Arş. Gör. Aslıhan NESLİ

04-09-2015

Arş. Gör. Aslıhan NESLİ

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 06 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: aslihannes@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

2012 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Aslıhan Nesli, 2013 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini, “Uygulamalar Işığında Osmanlı Ceza Hukuku’nda Kanunîlik İlkesi (XV. ve XVII. Yüzyılları Arasında)” başlıklı tezini savunarak 2016 yılında tamamladı. Aynı Enstitü’nün Kamu Hukuku Doktora programına devam etmekte olan Nesli, söz konusu programın tez aşamasındadır.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Türk Hukuk Tarihi olmakla birlikte, İslâm-Osmanlı Ceza Hukuku ile yakından ilgilenmektedir.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Uygulamalar Işığında Osmanlı Ceza Hukuku’nda Kanunîlik İlkesi (XV. ve XVII. Yüzyılları Arasında), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 2016.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • NESLİ, Aslıhan, “‘Tensîkât-ı Adliyye: Mahkeme-i Temyîz’ Adlı Makale Bağlamında Mehmed Ârif’in Temyiz Mahkemesi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, Yıl 4, S. 1, Ankara 2019.(Erişim: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/667245).
  • NESLİ, Aslıhan, “Amerikalılararası İnsan Hakları Mahkemesinin Tarihi Gelişim Süreci, Genel Teşkilât Yapısı ve Yargılama Usûl Esasları”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 14, S. 150, Ankara 2019.
  • NESLİ, Aslıhan, “15’inci ve 17’nci Yüzyılları Arası Osmanlı Ceza Hukukunda Para Cezaları Bakımından Kanunîlik İlkesinin Geçerliliği”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 26, S. 2, Konya 2018. (Erişim: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/535911).
  • NESLİ, Aslıhan, “Eski Eserlerin Korunmasının Hukuk Tarihi Yönüyle İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 20, S. 1, İzmir 2018. (Erişim:https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/06/12-ASLIHAN-NESLI.pdf)

II. Çeviri

  • Bünyamin Ferid, “Mücrimlere Ceza Vermek Bir Hak mıdır? Yoksa Bir Mecburiyet midir?^”, haz. Aslıhan Nesli, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, S. 19-20, 2015, (Basım Yılı: Ekim 2019), s. 93-102.(Erişim: https://www.academia.edu/43374254/Mücrimlere_ Ceza_Vermek_Bir_Hak_Mıdır_Yoksa_Bir_Mecburiyet_Midir_Bünyamin_ Ferid_Haz._Aslıhan_Nesli)

III. Tebliğler

  • Bünyamin Ferid’in “Mücrimlere Ceza Vermek Bir Hak mıdır? Yoksa Bir Mecburiyet midir?” Adlı Makalesinin İncelenmesi, III. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul Üniversitesi Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 5-6 Kasım 2018.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast