Doç. Dr. Ali Haydar YILDIRIM

02-09-2015

Doç. Dr. Ali Haydar YILDIRIM

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 02 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: alihaydaryildirim35@hotmail.com

Akademik Özgeçmiş

2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Eylül 2005 tarihinden ağustos 2006 tarihine kadar Köln Üniversitesi’nde Erasmus Değişim Programı çerçevesinde bulunmuştur. 2007 yılında Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu adlı tezini savunarak yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl doktora eğitimine başlamış olup, 2010- 2011 yıllarında bir yıl süreyle YÖK bursiyeri olarak Frankfurt Wolfgang Goethe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora teziyle ilgili çalışmalar yürütmüştür. Yıldırım, 2012 yılı içinde 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Davası adlı tezini savunarak doktor unvanını almıştır. 2013 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının kararıyla 10 Şubat 2021 tarihinde Ticaret Hukuku bilim alanında Doçent unvanı almıştır.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Ticaret Hukuku’dur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Sigortacının Koruma ve Kurtarma Masraflarından Sorumluluğu (TTK m. 1448/f.3-4), Onikilevha Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 184, ISBN:978-605-7820-76-1.
 • Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 200, ISBN:9789750244469 (Prof. Dr. Sevilay Uzunallı İle Birlikte).
 • 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Limited Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, Dora Yayıncılık , Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 522, ISBN:978-605-495-485-95-6.
 • Türk Ticaret Kanunu Tasarısı na Göre Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu, Güncel Kitapevi, Sayfa Sayısı 263, ISBN:978-975-6187-30-2.
 • Türk Ticaret Kanunu-Ticari İşletme md.1-135, İçtihatlar-İsviçre Federal Mahkemesi Kararları, 1. Cilt, Beta Yayıncılık (Prof. Dr. Huriye Kubilay, Yrd. Doç. Dr. Can Göksoy ve Arş. Gör. Özge Ayan ile Birlikte).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Anonim ve Limited Şirket Paylarıyla İlgili İki Önemli Sorun: Sermaye Artırımı ve Payların Değerleme Anı. Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi 2020, Prof. Dr. Ali Necip Ortan’a Armağan, 8(32), 1693-1742 (Dr. Ferhat Kayış ile Birlikte)
 • Türk Hukuku’nda Vadeli Çek (İleri Tarihli Çek) ve Bunun Doğurduğu Sonuçlara İlişkin Bazı Tespitler. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2017, 21(4), 91-130.
 • Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararları Aleyhine Toplantıda Hazır Bulunan Pay Sahibinin İptal Davası Açmasının Şartları ve Özellikle Muhalefet Şerhi. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2016, s. 383-430.
 • Çek Cezası (TTK 783/ 3). Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2015, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, s. 3449-3506
 • Adi Ortaklıkta Ortakların Denetleme Hakkı TBK 631, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2011, s. 195-236.
 • Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesinin Düzenleyen veya Lehtar Sıfatına Sahip Olduğu Bononun Hukuki Durumu. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Doi: 10.11611/JMER5, s. 92-106.
 • İsviçre Borçlar Kanununda Limited Ortaklıklar Hukuku Alanında Yapılan Yeni Düzenleme, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2008, s. 435-466 (Dr. Ertan Demirkapı ile Birlikte).
 • Anonim Ortaklık Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkisini Kullanmaları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2007, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, s. 931-956.

II. Kitapiçi Bölüm

 • İştirak Halinde Yazılı Eser Sahipliğine Adi Ortaklık Hükümlerinin Uygulanma Kabiliyeti, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2015, Turhan Kitapevi, s. 62-86.
 • Anonim Ortaklıklarda İbra Kararı Bağlamında Oy Hakkından Yoksunluğa Doğrudan Aykırılığın Yaptırımı ve Tartışmalı Bazı Hususlar, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Baskı aşamasında).

III. Tebliğler

 • Haklı Sebeple Fesih, Limited Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu (27.11.2013)
 • Anonim Ortaklıkta Oy Hakkından Yoksunluğa Aykırılığın Yaptırımı, Özel Hukukun Güncel Meseleleri Sempozyumu-TTK’nın Yürürlüğünün Yedinci Yılında Anonim Şirketler Hukuku (25.04.2019-26.04.2019)
 • Sigorta Tazminatı ve Bedelinin Muacceliyeti Sorunu, Türk Ticaret Kanunun 5. Yıl Sempozyumu (08.11.2017-10.11.2017).
 • İştirak Halinde Yazılı Eser Sahipliğine Adi Ortaklık Hükümlerinin Uygulanma Kabiliyeti, Yayımcılıkta Telif Hakları Sempozyumu (30.03. 2016-31.03.2016).
 • İşveren Sorumluluk Sigortasında Riziko, Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No: 1 (15.03.2018-16.03.2018).
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Sermaye Şirketleri Ortakları Bakımından Özellik Arzeden Durumlar, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulama Sorunları (23.11.2019).
 • Karşılıksız Çekte Cezai Sorumluluğa İlişkin Bazı Hukuki Sorunlar, Balkan Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (10.05.2020).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast