Arş. Gör. Dr. Doğuş Taylan TÜRKEL

03-09-2015

Arş. Gör. Dr. Doğuş Taylan TÜRKEL

Deniz Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 83 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: dogustaylanturkel@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

İzmir’de 30.09.1982’de doğan Dr. Türkel, orta öğretimini 2000 yılında Eskişehir Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmiş; derece ile mezun olduktan sonra, 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı’nda göreve başlamıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde) “Gemi Alacaklısı Hakkının Paraya Çevrilmesi” yüksek lisansı bitirdikten sonra, TÜBİTAK Bursu ile Hamburg Üniversitesi’nde bir yıl süreyle akademik araştırmalarda bulunmuştur. Doktora tezi için Türk Ticaret Kanunu’nda düzenleme altına alınan ve uygulama açısından da büyük önem taşıyan gemilerin ihtiyati haczi konusunda çalışılması amaçlanmış ve 2017 “Gemilerin İhtiyati Haczinde Borçlunun Korunması” teziyle özel hukuk doktoru unvanını kazanmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde deniz ticareti hukuku dersini düzenli olarak yürüten Dr. Türkel, aynı zamanda üniversite bünyesindeki fakülte ve bölümlerde, ticari işletme, uluslararası ticaret ve taşıma hukuku derslerini de vermektedir. Türkel iyi derecede İngiliz ve Almanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Deniz Ticareti, Sigorta ve Taşıma Hukuku olmakla birlikte,  Dr. Türkel, bu alanlar dışında İspat Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku ile de yakından ilgilenmektedir. Temel çalışma alanları içinde de özellikle, Deniz Ticareti Hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Türkel, D.T.: Gemi Alacaklısı Hakkının Paraya Çevrilmesi, Ankara 2008 (XII + 297 sayfa).
 • Türkel, D.T.: Gemilerin İhtiyati Haczinde Borçlunun Korunması, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Falı, Doktora Tezi, İzmir 2017.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Türkel, D.T.: Taşıyıcının En Yüksek Özeni Üzerine Bir İnceleme (TTK m. 876), DEÜHFD 2020, C. 22, S. 1, s. 255-320. (Hakemli Makale – ULAKBİM)
 • Türkel, D.T.: Deniz Ticareti Hukukunda Konteynerin Beklemesi ve Gecikmesi Üzerine Bir İnceleme, DEÜHFD 2019, C. 21, S. 2, s. 707-776. (Hakemli Makale – ULAKBİM)
 • Türkel, D. T.: Taşıyanın Tedarik Ettiği Konteynerin Yüke Elverişsizliğinden Kaynaklanan Zıya ve Hasardan Doğan Sorumluluğu, DEÜHFD 2019, Prof. Dr. Durmuş Tezcan Armağanı, C. 21, Özel Sayı, s. 2469-2544. (Hakemli Makale – ULAKBİM)
 • Türkel, D. T.: Taşıyanın Navlun Sözleşmesinden Doğan Alacakları İçin Eşya Üzerindeki Hapis Hakkı İle Teslimden Sonraki Rehin Hakkı, BATİDER 2018, C. 34, S. 2, s. 353-439. (Hakemli Makale – Uluslararası Alan Endeksi)
 • Türkel, D.T.: Türk İspat Hukuku Açısından Konişmentonun Navlun Sözleşmesini İspat Fonksiyonu Üzerine Bazı Notlar, Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegân Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007, s. 1102-1113.
 • Türkel, D.T.: Müvekkile İzafeten Acenteye Açılan Davalarda Hukuki Dinlenilme Hakkıyla Bağlantılı Sorunlar, Hâluk Konuralp Anısına Armağan – C. 1, Ankara 2009, s. 1105-1123.
 • Türkel, D.T.: Karar İncelemesi: Munzam Zararın İspatı, Eskişehir Barosu Dergisi 2005, S. 6, s. 177-191.
 • Türkel, D. T. (Selda Süel / Şafak Evran / Zelha Yaldız / Pınar Çiftçi ile birlikte): 2003 ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Kurgusal Duruşma Yarışması Birincisi DEÜ Hukuk Fakültesi Dava Dosyaları, DEÜHFD 2004, C. 6, S. 2, s. 345-412.  (Hakemli Makale – ULAKBİM)
 • Türkel, D. T. (Pınar Çiftçi / Mine Balkan / Vedat Ünsal ile birlikte): 2004 ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Kurgusal Duruşma Yarışması DEÜ Hukuk Fakültesi Dava Dosyaları, DEÜHFD 2004, C. 6, S. 1, s. 335-376.  (Hakemli Makale – ULAKBİM)
 • Türkel, D. T.: Navlun Sözleşmesinde Yükle İlgililerin Talimat Hakkı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Kasım-Aralım 2021, Cilt: 16, Sayı: 205, s. 1635-1709. (ULAKBİM)
 • Türkel, D. T.: Donatanın İnsansız Geminin İşletilmesinden Kaynaklanan Genel Tehlike Sorumluluğu (BK m. 71), içinde: Sezer Ilgın, Bülent Sözer (Ed.), 2020 Sonrasında Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku: Olası Sorunlar, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2021, s. 587-616). (ISBN: 978-625-7421-01-0)
 • Türkel, D.T.: Deniz Yük Sigortalarında Konteynerin Elverişsizliğinin Sigorta Koruması Üzerindeki Sonuçları, içinde: Tekin Memiş, Bahar Şimşek, Özge Şener (Ed.), Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Sempozyumu II ve Makaleler – Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Merhum Mehmet Kılıç’a Armağan, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2020, s. 633-671. (ISBN: 978-625-7899-85-7)
 • Türkel, D. T.: Covid-19 Pandemisinin Hava Yolu Taşıyıcısının Ölüm ve Bedensel Zararlardan Doğan Sorumluluğuna Etkisi ile Salgın Sebebiyle İptal Edilen Uçuşlardan Doğan Yolcu Hakları, içinde: Muhammet Özekes (Ed.), Covid-19 Salgınının Hukukî Boyutu, 2. Bası, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2021, s. 1085-1110. (ISBN: 978-625-7598-41-5)
 • Türkel, D. T.: [Pınar Çiftçi] İşyeri Kira Sözleşmeleri Açısından Aşırı İfa Güçlüğüne Dayalı Uyarlama Davalarında (TBK m. 138) Düzenleyici Amaçlı İhtiyatî Tedbirler, içinde: Muhammet Özekes (Ed.), Covid-19 Salgınının Hukukî Boyutu, 2. Bası, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2021, s. 1085-1110. (ISBN: 978-625-7598-41-5)
 • Türkel, D. T.: “Fiilî Taşıyanın Bizzat Gerçekleştirdiği Taşıma”nın (TTK m. 1191 II) Yorumuna Dair Sorunlar, BATİDER 2022, C. 38, S. 1, s. 85-119 (Hakemli Makale – Uluslararası Alan Endeksi).

II. Karar İncelemeleri

 • Munzam Zararın İspatı, Eskişehir Barosu Dergisi, Sayı 6, Şubat 2005, s. 177-195.

III. Tebliğler

 • Türkel, D.T.: 7036 sayılı (Yeni) İş Mahkemeleri Kanunu Sonrasında Gemi Adamı Alacakları İçin Gemilerin İhtiyati Haczinde Görevli Mahkeme, Zorunlu Arabuluculuk ve Tamamlayıcı Merasim Sorunları, Hukukta Disiplinler Arası Yaklaşımlar Konferansları (1): Çalışma Hayatı ve Hukuk, 15-16 Mart 2018, İzmir. (Uluslararası Sempozyum)
 • Türkel, D.T.: Taşıyan Yerine Acentesinin Asil Olarak Davalı Gösterildiği Durumlarda Karşı Tarafın Rızası Alınmaksızın İradi Taraf Değişikliğine Dair Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Ergon A. Çetingil Anısına Deniz Ticareti Hukukunda Yargı Kararları Sempozyumu, 26-26 Ekim 2019, İstanbul. (Ulusal Sempozyum)
 • Türkel, D. T.: “Deniz Ticareti Hukukunda Arabuluculuk Dava Şartından Kaynaklanan Sorunlar”, DEÜ Hukuk Fakültesi Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No.2: “Hukukta Anlaşmazlık Çözüm Yolları Uluslararası Sempozyumu (İzmir, 29-30 Nisan)”.
 • Türkel, D. T.: Sigorta Tahkim Yargılamasına İlişkin 19/6/2020 Tarihli Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı Sonrasında Başka Bir Sorun: Temyiz İncelemesinin Kapsamı Ne Olmalıdır?, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Sempozyumu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Kırıkkale, 9-12 Şubat 2021).
 • Türkel, D. T.: Donatanın İnsansız Geminin İşletilmesinden Kaynaklanan Genel Tehlike Sorumluluğu (BK m. 71), Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi – 2020 Sonrasında Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku: Olası Sorunlar Sempozyumu (İstanbul, 15-16 Nisan 2021).
 • Türkel, D.T.: Liman İşletmeleri Fiili Taşıyan Olarak Yükle İlgililere Karşı Sorumlu Tutulabilir Mi?, Uluslararası Taşıma Hukuku Konferansları Serisi II: Uluslararası Deniz Taşımacılığında Güncel Gelişmeler, İstanbul 2 Haziran 2022 (Ulusal Sempozyum).
 • Türkel, D. T. [Türker Ertaş ile Birlikte]: Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğunun Sınırlandırılmasının Anayasal Mülkiyet Hakkı Açısından Değerlendirilmesi, IV. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu (Ticaret Hukukuna Disiplinlerarası Yaklaşım), Ankara 25 Ekim 2021 (Uluslararası Sempozyum).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast