Doç. Dr. Koray DOĞAN

04-09-2015

Doç. Dr. Koray DOĞAN

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 16 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: koraydgn@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

Orta ve lise eğitimini Bornova Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimini DEÜ Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 2004 yılında aynı Fakültede Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 2003 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini, “Göçmen Kaçakçılığı Suçu” konulu yüksek lisans teziyle 2005 yılında tamamladı. Bu teziyle Doğan, 2009 yılında Türk Ceza Hukuku Derneği tarafından verilen Dönmezer Ödülü’ne layık görüldü. 2010 Haziran ayında “Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç” adlı doktora tezini savunan Doğan, “Ceza Muhakemesinde Belirsizlik, Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi, in dubio pro reo” adlı çalışması ile Kasım 2017’de doçentlik ünvanını almaya hak kazanmıştır. Halen Avrupa Konseyi “Türkiye’deki Göçmenler ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi Projesinde” ve Avrupa Konseyi “Yapay Zeka ve Ceza Hukuku Alanında Mevzuat Geliştirme Komitesinde (CDPC-AICL)” görev yapmaktadır. 2020 yılından beri TÜBİTAK, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Danışma Kurulu üyesidir.

Temel Çalışma Alanları

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Bilişim Ceza Hukuku Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar Yaptırım Ceza Hukuku, İş ve Trafik Kazalarından Doğan Cezai Sorumluluk, Çocukların Cezai Sorumlulukları

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Birden Fazla Kişinin Kusurlu Hareketi ile Nedensel Olduğu İş Kazalarında Cezai Sorumluluğun Tayini, Seçkin Yayınları, Ankara 2023.
 • Göçmen Kaçakçılığı Suçu, Seçkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara 2021.
 • Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, Ankara 2015.
 • Ceza Muhakemesinde Belirsizlik Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi in dubio pro reo, 2. Baskı, Ankara 2018.
 • Türk Ceza Kanununun Anlamı, TCK İzmir Şerhi, Özbek Veli Özer, C.I, 4. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2010 (Bölüm İçi Yazarlığı).
 • Türk Ceza Kanununun Anlamı, TCK İzmir Şerhi, Özbek Veli Özer, C.II, Seçkin Yayınları, Ankara 2008 (Bölüm İçi Yazarlığı).
 • Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı, CMK İzmir Şerhi, Özbek Veli Özer, Seçkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara 2006 (Bölüm İçi Yazarlığı).
 • Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Özbek Veli Özer/Doğan Koray/ Bacaksız Pınar, Seçkin Yayınları, Ankara 2020.
 • Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Özbek Veli Özer/Doğan Koray/ Bacaksız Pınar, Seçkin Yayınları, Ankara 2020.
 • Ceza Muhakemesi Hukuku, Özbek Veli Özer/Doğan Koray/Bacaksız Pınar, Seçkin Yayınları, Ankara 2020.
 • Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı I, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Özbek Veli Özer/ Doğan Koray/Bacaksız Pınar/Başbüyük İsa/Meraklı Serkan, Seçkin Yayınları, Ankara 2020.
 • Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı II, Ceza Muhakemesi Hukuku, Özbek Veli Özer/ Doğan Koray/ Bacaksız Pınar/Başbüyük İsa/Meraklı Serkan, Seçkin Yayınları, Ankara 2020.
 • Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı III, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Özbek Veli Özer/ Doğan Koray/ Bacaksız Pınar/Başbüyük İsa/Meraklı Serkan, Seçkin Yayınları, Ankara 2020.
 • Doğan Koray/Meraklı Serkan, Trafik Ceza Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2020.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Bilişim Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanunu, Hukuk ve Adalet Dergisi, Yaz 2005 Sayısı.
 • Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 5560 sayılı Kanun’la Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Ceza Hukuku Dergisi, Y.1, S.2, Aralık 2006, (Prof.Dr. Veli Özer Özbek’le birlikte).
 • Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi, Ceza Hukuku Dergisi, Y.2, S.4, Ağustos 2007.
 • Ceza Muhakemesinde Hüküm, Ceza Hukuku Dergisi, Y.3, S.7, Ağustos 2008.
 • İnsan Üzerinde Deney Suçu, Uğur Alacakaptan’a Armağan, İstanbul 2008, (Prof.Dr. Veli Özer Özbek’le birlikte).
 • Zorunluluk Hali’nin (TCK m.25/2) Hukuki Niteliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, S.2, 2007, (Prof.Dr. Veli Özer Özbek’le birlikte).
 • Ceza Hukukunda Belge Kavramı, Ceza Hukuku Dergisi, Aralık 2010, Sayı 14.
 • Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Hakkındaki Görüşümüz, (Prof.Dr. Veli Özer Özbek, Arş. Gör. İlker Tepe ve Arş. Gör. Serkan Meraklı ile birlikte), Ceza Hukuku Dergisi, Y. 6, Nisan 2011.
 • Tehlike Suçu ile Zarar Suçu Arasındaki Suçların İçtimaı Sorunu, TAAD, Y.5, S.16 (Ocak 2014).
 • Elverişsiz Teşebbüs ve Ters Tipiklik Hatası, Prof.Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, C.1, İstanbul 2014.
 • Rüşvet Suçunda Yapısal Değişim, Prof.Dr. Nevzat Toroslu’ya Armağan, Ankara 2015.
 • Tüzel Kişilerin İdari Para Cezası Sorumluluğunda İsnadiyet Sorunu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, 2015.
 • Alt Kültürün Suçluluğa Etkisi, Legal Hukuk Dergisi, S.159, Mart 2016.
 • Düzensiz Göç Rotaları, Meriç Nehri’nden Riskli Ege Denizi’ne Yönelme, Frontex Etkisi, Güncel Hukuk, 10(142), 2016.
 • Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Kullanılan Araca Elkoyma ve Aracın Müsaderesi, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 19, Göç – Mültecilik – İnsan Kaçakçılığı, 2017.
 • Soruşturmada Tuzağa Düşürme Yasağı, Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, Ankara 2018.
 • İspatın İstinaf Kanun Yolu ile Denetimi – Olgusal Bir İnceleme, Yargıtay Dergisi, C.45, S.3, Temmuz 2018.
 • Sürücüsüz Araçlar, Robotik Cerrahi, Endüstriyel Robotlar ve Cezai Sorumluluk, DEÜHFD C.21, Prof.Dr. Durmuş Tezcan Armağanı, 2019.
 • Sporda Dopingin Cezalandırılabilirliği, Prof.Dr. Mehmet Emin Artuk’a Armağan, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020.
 • “Şikayete Yetkili Kişiler ve İradelerinin Çelişmesi Sorunu” TBBD, 2022, S.161.
 • “Güney Afrika v. İsrail” Davası Çerçevesinde Savaş Sırasında Sivillerin Hedef Alınması Fiillerinden Doğan Cezai Sorumluluk, CHD, 2024, S.54.

II. Karar İncelemeleri

 • Çocuklar Hakkında Uygulanan Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler, (YCGK. 26.03.2013, 2012/9-1468 E., 2013/101 K.), (Ceza Hukuku Dergisi, Y. 10, S. 27, Nisan 2015.
 • Olası Kast–Bilinçli Taksir Ayrımında İçtihat Değişikliğinin Değerlendirilmesi, Adalet Dergisi, Sayı 64, 2020/1.

III. Çeviriler

 • Ölü Daha Uzun Yaşar: Beyin Ölümü Organ Bağışı İçin Yeterli Bir Kriter midir?, PD. Dr. iur. Adrian Schmidt-Recla, in: Organ Nakli ve Organ Ticaret Suçu  Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 10, Ankara 2009.
 • Ceza Muhakemesi Koruma Tedbirleri Karşısında Müdafiin Korunması, Prof. Dr. Dres. h.c. Hans-Heiner Kühne, in: Ceza Muhakemesi Önlemleri ve Özellikle Gizli Araştırma Önlemleri,  Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 11, Ankara 2011.
 • Ceza Muhakemesinde İspat Yükü, Prof.Dr. Tonio Walter, in: Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil ve İspat, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 15, Ankara 2014.
 • Alman Ceza Hukukunda Stalking Fiilleriyle Mücadele, Prof. Dr. iur. Dr. phil. Dr.h.c. Kristian Kühl, (Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi, C. II, İstanbul 2013.
 •  Ceza Hukuku Genel Kısım-I, Prof. Dr. Bernd Heinrich, Editör Prof.Dr.Dr.h.c. Yener Ünver, Ankara 2014.
 • Ceza Hukuku Genel Kısım-II, Prof. Dr. Bernd Heinrich, Editör Prof.Dr.Dr.h.c. Yener Ünver, Ankara 2015.

IV. Tebliğler

 • 06-12.09.2004 tarihleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi – Dokuz Eylül Üniversitesi ve Almanya Trier Üniversitesinin birlikte hazırlamış olduğu Moot Court (Farazi Dava) çalışmasında tebliğ.
 • 15-17.10.2004 tarihleri arasında Denizli Barosu’nun düzenlemiş olduğu “Kadın Haklarının Korunması” adlı konferansta “Kadın Ticareti” konulu tebliğ.
 • 08.01.2005-06.02.2005 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nce hazırlanan “Yeni TCK ve Uygulanması” adlı sertifika programına eğitmen olarak katılım.
 • 10.02.2005 – 13.02.2005 tarihleri arasında, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün düzenlemiş olduğu, Foça Wormy Bilişim Sempozyumu’nda , “Bilişim Suçları” konulu tebliğ.
 • 17.04.2005 – 02.05.2005 tarihleri arasında DEHAMER tarafından düzenlenen “CMK ve Uygulaması”konulu seminer programına eğitmen olarak katılım.
 • 02.05.2005 – 03.05.2005 tarihleri arasında, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün düzenlemiş olduğu, Adli Bilişim Sempozyumunda, “Bilişim Suçları ve Yeni TCK” konulu tebliğ.
 • 27.04.2007 – 29.04.2007 tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, “Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi” konulu tebliğ.
 • 14.11.2007 tarihinde, AEGEE Europe tarafından organize edilen uluslararası proje kapsamında, “Trafficking Human Beings in Turkey” konulu tebliğ.
 • 28.3.2009 tarihinde Aksaray Barosunca Düzenlenen Ceza Muhakemesi Kanunun Uygulama Sorunları konulu çalıştayda, “Yargıtay Kararları Işığında Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu” adlı tebliğ.
 • 15-16-17 Mayıs 2009 tarihlerinde İzmir Barosunca Düzenlenen CMK Çalıştayı’nda “Ceza Muhakemesinde Müdafii –Vekil” ve “Hüküm ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması”konulu tebliğler.
 • 9-10 Ekim 2009 tarihlerinde İzmir Barosunca Düzenlenen Yargıtay Uygulamaları Işığında Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler Çalışmasında, “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” konulu tebliğ.
 • 19.12.2009 tarihinde Antalya Barosunda düzenlenen Ceza Muhakemesi Kanununda Koruma Tedbirleri konulu seminerde “Hüküm ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” konulu tebliğ.
 • 04.05.2011 tarihinde İzmir İli Stratejik Planlama Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından organize edilen İnsan Kaçakçılığı Ve İnsan Ticareti Olgusu adlı sempozyumda “İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Olgularına İlişkin Kavramlar” adlı tebliğ.
 • 13.05.2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi ve Kültür Üniversitesi tarafından ortaklaşa organize edilen Uluslararası Anayasa Kongresinde “Ceza Hukukunun Sınırlandırılması Eğilimi ve Anayasa”konulu tebliğ. (Bildiri kitabı s.253-260).
 • 02.06.2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından organize edilen Türkiye – Slovenya Ceza Hukuku Günleri adlı sempozyumda Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlara İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi konulu tebliğ.
 • Nisan 2014’de Almanya’da Würzburg Üniversitesi tarafından organize edilen Izmir Serhi-Würzburg Bulusması adlı seminerde “Vorsatz, Fahrlæssigkeit und Erfolgsqualifizierte Delikte” adlı tebliğ, Yayın: CHD, Aralık 2014, s.233-240.
 • 2.11.2016 tarihinde DEÜ İZİSYÖM tarafından İzmir’de organize edilen Siber Saldırılar Dolandırıcılık Mağdurları adlı sempozyumda “Telefon ve Bilişim Yoluyla İşlenen Dolandırıcılık Suçu” adlı tebliğ
 • 15.04.2017 tarihinde Denizli Barosu tarafından organize edilen CMK Uygulamaları Eğitimi kapsamında CMK Değişiklikleri konulu sunum.
 • 07-09 Haziran 2017 tarihlerinde Antalya’da, IOM tarafından düzenlenen  Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele” adlı seminerde “İnsan Ticareti Suçunun Unsurları ve Özel Görünüş Şekilleri” adlı tebliğ.
 • 3-4 Kasım 2017 İzmir DESEM’de, 2. Anlaşmazlık Yönetimi, Arabuluculuk ve Toplumsal Uzlaşı Kongresi, “Yeni Düzenlemeler Işığında Uzlaştırma” adlı tebliğ
 • 06.11.2018 tarihinde DEÜ İZİSYÖM tarafından İzmir’de organizeedilen “Sibergüvenlik ve Endüstri 4.0”, adlı sempozyumda, “Robot Teknolojisi Yapay Zeka ve Ceza Hukuku” adlı tebliğ
 • 31.5.2020, Koşullu Salıverme Öncesi Denetimli Serbestlik (CGTİHK m.105/A), 15. Ceza Hukuku Günleri, Çevrimiçi Toplantı
 • 17-18.03.2022 tarihleri arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yargıtay Ceza Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu: 1. Ceza Dairesi Kararları” adlı sempozyumda “İntihara Yönlendirme ve İntihara Mecbur Bırakma” adlı tebliğ
 • 18.04.2022 tarihinde Manisa Barosu tarafından düzenlenen seminerde “Ceza Soruşturmalarında Uygulama Hataları” adlı tebliğ
 • 11.05.2022 tarihinde Azerbaycan Ulusal Havacılık Akademisince düzenlenen seminerde “Ceza Muhakemesi İşlemleri ve İlgili Kişiler” adlı tebliğ
 • 28.05.-01.06.2022 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen 17. Ceza Hukuku Günleri sempozyumunda “Yağma Suçunda Suça İştirak Uygulaması” adlı tebliğ
 • 08-09. 06.2022 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Uzlaştırma Sempozyumu ve Değerlendirme Toplantısında “Uzlaştırma Teklifi ve Bilgilendirme” konulu tebliğ  
 • 06-07.04.2023 tarihleri arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yargıtay Ceza Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu: 2. Ceza Dairesi Kararları” adlı sempozyumda “Konusunu Taşıtların (Taşıt İçindeki Eşyanın) Oluşturduğu Hırsızlık Suçu” adlı tebliğ
 • 23-24.06.2023 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından İstanbul düzenlenen 2. Uluslararası Polis ve Ceza Hukuku Sempozyumunda “Suçüstü Halinde Polisin Arama Yapma Yetkisi” adlı tebliğ
 • 1-3.06.2021 tarihindeki 16. Ceza Hukuku Günleri adlı sempozyumda “Gümrük Vergilerinden Muaf Olarak Yurda Sokulan Taşıtların Konu Olduğu Kaçakçılık Suçları” adlı tebliğ
 • 28.04.2023 tarihinde İstanbul Barosu’nca düzenlenen Ceza Muhakemesinde İspat adlı sempozyumda “Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi” adlı tebliğ
 • 29.09.2023 tarihinde Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve Terör Suçlusu Sayılma” adlı tebliğ
 • 06.10.2023 tarihinde İzmir Barosu tarafından düzenlenen V. Ceza Hukuku Günleri adlı sempozyumda “Şifreler ve İnternet Bankacılığı” adlı tebliğ
 • 22.11.2023 tarihinde DEÜ Hukuk Fakültesince düzenlenen Ceza Hukuku Online Seminerler Serisinde “Banka Hesaplarının Kiralanması Fiilinin (Money Muling) Cezalandırılabilirliği” adlı tebliğ
 • 02.05.2024 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yargıtay Kararları Değerlendirilmesi Sempozyumu III: YCGK Kararları” adlı sempozyumda “Ölüm Neticeli Kasten Yaralama Suçuna İlişkin Kararların Değerlendirilmesi” adlı tebliğ
 • 01.-04.06.2024 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde, 19. Ceza Hukuku Günleri – Humboldt Kolleg adlı sempozyumda Das Wissenselement des Eventualvorsatzes” adlı Almanca tebliğ

V. Projeler

 • TÜBİTAK, 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında “Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır Eğitimi” adlı projede koordinatörlük görevi
 • Comparative Analysis of Moral Policy Change”, Ülkemizde İşlenen Spesifik Bazı Suçların 1960- 2010 Yılları Arasında Yasal Düzenleme ve İçtihatlar Bazında Gösterdiği Değişimin İncelenmesi, Koordinatör: Prof. Dr. Christoph Knill, 08/2011- 08/2012, Destek Kuruluş: Avrupa Komisyonu. (Dr.Öğr.Ü. Serkan Meraklı ile birlikte)
 • Türkiye’de İnsan Ticareti ile Mücadelede Yasa Uygulama ile İlgili Stratejik Bir Yaklaşım, Rapor, IOM Yayını, Ankara 2006. (Prof.Dr. Çetin Arslan, Dr.Öğr.Ü. Pınar Bacaksız ile birlikte)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast