Prof. Dr. Melda SUR

03-09-2015

Prof. Dr. Melda SUR

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi – Buca 35390 İzmir/TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 20 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: melda.sur@deu.edu.tr Öğrencilerle Görüşme Saatleri: Salı 13.30 – 14.30

Akademik Özgeçmiş

Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu (maîtrise, 1975) olan M. Sur, akademik kariyerine 1980 yılının Ocak ayında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde başlamış (İş Hukuku ve Sosyal Politika Kürsüsü) ve Kasım 1986 tarihine kadar bu fakültede görev yapmıştır. M. Sur, 1984’de Ankara Üniversitesinde “Grev Kavramı” başlıklı tez ile Hukuk Doktoru (Dr. Jur) unvanını almıştır. Kasım 1986’da naklen atandığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, o tarihten bu yana İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında görev yapmaktadır. 1990 yılında doçent; 1996 yılında da profesör olmuştur. 2010-2016 yıllarında Üniversite Senatosu üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Sur, hâlen Özel Hukuk Bölümü Başkanı, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanıdır.

Fransızca ve İngilizce bilen M. Sur, Bordeaux Üniversitesi (Université Montesquieu-Bordeaux IV) Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak “Mukayeseli İş Hukuku” ve “Uluslararası Hukuk” dersleri vermiştir.

M. Sur, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği üyesi olup, aynı zamanda Derneğin bağlı bulunduğu Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale (International Society for Labour and Social Security Law) ’a üyedir.

Prof. Dr. Sur, Revue de Droit comparé du travail et de la sécurité sociale’ın bilim kurulu üyesidir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı İş Hukuku olmakla birlikte, ayrıca Anabilim Dalı Başkanı olduğu Milletlerarası Hukuk dalında da ders verip, yayınlar yapmakta, yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmektedir.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar

 • Grev Kavramı, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir 1987.
 • Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Teşmil, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara 1991.
 • İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları – Avrupa Konseyi Çerçevesinde Kabul Edilen Belgeler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara 1996.
 • International Labor and Employment Laws, Turkey, (Noyan Turunç – Melda Sur), Editor-in-Chief: William L. Keller, 2002 Supplement to Volume II, American Bar Association, s. 25-1 – 25-76; Volume II, Second Edition, 2004, Editors-in-Chief: William L. Keller – Timothy J. Darby, s.15-1 – 15-87; Third Edition, Volume II A, Chicago 2008, p. 20-1 – 20-94; Fourth Edition, Volume II A, Bloomberg BNA, Chicago, 2013, p.20-1 – 20-98; 2017 Cumulative Supplement, ed. Timothy J. Darby – Anne M. Radolinski, Bloomberg BNA, Arlington, Virginia, s.20-1 – 20-21; Fifth Edition Volume IIA, Ed.-in-Chief Anne M. Radolinski, 2018, Bloomberg Law, Arlington, Virginia, s.20-1 – 20-120. (kitap bölümü).
 • Restrictive Covenants and Trade Secrets in Employment Law, Vol. I, (Noyan Turunç – Melda Sur), Editors-in-Chief: Wendi S. Lazar – Gary R. Siniscalco, American Bar Association, Chicago 2010, s.29-1 – 29-38; 2013 Cumulative Supplement, Turkey (Replacement Chapter), Bloomberg BNA, p.29-1 – 29-40; 2015 Cumulative Supplement, p.29-1 – 29-39 (kitap bölümü).
 • Turkish Labor Law (Noyan Turunç – Melda Sur), Turunç, İzmir 2010.
 • Uluslararası Hukukun Esasları, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir 2000; Geliştirilmiş 2. Baskı, Beta, İstanbul 2006; Güncellenmiş 3. Baskı, Beta, İstanbul 2008; Günc. 4. Baskı, 2010; Günc. 5. Baskı, 2011; Günc. 8. Baskı, 2014; 9. Baskı, Beta, İstanbul 2015; Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, Beta, 2018, Göz. Geç. 13. Baskı, Beta 2019.
 • İş Hukuku – Toplu İlişkiler, Turhan Kitabevi, Ankara 2006; Güncellenmiş 2. Bası, Ankara 2008; Günc. 3. Bası, Ankara 2009; Günc. 4. Bası, Ankara 2011; Günc. 6. Bası, Ankara 2017; Gözden geçirilmiş-Güncelleştirilmiş 8. Bası, Ankara 2019.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

 • Belirli Süreli Hizmet Akitlerinin Sona Ermesine İlişkin Bazı Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.XL, Ocak-Aralık 1985, No.1-4, s.269-285.
 • Belirli Süreli Hizmet Akitlerinin Düzenlenmesi: Fransız Sistemi Örneği ile Türk Hukuku Bakımından Bazı Öneriler, Prof.Dr. E. Hirsch’in Hatırasına Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1986, s.745-769.
 • Hayek’in Sosyal Bilim Yöntemlerine Yaklaşımı: Bilimselcilik ve Sosyal Bilimler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.XLI, Ocak-Aralık 1986, No.1-4, s.329-355.
 • Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Teşmil, Cahit Talas’a Armağan, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayını, Ankara 1990, s.463-480.
 • Paris Şartı’nın Hukuki Niteliği: Andlaşma Niteliği Taşımayan Çok Yanlı İşlemler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.XLVI, Sayı 1-2, Ocak-Haziran 1991, Prof.Dr. Muammer Aksoy’a Armağan, s.395-406.
 • Lokavt Kavramı ve Bazı Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.47, Sayı 1-2, Ocak-Haziran 1992, Prof.Dr. Gündüz Ökçün’e Armağan, s.139-151.
 • Paris Şartı’nda İnsan Hakları (Tebliğ), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.47, Sayı 3-4, Haziran-Aralık 1992, Prof. Bedri Gürsoy’a Armağan, s.299-305.
 • Lokavtın Meşruluğu ve Sınırları – Fransız Hukuku Örneği, Münir Ekonomi 60. Yaş Günü Armağanı, Ankara 1993, s.349-367.
 • Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na Kişisel Başvuru (Tebliğ), İzmir Barosu Dergisi, Nisan 1993, Sayı 2, s.74-84.
 • İnsan Hakları Kavramındaki Gelişmeler, İzmir Barosu Dergisi, Temmuz 1993, Sayı 3, s.40-45.
 • Les effets de la Charte sociale européenne en droit interne, Turkish Yearbook of Human Rights, Vol, 15, 1993, s.91-101.
 • L’influence du droit comparé en droit du travail turc, Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, Université Bordeaux I, Faculte de Droit, COMPTRASEC, 1994-1, s.122-136.
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Sendika Hakkı, İnsan Hakları Yıllığı, C.16, 1994, s.37-50.
 • Le droit de négociation collective en Turquie, Turkish Yearbook of Human Rights, Vol 17-18, 1995-1996, s.43-53.
 • La dimension sociale des relations économiques de la Turquie, Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, Université Bordeaux Montesquieu, Faculté de Droit, COMPTRASEC, 1996, s.167-179.
 • Avrupa İnsan Hakları Divanı’nın Gustafsson/İsveç Kararı, Prof.Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 1997, s.85-96.
 • Sosyal Hakların Uluslararası Alanda Korunma Sistemleri, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 19-20, 1997-1998, s.65-91.
 • Le droit de grève en Turquie, Turkish Yearbook of Human Rights, Vol.19-20, 1997-1998, s.171-187.
 • Çalışma Hayatında Kadının Hukukî Durumu (Tebliğ), Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu,17-18 Mayıs 1998, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir 1998, s.167-174.
 • La protection des droits sociaux dans les relations de la Turquie avec l’Union Européenne, Prof.Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir 2000, s.683-691.
 • Globalleşme Bağlamında Sosyal Haklar (Tebliğ), Türkiye’de İnsan Hakları Konferansı, 7-9 Aralık 1998, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara 2000, s.597-610.
 • Sosyal Standartların Uluslararası Ticaretle İlişkilendirilmesi, Prof.Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, s.765-780.
 • Ferdî İş İlişkilerinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtayın 1999 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi (Tebliğ), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, İstanbul 2001, s.9-35.
 • Karşılaştırmalı Hukukta Alt İşveren (Tebliğ), Çalışma Hayatında Esneklik ve İş Hukukuna Etkileri, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2000 Yılı Ekim Ayı Toplantısı, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2002, s.197-208.
 • Les évolutions du droit syndical en Turquie, Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2003, s.33-51.
 • Turquie, Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2002, COMPTRASEC UMR CNRS, Université Montesquieu – Bordeaux IV, Actualités juridiques internationales p.336-340; Turquie, Bulletin 2003, s.286-291; Turquie, Bulletin 2004, s.343-345; Bulletin 2005, s.324-327; Bulletin 2006, s.310-313; Bulletin 2007, s.330-334; Bulletin 2008, s.225-229; Bulletin 2009, s.359-363; Bulletin 2010, s.335-339.
 • Turquie, Revue de Droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2011/1, s.123-124; 2012/1, s.147-148; 2012/2, s.160-161; 2013/1, s.138-139; 2014/2, s. 172-173; 2015/2, p.174-175; 2016/1, s.170-171; 2016/2, s.176-177; 2017/1, s.206-209; 2018/1, 192-195; ; 2019/1, s.246-249.
 • İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı, A. Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005, s.395-414.
 • L’effectivité du droit social en Turquie: les moyens mis en oeuvre, L’effectivité du droit social: à quelles conditions?, Actes du Séminaire international de droit comparé du travail, des relations professionnelles et de la sécurité sociale, 4-15 juillet 2005, COMPTRASEC UMR CNRS, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 2006, s.175-195.
 • Sosyal Haklara İlişkin Andlaşmaların İç Hukukta Yeri, Prof.Dr. Devrim Ulucan’a Armağan, Legal Yay., İstanbul 2008, s.47-62.
 • Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 2006 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi – (Tebliğ), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Millî Komitesi, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2006, Ankara 2009, s.215-250.
 • General Framework and Historical Development of Labor Law in Turkey, (Tebliğ), Labor Law in the Eastern Mediterranean, Jan.11-12, 2008, University of Illinois College of Law & European Public Law Organization, Comparative Labor Law & Policy Journal, Volume 30, Number 2, Winter 2009, s.183-197.
 • The Fundaments and Limits of Managerial Prerogative in Turkish Labor Law, (Tebliğ), Labor Law in the Eastern Mediterranean, Jan.11-12, 2008, University of Illinois College of Law & European Public Law Organization, Comparative Labor Law & Policy Journal, Volume 30, Number 2, Winter 2009, s. 313-333.
 • İzinde Olan İşçinin Yasa Dışı Greve Katılması, Sicil, Haziran 2009, S.14, s.224-232.
 • Siyasî Grev, Çalışma ve Toplum, 2009/4, S.23, s.11-26.
 • Anayasa Mahkemesi’nin Siyasî Grev Konusunda Bir Kararı, Ali Güneren’e Armağan, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul 2010, s.29-45.
 • Avrupa Hukukunda Grev, Prof.Dr. Ali Güzel’e Armağan, Beta, İstanbul 2010, s.659-674.
 • Siyasî Grev Konusunda Bir Anayasa Mahkemesi Kararının Düşündürdükleri, Osman Güven Çankaya’ya Armağan, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği, Ankara 2010, s.241-260.
 • Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Hakkında Değişiklik Çalışmaları ve Değerlendirilmesi (Tebliğ), A.Ü.SBF, İş Müfettişleri Derneği ve Ankara Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Odası tarafından düzenlenen 3-4 Nisan 2010 tarihli Ankara III. Çalışma Yaşamı Kongresi – Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları ve İş Mevzuatı, s.423-441.
 • Restrictive Covenants in Employment Contracts (Tebliğ), American Bar Association Section of Labor & Employment Law International Labor Law Committee Midyear Meeting, Istanbul, Turkey May 9-13, 2010.
 • Sendika Yöneticilerine Ödenecek Ücretler, Prof.Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C.II, Beta, İstanbul 2011, s.1597-1621.
 • L’évolution des relations collectives de travail en Turquie, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2013/1, p.42-49.
 • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Uluslararası Normlar Açısından Değerlendirilmesi, Çalışma ve Toplum, 2013/4, S. 39, s.323-362.
 • Birleşmiş Milletler Örgütünün Gelişimi ve Geleceği, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, C.III, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C.8, Özel Sayı, 2013, s.2535-2550.
 • Uluslararası Normlar ve 6356 Sayılı Kanunun Toplu İş Sözleşmeleri ve Grev Hakkındaki Hükümleri, Prof.Dr. M. Polat Soyer’e Armağan I, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, Cilt 15, 2013, s.255-278.
 • Place des modes alternatifs de résolution des litiges du travail en Turquie (Türkiye’de İş Uyuşmazlıklarının Alternatif Çözüm Yolları), Prof.Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, Yıl 2014, Cilt 20, S. 1, s.567-579.
 • Litiges du travail en Turquie: comment améliorer l’accès à la justice?, Revue de Droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2014/2, s.66-75.
 • Les limites de la liberté contractuelle en droit du travail turc, Des liens et des droits, Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Laborde, Dalloz, Paris 2015, s.877-890.
 • Uluslararası Çalışma Sözleşmeleri, Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı’ya Armağan (ed. Erdem Denk), Ankara Üniversitesi SBF Yayını, Ankara, 2015, s. 501-524 (ISBN: 978-605-136-242-7).
 • Les responsabilités familiales et l’accès effectif à l’emploi des femmes en Turquie, Relations individuelles de travail et fait familial, sous la direction de Philippe Auvergnon et Maryse Badel, Presses Universitaires de Bordeaux, 2016, p.179-197 (ISBN 979-10-300-0039-9).
 • Toplu İş İlişkilerine Yön Veren İlkeler ve Grev Türleri, Prof.Dr. Turhan Esener Armağanı, I. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Ed. Y. Bozkurt Gümrükçüoğlu/E. Demir, Seçkin Yay., İstanbul 2016, s.269-290 (ISBN 978 975 02 3753 9).
 • Le recours au droit international par le juge en Turquie, Revue de Droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2016/1, s.106-110. (ISSN 2117-4350).
 • Grev, Toplumsal İhtiyaçlar ve Asgarî Hizmet, Prof.Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan, C.II, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Özel Sayı, İstanbul 2016, s.1024-1042. (ISSN 1303-4375).
 • The Union Density Issue in Turkey: Causes and Effects (Tebliğ), Conference on Barriers to Union Organizing, Lucca, March 10-12, 2016,  Comparative Labor Law & Policy Journal, Volume 38, Number.1, Fall 2016, s.45-57 (ISSN 1095-6654)
 • İş İlişkisinde Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı, Sicil, 2017, S.37, s.33-51 (ISSN 1306-6153).
 • İşyeri Sendika Temsilcisinin Güvencesi (Tebliğ), Prof. Dr. Turhan Esener II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Ed. E. Demir/B. Gemici Filiz, Seçkin, Ankara 2017, s.181-199 (ISBN 978 975 02 4453 7).
 • İşverenin Yönetim Hakkının Çağdaş Sınırlamaları ve Sosyal Diyalog (Tebliğ), Prof. Dr. Turhan Esener 3. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, 19-21 Nisan 2018, İstanbul Kültür Üniversitesi; Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.21 Özel Sayı, 2019, s.2281-2308.
 • İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi (Tebliğ), Yargıtay’ın 2017 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri, 23-24 Kasım 2018, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği (Türk Milli Komitesi), On iki Levha Yay.,  İstanbul 2019, s.11-150.(ISBN 978-975-2449-45-9)
 • Ekonomik Krizin İş Hukukuna Etkisi (tebliğ), Ekonomik Kriz Dönemlerinde Emekçinin Hukuku Sempozyumu, 15 Mart 2019, Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu, Ankara; Prof. Dr. Savaş Taşkent’e Armağan, Ed. K. Doğan Yenisey, On iki Levha Yay.,İstanbul 2019, s.429-459 (ISBN 978-975-2449-56-5). 

Hâlen Verdiği Dersler

A. Lisans Dersleri

 • İş Hukuku (4. Sınıf)
 • Uluslararası Kamu Hukuku (2. Sınıf)
 • Uluslararası Kurumlar Hukuku (2. Sınıf)

B. Lisans Üstü (Yüksek Lisans – Doktora)

 • Toplu İş Hukukunun Güncel Sorunları (Doktora)
 • Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları (Doktora)
 • İş Uyuşmazlıkları ve Hâl Yolları (Doktora)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast