Dr. Öğr. Üyesi Sesim SOYER GÜLEÇ

04-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Sesim SOYER GÜLEÇ

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 13 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: sesim.soyer@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1996 yılında İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde orta ve lise öğrenimini tamamlayarak aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk öğrenimine başladı. 2000 yılında mezun olduktan sonra, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. 2000 yılının sonunda D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. Sesim Soyer Güleç, 2001 yılında Alman Körber Vakfı’nın sağlamış olduğu burs ile yüksek lisans teziyle ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Trier Üniversitesi’nde (Almanya) bulundu. Yüksek lisans eğitimini 2002 yılında “Özel Hayatın Korunması Açısından İletişimin Denetlenmesi ve Gizli İzleme” konulu tezi başarılı bulunarak tamamladı. Aynı yıl, Avrupa Parlamentosu’nda Baden-WürttembergEylaleti’nin Kültür Bakanlığı tarafından sağlanan bursla, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileriyle ilgili araştırma ve staj yaptı. Ağustos-Eylül 2003’te doktora tez çalışmaları ile ilgili araştırma yapmak üzere Giessen Üniversitesi’nin davetiyle Almanya’nın Giessen kentinde, Mart 2005’te ise bir ay süre ile Osnabrück Üniversitesi’nde bulundu. Kasım 2005’te bir ay süre ile Alman Bosch Vakfı tarafından sağlanan bursla Avrupa Birliği ile ilgili çalışma ve araştırma yapmak üzere Avrupa Parlamentosu’nun Stuttgart’ta bulunan Alman Baden-Württemberg Eyaleti Temsilciliğinde ve Avrupa Parlamentosu’nda (Brüksel) dönüşümlü olarak bulundu. Sesim Soyer (Güleç) D.E.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü’nde 2002 yılında başladığı doktora programını, Aralık 2005’te “Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklere Aykırılık Nedeniyle Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Yasağı ve Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu” konulu doktora tezi başarılı bulunarak tamamladı ve Ağustos 2006’da yardımcı doçent doktor unvanını aldı.  Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında doktor öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku ve Kriminoloji ve İnfaz Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 •  “Özel Hayatın Korunması Açısından İletişimin Denetlenmesi ve Gizli İzleme”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2002.
 • “Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklere Aykırılık Nedeniyle Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Yasağı ve Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), İzmir 2005.
 • “Adli Kontrol”, in: “CMK İzmir Şerhi-Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı”, (Açıklamalı-Gerekçeli-İçtihatlı) (Veli Özer Özbek tarafından hazırlanan kitapta Adli Kontrol bölümünde katkısı bulunmaktadır), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005, s. 371-392.
 • “Borç İçin Hapis Yasağı ve Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu”, Seçkin Yayınları, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara 2011 (1. Baskı Ankara 2007).
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri, Seçkin Yayınevi, Gözden geçirilmiş 3. Baskı, Ankara, 2019 (Prof. Dr. Bahri Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. Behiye Eker Kazancı ile birlikte -1. Baskısı 2013 yılında ve 2. Baskısı 2017 yılında yapılmış olan kitabın güncellenmiş şeklidir).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Hakemli Makaleler

 • “İş ve Çalışma Hürriyetinin Engellenmesi ve Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçlarına İlişkin Bazı Düşünceler”, (Hukuki Perspektifler Dergisi, S. 2, Temmuz 2006, s. 99-108).
 • “Yeni Türk Ceza Kanununda Trafik Güvenliğine Karşı İşlenen Suçlar”, (Hukuki Perspektifler Dergisi, S. 9, Aralık 2006, s. 106 vd.).
 • “Ceza Hukuku Boyutuyla Vergi Kaçakçılığı Suçları” (Behiye Eker ile birlikte) (Prof. Dr. Yavuz Alangoya için Armağan (Hakemli), Ocak 2007, s. 923-962).
 • “Ceza Yargılaması Hukukunda İnsan Haklarının Bir Güvencesi Olarak Halka Açıklık İlkesi” (Ceza Hukuku Dergisi (CHD), Yıl: 2, S. 5, Aralık 2007, s. 73-103).
 • “Türk Ceza Kanununda Haksızlık Yanılgısı (M. 30/4)”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.10 S.1, 2008 (Basım Yılı2010), s. 59-91).
 • “Haeuslicher Gewalt und Diskriminierung in der Türkei nach dem Gesichtspunktdes EGMR”, (Fasikül Hukuk Dergisi, Yıl:2, S. 10, Eylül 2010, s. 25-30).
 • “Tutuklamaya İlişkin Temel Sorunlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Güncel Kararları Çerçevesinde Adli Kontrol Konusunda Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 24, S. 98, Ocak-Şubat 2012, s. 25-74).
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Güney Kıbrıs ve Rusya’ya Karşı Verdiği 07.01.2010 Tarihli “Rantseva” Kararından Çıkan Bazı Sonuçlar”, (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LXX, S. 1, Yıl:2012, s. 123-152).
 • “Ceza Muhakemesi Hukukunda Soruşturmanın Etkinliği İlkesi ve Takipsizlik Kararları Üzerindeki Etkisi”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15, Özel Sayı: 2013 (Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan), İzmir 2014.
 • “Ceza Muhakemesi Hukukunda Reformatio in Peius (Aleyhe Değiştirme) Yasağı” (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayısı (Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan), C. 21, 2019, ss. 701-750.

II. Karar İncelemesi

 • “Die Entscheidung des EGMR über verbindliche Religionsunterrichte: Hasan und Eylem Zengin/Türkei”, (Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Y. 1, S. 1, Aralık 2009, s. 74).

III. Çeviriler

 • Topluluğun Mali Çıkarlarının Cezai Korunması ve Avrupa Savcılığı Hakkında Yeşil Kitap (Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Arş. Gör. Behiye Eker Kazancı, Arş. Gör. Rıfat Murat Önok, Arş. Gör. Serkan Ekiz’in katkıları ile hazırlanmış çeviri kitap-Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İzmir 2003).
 • Wu Jiuan-Yih: “Tayvan Ceza Muhakemesi Hukukunda Diversion Uygulamasında Yeni Gelişmeler”, Çev: Yrd. Doç. Dr. Sesim Soyer Güleç  (Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi, C.II, İstanbul 2013, s. 1915-1928).

IV. Tebliğler-Konferanslar-Paneller

 • 1-14 Eylül 2002, Gümüldür, İzmir: Leipzig-Osnabrück-Kültür-Bahçeşehir Üniversiteleri’nin de katılımı ile D.E.Ü. Hukuk Fakültesi ve Trier Üniversitesi tarafından düzenlenen (Anayasa, İdare, Ceza Hukukunda ve Medeni Hukukta İnsan Hakları (Menschenrechte und ihre Folgen für Verfassungs-, Verwaltungs-, Straf- und Zivilrecht) konulu uluslararası yaz okulunda sunulan “Ceza Muhakemesinde Müdafiin Rolü” konulu Almanca tebliğ.
 • 02.09.2003 Giessen: Giessen Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalının Düzenlediği seminer çerçevesinde sunulan “AB Uyum Yasaları Çerçevesinde Arama” konulu Almanca tebliğ.
 • 2003 yılında İstanbul’da Aybay Vakfı tarafından düzenlenen bir seminerde “Avrupa Savcısı” konulu tebliğ.
 • 02.09.2003’te Giessen/ Justis Liebig Üniversitesinin Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı tarafından düzenlenen seminer çerçevesinde, “Voraussetzungen der Untersuchungshaft  nach türkischem Recht im lichte der EMRK” (AİHS Işığında Arama Koruma Tedbiri) konulu Almanca tebliğ.
 • 14-28 Eylül 2003: İstanbul Kültür Üniversitesi ve DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) tarafından düzenlenen 2003 Uluslararası Yaz Akademisinde (Antalya) Almanca ve Türkçe olarak sunulan “Voraussetzungen der Untersuchungshaft  nach türkischem Recht im lichte der EMRK” (AİHS Işığında Arama Koruma Tedbiri) konulu tebliğ.
 • 4-11 Eylül 2004: İstanbul Kültür Üniversitesi ve Trier Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen farazi dava (Moot Court) yarışmasına avukat olarak katılmıştır.
 • 13-15 Eylül 2004, Ürkmez, İzmir: Hekimin Sorumluluğu Konulu Uluslararası Sempozyumda “Tod Auf Verlangen” (Türk Ceza Hukukunda İstem Üzerine Öldürme) konulu Almanca tebliğ.
 • 1-2 Ekim 2004, Denizli: “Kadının korunması” konulu uluslararası sempozyumda (Internationales Seminar über Schutz von Frauen) sunulan “Zinanın Suç Sayılması Sorunu” (Die Frage der Strafbarkeit des Ehebruches) konulu Almanca tebliğ.
 • 27-28 Kasım 2004 tarihleri arasında Türk Ceza Yasası Değişiklikleri ve Uygulaması Sempozyumunda katılımcı olarak bulunmuştur.
 • 2005 yılında İstanbul Kültür Üniversitesinde Almanca olarak düzenlenen uluslararası Moot-Court yarışmasına “hakim” olarak katılmıştır.
 • Haziran 2006’da İstanbul Kültür Üniversitesinde gerçekleştirilen Ceza Hukuku Sempozyumunda “Yeni TCK’da İş ve Çalışma Hürriyeti ile Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçlarına İlişkin Bazı Düşünceler” konulu tebliğ.
 • 24 Mayıs 2007’de İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından  düzenlenen ceza hukuku seminerinde sunulan “Yeni TCK’da Trafik Güvenliğine Karşı İşlenen Suçlar (m. 179-180)” konulu tebliğ.
 • 30 Mayıs 2007’de İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Ceza Hukuku Forumunda “Karşılıksız Çekin Cezalandırılması Sorunu” konulu tebliğ.
 • 1-10 Eylül 2007’de Çeşme Ontur Otel’de İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Trier ve Osnabrück Üniversitelerinin de katılımı ile düzenlenen Uluslararası Yaz Okulunda, “Üniversitelerde Başörtüsü Yasağı-AİHM Şahin Kararı” konulu Almanca tebliğ.
 • 30 Mayıs-1 Haziran 2009’da İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 5. Ceza Hukuku Günleri Uluslararası Sempozyumunda sunulan “Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol Koruma Tedbirine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi” konulu tebliğ.
 • 1-10 Eylül 2009’da Çeşme Ontur Otel’de İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Yaz Okulunda “Die Entscheidung des EGMR über Verbindliche Religionsunterrichte Hasan und Eylem Zengin /Türkei (AİHM’nin Hasan/Eylem Zengin Kararı Hakkında Düşünceler) konulu Almanca tebliğ.
 • 5 Kasım 2009 İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından düzenlenen Prof. Dr. Dr. hc Hans Heiner Kühne’ye Onursal Doktora Verilmesi Töreni ve Bilimsel Etkinlik Programına katılmıştır.
 • 30.5.2009 Ceza Muhakemesinde Adli Kontrol Koruma Tedbirine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi.
 • 3.3.2010 Ailenin Korunması Hakkında Kanunda Getirilen Yenilikler Konusunda Bazı Düşünce ve Eleştiriler-Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Fransız Kültür Merkezi ve İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi tarafından düzenlenen “Sözde Kadın” Konulu Panel.
 • 6.3.2010 Aydınlatılmış Onam-Tıp Hukuku Sempozyumu-Desem.
 • 26.5.2010 Ceza Muhakemesinde Muhakemenin Hızlandırılmasına İlişkin Olarak Getirilen Bazı Yenilikler Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Ankara (Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi Bildiri Kitabı’nda yayımlanmıştır, 26 Mayıs-04 Haziran 2010, C.II, İstanbul 2013, s. 2215-2229).
 • 13.9.2010 Urteil Opuzdes EGMR gegen Türkei (Almanca Tebliğ)-Summer School 2010 Uluslararası Yaz Akademisi-Kuşadası.
 • 31.5.2011 Adli Kontrol, Uluslararası Ceza Hukuku Reformları Kongresi, İÜHF Doktora Salonu.
 • 8.9.2011 Meschenhaendel zur sexuellen Ausbeutungin Zypern (Almanca Tebliğ)-Summer School 2011Uluslararası Yaz Akademisi-Kuşadası.
 • 20.10.2011 Medya ve Kişilik Hakları Çerçevesinde Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması-(Uluslararası Sempozyum) EBSO-Alsancak.
 • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 9. Türkiye Ceza Hukuku Günleri başlıklı ve Adil Yargılanma Hakları ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (31 Mayıs-1 Haziran 2014) konulu toplantı (davetli katılımcı olarak).
 • 30 Mayıs-6 Haziran 2015’te İstanbul Mehmet Kiraz Adliyesi’nde düzenlenen 2. Ceza Hukuku Reformları Uluslararası Kongresi “Uzlaşma” konulu oturum (davetli tartışmacı olarak).
 • Kamu Hastaneleri Birliği Yöneticilerinin Tıbbi Organizasyondan Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu, Bodrum 3-4 Eylül 2015, I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi (Vaka Tartışmalı), Editörler: Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan Hakeri/Av. Cahid Doğan, Legal İstanbul 2016 (Bu kongre kitabında Uluslararası Katılımlı Vaka Tartışmalı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi’nin tebliğleri yayınlanmıştır), s-147-166. (Sevinç Arslan Hızal ile birlikte).
 • “Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi” (Prof. Dr. Veli Özer Özbek/Dr. Behiye Eker Kazancı/Yrd. Doç. Dr. Sesim Soyer Güleç/Yrd. Doç. Dr. Koray Doğan/Yrd. Doç. Dr. Pınar Bacaksız), 11. Ceza Hukuku Günleri, Koruma Tedbirleri ve Türk Anayasaları ile Yeni Anayasa Önerilerinde Koruma Tedbirlerine İlişkin Düzenlemeler-Sempozyum Kitabı (Editör: Prof. Dr. Adem Sözüer), 1-3 Haziran 2016, s. 331-341.
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Eski Hale Getirme ve AİHS m. 6’da düzenlenen Adil Yargılanma Hakkı Konusunda Verdiği 01.09.2016 tarihli Brauer/Almanya Kararı (B. No: 24062-13) (Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, S. 91, Haziran 2017).
 • Türk Ceza Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Olası Kast Bilinçli Taksir Ayrımı ve Hata Halleri, 13. Ceza Hukuku Günleri (Uluslararası), 31 Mayıs-2 Haziran Ankara 2018, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin E. 2017/1690, K. 2017/13976 Sayılı Kararının İncelenmesi, Kongre Kitabı, s. 341-353.
 • 06-07 Nisan 2018’de KADEM tarafından düzenlenen “Çocuk İstismarı ve Koruyucu Önlemler Çalıştayı”na Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin görevlendirmesiyle katılmıştır.
 • “Überwachung des elektronischen Schriftverkehrs am Arbeitsplatz und Art. 8 EMRK (EGMR Grosse Kammer, Urteil vom 05.09.2017-1496/08-Barbulescu-Rumaenien)”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası İnsan Hakları Akademisi 21. Yaz Sempozyumu, Fasikül Hukuk Dergisi İnsan Hakları Özel Sayısı, Yıl: 11, Sayı: 111, Şubat 2019, s. 175-182.
 • 15. Türk Ceza Hukuku Günleri 31 Mayıs – 1 Haziran 2020, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Türk Ceza Hukuku Reformunun 15. Yılı- (Pandemi nedeniyle online gerçekleştirilmiştir)-Davetli katılımcı olarak.
 • “Göçmen Kaçakçılığı Suçu ile Korunan Hukuki Değer”, Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Konferansı, Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi, 22-23-24 Şubat 2021, https://interdisipliner.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/03/BILDIRI-OZET_ABSTRACTS.pdf, s. 127-129.

Halen Verdiği Dersler (yalnızca son üç yıla yer verilmiştir)

A.  Lisans Dersleri

 • Ceza Özel Hukuku-Hukuk Fakültesi 3. Sınıf (1. ve 2. Şube)-2017-2018 Öğretim Yılı
 • Ceza Genel Hukuku 2. Sınıf (2. Şube) 2018-2019 Öğretim Yılı
 • Kriminoloji-Hukuk Fakültesi 2. Sınıf (Seçimlik, II. Yarıyıl)
 • Suç Bilimi-Adalet MYO (Seçimlik, I. Yarıyıl)
 • Ceza Genel Hukuku (2. Şube) 2019-2020 öğretim yılı
 • Ceza Hukuku Bilgisi-Adalet MYO (2018-2019) öğretim yılı
 • Ceza Hukuku Bilgisi-Adalet MYO (2019-2020) öğretim yılı

B. Yüksek Lisans Dersi

 • DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı: TCK’da Yaptırım Sistemi (II. Yarıyıl)
 • DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı: TCK’da Kişilere Karşı Suçlar (I. Yarıyıl)
 • DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı: AİHS m. 6 çerçevesinde Ceza Muhakemesinde Adil Yargılanma Hakkı (II. Yarıyıl)
 • Ceza Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı-Ceza Hukukunda Kriminolojik Yaklaşımlar (II. Yarıyıl)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast