Arş. Gör. Dr. Özgecan GÖK

04-09-2015

Arş. Gör. Dr. Özgecan GÖK

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztep Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 94 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ozgecan.ordu@hotmail.com

Akademik Özgeçmiş

1982 yılında İzmir’de doğan Özgecan (ORDU) GÖK, ilk ve ortaöğretimini İzmir’de; Lisans eğitimini ise, 2000-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Mezun olduğu yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans programına başlamıştır.Aynı zamanda İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık stajını tamamlamış ve yüksek lisans eğitimi ile eş zamanlı olarak çeşitli bürolarda serbest avukatlık yapmıştır. 2006–2007 öğretim yılında bir yıl süre ile Erasmus bursu kapsamında Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nde Alman hukuk dili üzerine ve belirli hukuk alanlarında eğitim görmüş; yüksek lisans tezi için araştırmalarda bulunmuştur.

2010 yılında doktora eğitimine başlamış ve 2011 yılı Mart ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2013 yılı içerisinde Münih’te bulunan Max Planck Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku Enstitüsü’nün vermiş olduğu misafir araştırmacı bursu kapsamında, Prof. Dr. Wolfgang Schön’ün ev sahipliğinde; daha sonra YÖK araştırma bursu ile yine Münih’te bulunan Ludwig Maximillians Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Kürsüsü’nde, Prof. Dr. Moris Lehner’in ev sahipliğinde yurtdışı doktora araştırmalarını gerçekleştirmiştir. Aynı yıl tez konusu ile ilgili uygulamaya yönelik bilgilerini geliştirmek amacıyla Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde bir ay süreyle staj yapmıştır. 2018 Eylül ayında doktora tezini başarıyla savunan Özgecan GÖK, Mali Hukuk alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Mali Hukuk, Vergi Hukuku, Gümrük Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

I. Tezler

 • “İnsan Hakları Sözleşmesi’ nde Temel Hak Ve Özgürlüklerin Sınırlama Nedeni Olarak Avrupa Kamu Düzeni” Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İzmir 2008.
 • “Gümrük Vergisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar” (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi), İzmir 2018.

II. Kitap İçi Bölümler

 • “Emlak Vergisi Matrahını Belirleyen Takdir Komisyonu Kararlarının Dava Konusu Edilebilirliği (Bir Anayasa Mahkemesi Kararı’nın Sonuçlarının Değerlendirilmesi)”, (IV. Vergi Hukuku Konferansı Genç Hukukçular/ Yeni Yaklaşımlar Bildiri Kitabı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı,  (On İki Levha Yayıncılık, ss. 165-214).

B. Diğer Çalışmalar

I. Makaleler

 • Kamu İcra Hukuku’nda Ödeme Emrine Dava Açma Süresi ve Anayasaya Uygunluğu: Bir Anayasa Mahkemesi Kararının Düşündürdükleri”, (Prof. Dr. Burhan Ceyhan’a Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 12, Özel S., 2010, İzmir, 2012, ss. 381-433).
 • “Gümrük İdaresinden Bilgi Talep Etme Hakkı ve Bilginin Hukukî Niteliği”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 337, Ekim 2016, ss. 115-134).
 • “Gümrük Vergisinden Kaynaklanan Anlaşmazlıkların Uzlaşma Yolu İle Çözümü”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, S. 2, 2016, İzmir, 2017, ss. 75-125). (Burcu Demirbaş Aksüt ile birlikte).
 • “Bazı Ekonomik Etkili Gümrük Rejimlerine İlişkin Hükümlerin İhlâli İçin Belirlenen Yaptırımın Anayasa’ya Uygunluğu” (Hukuk Devleti ve Ölçülülük İlkesi Özelinde Bir Değerlendirme), (Ceza Hukuku Dergisi, S. 35, Aralık 2017, ss. 151-200). (Emine Sevcan Artun ile birlikte).

II. Tebliğler

 • “Emlak Vergisi Matrahını Belirleyen Takdir Komisyonu Kararlarının Dava Konusu Edilebilirliği (Bir Anayasa Mahkemesi Kararı’nın Sonuçlarının Değerlendirilmesi)”, (Vergi Hukuku Konferansı: Genç Hukukçular/Yeni Yaklaşımlar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı, 03.05.2014, İstanbul).

III. Çeviriler

 • “Dönemsel Vergilendirme Işığında Geçmişe Yürüme Sorunu”, (Yazar: Prof. Dr. Moris LEHNER), (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, Özel Sayı 2014, s. 3741-3757 (Basım Yılı: 2015).

IV. Projeler

 • Vergi Mükellefinin Temel Hak ve Özgürlüklerinin Korunması Bakımından Hukukî Güvenlik İlkesi (Dr. Öğr Üy. Yıldırım Taylar, Burcu Demirbaş Aksüt ve Emine Sevcan Artun ile birlikte) (Mayıs 2017- devam ediyor).

V. Editörlükler

 • Yedinci Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu (Bildiriler Kitabı) (Yetkin Yayınları), Ankara 2017. (Yusuf Karakoç, Burak Pınar, Yıldırım Taylar, Burcu Demirbaş Aksüt ve Emine Sevcan Artun ile birlikte)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast