Arş. Gör. Dr. İsa BAŞBÜYÜK

04-09-2015

Arş. Gör. Dr. İsa BAŞBÜYÜK

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 18 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: isa.basbuyuk@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan İsa BAŞBÜYÜK, 2010 yılı Şubat ayından itibaren araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. BAŞBÜYÜK, 2009 yılında D.E.Ü Sosyal bilimler Enstitüsünde başlayan yüksek lisans öğrenimini, “Marka Hakkının İhlalinden Doğan Cezai Sorumluluk” teziyle 2011 yılında tamamladı. 2012 yılı Temmuz-Ağustos aylarında ise Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) sağladığı bursla, Hamburg’da Almanca dil eğitimi aldı.  2019 yılında da DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı doktora öğrenimini tamamladı.

Eğitim Bilgileri

Doktora:  Tez Konusu “Dolandırıcılık Suçunda Hile Unsuru”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü, 2011- 2019.

Yüksek Lisans: Tez Konusu “Marka Hakkının İhlalinden Doğan Cezai Sorumluluk”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-2011.

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2005-2009

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Marka Hakkının İhlalinden Doğan Cezai Sorumluluk, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018
 • Açıklamalı- Şematik Pratik Çalışma Kitabı I, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 15. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2017, (ÖZBEK Veli Özer/DOĞAN Koray/BACAKSIZ Pınar/TEPE İlker/MERAKLI Serkan ile birlikte).
 • Açıklamalı- Şematik Pratik Çalışma Kitabı II, Ceza Muhakemesi Hukuku, 11. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2017, (ÖZBEK Veli Özer/DOĞAN Koray/BACAKSIZ Pınar/TEPE İlker/MERAKLI Serkan ile birlikte).
 • Açıklamalı- Şematik Pratik Çalışma Kitabı III, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 13. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2017, (ÖZBEK Veli Özer/DOĞAN Koray/BACAKSIZ Pınar/TEPE İlker/Meraklı Serkan ile birlikte).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçlarının Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılmasıyla İşlenmesi”, Ceza Hukuku Dergisi, S. 14, Aralık 2010, (s. 151-192).
 • “Türk Ceza Kanunu’nda İşkence Suçu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Burhan Ceyhan’a Armağan C. 12, Özel Sayı, 2010, Basım Yılı: 2012, C. II, (s. 1443-1485).
 • “Karşılıksız Çekte Hapis Cezasının Kaldırılması Üzerine Bir Değerlendirme”, Ankara Barosu Dergisi, 2012/2, (s. 305-321).
 • “Kamu İcra Suçları-I-: Sırrın İfşası (AATUHK m.107)”, Ceza Hukuku Dergisi, S. 20, Aralık 2012, (s. 111-129).
 • “Kamu İcra Suçları -II-: Artırmaya Katılmak ve Mal Satın Almaktan Yasaklılık Suçu (AATUHK m.108)”, Ceza Hukuku Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 23, Aralık 2013, (s. 145-156).
 • “Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Kararlarına İtirazın İncelenme Usulünün Mağdur/Suçtan Zarar Gören Bakımından Ortaya Çıkardığı Sorun Üzerine”, (Prof. Dr. Veli Özer Özbek ile birlikte), Ceza Hukuku Dergisi, S. 21, Nisan 2013, (s. 7-19).
 • “İnternet Bankacılığı Aracılığıyla Yapılan Hukuka Aykırı Havalenin Bilişim Suçları Bakımından Değerlendirilmesi”, Ceza Hukuku Dergisi, S. 21, Nisan 2013, (s. 197-214).
 • “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (m. 6/3-c) Kapsamında Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 19, S. 2, 2013, (s. 1339-1371)
 • “Ceza Hukukunda Bir Amaçsal Yorum Örneği: Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesi”, TBB Dergisi 2014 (111), (s. 107-116)
 • “Yargının Etkinliğinin Arttırılmasında ‘Gerekçe’nin Rolü”, Prof. Dr. Erdal ONAR Armağanı, C: II, Ankara, 2013, (s. 1505-1532).
 • “İletişim Sırasında Elde Edilen Gizli Ses Kayıtlarının Ceza Muhakemesinde Delil Olarak Kabul Edilebilirliği Sorunu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 19, S: 1, 2017, (s. 161-204).

Diğer Makaleler

 • “Mahmut Esat Bozkurt Kurgusal Dava Yarışması 2009 İddia ve Savunma Dilekçeleri”, (Zeynep Tuzlu, Serkan Meraklı, Cihan Çelebi ve Nilüfer Albuz ile birlikte), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. X, S. 1, 2008, (s. 199-249).
 • “Yargı Kararlarında Gerekçe Zorunluluğu”, Güncel Hukuk Dergisi, Ağustos 2009, (s. 52-53).
 • “Kamu İcra Hukukunda Kamu Alacağının Tahsiline Etki Eden Suçlar (AATUHK m.110-114)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, İzmir 2014, (Basım Yılı 2015, C. IV, (s. 4613-4631).

II. Uluslararası Bilimsel Toplantılar

 • “İnternet Bankacılığı Aracılığıyla Yapılan Hukuka Aykırı Havalenin Bilişim Suçları Bakımından Değerlendirilmesi”, Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı, 17-19 Kasım 2011, İzmir.
 • “Yargıtay’ın Güncel Kararları Işığında Pratik Olay Çözümü- Fallbearbeitung im Lichte der Aktuellen Entscheidungen des Türkischen Kassationsgerichtshofs”, in: İzmir Şerhi Würzburg Buluşması: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Konferans Sunumları, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 9, S. 26, Aralık 2014.
 • “İşçinin Kusurlu Davranışı Nedeniyle Uğradığı Kazanın Ceza Hukuku Anlamında İşverene Yüklenebilirliği Sorunu,” Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları – I, Çalışma Hayatındaki Hukuki Sorunlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir, Mart 2018.

III. Çeviriler

 •  “Dijital Çağda Suçla Mücadele: Bir Avrupa Siber-Suç Merkezinin Kurulması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Polat Soyer’e Armağan, C. 15, Özel Sayı, İzmir 2013, Basım Yılı 2014, (s. 1583-1594)

IV. Karar İncelemeleri

 • Tehdit Suçuna ilişkin 4. Ceza Dairesi’nin 06.07.2010 Tarih ve 2009–2458 Esas Numaralı Kararının İncelenmesi, Ceza Hukuku Dergisi, Ağustos 2015, (s. 403-405).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast