Doç. Dr. İrem KARAKOÇ

04-09-2015

Doç. Dr. İrem KARAKOÇ

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 98 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: irem.karakoc@deu.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı : İrem KARAKOÇ

2. Akademik Unvanı : Doç. Dr.

3. Öğrenim Durumu :

3.1. Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1986-1990)

3.2. Yüksek Lisans : “Türk Hukukunda Uluslararası Andlaşmaların Yapılması” başlıklı Yüksek Lisans teziyle Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Bilim Uzmanı” unvanını almıştır (1990-1993).

3.3. Doktora : “Türkiye’de Siyasal Parti Kimliği” başlıklı Doktora teziyle Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Doktor” unvanını almıştır (1993-2000).

3.4. Doçentlik : 17 Temmuz 2018

4. Akademik Kariyer:

4.1.  Öretim Görevlisi : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı (2002) Öğretim Görevlisi Dr. Unvanıyla göreve başlamıştır.

4.2.  Yardımcı Doçent : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı (2003).

4.3.  Doçent : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı (17.7.2018).

5. Yönetilen tezler:

5.1. Araştırma Görevlisi Aslıhan Nesli’nin “Uygulamalar Işığında Osmanlı Ceza Hukukunda Kanunilik İlkesi” adlı Yüksek Lisans Tezi.

5.2. Araştırma Görevlisi Müge Vatansever’in “Osmanlı Ceza Hukukunda Adil Yargılama İlkesi” adlı Doktora Tezi.

6. İdari Görevler

6.1. Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı. (2007-…).

6.2. Roma Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı (2009-2020).

7. Akademik Yayınlar

7.1. Kitaplar

 • Türk Hukuk Tarihinde Vakıf Müessesesi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017.
 • Hukuk Tarihinde Vatandaşlık Yabancılık Statüsü, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012.

7.2. Yayınlanan Kitap İçi Bölümler

 • Tarih-i İlm-i Hukuk, “İran-ı Kadim Hukuku”, Yetkin Yayınları, Editör: Fethi GEDİKLİ, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: 256, ISBN:978-975-464-690-0, Bölüm Sayfaları: 159-170, (Kitap Bölümü).

7.3. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Roma Özel Hukuku İle Osmanlı Özel Hukuku’ndaki Gelişmeler Bağlamında Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyyenin Özellikleri, I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, 21.12.2012.
 • Roma Hukuku Kökenli Fideicommissum ile Cermen Hukuku Kökenli Salic Salmannus Osmanlı Vakıf Müessesesinin Kökeni Olabilir mi?, II. Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, 14.5.2016.
 • Mecelle ve Hukukun Kaynakları, Mecelle Sempozyumu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 27.9.2014.
 • Ebulûlâ Mardin’in Mukâtaa-i Kadîmeli Vakıfların İntikal Şekli Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi, III. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, 6.11.2018.

8. Makaleler

8.1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. “Ali Haydar Efendi’nin Altın, Gümüş Gibi Madenlerle Sâbit Olan Borçların Evrâk-ı Nakdiyye ile Ödenemeyeceğine İlişkin Hukukî Görüşleri”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, 2020, ss. 56-72.
 2. “İzmir 29-30 No’lu Şer’iyye Sicillerinde Yer Alan Kayıtlarda Kesin Satış Bey’i-Bat Akdi” Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Mehmet Akif Aydın’a Armağan, Cilt: 21, 2015, ss. 215-252.
 3. “Bir İslam Hukuku Müessesesi Olan Hidane Hakkının ve Osmanlı Aile Hukukunda Uygulanışının İzmir Şer’iyye Sicillerinde Yer Alan Bir Karar Örneği Üzerinden İncelenmesi,” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 3, 2015, ss. 151-206.
 4. “Hicri Birinci Yüzyılda Hukukçu Kavramı,” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2015, ss. 4225-4259.
 5. “Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye ve Hukukun Kaynakları,” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Sayı: 75, 2017, ss. 457-514.
 6. “Ebü’l-ulâ Mardin’in Mukâtaa-i Kadîmeli Vakıfların İntikal Şekli Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi,” Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 23, 2019, ss. 5-36.
 7. “Osmanlı Devleti’nde Sahih ve Gayrisahih Vakıflardaki ve Mîrî Arazideki Tasarruf Hakkı Arasındaki Farkın Hakir ve İntikale İlişkin Hükümler Bağlamında Değerlendirilmesi,” Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, 2019, ss. 5-60.
 8. “1876 Tarihli Kanun-ı Esasi’de Yürütme Organı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Aralık 2006, C. 8, S. 2, ss. 115-149.
 9. “Uluslararası Hukukta Emredici Kural Jus Cogens Peremptory Norms Olgusuna Tarihsel Bir Yaklaşım”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ağustos 2006, C. 8, S. 1, ss. 87-122.
 10. “Türk Hukuk Tarihinde Uluslararası Andlaşmaların Uluslararası Hukukun Gelişim Sürecindeki Yeri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Aralık 2004, C. 6, S. 2, ss. 199-253.

9. Üniversite Dışı Deneyim: 1990-2002 tarihleri arasında İzmir Barosu’na bağlı avukatlık yapmıştır.

10. Girdiği Dersler:

1. Türk Hukuk Tarihi (Zorunlu): (2002-…)

2. Roma Hukuku (Zorunlu): (2009-2018), (2020-…).

3. Eski Vakıf Hukuku (Seçimlik): (2014-2015 Güz-…)

4. Osmanlı Yargı Teşkilatı (Seçimlik): (2013-2014 Bahar-…)

5. Osmanlı Arazi Hukuku (Kamu Hukuku Yüksek Lisans): (2020-…).

6. Osmanlı Vakıf Hukuku ve Günümüze Etkileri (Kamu Hukuku Doktora): (2020-…).

7. Uzmanlık Alanı (Teorik) (Doktora).

8. Tez (Uygulama) (Doktora).

9. Türk Hukuk Tarihi (DEÜ Tarih Bölümü-Doktora).


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast