Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR

02-09-2015

Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi Buca 35390 İzmir/TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 50 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: demet.ozdamar@deu.edu.tr Web: http://kisi.deu.edu.tr/demet.ozdamar/

Akademik Özgeçmiş

1984 yılında D.E.Ü Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Demet Özdamar; 1984 yılında, aynı Fakülte’de Medenî Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu.

Bu Fakülte’nin kadrosunda görev yaparken; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü’nde, 1984 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini, “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda İşletenin Hukukî Sorumluluğu” konulu yüksek lisans teziyle 1986 yılında tamamladı.

Daha sonra; 1986 yılında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü’nde Doktora derslerine başladı ve bu dersleri takiben, 1988 yılında, Doktora Yeterlik sınavını verdi.

Doktora yeterlik sınavından sonra; D.E.Ü. Münir Birsel Vakfı’nın verdiği yurtdışı, Doktora bursu ile; Almanya’da Bremen Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, 1988-1991 yılları arasında Doktorasını yaparak, “Dr.iur” (Hukuk Doktoru) unvanını aldı. Doktora tez konusu: Rechtsfragen des Dokumentenakkreditvs in Gestaltseiner Regelung nach den ERA (Revision 1983). Ein Beitrag zu Verstaendnis und Handhabung von einheitlichem sog. Klauselrechtunter Berücksichtig ung desdeutschen und türkischen Rechts; (Milletlerarası Ticaret Odası’nca 1983’de Yeniden Düzenlenen Yeknesak İlkeler Çerçevesinde Alman ve Türk Hukuklarında Belgeli Akreditif).

2002 yılında; “Türk Hukuku’nda, Özellikle Türk Medenî Kanunu Hükümleri Karşısında Kadının Hukukî Durumu (Eski ve Yeni Türk Medenî Kanunu Karşılaştırmalı)” tez konusu ile, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi, Medenî Hukuk Anabilim Dalı’nda, doçent olmuştur. 30.11.2010 yılında kendisine profesörlük ünvanı verilmiştir. Şuanda D.E.Ü Hukuk Fakültesi’nde Medenî Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Temel Çalışma Alanları

Medenî Hukuk ve Borçlar Hukuku’nun, hemen hemen bütün alanlarında çalışmış olmakla birlikte; son yıllarda, Türk Borçlar Hukuku ile karşılaştırmalı olarak Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Medeni Hukuk Anabilim Dalı ile ilgili yayınlanmış çok sayıda bilimsel çalışması, sunmuş olduğu tebliğ ve katıldığı bilimsel etkinlikleri bulunmaktadır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda İşletenin Hukukî Sorumluluğu, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), İzmir 1987.
 • Rechtsfragen des Dokumentenakkreditvs in Gestalt seiner Regelung nach den ERA (Revision 1983). Ein Beitrag zu Verstaendnis und Handhabung von einheitlichem sog. Klauselrecht unter Berücksichtigung des deutschen und türkischen Rechts (Yayınlanmış Doktora Tezi – Almanca Nüshası), VWF Verlag für Wissenschaft und Forschung, ISBN 3-930324-72-5, Berlin 1996.
 • Milletlerarası Ticaret Odası’nca 1983’de Yeniden Düzenlenen Yeknesak İlkeler Çerçevesinde Alman ve Türk Hukuklarında Belgeli Akreditif (Yayınlanmış Doktora Tezi- Türkçe Nüshası), VWF Verlag für Wissenschaft und Forschung, ISBN 3-930324-73-3, Berlin 1996.
 • Türk Hukuku’nda, Özellikle Türk Medenî Kanunu Hükümleri Karşısında Kadının Hukukî Durumu (Eski ve Yeni Türk Medenî Kanunu Karşılaştırmalı), (Seçkin Yayınevi), Ankara 2002.
 • Karşılaştırmalı, Gerekçeli, İçtihatlı, Uygulamalı, 5253 Sayılı Yeni Dernekler Kanunu ve İlgili Mevzuat (Sendikalar Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu vs.), (Kartal Yayınevi), Ankara 2006. (ÖZDAMAR/ERTÜRK/TÜRK/İKİZLER/DEĞER/ÇAĞIRGAN ile birlikte).
 • İsviçre Medeni Kanunu (ZGB), Alman Medeni Kanunu (BGB) ve Özellikle Alman Dernekler Kanunu (VereinsG) Gözönünde Tutularak, Yeni Dernekler Hukuku Mevzuatımızın Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi, (Seçkin Yayınevi), Ankara 2008. (ÖZDAMAR/TÜRK/İKİZLER/ÇAĞIRGAN ile birlikte).
 • CEDAW SÖZLEŞMESİ, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme ve Ek İhtiyarî Protokol’ün, İç Hukukumuza, Özellikle Yeni Aile Hukukumuza Etkisi, (Seçkin Yayınevi), Ankara 2009.
 • Türk Kadın Hukuku Mevzuatı (Kadının Hukukî Durumu İle İlgili Mevzuat), (Seçkin Yayınevi), Ankara 2009.
 • (Anahatları, Slayt Resimleri, Sözleşme ve Dava Dilekçesi Örnekleri ile) YASAL MAL REJİMİ (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) VE TASFİYESİ, (Seçkin Yayınevi), Ankara 2012 (ÖZDAMAR/KAYIŞ ile birlikte).
 • (Anahatları, Slayt Resimleri, Sözleşme ve Dava Dilekçesi Örnekleri ile) YASAL MAL REJİMİ (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) VE TASFİYESİ, (Seçkin Yayınevi), Ankara 2014 (ÖZDAMAR/KAYIŞ ile birlikte).2.B., Nisan 2014 (ISBN: 9789750228476).
 • (Anahatları, Slayt Resimleri, Sözleşme ve Dava Dilekçesi Örnekleri ile) YASAL MAL REJİMİ (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) VE TASFİYESİ, (Seçkin Yayınevi), Ankara 2015 (ÖZDAMAR/KAYIŞ ile birlikte). 3B., Eylül 2015 (ISBN: 978-975-02-3453-8).
 • (Anahatları, Slayt Resimleri, Sözleşme ve Dava Dilekçesi Örnekleri ile) YASAL MAL REJİMİ (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) VE TASFİYESİ, (Seçkin Yayınevi), (ÖZDAMAR/KAYIŞ/ YAĞCIOĞLU/AKGÜN). Yenilenmiş, gözden geçirilmiş, 4.B., Eylül 2017.
 • (Anahatları, Slayt Resimleri, Sözleşme ve Dava Dilekçesi Örnekleri ile) YASAL MAL REJİMİ (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) VE TASFİYESİ, (Seçkin Yayınevi), Ankara 2019 (ÖZDAMAR/KAYIŞ/YAĞCIOĞLU/ AKGÜN). 5.B., Mayıs 2019.
 • “Demans Hastalarının Hukuki Durumu ve Hukuki Açıdan Korunmaları”,(ÖZDAMAR/UÇKAN/ÖZDEMİR): (10. Bölüm yazarlığı, Bölümün bulunduğu kitap): DEMANSLI BİREYİN BAKIMI, “Bakım Veren Herkes İçin Kısa Pratik Bakım Önerileri”, Editörler: SÖYLEMEZ, Burcu Akpınar/ KÜÇÜKGÜÇLÜ Özlem, (Vize Yayıncılık), 1.B., Ankara, Eylül 2019, s.123-173.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Motorlu Taşıt Aracının Noterde Satış ve Devri Geçerlik Şartı mıdır?”, Manisa Barosu Dergisi, 1986, Yıl:6, S.21, s.2-5.
 • “Şekle Aykırılık ve Şekle Aykırılığı İleri Sürmenin Sınırı Olarak Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi (Kudret Ayiter’e Armağan), 1988, C.3, S.1-4, s.593-641.
 • “Medenî Kanun’da ve Medenî Kanun Öntasarısı’nda Nafaka”, Yargıtay Dergisi, Özel Sayı, C.15, Ocak-Ekim 1989, S.1-4, s.670-730.
 • “Milletlerarası Ticaret Odası’nın 1983’de Gözden Geçirilen Belgeli Akreditif İle İlgili Yeknesak İlkeleri ve Teamülleri Işığında Belgeli Akreditif”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl:1990, S.4, s.506-514.
 • “Rüzgar ve Güneş Enerjisinin, Deniz ve Kültür Balıkçılığında Kullanılması Açısından Bazı Hukukî Problemler”, (Neswfa/Grübkot’98) Symposium über die Nutzung der Erneuerbaren Energiequellen Sonne und Wind auf Fischereischiffen und in Aquakulturbetriben, Band 18, ISBN 3-89336-247-9, Forschungszentrum Jülich 1999, s.199-213 (Aynı makale: İzmir Barosu Dergisi, 1998, S.4, s.121- 134).
 • “Bloklarda (Sitede) Kat Mülkiyeti ve Yönetim Plânında Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları” Manisa Barosu Dergisi, 1998, Y.17, S.67, s.7-25.
 • “Almanya’da, Özellikle Berlin Eyaleti’nde Çocuk Bahçeleri (Oyun Alanları) İle İlgili Hukukî Düzenleme ve Türk Hukuku’nda Durum”, Prof. Dr. Seyfullah EDİS’e Armağan, İzmir 2000 (D.E.Ü. Yayını), s.187-211.
 • “Aynî Sözleşme ve Aynî Sözleşmeye Benzer ya da Onunla Bağlantılı Bazı Kavramların Karşılaştırılması”, Yargıtay Dergisi, Temmuz 2000, C.26, s.399- 418.
 • “Reşit Çocuk, Babalığın Tespitini Her Zaman İsteyebilir mi?”, İzmir Barosu Dergisi, 2000, Y.65, S.2, s.25-38.
 • “Die Gleichberechtigung nach den Entscheidungendes Verfassungs gerichts” (Almanca’ya Çeviri: KANTARCIOĞLU, Fulya, “Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Farklı Cinslerin Eşitliği”) Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu, 17-18 Mayıs 1998 (Symposium-Gleichberechtigung, Mai 1998), D.E.Ü.H.F.Döner Sermayesi İşletmesi Yayınları, No:86, s.67 vd. İzmir.
 • “Maden Hakkının Bölünmezliği İlkesi ve Tarımsal İşletmenin Bir Mirasçıya Tahsisi” Manisa Barosu Dergisi, 2000/1, Y.20, Sayı: 76, s.9-21.
 • “Maden Hakkı ve Maden İrtifakı” D.E.Ü. Hukuk Fakültesi, Prof.Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan, (D.E.Ü. Yayını), İzmir 2001, s.319-335.
 • “Maden Hakkının Verilmesi ve Bu Hakkın Devri”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi, Prof.Dr. Turan Tufan Yüce’ye Armağan, (D.E.Ü. Yayını), İzmir 2001, s.119-149.
 • “Avrupa Birliği’ne Uyum Çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130., 131. ve 132. maddelerinde (Yükseköğretim Kurumları ve Üst Kuruluşları İle İlgili Olarak) Gerçekleştirilmesi Planlanan Reformlar”, (TBMM Başkanlığı Yayınları, No:1), Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Hukuku I. Uluslararası Sempozyumu, Avrupa Birliğine Uyum Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Gerçekleştirilen ve Gerçekleştirilmesi Planlanan Reformlar, 22-24 Nisan 2003 Ankara.
 • “Reforms Planned to be Realized in Artıcles 130, 131 and 132 of the Turkish Constitution in the Frame of Compliance with the European Union”, Grand National Assembly of Turkey 1’st International Symposium on Constitutional Law, (Publications of the Presidency of the Grand National Assembly of Turkey Number ..), Reforms Realized and Planned to be Realized in the Constitution of the Republic of Turkey in the Framework of Harmonization with EU, 22-24 Nisan/April 2003 Ankara.
 • “Çocuğun Oyun ve Dinlenme Hakkı”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Ocak-Şubat 2006, S.17-18, s.71-100.
 • “Çocuğu Eğitme Hakkına Sahip Olanların Onun ‘Oyun ve Dinlenme Hakkı’na Saygı Yükümlülükleri”, İzmir Barosu Dergisi, Y.71, Sayı:2, Nisan 2006, s.31-48.
 • “Türk Medenî Kanunu’nun 313. Maddesinde, 15.07.2005 Tarihinde Yapılan Değişiklik ve Uluslararası Sözleşmeler Karşısında, Evlât Edinme Konusunun Farklı Bir Bakış Açısı İle Ele Alınması” (Hakemli Makale), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.I, S.2, Y.2006, (ISSN:1306-3839), Kayseri-2006, s.177-207.
 • “Pozitif (Olumlu) Ayrımcılık Yönü İle, Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Kadının Hukuki Konumuna İlişkin Son Gelişmeler” (Hakemli Makale), Selçuk Üniver. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.14, S.2, Y.2006, (ISSN:1306-8075), s.11-67.
 • “5555 Sayılı Yeni Vakıflar Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme” (Hakemli Makale), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.II, S.1-2, Y.2007, (ISSN:1306-3839), Kayseri-2007, s.139-234.
 • “5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun, Türk Medenî Kanunu’ndaki İlkeler Işığında Değerlendirilmesi”, 2009 (Basım Aşamasındadır).
 • “Kadınlara Karşı Şiddet ve Ayrımcılık”, (Hakemli makale), DEÜ. Hukuk Fak. Dergisi, Prof.Dr. Bilge UMAR’a Armağan Özel Sayısı, İzmir 2010 (Prof.Dr.Şükran ERTÜRK ile birlikte).
 • http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergimiz11-9-ozel/ozel/6%20erturk-ozdamar.pdf
 • “Çocuk Koruma Kanunu’nda ve Türk Medenî Kanunu’nda Çocuğu Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler”, (Hakemli makale), İzmir Barosu Dergisi, Y.76, Ekim 2010-Ocak 2011, S.1, ISSN 1305-757X, s.52-95.
 • “Avrupa Sözleşmeler Hukuku’nda ve Türk Borçlar Hukuku’nda Örf ve Âdetler ile Teamül ve Uygulamaların Yeri”, Prof.Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, C.19, Özel Sayı, Y.2017, s.109-188.

II. Karar İncelemeleri

III. Çeviriler

 • “Die Gleichberechtigung nach den Entscheidungen des Verfassungsgerichts” (Almanca’ya Çeviri: KANTARCIOĞLU, Fulya, “Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Farklı Cinslerin Eşitliği”) Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu, 17-18 Mayıs 1998 (Symposium-Gleichberechtigung, Mai 1998), D.E.Ü.H.F.Döner Sermayesi İşletmesi Yayınları, No:86, s.67 vd. İzmir.

IV. Tebliğler vs.

 • “Günümüzde Kadın ve Medenî Hukuk”, (Yayınlanmamış Panel Bildirisi-Davetli Panel Konuşmacısı), 8 Mart 2000 Dünya Kadınlar Günü’nde, Balıkesir’de, Sekiz Kadın Derneği’nin Düzenlediği, “Günümüzde Kadın” Adlı Panel.
 • “Yeni Medenî Kanun’un Kadınlar İçin Getirdiği Olanaklar”, (Yayınlanmamış Konferans Bildirisi-Davetli Konferans Konuşmacısı), 21 Ekim 2002’de, İzmir’de, Yerel Gündem 21 Ulusal Kadın Etkinlikleri Festivali’nde Konuşmacı.
 • “2908 Sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu” (Yayınlanmamış Panel Bildirisi-Davetli Panel Konuşmacısı), 28 Mayıs 2004’de, İzmir’de (Buca Lisesi Konferans Salonu), Zihinsel Engellileri Geliştirme ve Koruma Derneği Genel Merkezi Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Panel’de Davetli Konuşmacı.
 • “AB’ne Uyum Sürecinde, Türkiye ve Avrupa’da Kadının Toplumsal Konumu”, (Yayınlanmamış Konferans Bildirisi-Davetli Konferans Konuşmacısı), 7 Mart 2005’de, İzmir’de, (İzmir Sanat & Hümanist Düşünce Derneği Toplantıları) Etkinliği’nde Davetli Konuşmacı.
 • Çalıştay Başkanı Olarak Görev Alma: 24-25 Mart 2007’de İzmir’de (Balçova Termal Tesisleri – Kardelen ve Agamemnon Salonlarında), ESTOB (Ege Sivil Toplum Birliği) ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen, “Türkiye Birinci Kadın Kurultayı”nda, “Kadın ve Hukuk Çalıştayı”nda, çalıştay (ve workshop/atölye) yöneticisi olarak görev alınmıştır.
 • “Cedaw ve Ek İhtiyarî Protokol ile Yeni Medenî Kanunumuzun Kadın Erkek Eşitliğine Katkısı”, 24 Mart 2007’de İzmir’de (Balçova Termal Tesisleri – Kardelen Salonu’nda), ESTOB (Ege Sivil Toplum Birliği) ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen, “Türkiye Birinci Kadın Kurultayı”nda sunulan tebliğ (yayınlanacaktır).
 • “Ailede Kadının Hakları”, 25 Mart 2007’de İzmir’de (Balçova Termal Tesisleri – Agamemnon Seminer Salonunu’nda), ESTOB (Ege Sivil Toplum Birliği) ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen, “Türkiye Birinci Kadın Kurultayı”nda sunulan workshop (atölye) bildirisi.
 • “Teorik ve Uygulama Yönü ile Dernekler”, 05 Nisan 2007’de, İzmir’de, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi (Doç.Dr.Demet Özdamar) tarafından düzenlenen Konferansta (Buca, D.E.Ü.Hukuk Fak., 201 No’lu Sınıfta), İzmir İl Dernekler Müdürü (B.Korkmaz) ile birlikte konuşmacı.
 • Panel Düzenleyicisi ve Panelde Oturum Başkanı Olarak Görev Alma: 15 Mayıs 2007’de, İzmir’de, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi (Doç.Dr.Demet Özdamar), Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İzmir İl Dernekler Müdürlüğü tarafından düzenlenen,“Dernekler ve Vakıfların Uygulamadaki Hukuksal Boyutu” isimli Panelde (Buca, D.E.Ü.Hukuk Fak. Osman Ertörer Konferans Salonu’nda) düzenleyici ve oturum başkanı olarak görev alınmıştır. Bu Panel’e, Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Birsen Erat ve İzmir İl Dernekler Müdürü Bülent Korkmaz ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri (Lions Derneği vs. temsilcileri) konuşmacı olarak katılmıştır.
 • Sempozyum Düzenleyicisi Olarak Görev Alma: 2 Temmuz 2007’de, İzmir’de (Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Konferans Salonu’nda), Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği, İzmir Barosu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir İl Dernekler Müdürlüğü tarafından düzenlenen,“İzmir 1. Dernekler ve Vakıflar Hukuku Sempozyumu” nda, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı olarak görev alınmıştır.
 • Sempozyumda Panel Moderatörü Olarak Görev Alma: 2 Temmuz 2007’de, İzmir’de (Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Konferans Salonu’nda), Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği, İzmir Barosu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir İl Dernekler Müdürlüğü tarafından düzenlenen,“İzmir 1. Dernekler ve Vakıflar Hukuku Sempozyumu” nda, Sempozyum Panel Moderatörü olarak görev alınmıştır.
 • Sempozyum Düzenleyicisi Olarak Görev Alma: 8 Aralık 2007’de, İzmir’de (Dokuz Eylül Sürekli Araştırma Merkezi –DESEM’de- Bordo Salon’da), Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği (DEHADER), Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM), İzmir Barosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER), Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu, İzmir Bosna-Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği  ve Dokuz  Eylül Üniversitesi Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (ALAUM) tarafından düzenlenen, “İzmir Kadın-Erkek Eşitliğine Hukuksal Bir Yaklaşım Sempozyumu”nda, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı olarak görev alınmıştır.
 • “Uygulamada Kadın Haklarına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri(Panel Konuşmacısı/Panelist): 8 Aralık 2007’de, İzmir’de (Dokuz Eylül Sürekli Araştırma Merkezi –DESEM’de- Bordo Salon’da), Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği (DEHADER), Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM), İzmir Barosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER), Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu, İzmir Bosna-Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği  ve Dokuz  Eylül Üniversitesi Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (ALAUM) tarafından düzenlenen, “İzmir Kadın-Erkek Eşitliğine Hukuksal Bir Yaklaşım Sempozyumu”nda, “Uygulamada Kadın Haklarına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileriisimli Panel’de, Panelist olarak görev alınmıştır.
 •  Panel Düzenleyicisi ve Panelde Oturum Başkanı Olarak Görev Alma: 16 Nisan Çarşamba günü, Saat 13.00-17.00 da, İzmir Adliyesi Konferans Salonunda (Salhane/Bornova); Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği(DEHADER), İzmir Barosu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER)’nin katkılarıyla gerçekleştirilen, “Geçmişten Günümüze Vakıflar Paneli”nde, panel düzenleyicisi ve oturum başkanı olarak görev alınmıştır. Bu Panel’e, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi öğretim üyeleri ile İzmir Barosu avukatları konuşmacı olarak katılmıştır. 
 • Sempozyumda Oturum Başkanı Olarak Görev Alma: 3 Haziran 2008, salı günü, saat: 10.45-16.00 da, Ege İhracatçılar Birlikleri Konferans Salonunda (Alsancak/İzmir); Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği (DEHADER) ile Ege İhracatçı Birlikleri’nin katkılarıyla gerçekleşen “Sosyal Güvenlik Reformu (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi)” isimli sempozyumda, oturum başkanı olarak görev alınmıştır.
 • Sempozyumda Düzenleme Kurulu Üyesi (Sempozyum Sekreteri) Olarak Görev Alma: 3 Haziran 2008, salı günü, saat: 10.45-16.00 da, Ege İhracatçılar Birlikleri Konferans Salonunda (Alsancak/İzmir); Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği (DEHADER) ile Ege İhracatçı Birlikleri’nin katkılarıyla gerçekleşen “Sosyal Güvenlik Reformu (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi)” isimli sempozyumda, düzenleme kurulu üyesi (sempozyum sekreteri olarak) görev alınmıştır.
 • “Zihinsel Engelliler ve Sorunları, 2908 Sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu” (Yayınlanmamış Panel Bildirisi-Davetli Panel Konuşmacısı ve Panel Oturum Başkanlığı), 3 Aralık 2008’de, İzmir’de (Buca Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu), Zihinsel Engellileri Geliştirme ve Koruma Derneği Genel Merkezi Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Panel’de Davetli Konuşmacı ve Panel Oturum Başkanlığı.
 • “Yeni Türk Medenî Kanunu ve CEDAW Karşısında Kadının Hukukî Durumu” , 7 Ekim-5 Aralık 2008 tarihleri arasında (Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde – İzmir/Bornova’da), Ege Üniversitesİ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM) ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen, “Siyaset Okulu” isimli eğitim programında ders olarak verilmiştir ve bu konuda sunum yapılmıştır (yayınlanacaktır).
 • “Siyaset Okulu” isimli eğitim programının, “Bilim Kurulu”nda, “Seçici Kurul”da ve “Eğitim Kurulu”nda görev  alınmıştır: 7 Ekim-5 Aralık 2008 tarihleri arasında, Ege Üniversitesİ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM) ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından (İzmir/Bornova’da) düzenlenen, “Siyaset Okulu” isimli eğitim programının, “Bilim Kurulu”nda, “Seçici Kurul”da ve “Eğitim Kurulu”nda görev  alınmıştır.
 • Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı olarak görev alma: “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları Sempozyumu”, 24 Kasım 2009, Salı, sa.10.00-17.00, Bornova Yeni Nikah Salonu (Bornova Büyükpark içi). Bornova Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği (DEHADER), Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER), İzmir Barosu ve Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen bu sempozyumda Düzenleme Kurulu Başkanı olarak görev alınmıştır.
 • “Medenî Hukuk Açısından Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları” isimli Bildiri, (Sempozyum kitapçığında/broşüründe özet olarak yayınlanmıştır, s.1-2, 6-8). 24.11.2004 tarihinde, Bornova’da, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından ortaklaşa düzenlenen, “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları Sempozyumu”nda ortak bildiri olarak sunulmuştur: (ÖZDAMAR, Demet/ ÖNCÜ, Özge/AYAN, Serkan/KAHVECİ, Nalan/TUNCER, Senar/TÜRKMEN, Ahmet ile birlikte).
 • Panel Düzenleme Kurulu Sekreteryasında görev alma:”Kadının Hukukî, İktisadî ve Sosyal Açıdan Konumu”, isimli Panel, 05.03.2010, cuma, sa.13.30 -15.30 DEÜ.İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Konferans Salonu, Buca/İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir. DEÜ. İktisaî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği’ni (DEHADER) katkılarıyla düzenlenen (Dünya Kadınlar Günü) etkinliği’nde, gerçekleştirilen bu Panel’de, Düzenleme Kurulu Sekreterya’sında görev alınmıştır.
 • “CEDAW Sözleşmesi ve Medenî Hukuk Açısından Kadın” isimli Bildiri, (Panel Bildirisi). 05.03.2010, cuma, sa.13.30 – 15.30, DEÜ.İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Konferans Salonu, Buca/İZMİR adresinde; DEÜ. İktisaî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği’nin (DEHADER) katkılarıyla düzenlenen, “Kadının Hukukî, İktisadî ve Sosyal Açıdan Konumu”, isimli Panel’de, (Dünya Kadınlar Günü etkinliği’nde), sunulmuştur.
 • Röportaj: “KADIN HAKLARI İÇİN LOBİ YAPILMALI” (Röportaja katılanlar: Prof.Dr. Şükran Ertürk, Prof.Dr. Belgin Hoşsu, Doç.Dr. Demet Özdamar, Emel Denizaslanı, Türkan Miçoğulları), İzmir Life Dergisi, S.103, s.57 vd. (8.3.2010).
 • “Teorik Yönü İle Derneklerin Faaliyetleri ve Sorunları”, isimli Bildiri (Panel Bildirisi), 06.04.2010, Salı, sa.10.30-12.30, DEÜ. Hukuk Fakültesi, 2.Amfi, Buca/İZMİR. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği (DEHADER) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER) tarafından ortaklaşa düzenlenen bu Panel’de yukarıdaki bildiri sunulmuştur.
 • “Ailenin Hukuksal Durumu ve Hukukî Sorunlarının, Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Perspektifi ile Ele Alınması”, isimli Bildiri (Çalıştay Bildirisi), 16.04.2010-30.04.2010 tarihleri arasında, T.C. Devlet Bakanlığı tarafından, İzmir’de düzenlenen “Aile Çalıştayı”nda sunulmuştur. 30.04.2010 tarihinde, Balçova Termal Tesisleri, Seminer Salonu’nda yapılan sunumlarda, “Hukukî Sorunlar Çalışma Grubu” adına yapılan sunumda, Grup raporu ile birlikte sunum yapılmıştır. Grup raporu, Çalıştay kitapçığında yayınlanmıştır. Tarafımdan hazırlanan bildiri, raporun başlangıç ve sonuç kısmında, 40.ve 45.sayfalarda bulunmaktadır.
 • 16.04.2010-30.04.2010 tarihleri arasında, T.C. Devlet Bakanlığı tarafından, İzmir’de düzenlenen “Aile Çalıştayı”nda, “Hukukî Sorunlar Çalışma Grubu”, Başkanı, Raportörü, Grup ve Kendi Adına Sunum yapan kişi olarak görev alınmıştır. 30.04.2010 tarihinde, Balçova Termal Tesisleri, Seminer Salonu’nda yapılan sunumlarda, “Hukukî Sorunlar Çalışma Grubu”nu temsil etmiştir. Grup raporu, Çalıştay kitapçığında (s.39-47 arasında) yayınlanmıştır.
 • “İzmir-Ankara Hattı”, isimli köşe yazısı, http://ankaraninsesi.com/index.php/dehader adresinde, “DEHADER Köşesi”nde (21.03.2010 t.inde) yayınlanmıştır.
 • “Anayasa Taslağı ve Sarışın Güzel (P.A)”, isimli köşe yazısı,http://ankaraninsesi.com/index.php/dehader adresinde, “DEHADER Köşesi”nde (28.03.2010 t.inde) yayınlanmıştır.
 • “Hukuk ve Hukukçu (Şiir)”, isimli köşe yazısı, http://ankaraninsesi.com/index.php/dehader adresinde, “DEHADER Köşesi”nde (03.04.2010 t.inde) yayınlanmıştır.
 • “Aile İçi Şiddet”, isimli köşe yazısı, http://ankaraninsesi.com/index.php/dehader adresinde, “DEHADER Köşesi”nde (12.04.2010 t.inde) yayınlanmıştır.
 • “Nasıl Evlât Edinebilirim?”, isimli köşe yazısı, http://ankaraninsesi.com/index.php/dehader adresinde, “DEHADER Köşesi”nde (18.04.2010 t.inde) yayınlanmıştır.
 • “Avukat Tutacak Param Yok (Adlî Yardım Alabilir miyim?)”, isimli köşe yazısı, http://ankaraninsesi.com/index.php/dehader adresinde, “DEHADER Köşesi”nde (26.04.2010 t.inde) yayınlanmıştır.
 • “Çocukları Koruma Derneği Kurmak İstiyorum… (Bir Dernek Nasıl Kurulur?)”, isimli köşe yazısı, http://ankaraninsesi.com/index.php/dehader adresinde, “DEHADER Köşesi”nde (02.05.2010 t.inde) yayınlanmıştır.
 • “4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun” isimli konuşma konusu ile ilgili olarak, davetli konuşmacı. 26.05.2010 tarihinde, Karabağlar İlçesi İl Genel ve Belediye Meclisinin kadın üyeleri tarafından düzenlenen, İzmir İlçeleri seçilmiş kadın meclis üyeleri toplantısında davetli konuşmacı (konferans).
 • “Hayvanların Yaşama ve Beslenme Hakları” isimli ortak bildiri: 28.05.2010 tarihinde, Yaşar Üniversitesi, Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonunda (Bornova/İzmir); Yaşar Üniversitesi, İzmir Barosu ve Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği (DEHADER) tarafından düzenlenen “I. Hayvan Hakları Sempozyumu (İsmet Sungurbey Anısına)” isimli sempozyumda sunulmuştur. (ÖZDAMAR/KAHVECİ/TUNCER tarafından hazırlanan ortak bildiri).
 • Sempozyumda Düzenleme Kurulu Üyesi (Sempozyum Danışma Kurulu Üyesi) Olarak Görev Alma: 27.05.2010-28.05.2010 tarihlerinde (saat: 10.00-18.00’da), Yaşar Üniversitesi, Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonunda (Bornova/İzmir); Yaşar Üniversitesi, İzmir Barosu ve Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği (DEHADER) tarafından düzenlenen “I. Hayvan Hakları Sempozyumu (İsmet Sungurbey Anısına)” isimli sempozyumda, (Sempozyum Danışma Kurulu Üyesi olarak) görev alınmıştır.
 • “Kadın ve Çocuğun İnsan Haklarında Uluslararası Sözleşmeler” isimli konu, Panel Bildirisi olarak sunulmuştur. Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, 03.06.2010 tarihinde, Buca Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlediği “Kadın ve Çocuğun İnsan Hakları” isimli Panel’de, davetli konuşmacı olarak, “Kadın ve Çocuğun İnsan Haklarında Uluslararası Sözleşmeler” isimli bildiri sunulmuştur.
 • “Aile Adı”, isimli köşe yazısı, http://ankaraninsesi.com/index.php/dehader/310-ale-adi adresinde, “DEHADER Köşesi”nde (14.06.2010 tarihinde) yayınlanmıştır.
 • “Çocuk Koruma Kanunu’nda ve Medeni Kanun’da Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler” isimli bildiri: 19.06.2010 tarihinde, İzmir Barosu tarafından düzenlenen “Çocuk Koruma ve Ceza Sistemine Genel Bakış” isimli bilimsel etkinlikte, İzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda (Bornova/İzmir) sunulmuştur.
 • “Çocuk Koruma Kanunu ve Temel İlkeleri”, isimli köşe yazısı, http://haber.ankaraninsesi.com/“cocuk-koruma-kanunu-ve-temel-ilkeleri”-makale,108.html adresinde, “DEHADER Köşesi”nde (20.06.2010 tarihinde) yayınlanmıştır.
 • “Nüfus Kayıtlarını Düzeltme (Doğum Tarihi, Doğum Yeri vs. Nüfus Kayıtlarını Düzeltme)”, isimli köşe yazısı, http://haber.ankaraninsesi.com/ adresinde, “DEHADER Köşesi”nde (28.06.2010 tarihinde) yayınlanmıştır.
 • “Hukukî Yönüyle Aile İçi Şiddet ve Çözüm Önerileri” isimli bildiri: 25.11.2010 tarihinde, DEÜ. Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi (ALAUM), Buca Halk Eğitim Merkezi ve Türk Anneler Derneği Buca Şubesi tarafından düzenlenen “Aile İçi Şiddet ve Çözümleri” isimli “Panelde”, Buca Halk Eğitim Merkezi’nde (Buca/İzmir) sunulmuştur.
 • “Boşanma ve Hukukî Sonuçları” isimli bildiri: 10.12.2010 tarihinde, Çiğli Kaymakamlığı himayelerinde, Çiğli Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O Müdürlüğünce düzenlenen ve DEÜ. Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi (ALAUM) ve Türk Anneler Derneği Buca Şubesi katılımları ile “10 Aralık İnsan Hakları Günü (Aile Birliğinin Korunması) Konferansı”nda, Çiğli Belediyesi, Cillion Yeni Meclis Salonu’nda (Çiğli/İzmir) sunulmuştur.
 • “Hukukî Boyutu İle Evlilik Birliğinin ve Ailenin Korunması” isimli bildiri: 15.12.2010 tarihinde, İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafında düzenlenen ve DEÜ. Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi (ALAUM) Müdürünün katılımı ve katkıları ile, “Evlilik Birliği ve Ailenin Korunması” Paneli’nde, İzmir Üniversitesi Çok Amaçlı Salon, 7.Katta (Gürsel Aksel Bulvarı, No:14, Üçkuyular/İzmir) sunulmuştur.
 • “1926 Tarihli Medenî Kanun’un Kabul Edilişinin 85.Yıldönümü” (çekim t.16.02.2011, ilk yayın t.18.02.2011), Yeni Asır TV’de (Engin Demir’in sunduğu) “Biz Kadınlar Programında” Davetli Konuşmacı. Program linki: http://www.ajanspress.com.tr/Viewer/tv/displayer.aspx?id=11112961 (e.t.24.02.2011); http://www.izmir.edu.tr/tr/genel-haberler/1709-Prof.-Dr.-Demet-Ozdamar-Medeni-Kanunun-kabul-edilisinin-yildonumunde-Yeni-Asir-TVdeydi.html., http://www.ajanspress.com.tr/Viewer/tv/displayer.aspx?id=11112961
 • “Boşanmada Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesi”, İzmir Üniversitesi ve İzmir Barosu tarafından düzenlenen, “Türk Hukukunu Etkileyen Güncel Değişiklikler” Paneli, (04.05.2011, İzmir Adliyesi Konferans Salonu), http://www.izmir.edu.tr/tr/genel-haberler/1882-Turk-Hukukunu-Etkileyen-Guncel-Degisiklikler-Paneli.html (e.t.6.5.2011)
 • “Kadın Cinayetleri ve Bunların Toplumsal/Hukukî Açıdan Değerlendirilmesi” (TV.Röportajı), (çekim t. 28.4.2011, e.t.02.05.2011), Kanal 35 (Ezgi Saraçoğlu: saracogluezgi@gmail.com tel: 0505 235 39 87), http://www.ajanspress.com.tr/Viewer/tv/displayer.aspx?id=11380290, http://www.izmir.edu.tr/tr/genel-haberler/1869-Prof.-Dr.-Demet-Ozdamar-Kanal-35-Haber-bulteninde.html
 • “Ailenin Korunması Hakkında Kanun” (DEÜ. Çağdaş Hukuk Topluluğu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü odağında, 9 Mart tarihinde, DEÜ. Hukuk Fak., 2.Amfi, Buca/İZMİR adresinde gerçekleştirdiği “Hukuksal ve Olgusal Boyutlarıyla Kadın Hakları” konulu Panel’de Oturum Başkanlığı ve “Ailenin Korunması Hakkında Kanun” isimli bir sunum yapılmıştır. Diğer Panelistler ve konuları ise: -İzmir Baro Başkanı Av. Sema Pekdaş – ‘Anayasa Madde 10 ve Pozitif Ayrımcılık’ -Yrd. Doç. Dr. Tijen Dündar Sezer – ‘Kadın Haklarının Uluslararası Boyutu-CEDAW, AİHS, Anayasa Madde 90’ -İzmir Adliyesi Aile Mahkemesi Psikoloğu Mehmet Kılıç – ‘Hukuk Uygulamalarından Örneklerle Kadın Sorunları’
 • “Genel Olarak Sorumluluk Kavramı ve Hastanelerin Hukukî Sorumluluğu” isimli sunum (10.06.2011). İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, Adli Bilimciler Derneği işbirliği ile düzenlenen, “İZMİRSEM Sağlık Hukuku” sertifika programında dersler 03-04-05-10-11 Haziran 2011 olmak üzere (Cuma – Cumartesi – Pazar) toplam 5 günde yapılmıştır (http://www.izmir.edu.tr/tr/genel-haberler/1838-IZMIRSEM-Saglik-Hukuku-Sertifika-Programi-03—11-Haziran-2011.html, e.t.24.06.2011).
 • “Sağlık Hizmeti Sunumunda Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması” isimli sunum (Yrd.Doç.Dr. Nezih VAROL ile birlikte) (10.06.2011). İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, Adli Bilimciler Derneği işbirliği ile düzenlenen, “İZMİRSEM Sağlık Hukuku” sertifika programında dersler 03-04-05-10-11 Haziran 2011 olmak üzere (Cuma – Cumartesi – Pazar) toplam 5 günde yapılmıştır (http://www.izmir.edu.tr/tr/genel-haberler/1838-IZMIRSEM-Saglik-Hukuku-Sertifika-Programi-03—11-Haziran-2011.html, e.t.24.06.2011).
 • “Sağlık Hizmeti Sunumunda Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması” isimli aynı sunum genişletilerek (Yrd.Doç.Dr. Nezih VAROL ile birlikte) (09.10.2011); İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, Adli Bilimciler Derneği işbirliği ile düzenlenen, “İZMİRSEM – İSTANBUL Sağlık Hukuku” sertifika programında, İZMİRSEM -İSTANBUL (Taksim/Beyoğlu adresinde) sunulmuştur. (http://www.izmir.edu.tr/tr/genel-haberler/2026-IZMIRSEM-Saglik-Hukuku-Sertifika-Programi-Istanbul-30-Eylul—09-Ekim-2011.html, e.t. 15.10.2011).
 • “Sorumluluk Kavramı” isimli sunum (09.10.2011). İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, Adli Bilimciler Derneği işbirliği ile düzenlenen, “İZMİRSEM – İSTANBUL Sağlık Hukuku” sertifika programında, İZMİRSEM -İSTANBUL (Taksim/Beyoğlu adresinde) sunulmuştur. (http://www.izmir.edu.tr/tr/genel-haberler/2026-IZMIRSEM-Saglik-Hukuku-Sertifika-Programi-Istanbul-30-Eylul—09-Ekim-2011.html, e.t. 15.10.2011).
 • “Sorumluluk Kuralları” isimli sunum (09.10.2011). İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, Adli Bilimciler Derneği işbirliği ile düzenlenen, “İZMİRSEM – İSTANBUL Sağlık Hukuku” sertifika programında, İZMİRSEM -İSTANBUL (Taksim/Beyoğlu adresinde) sunulmuştur. (http://www.izmir.edu.tr/tr/genel-haberler/2026-IZMIRSEM-Saglik-Hukuku-Sertifika-Programi-Istanbul-30-Eylul—09-Ekim-2011.html, e.t. 15.10.2011).
 • “Hastane ve Hekimin Hukukî Sorumluluğu” isimli sunum (09.10.2011). İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, Adli Bilimciler Derneği işbirliği ile düzenlenen, “İZMİRSEM – İSTANBUL Sağlık Hukuku” sertifika programında, İZMİRSEM -İSTANBUL (Taksim/Beyoğlu adresinde) sunulmuştur. (http://www.izmir.edu.tr/tr/genel-haberler/2026-IZMIRSEM-Saglik-Hukuku-Sertifika-Programi-Istanbul-30-Eylul—09-Ekim-2011.html, e.t. 15.10.2011).
 • “Sağlık Hizmetleri Sunumunda Kusur Tespiti” isimli sunum (09.10.2011). İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, Adli Bilimciler Derneği işbirliği ile düzenlenen, “İZMİRSEM – İSTANBUL Sağlık Hukuku” sertifika programında, İZMİRSEM -İSTANBUL (Taksim/Beyoğlu adresinde) sunulmuştur. (http://www.izmir.edu.tr/tr/genel-haberler/2026-IZMIRSEM-Saglik-Hukuku-Sertifika-Programi-Istanbul-30-Eylul—09-Ekim-2011.html, e.t. 15.10.2011).
 • “Mal Rejimleri, Tasfiyesi ve Uygulama Sorunları” isimli Panel’de, “Mal Rejimleri, Tasfiyesi ve Uygulama Sorunlarının Teorik Yönü” isimli sunum (08.03.2012). İzmir Barosu, Konferans Salonu, Baro, Alsancak/İZMİR adresinde yapılmıştır. (Konunun Uygulama Yönü açısından: Yarg. 2.HD. Üyesi -Eski Ankara Aile Mah. Hakimi- Mustafa ATEŞ sunum yapmıştır). (http://www.izmirbarosutv.org.tr/detay.asp?id=143&b=Mal Rejimleri, Tasfiyesi ve Uygulama Sorunları, e.t.24.4.2012)
 • “Borçların İfası ve İfa Edilmemesi” isimli Sunum, (Seminer Bildirisi). 20.05.2012, sa.10.30 – 11.30, DEÜ. Hukuk Fakültesi, Buca/İZMİR adresinde; DEÜ. Hukuk Fakültesi ve Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları Merkezi’nin (DEHAMER) katkılarıyla düzenlenen, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Eğitim Programı”nda, sunulmuştur. Afiş: http://web.deu.edu.tr/hukuk/duyurular/borclaregitimssoooon.pdf (24.4.2012); http://web.deu.edu.tr/hukuk/duyurular/borclarsertifika-2012-son.pdf
 • “Faiz ve Faiz İle İlgili Bazı Sorunlar” isimli Sunum, (Seminer Bildirisi). 20.05.2012, sa.11.30 – 12.30, DEÜ. Hukuk Fakültesi, Buca/İZMİR adresinde; DEÜ. Hukuk Fakültesi ve Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları Merkezi’nin (DEHAMER) katkılarıyla düzenlenen, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Eğitim Programı”nda, sunulmuştur.
 • “Satış Sözleşmesi – Kira Sözleşmesi” isimli Sunumlar, (Seminer Bildirileri). 13.12.2012, sa.14.30 – 17.30, (Balçova/Kaya Otel/İZMİR adresinde), Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Toplantısı”nda (6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Semineri’nde) sunulmuştur.
 • Sempozyumda Oturum Başkanı Olarak Görev Alma: 03 Nisan 2015, cuma günü, saat: 13.30-15.00 da, DESEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, DEÜ Rektörlüğü, Alsancak/İzmir); DEÜ Rektörlüğü, DEÜ. Hukuk Fakültesi, DESEM ve DEHAMER (Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları Merkezi) tarafından düzenlenen “Tüketici Hukuku Sempozyumu” isimli bilimsel etkinlikte oturum başkanı olarak görev alınmıştır. 
 • “Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri’ndeki ve Türk Borçlar Kanunu’ndaki Zamanaşımı Hükümlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi” isimli sunum, 17.02.2016-20.02.2016, tarihleri arasında (Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Cibali Kampüsü – B Blok, Büyük Salon, İSTANBUL adresinde) yapılan; Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nun 90.Yılı Uluslararası Sempozyumunda (20.02.2016 tarihinde) sunulmuştur.
 • “Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri’ndeki Dürüstlük Kuralı ve İşbirliği Yükümlülüğü’nün Türk Borçlar Kanunu’ndaki Görünümü” isimli sunum, 10.06.2016-11.06.2016, tarihleri arasında (Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Balgat Kampüsü – Kırmızı Salon, ANKARA adresinde) yapılan; Çankaya Üniversitesi 20.Kuruluş Yılı Etkinlikleri, “Evrensel Hukuk İlkeleri Işığında Türk Medeni Hukukunda Değişimler Sempozyumu”nda (11.06.2016 tarihinde) sunulmuş ve yayınlanmıştır: (Seçkin Yayınevi), Ankara 2016, s.289-320 (http://cankaya.edu.tr/takvim/main.php?calendarid=default&view=event&eventid=1463058620681&timebegin=2016-06-11+12%3A00%3A00)
 • Sempozyumda Oturum Başkanı Olarak Görev Alma: 15 Mart 2017, saat: 13.00-15.00 da, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeni Binasındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda, Tınaztepe Yerleşkesi Buca/İZMİR adresinde, DEÜ Rektörlüğü, DEÜ. Hukuk Fakültesi, DEÜHF. Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Tüketici Hukuku Sempozyumu” isimli bilimsel etkinlikte oturum başkanı olarak görev alınmıştır.
 • Sempozyumda Açılış Konuşması Yapma ve Oturum Başkanı Olarak Görev Alma: 17 Kasım 2017, saat: 09.00’da açılış konuşması, saat:14.00-15.15’te oturum başkanlığı, İzmir Barosu Avukat Nevzat Erdemir Konferans Salonu, Alsancak/İZMİR adresinde, İzmir Barosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, DEHAMER tarafından düzenlenen “İzmir Medeni Hukuk Günleri I-Miras Hukuku Sempozyumu” isimli bilimsel etkinlikte açılış konuşması yapmıştır ve oturum başkanı olarak görev almıştır.
 • Sempozyumda Oturum Başkanı Olarak Görev Alma: 15 Mart 2018, saat:13.30-15.30’da oturum başkanlığı, DEÜ. Hukuk Fak. Prof.Dr. Muhittin Alam Amfisi, Tınaztepe Yerleşkesi – İZMİR adresinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen, Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No.1, “Çalışma Hayatındaki Hukukî Sorunlar” isimli bilimsel etkinlikte oturum başkanı olarak görev almıştır.
 • Sempozyum Kitabında Yayınlanmış Bildiri: “Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri’ndeki Dürüstlük Kuralı ve İşbirliği Yükümlülüğü’nün Türk Borçlar Kanunu’ndaki Görünümü”, Çankaya Üniversitesi 20.Kuruluş Yılı Etkinlikleri, “Evrensel Hukuk İlkeleri Işığında Türk Medeni Hukukunda Değişimler Sempozyumu (11.06.2016)”, (Seçkin Yayınevi), Ankara 2016, s.289-320.
 • Sempozyum Kitabında Yayınlanmış Bildiri: “Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri’ndeki ve Türk Borçlar Kanunu’ndaki Zamanaşımı Hükümlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi”, Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, “Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nun 90.Yılı Uluslararası Sempozyumu, 1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku” (Sempozyum tarihleri: 17-20 Şubat 2016, sunum tarihi: 20.02.2016), Sempozyum kitabı: Yetkin Yayınları, Ankara 2017, C.II, s.1217-1275.

Halen Verdiği Dersler

A. Lisans Dersleri

D.E.Ü. Hukuk Fakültesi’nde:

 • “Roma Hukuku” (1997/1998, 1998/1999 öğretim yıllarında),
 • “Dernekler ve Vakıflar Hukuku” (2001/2002, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009) (2.Sınıflarda),
 • “Medenî Hukuk” (2002-2009) (Gece ve Gündüz Eğitiminde,1.Sınıflarda),
 • 1. ve 3. Sınıflarda “Probleme Dayalı Öğrenme Oturumu” (Aktif Eğitim) (2001-2008),
 • Seminer (3.sınıflarda/I.dönem) (Aktif Eğitim),
 • Uygulama dersi (4.sınıflarda/II.dönem) (Aktif Eğitim),
 • Aile Hukuku (2.sınıflarda) (2009/2010)
 • Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) (3. Sınıf) (2012/2013)
 • Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce) (3. Sınıf, 2015/2016).
 • Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce) (3. Sınıf, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019).

D.E.Ü. Hukuk Fak. Adalet Yüksekokulu’nda:

 • “Hukuka Giriş ve Medenî Hukuk Bilgisi” ve
 • “Hukuk Dili” dersleri (1996-2001)

D.E.Ü. İşletme Fakültesi’nde:

 • “Civil Law” (Medenî Hukuk) dersi (1997/1998, 2000/2001 yıllarında) verilmiştir.

İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde

(1 Eylül 2010 – 1 Şubat 2011 arasında YÖK.m.40/a, 1 Şubat 2011 – 1 Şubat 2012 arasında m.40/b ve 1 Şubat 2012 – 1 Haziran 2012 arasında m.40/a ile görevlendirme):

 • “Medenî Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku” dersi (2010/2011 öğretim yılında) verilmiştir.
 • “Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)” dersi (15.06.2011 – 05.07.2011 tarihleri arasında Yaz okulunda) verilmiştir.
 • “Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) (I ve II)” dersi (2011/2012 öğretim yılında) verilmiştir.
 • “Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) (I ve II)” dersi (2011/2012 öğretim yılında) verilmiştir.
 • “Miras Hukuku” dersi (2011/2012 öğretim yılında) verilmiştir.

İzmir Üniversitesi İİBF. İşletme Bölümü’nde:

 • “Law of Obligations (Borçlar Hukuku)” dersi (2011/2012 öğretim yılında, I.Dönemde) verilmiştir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde:

 • 2547 Sayılı Kanun’un 39.maddesi uyarınca görevlendirme (2015/2016 II.Dönem).

B. Lisans Üstü (Yüksek Lisans – Doktora)

 • “Avrupa Birliği’nde Aile ve Ayrımcılığın Önlenmesine İlişkin Hukukî Düzenlemeler” isimli ders (2002/2003): D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Avrupa Birliği Hukuku” Yüksek Lisans programında verilmiştir.
 • “Çocuk Hukuku” isimli ders, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Özel Hukuk Anabilim Dalı” Yüksek Lisans programında yer almıştır.
 • “Dernekler Hukuku” isimli ders (2005/2006, 2006/2007), D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Özel Hukuk Anabilim Dalı” Doktora programında verilmiştir.
 • “Aile Hukuku” isimli ders (2008/2009-I.yy), D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, “Aile Eğitimi ve Danışmanlığı” Yüksek Lisans programında verilmiştir.
 • “Çocuk Hukuku” isimli ders (2008/2009 II.yy), D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, “Aile Eğitimi ve Danışmanlığı” Y.L. programında verilmiştir.
 • “Aile Konutu” isimli ders (2008/2009 II.yy), D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Hukuku Tezsiz Y.L. programında verilmiştir.
 • “Vesayet Hukuku” isimli ders (20098/2010 I.yy), D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Hukuku Tezsiz Y.L. programında verilmiştir.
 • “Avrupa Birliği’ne Uyum Açısından, Aile Hukuku’nda Ayrımcılığın Önlenmesi” isimli Y.L. dersi (2010/2012 öğretim yılında, I.dönem): D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Avrupa Birliği Hukuku” Yüksek Lisans programında verilmiştir.
 • “Vergi Hukuku’nun – Medenî Hukuk Boyutu/İlişkisi” isimli Y.L. dersi, İzmir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (2011/2012 öğretim yılında, I.dönem) “Ekonomi Hukuku (Vergi Hukuku)” Tezsiz Yüksek Lisans programında verilmiştir.
 • “Yeni Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Uygulanması (II-Özel Hükümler)” isimli ders, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Özel Hukuk Anabilim Dalı” Yüksek Lisans programında verilmiştir (2011/2012, 2012/2013, 2014/2015 II.Dönem).
 • “Yeni TBK ve Borçlar Hukukunun Güncel Sorunları (Genel Hükümler)” isimli ders, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Özel Hukuk Anabilim Dalı” Doktora programında verilmiştir (2012/2013, 2013-2014, 2014/2015 I.Dönem).
 • “Özel Hukuk Boyutu ile Sağlık Hukuku” isimli ders, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Özel Hukuk Anabilim Dalı” Doktora programında verilmiştir (2012/2013, 2014/2015 II.Dönem).
 • “Yeni Kira Hukuku” isimli ders, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Özel Hukuk Anabilim Dalı” Yüksek Lisans programında verilmiştir (2013/2014, 2014/2015 I.Dönem).
 • “AB Hukuku ve Türk Hukuku Açısından Sağlık Çalışanlarının Hukuki Tazminat Sorumluluğu” isimli ders, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Kamu Hukuku Anabilim Dalı, AB Hukuku” Yüksek Lisans programında verilmiştir (2013/2014, 2014/2015 I.Dönem).
 • “TBK ile Karşılaştırmalı Olarak AB Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku” isimli ders, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Kamu Hukuku Anabilim Dalı, AB Hukuku” Yüksek Lisans programında verilmiştir (2014/2015 II.Dönem).
 • Ayrıca, 1997-2016 tarihleri arasında D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Dersleri ile Tez Danışmanlığı için görevlendirilmiştir.

Bildiği Yabancı Diller:

 • İyi derecede Almanca (KPDS’de; 1991’de B Puanı, 86 Puan, 1997’de C Puanı, 77 Puan; 2001 tarihli ÜDS’de 92.5 Puan alınmıştır).
 • İyi derecede İngilizce (YDS Eylül 2014: 82,5 Puan).
 • Orta derecede Fransızca bilmektedir.

Akademik ve İdarî Görevleri / Meslekî-Bilimsel-Kültürel Kuruluşlara Üyelik vb.:

 • DEÜ. Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Haziran 2008-02.12.2011.
 • DEÜ. Hukuk Fak. Medenî Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı (16.7.2009-01.02.2011, 01.02.2012 – devam ediyor).
 • DEÜ. Hukuk Fak. Yayın Komisyonu Üyeliği (23.03.2010-01.02.2012).
 • DEÜ. ve İzmir Üniversitesi Hukuk Fakülteleri Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (YÖK.m.40/b);
 • İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Özel Hukuk Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı (01.02.2011-01.02.2012 ).
 • DEÜ. Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi (ALAUM) Müdür Yardımcısı (01.06.2011- 01.10.2011)
 • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, 2547 Sayılı Kanun’un 39.maddesi uyarınca görevlendirme (2015/2016 II.Dönem).
 • DEÜ. Fakülte Kurulu Üyeliği (Profesör Temsilciliği) (5.5.2014-…)
 • DEÜ. Fakülte Dergisi Editörlüğü (Ağustos 2016 – 04.01.2018)
 • DEÜ. Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER) Müdürü (25.08.2017).
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği (2017 – 05.02.2018).
 • DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü (04.12.2017 – 16.03.2018).
 • Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği (DEHADER), (Kurucu Üye ve) Başkanlığı 2007-24.1.2011.
 • İzmir Barosu Üyeliği (1996-2013).
 • DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörlüğü (02.01.2018 – 16.03.2018).
 • DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayın Komisyonu Üyeliği (02.01.2018 – 16.03.2018).

Hakemlik -Editörlük-Danışma Kurulu Üyeliği vb.:

 • İzmir Barosu Dergisi’nde Hakem (…-2013)
 • Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi’nde Hakem.
 • Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde Hakem.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde Hakem ve Yayın Komisyonu Üyesi (2010-…..)
 • Leges Hukuk Dergisi’nde Danışma Kurulu Üyesi.
 • İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Bilim Danışma Kurulu Üyesi (2010-….)
 • Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu üyesi.
 • Türkiye Futbul Federasyonu “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK)” Hakemi.
 • (http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/002011/TFF/UCK/Uyusmazlik-Cozum-Kurulu-Hakem-Listesi-2011.10.31.pdf)
 • Bilim Kurulu Üyeliği: “Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, 7-8 Mayıs 2015, Erzurum” (Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi)
 • http://oyunveoyuncak.atauni.edu.tr/accepted-abstracts/index.html

Tamamlanan Tezler:

 • KAYIR, Yıldıray: “2872 Sayılı Çevre Kanunu’na Göre Kirletenin Hukukî Sorumluluğu” (DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000, Tamamlanmış Yüksek Lisans tezi).
 • ÇAĞIRGAN, Senar: “Derneklerin Hak ve Fiil Ehliyeti” (Tamamlanmış Y.L. tezi)
 • ŞİMŞEK, Canan: “Boşanmanın Çocuk Yönünden Hukukî Sonuçları – Uluslararası Sözleşmelerle Karşılaştırmalı Olarak”, (DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, 2011) (Tamamlanmış YL. tezi).
 • Okan LÜLECİ: “Çocukların Suça Sürüklenmesinde Ailesel Faktörlerin Rolü (İzmir İli Örneği)”, DEÜ. Eğitim Bilimler Enstitüsü, Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı (Tamamlanmış YL.Tezi – Okan.9.6.2014).
 • Elif Aydın ÖZDEMİR: “Konut ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmesi İle Bağlantılı İşlemler”, (DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı), Doktora Programı (2017).
 • Pelin AKTOPRAK: ”Türk Hukukunda ve Avrupa Birliği Hukukunda Tüketicinin Korunması” (Kamu Hukuku Anabilim Dalı Avrupa Birliği Hukuku Tezli Yüksek Lisans) (2018).
 • Töre GÜNSAY: “Adi Ortaklık Sözleşmesinde Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkisi ve Temsil”, (DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Programı) (2018).
 • Burcu YAĞCIOĞLU: “Türk-İsviçre Hukuku’nda Ceza Koşulu”, DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Doktora Programı (12.04.2019).
 • Nevran SUİÇMEZ: “Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi”, DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Programı (27.07.2019).

Devam Eden Tezler:

 • Salih Orçun ERTÜRK: “Mal Rejimleri Açısından Aile Konutu”, DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı.
 • Berna SOYSAL: “Avrupa Birliği Hukuku ve Türk Hukuku’nda Mal Rejimleri”, DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, AB Hukuku (Kamu Hukuku Anabilim Dalı), Yüksek Lisans Programı.
 • Mertkan UÇKAN: “Uluslararası Hukuki Düzenlemeler Çerçevesinde Taksitle Satış Sözleşmesi”, (DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı), Doktora Programı.
 • Ferhat KAYIŞ: “Adi Ortaklıkta Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma”, DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı), Doktora Programı. (Anabilim Dalı ve Danışman değişikliği, 2014).
 • İbrahim Oğuzhan YILDIZ: DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Programı.
 • Burcu KABASAKAL: “AB ve Türk Hukuku Karşılaştırmalı Olarak Tıbbi Müdahaleler ve Tüketici Hukuku”, DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Avrupa Birliği Hukuku, Tezli Yüksek Lisans).
 • Alihan Yaşar AKKOÇ: DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Avrupa Birliği Hukuku, Tezli Yüksek Lisans).
 • Alper AKSU: DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Doktora Programı.

Aldığı Burslar ve Yurtdışı Bilimsel Etkinlikler:

 • Alman Kültür Merkezi’nden iki aylık bir yabancı dil bursu ile Almanya’da (Bremen Goethe Enstitüsü’nde) dil kursuna katıldım (1988).
 • DEÜ. Vakfı Münir Birsel Fonu’ndan, iki yıllık doktora bursu alarak, Almanya’da Bremen Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Doktora çalışmasına başladım. Bu süre içinde, ayrıca Hamburg’da Max Planck Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsü’nde de (yaklaşık bir yıl süre ile) bilimsel araştırmalarda bulundum (1988-1991).
 • Amerika’da, Boston şehrinde, bir aylık İngilizce dil kursuna katıldım (2013 Temmuz).
 • 1 Temmuz – 31 Ağustos 2014 tarihleri arasında, iki aylık bir YÖK bursu ile bilimsel araştırma yapmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts Eyaleti, Boston şehrinde (Northeastern Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde – Northeastern University School of Law) görevlendirildim.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast