Dr. Öğr. Üyesi İlke GÜRSEL

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi İlke GÜRSEL

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 21 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ilke.kazikdas@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan İlke Gürsel, yüksek lisans eğitimini 2007 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Ekonomi Hukuku Programında “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” konulu tez çalışmasıyla tamamlamıştır. 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora öğrenimine başlayan Gürsel, doktora çalışmasına yönelik olarak Yükseköğretim Kurulunun bursuyla Eylül 2013 – Haziran 2014 tarihleri arasında İsveç Umea Üniversitesinde bilimsel araştırma faaliyetinde bulunmuş ve doktora eğitimini 2016 yılında “İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Eylül 2010 tarihinden Mayıs 2011 tarihine kadar Rize Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Gürsel, Mayıs 2011 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve 2018 yılında aynı Fakültede doktor öğretim üyesi ünvanını almıştır.

Temel Çalışma Alanları

Dr. İlke Gürsel’in temel çalışma alanları, bireysel iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve veri koruma hukukudur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Cilt 1, Beta, İstanbul, 2011, s. 428-458 (Prof. Dr. Şükran Ertürk ile ortak çalışma).
 • “Kişisel Verilerin Korunması Hakkının İşçi ve İşveren İlişkisine Etkileri”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 13(50), 2016, s. 763-848.
 • “Protection of Personal Data in International Law and the General Aspects of the Turkish Data Protection Law”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 18(1), 2016, s. 33-61.
 • “Çalışan Çocuk ve Gençlerin Korunması”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan, Cilt 1, 2016, s. 415-464.
 • “İdari Kararla Greve Müdahale”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(4), 2017, s. 617-653.
 • “İşçinin İş Makinalarına Zarar Verdiği Gerekçesiyle İşten Çıkarılması Hakkındaki Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi ve Tehlikeli/Zarara Yatkın İş Kavramı”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 14(53), 2017, s. 241-261.
 • “Feshe Bir Alternatif Olarak İşverenin Fesihten Önce İşçiyi Başka İşte Çalıştırması”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 40, 2019, s. 97-113.
 • “Performans Değerlendirme Sistemi ve Mesleki Yetersizlik”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 43, 2020, s. 172-189.

II. Kitap İçi Bölüm

 • “İş Hukuku Boyutuyla Çalışma Yaşamında İşe Bağlı Stres ve Tükenmişlik”, Örgütsel Davranış ve İş Hukukuna Yansımaları, Ed. Prof. Dr. Seçkin Köse/Prof. Dr. Mustafa Alp, Seçkin, Ankara, 2020, s. 59-104 (Dr. Deniz Dirik ile ortak çalışma).

III. Tebliğler

 • “İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması”, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 21. Toplantısı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2016 Yılı Toplantıları, 03-04 Haziran 2016 Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Barosu Yayınları, 2018, s. 184-203.
 • “Yargıtay Kararları Işığında Yurtdışı Hizmet Borçlanmasındaki Gelişmeler”, Çalışma Hayatındaki Hukuki Sorunlar Uluslararası Sempozyumu, 15-16 Mart 2018, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
 • “Çalışma Koşullarında Tek Taraflı Esaslı Değişikliğin Yargı Kararıyla Tespiti ve Bunun Hukuki Sonuçları”, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar III, Ed. Prof. Dr. Tankut Centel, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018, s. 175-219.
 • “İşverenin İşletmesel Kararları ve Yargısal Denetimdeki Sınırlar”, İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu-IV, 13 Eylül 2019, İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Verdiği Dersler

I. Lisans Dersleri

 • Sosyal Güvenlik Hukuku
 • İş Hukuku

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast