Dr. Öğr. Üyesi Tijen DÜNDAR SEZER

03-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Tijen DÜNDAR SEZER

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 39 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: tijensezer@hotmail.com

Akademik Özgeçmiş

Tijen Dündar Sezer, 1972 yılında Tekirdağ’ın Saray ilçesinde doğmuştur. 1990 yılında Bornova Anadolu Lisesi’nin İngilizce bölümünden mezun olan Sezer, aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak, 1994 yılında Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Sezer, 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1995 yılında DEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, kamu hukuku bölümünde yüksek lisans eğitimine başlayan Sezer, eğitimini “Anayasa Hukuku Açısından Yaşam Hakkı” konulu yüksek lisans teziyle tamamlamış ve “kamu hukuku bilim uzmanı” ünvanının almıştır. 1998 yılında  DEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimine başlamıştır. Sezer, 2001 yılında Türkiye Bilimler Akademisinin vermiş olduğu “Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Bursu” kapsamında TÜBA bursiyeri olmuştur. 2001-2002 öğretim yılında İngiltere’de Hull Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak bulunmuş ve “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Dernek Kurma Özgürlüğü” konulu doktora tezi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. 2005 yılının ocak ayında doktora tezi kabul edilen Sezer, “kamu hukuku bilim doktoru” ünvanını almış, aynı yılın sonunda DEÜ, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2014 yılında Stockholm Üniversitesinde bir ay konuk araştırmacı olarak bulunmuştur. Sezer, aynı zamanda Karşıyaka İlçe İnsan Hakları Kurulu üyesi olup, evli ve bir çocuk annesidir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Anayasa Hukukudur. Bu alan içinde insan hakları konusuna ağırlık vermiş ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, kadınların insan hakları, örgütlenme özgürlüğü ve yaşam hakkı konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Anayasa Hukuku Açısından Yaşam Hakkı, 1998, Yüksek Lisans Tezi
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Dernek Kurma Özgürlüğü, 2005, Doktora Tezi
 • İnsan Hakları Hukuku Açısından Kadınlara Yönelik Şiddet, Turhan Yayınevi, Mayıs 2019

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Uluslararası Sözleşmeler Işığında 1982 Anayasasında Konut Hakkı”, Zafer Gören Armağanı, Ed:  Gören Z., Yetkin Yay., Ankara-2017, ss. 671-657.
 • “1982 Anayasasına Göre Özel Sınırlama Sebebi Bulunmayan Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Sorunu ve Anayasa Mahkemesi Kararları”, Anayasa Hukuku Dergisi, C.3, S.5, Y.1014, s. 375-413.
 • “Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin R.K.B./ Türkiye Kararı ve Kararda Benimsenen Görüşlerin Olası Etkileri”, Anayasa Hukuku Dergisi, C.2, V.2 S.4, Y.2013, s. 405-437
 • “Kadın Erkek Eşitliğine İlişkin Yaklaşımlar ve Türk Anayasa Mahkemesi”, İzmir Barosu Dergisi, Y.74, S.3, Temmuz-2009, s. 120-192.
 • “Dernek Kurma Özgürlüğünün İçeriği ve Gelişim Süreci Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.10, S.1, Y.2008, s. 1-59.
 • “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulamasında Sendika Hakkı”, İzmir Barosu Dergisi, Ekim 2007, s.122-169.

II. Yayınlanmış Tebliğler

 • “İnsan Hakları Hukuku Açısından Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları, 2. Uluslararası Kadın Kongresi, DEKAUM, 4, 5 Ekim 2018, Ed. Siyez D. Belkıs Ö., ss. 227-237.
 • “Çocuğun Sağlıklı Yaşama ve Gelişme Hakkı” Çocuk Adalet Sisteminin Güncel Sorunları Sempozyumu Konuşmaları, İzmir Barosu, Çocuk Hakları Bülteni, 20.11.2017 Özel Sayısı, ss. 24-28.
 • “Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Çocuk Gelinler, Hukuki Boyutuyla Çocuk Gelinler Uluslararası Konferansı”, Ekonomi Üniversitesi Yay., İzmir-2014, s. 110-119.
 • “Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesinde ve Eşit Hakların Sağlanmasında Devletlerin Olumlu Yükümlülükleri”, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, Bildiri Kitabı, C.2, İzmir-2010, s. 765-778.
 • “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Örgütlenme Özgürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşları”, III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Bildiriler Kitabı, 9-10 Aralık 2006- Çanakkale, 37-49.
 • “Şiddet ve Hukuk”, XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Kongre Kitabı (özeti yayınlanmıştır), 9-13 Eylül 2002 – Ankara, s. 49.

III. Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildiriler

 • Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu “Çocuğun Temel Hakları” Sempozyumunda sunulan “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Denetim Mekanizması” konulu tebliğ, Ticaret Üniversitesi, İstanbul, 14.12.2017.
 • DEKAUM (DEÜ Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi) ve DEÜ Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet Paneli kapsamında “Uluslararası Belgelerde Kadına Yönelik Şiddet” konulu sunum, DEÜ, Tıp Fakültesi, 22.11.2017.
 • İzmir Barosu Tarafından düzenlenen “Çocuk Adalet Sisteminin Güncel Sorunları” sempozyumunda sunulan” Çocuğun Sağlıklı Yaşama ve Gelişme Hakkı” konulu tebliğ, İzmir Barosu, İzmir-21.04.2017
 • İzmir Ticaret Odası tarafından düzenlenen eğitim çalışmasında yapılan “”Anayasa Hukuku Açısından Bilgisayar Kaynaklı Tehditler” konulu sunum, İzmir Ticaret Odası, İzmir- 09 Mayıs 2017.
 • DEÜ Hukuk Fakültesi, İnsan Hakları Topluluğunun Düzenlediği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Disiplinler arası Yaklaşımlar” Panelinde yapılan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Ayrımcılık Yasağı” konulu sunum, DEÜ Hukuk Fakültesi, İzmir, Mart 2017.
 • DEKAUM tarafından düzenlenen “Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı” nda sunulan “Uluslarararsı Hukuk Metinlerinde ve Cinsel Taciz ve Saldırı” konulu tebliğ, İzmir – Kasım 2016.
 • DEKAUM ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen panelde yapılan “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul Sözleşmesi” konulu sunum, İzmir- Mart 2016.
 • DEKAUM tarafından düzenlenen “Kadın ve Şiddet” konulu panelde yapılan “Uluslarararsı Denetim mekanizmaları Kararları Işığında Kadına Yönelik Şiddete Yönelik Devletin Yükümlülükleri”, İzmir- 25.11.2015.
 • DEÜ Hukuk Fakültesi ve DEKAUM tarafından Düzenlenen “Kadının Hakları İnsan Hakları” konulu panelde yapılan “Kadınların İnsan Hakları” konulu sunum, İzmir- 10.12.2015.
 • İzmir Barosu’nun düzenlemiş olduğu Çalıştay’da “İstanbul Sözleşmesi” konulu tebliğ sunumu, İzmir Barosu, İzmir Barosu, 3.12.2014.
 • Anayasa Hukukçuları Derneği’nin Düzenlediği Konferansta “1982 Anayasasına Göre Özel Sınırlama Sebebi bulunmayan Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Sorunu ve Anayasa Mahkemesi Kararları” konulu tebliğ sunumu, Bahçeşehir Üniversitesi, 29.10.2013-İstanbul.
 • “Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Tarafından Sosyal Hakların Etkinleştirilmesi” Konulu Uluslararası Sempozyumda Sunulan “Türk Anayasa Hukukunda Konut Hakkı” konulu tebliğ, Sabancı Kültür Merkezi, 20 Eylül 2013, Konak.
 • İzmir Barosu’nun düzenlemiş olduğu “6284 Sayılı Yasa ve Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun Psikolojik ve Hukuksal Boyutu” konulu çalıştayda “İnsan Hakları Açısından Kadına Yönelik şiddet” konulu tebliğ sunumu, İzmir Barosu, 11.01.2013
 • Ekonomi Üniversitesinin Düzenlemiş olduğu Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Çocuk Gelinler, Hukuki Boyutuyla Çocuk Gelinler Uluslararası Konferansında, “Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Çocuk Gelinler” konulu tebliğ sunumu, 3.12.2012
 • İzmir Valiliği ile DEÜ Aile Araştırmaları Merkezi’nin birlikte düzenlediği “Ailenin Korunması ve Aile Eğitimi” konulu panelde yapılan “Anayasamızda Ailenin Korunması” konulu sunum, 9 Mayıs 2012, Sanat Meslek Lisesi, Buca,
 • Ekonomi Üniversitesinin düzenlemiş olduğu “Gender/Violence” (Toplumsal Cinsiyet/Şiddet) konulu Uluslararası Sempozyumda sunulan “Uluslararası Sözleşmeler Açısından Kadına Yönelik Şiddet” konulu tebliğ, Ekonomi Üniversitesi, İzmir, 6.4.2012
 • İzmir Barosunun Düzenlemiş olduğu “Kadın Avukatlar Kurultayı Atölye Çalışması”nda yapılan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların İnsan Hakları”, konulu sunum, İzmir Barosu, İzmir, 7.1.2012 Karşıyaka İlçesi İnsan Hakları Kurulunun İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlediği konferansta yapılan “İnsan Hakları Hukukunda Gelişmeler” konulu sunum, Kongre Merkezi, Karşıyaka, 8.12.2011.
 • “Anayasal Demokrasi ve 1982 Anayasası”, Hümanist Düşünce Derneği tarafından düzenlenen “Anayasal Demokrasi” konulu panelde yapılan konuşma, 4.1.2010, İzmir.
 • “Anayasa Hukuku Açısından Kadına Yönelik Şiddet”, DEHADER, DEHAMER, Hukuk Fakültesi, İzmir Barosu ve Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları Sempozyumu”nda sunulan tebliğ, 24.11.2009, İzmir.
 • “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Dernek ve Toplantı Özgürlükleri”, İzmir Barosu Tarafından 16-17 Ocak 2009 günlerinde düzenlenen “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM’ne Başvuru Yolları” başlıklı seminer çalışmasında yapılan sunum, 16 Ocak 2009, İzmir.
 • “Anayasalar ve Özgürlük”, Karşıyaka İlçe İnsan Hakları Kurulunun düzenlemiş olduğu İnsan Hakları Haftası panelinde yapılan sunum, 19 Aralık 2008, İzmir.
 • “Türkiye’de Temel Hak ve Özgürlükler Alanında Gelişmeler”, İzmir Valiliği’nin Düzenlemiş Olduğu Dünya İnsan Hakları Günü Programı’nda, verilen konferans, 15 Aralık 2008, İzmir.
 • “Anayasa Hukuku ve Kadın Erkek Eşitliği”, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları ve Uygulama Merkezi tarafından 7.10.2008- 4.12.2008 tarihleri arasında düzenlenen Siyaset Okulu’nda yapılan sunum, 16.10.2008, İzmir.
 • “Anayasa Hukuku Alanındaki Son Gelişmeler”, Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği tarafından düzenlenen konferansta yapılan sunum, 4 Mart 2008, İzmir.
 • “Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması”, İzmir Barosu Tarafından 23-24 Şubat 2008 günlerinde düzenlenen “AİHM’ne Başvuru” başlıklı seminer çalışmasında yapılan sunum, 23 Ocak 2008, İzmir.
 • “21 Ekim’de Halkoyuna Sunulan Anayasa Değişiklikleri” Türk Anneler Birliği’nin düzenlemiş olduğu konferansta yapılan sunum, 3 Ekim 2007, İzmir.
 • “Anayasamızın 10. Maddesindeki Eşitlik İlkesi ve Cinsiyet Kotası”, Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği, İzmir Barosu, EKAM, DEHAMER ve ALAUM tarafından düzenlenen, İzmir “Kadın Erkek Eşitliği”ne Hukuksal Bir Yaklaşım Sempozyumunda Sunulan Tebliğ (Mertkan Uçkan ile birlikte), 8 Aralık 2007, İzmir.
 • “Örgütlenme Özgürlüğü”, Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği, İzmir barosu, Vakıflar bölge Müdürlüğü ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından düzenlenen İzmir 1. Dernekler ve Vakıflar Hukuku Sempozyumunda Sunulan Tebliğ, 2 Temmuz 2007-10-2007.
 • “İnsan Hakları ve Korunması”, Karşıyaka İlçe İnsan Hakları Kurulunun düzenlemiş olduğu konferansta yapılan sunum, 2 Mayıs 2007-İzmir.
 • “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8, 9, 10 ve 11. Maddelerinde Yer Alan Sınırlamalar”, Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi ve European Dialogue’un düzenlediği İnsan Hakları Bölgesel Seminer Programında sunulan tebliğ, 25 Ocak 2006-İzmir.
 • “İnsan Haklarının Korunması”, İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’nun düzenlemiş olduğu Dünya İnsan Hakları Günü Programı çerçevesinde, Fatma Saygın Anadolu Lisesi’nde yapılan sunum, 13 Aralık-2006-İzmir.
 • “Ulusal Hukukta İnsan Hakları”, Karşıyaka İlçe İnsan Hakları Kurulunun düzenlemiş olduğu panelde yapılan sunum, 25 Mayıs 2006-İzmir.
 • “İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması”, Karşıyaka İlçe İnsan Hakları Kurulunun Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlemiş olduğu panelde yapılan sunum, 13 Aralık 2006- İzmir.
 • “Political Parties under the European Convention on Human Rights”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Leibzig ve Osnabrück Üniversitelerinin ortaklaşa düzenledikleri “Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk Bakımından İnsan Haklarının Sonuçları“ konulu yazokulunda sunulan tebliğ, 1-14 Eylül 2002-Gümüldür.
 • “Ötenazi”, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu “Ölüm kavramının Tıbbi, Hukuki Yönleri ve Yaşama Hakkı” konulu panelde yapılan sunum, 27 Şubat 2001-Aydın.
 • “Siyasi Partiler”, Türk Kadınlar Birliği tarafından düzenlenen “Politikaya Hazırlama Kursları” kapsamında yapılan sunum, 10 Şubat 1996-İzmir.
 • “İnsan Hakları”, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen İnsan hakları konulu konferans dizisinde yapılan sunum, 15-17 Kasım 2000-İzmir.
 • “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye”, Kemalpaşa Kaymakamlığının düzenlemiş olduğu konferansta yapılan sunum, 24 Mayıs 2002-Kemalpaşa.
 • “İnsan Haklarına İlişkin Sözleşmeler ve Hukukumuzdaki Yeri”, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu eğitim çalışmalarında yapılan sunum, 31 Ekim 2005- İzmir; 1 Kasım 2005- İzmir.
 • “İnsan Hakları Üzerinde Devletin Yetkileri”, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu eğitim çalışmalarında yapılan sunum, 21 Temmuz 2004- İzmir.

IV. Burslar

 • TÜBA tarafından sağlanan Doktora Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora bursu. Bu burs kapsamında Kasım 2001-Nisan 2002 tarihleri arasında İngiltere Hull Üniversitesinde konuk araştırmacı olarak bulunma.
 • Raoul Wallenberg İnsan Hakları Enstitüsü tarafından sağlanan burs kapsamında Haziran 2014’te İsveç-Stockholm Üniversitesinde konuk araştırmacı olarak çalışma.

V. Projeler

 • “Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinini Geliştirilmesi” Araştırma Projesi, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje, Proje Çalışanı görevi, Haziran 2017- Aralık 2018.
 • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından uygulanan “Türkiye’de STK’lar ve Kamu Sektörü Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi” Projesi kapsamında düzenlenen “Ortaklık Geliştirme Eğitimi”ne katılım, 5-7 Haziran; 13-15 Temmuz 2006-Manisa.
 • Avrupa Birliği ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen “Adalete Erişim İçin Sürekli Eğitim Projesi” kapsamında 25-26 Ocak 2006 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen İnsan Hakları Semineri’ne eğitmen olarak katılım.

VI. Katıldığı/ Görev Aldığı Mesleki/Bilimsel Etkinlikler

 • 2. Uluslararası Kadın Kongresi, DEKAUM, 4,5 Ekim 2018, İzmir, Kongre Düzenleme Kurulunda yer alma.
 • European Academy of Law tarafından Trier –Almanya’da düzenlenen Avrupa Birliği Cinsiyet Eşitliği Hukukunda Güncel Fikirler konulu Seminere (Seminar on Current Reflections on EU Gender Equality Law, Academy of European Law) katılım, 29.30 Nisan 2013-Trier
 • European Academy of Law tarafından Trier –Almanya’da düzenlenen AB Hukukunda Ayrımcılık Yasağı konulu Seminere (Seminar on Current Reflections on EU Anti Discrimination Law) katılım, Kasım 2013-Trier
 • Roull Wallenbeng Enstitüsünün insan hakları konusunda ortak çalışma yürüttüğü Üniversitelere yönelik olarak düzenlemiş olduğu “Toplumsal Cinsiyetin Ana akımlaştırılması” Konulu Çalıştaya katılım, 31.3/1.4.2012, Limak Hotel, Ankara.
 • Ekonomi Üniversitesinin düzenlemiş olduğu “Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı Çalıştayı” na davetli katılım, 23.1.2012, Ekonomi Üniversitesi, İzmir.
 • Kamu Hukukçuları Platformu tarafından düzenlene “Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi” Konulu Toplantıya Dinleyici olarak katılım, 19-20.-5.2011, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs.
 • İstanbul Üniversitesi’nin Düzenlemiş olduğu “Uluslararası Anayasa Kongresi” ne dinleyici olarak katılım, 11-14.05.2011
 • Kamu Hukukçuları Platformunun düzenlediği “Çoğulcu Demokrasi? Çoğunlukçu Demokrasi ve İnsan Hakları konulu Toplantıya dinleyici olarak katılım, Ankara- 5.6.2010
 • DEÜ İİBF ve DEHADER tarafından düzenlenen “Kadının Hukuki, İktisadi ve Sosyal Açıdan Konumu “ toplantısına düzenleyici olarak katılım 5.3.2010- İzmir
 • EÜ, DEHADER ve DEHAMER tarafından düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları” konulu sempozyumda Düzenleyici sekreter olarak katılım, 24.11.2009- İzmir
 • Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, İzmir. (Bilim Kurulu Üyesi Olarak)
 • Kadın Erkek Eşitliğine Hukuksal Bir Yaklaşım Sempozyumu, 8.12.2007, İzmir (Sekreter Olarak Düzenleyici)
 • İzmir 1. Dernekler ve Vakıflar Hukuku Sempozyumu, 2.7.2007, İzmir, (Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 • Türkiye’de STK’lar ve Kamu Sektörü Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi Kapsamında “Ortaklık Geliştirme Eğitimi”, Haziran-Temmuz 2006, Manisa. (Katılımcı Olarak)
 • AB Hibeleri için Proje Yazım Semineri, Mart 2008, (Katılımcı Olarak)
 • Hekimin Hukuki Sorumluluğu Sempozyumu, Eylül-2004, Gümüldür. (İzlenimci/Katılımcı olarak)
 • Terör ve İnsan Hakları, Çeşme, 2002. (İzlenimci – Katılımcı Olarak)

C. İdari Görevler

 • DEÜ Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2017- Ocak 2019
 • DEÜ Cinsel Taciz ve Saldırı Birimi Üyeliği, 2015- Ocak 2019
 • DEÜ, Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Üyeliği, Haziran 2008-Haziran 2011
 • DEÜ, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ekim 2008- Kasım 2008
 • DEÜ, Hukuk Araştırmaları Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi 2011-2014

D. Yönettiği Lisansüstü Tezler

 • Sağlık Hakkı, Türker Ertaş (Yüksek Lisans Tezi) (Tamamlandı)
 • Türk ve AB Hukukunda Sığınma Hakkı, Neslihan Özkerim (Tamamlandı)
 • Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinde İnsan Haklarının Bireysel Başvuru Usulü ile Korunması, Gülce Öztürk (Yüksek LisansTezi) (Tamamlandı)
 • Türk ve AB Hukukunda Sığınma Hakkı, Neslihan Özkerim (Yüksek LisansTezi) (Tamamlandı)
 • Türk Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Maddi ve Manevi Varlığın Geliştirilmesi Hakkı Merve Alçık, (Yüksek LisansTezi) (Tamamlandı)
 • İnsan Hakları Sözleşmeleri Işığında Engelli Hakları, Buket Vurgeç Deniz (Tamamlandı)
 • Zorla Çalıştırma Yasağı, Sezgi Aydoğan (Tamamlandı)
 • Siyasi Yaşamda Kadın, Buse Binici (Tamamlanmadı)
 • Anayasamızda ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde Seçme ve Seçilme Hakkı, FatmaNur Güzelçay, (Tamamlanmadı)
 • Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve 1982 Anayasasında Eğitim Hakkı, Ecem Onat, (Tamamlanmadı)
 • Gözden Geçirilmiş Avrupa sosyal Şartı ve Denetim Mekanizması, Betül Güngelen, (Tamamlanmadı)
 • BM Çocuk hakları sözleşmesi Işığında Çocukların Kişisel Hakları, Bahar Doğan, (Tamamlanmadı)
 • ABD Anayasasında İnsan Hakları, Azra Atçalı, (Tamamlanmadı)
 • Doğurganlık Hakları, Nazmiye Güveyi (Tamamlanmadı)
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Yerine Getirilmesi, Serkan Cengiz (Tamamlanmadı)

E. Son İki Yılda Vermekte Olduğu Dersler

Lisans Dersleri

 • Anayasa Hukuku
 • İnsan Hakları
 • Seçim Hukuku

Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

 • Temel Hak ve Özgürlükler (İngilizce)
 • İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması
 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi
 • Kamu Görevinde Kadın
 • Tez Çalışması (Uygulama)
 • Uzmanlık Alanı (Teorik)
 • Seminer

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast