Arş. Gör. Dr. İsa BAŞBÜYÜK

04-09-2015

Arş. Gör. Dr. İsa BAŞBÜYÜK

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 18 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: isa.basbuyuk@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan İsa BAŞBÜYÜK, 2010 yılı Şubat ayından itibaren araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. BAŞBÜYÜK, 2009 yılında D.E.Ü Sosyal bilimler Enstitüsünde başlayan yüksek lisans öğrenimini, “Marka Hakkının İhlalinden Doğan Cezai Sorumluluk” teziyle 2011 yılında tamamladı. 2012 yılı Temmuz-Ağustos aylarında ise Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) sağladığı bursla, Hamburg’da Almanca dil eğitimi aldı.  2011 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı doktora öğrenimine halen devam etmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Suç Genel Teorisi, Ekonomik Suçlar, Bilişim Suçları, Ceza Muhakemesi

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Marka Hakkının İhlalinden Doğan Cezai Sorumluluk, İzmir, 2011, (D.E.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi)
 • Açıklamalı- Şematik Pratik Çalışma Kitabı III, Ceza Hukuku Özel Hükümler, ÖZBEK Veli Özer/KANBUR Mehmet Nihat/ DOĞAN Koray/BACAKSIZ Pınar/TEPE İlker/BAŞBÜYÜK İsa/ MERAKLI Serkan, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2011.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Mahmut Esat Bozkurt Kurgusal Dava Yarışması 2009 İddia ve Savunma Dilekçeleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: X, Sayı: 1, İzmir 2008, s. 199- 249, (Zeynep Tuzlu, Serkan Meraklı, Cihan Çelebi ve Nilüfer Albuz ile birlikte).
 •  “Yargı Kararlarında Gerekçe Zorunluluğu”, Güncel Hukuk, Ağustos 2009.
 •  “Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçlarının Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılmasıyla İşlenmesi”, Ceza Hukuku Dergisi, Sayı 14, Aralık 2010.
 •  “Türk Ceza Kanunu’nda İşkence Suçu”, Prof. Dr. Burhan Ceyhan’a Armağan, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, Cilt:12, 2010.
 • Karşılıksız Çekte Hapis Cezasının Kaldırılması Üzerine Bir Değerlendirme”, Ankara Barosu Dergisi, 2012/2.
 • Kamu İcra Suçları-I-:Sırrın İfşası (AATUHK m.107)”, Ceza Hukuku Dergisi, Sayı:20, Aralık 2012.
 • Uzlaşma Kurumunun İşlerliğini Etkileyen Temel Sorunlar Üzerine”, Esas Hukuk Dergisi, Şubat 2012.
 • Tutukluluğun Olgularla Somutlaştırılması”, Esas Hukuk Dergisi, Mart 2012.

II. Karar İncelemeleri III. Çeviriler

 •  “Dijital Çağda Suçla Mücadele: Bir Avrupa Sibersuç Merkezinin Kurulması”, Avrupa Komisyonu Tarafından Konsey’e ve Avrupa Parlamentosu’na Sunulan 2012 Tarihli Bildirim, Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Serisi, Yayım Aşamasında.

IV. Tebliğler

 • İnternet Bankacılığı Aracılığıyla Yapılan Hukuka Aykırı Havalenin Bilişim Suçları Bakımından Değerlendirilmesi” Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı, 17-19 Kasım 2011, İzmir, (Hakemli).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast