankara 2017, s. 106-139. (ULAKBİM)

II. Tebliğler

 • Aile Konutu, Kadın Erkek Eşitliğine Hukuksal Bir Yaklaşım Sempozyumu, İzmir, 08.12.2007.
 • Ev ve Süs Hayvanı Sahiplerinin Hakları ve Yükümlülükleri, I. Hayvan Hakları Sempozyumu, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir, Mayıs 2010.
 • The Liability of Safety of the Genetically Modified Organisms (GMO) in Turkish, Austrian, German and Swiss Law, 6 th Annual International Conference on Comparative Law, Unıversytet SWPS, on June 15 and 16, 2016 in Warsaw, Poland.
 • Mirastan Feragat Sözleşmesinin hükümden Düşmesi ve Özellikle En Yakın Ortak Kökün Alt Soyu Kavramına İlişkin Değerlendirmeler”, II. Türk Özel Hukuku ve Yargılamasındaki Güncel Sorunlar Sempozyumu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 21 Nisan 2017.
 • Mirasta Denkleştirme İşleminin Temelinde Yatan Düşünce, 1. İzmir Medeni Hukuk Günleri-Miras Hukuku Sempozyumu, 17-18 Kasım 2017.

III. Konferanslar, Seminerler ve Kurslar

 • Die Stellung der Frau in der Türkei nach der Scharia und nach dem neuen türkischen Zivilgesetzbuch, Internationale Juristenvereinigung Osnabrück Jahresheft 2003/2005, 17.07.2003. (Konferans)
 • Ailenin Korunmasına Dair Kanun Çerçevesinde Kadının Korunması, Kadının Korunması Hakkında Uluslararası Seminer, Denizli, 01.10.2004. (Seminer)
 • Medeni Kanun Değişikliğinden Sonra Kadının Durumu, T.C. İzmir Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu’nun Düzenlediği İnsan Hakları Haftası Etkinlikleri kapsamında Buca Lisesi öğrencilerine verilen konferans, 13.12.2006. (Konferans)
 • Sözleşme Dışı Hatalı Bilgi Aktarımından Doğan Hukuki Sorumluluk, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen Hukuk Semineri, 28.12.2007. (Seminer)
 • Tazminat Davasında Bazı Sorunlar, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Eğitim Programı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir, Mayıs 2012. (Kurs)
 • Tüzel Kişiler, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Özel Hukuk Mütalaaları” Serisinin Sekizinci Konferansı, 13 Mayıs 2019. (Konferans)

Halen Verdiği Dersler  

A. Lisans Dersleri

 • Medeni Hukuk (2014-2015)
 • Borçlar Genel Hukuku (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2015-2016, 2019-2020)
 • Borçlar Özel Hukuku (2011-2012)
 • Eşya Hukuku (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013; 2016-2017)
 • Miras Hukuku (2008-2009, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015; 2017-2018, 2018-2019)

B. Yüksek Lisans

 • Eşlerin Evlilik Birliğinin Giderlerine Katılma Borcu- Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı III. Yarıyıl, 2009-2010 Güz Yarıyılı)
 • Yeni Türk Borçlar Kanununun Getirdiği Yenilikler- Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, I. Yarıyıl, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 Güz Yarıyılları)

C. Doktora

 • Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar- Özel Hukuk Doktora Programı, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 Bahar Yarıyılları)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast