Dr. Öğr. Üyesi Nalan KAHVECİ

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Nalan KAHVECİ

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 37 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: nalan.kahveci@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2001 yılında DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Nalan Kahveci, 2002 yılında aynı Fakülte’de Medeni Hukuk Anabilim dalında araştırma görevlisi oldu. Kahveci, 2002 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “Alt Kira ve Kiranın Devri” konulu yüksek lisans teziyle 2005 yılında tamamladı. 2005 yılında başladığı doktora eğitimini, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2012 yılında tamamladı. 

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları, Miras Hukuku, Aile Hukuku ve Borçlar Hukukudur. Yüksek lisans tezinde Borçlar Özel Hukuku alanında çalışmıştır. Bunun yanı sıra Miras Hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Alt Kira ve Kiranın Devri, İzmir 2005 (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi).
 • Taşınır Satımında Ayıplı Mal Nedeniyle Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesi, Ankara 2014, (Yayınlanmış Doktora Tezi).
 • Milli Şerh, (Editörler: Av. Hakan Tokbaş – Yrd. Doç. Dr. Özlem Tüzüner), İstanbul 2016. (6502 sayılı TKHK.m.10; 6502 sayılı TKHK.m.12 Prof. Dr. Murat Aydoğdu ile birlikte).
 • Borçlar Özel Hukuku Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları, İzmir 2017, (Prof. Dr. Nevzat Koç ve Doç. Dr. Murat Aydoğdu ile birlikte ortak çalışma).
 • İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu-Yürürlük Kanunu, C.1, İstanbul 2018 (m.114-116).
 • Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler Özet Ders Kitabı, Ankara 2019. (Prof. Dr. Murat Aydoğdu ile birlikte ortak çalışma).
 • Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Sözleşmeler Hukuku, Ankara 2019. (Prof. Dr. MuratAydoğdu ile birlikte ortak çalışma).
 •  

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “4320 Sayılı Ailenin Korunması Hakkında Kanunda 5636 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler” (İzmir Barosu Dergisi, C. 72, S. 3, Sayfa aralığı: 272-312, Temmuz 2007).
 • “Alman Medeni Kanununda Saklı Paydan Uzaklaştırma Sebeplerine İlişkin Yapılan Değişiklikler ve İsviçre-Türk Hukuku ile Karşılaştırılması” (Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi-Prof.Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan s. 1483-1525/2013).
 • “6098 Sayılı TBK.nun 323. Maddesi Çerçevesinde Kira İlişkisinin Devri Durumunda Kira Sözleşmesinden Doğan Borçlardan Sorumluluk” (DEÜHFD 2017, C.XIX, Özel Sayı, s. 695-728).
 • “Alacağın Devrinde Takas” (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk FakültesiDergisi C. XXIV, Y. 2020, Sa. 1, s. 55-92.)

II. Tebliğler

 • “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa”, İzmir Barosu, Nisan 2007.
 • İzmir Barosunun organize ettiği “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa: Uygulama ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar” isimli çalışmada sunulan “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasanın Uygulama Alanı” isimli tebliğ, 21-22 Şubat 2009.
 • “Medeni Hukuk Açısından Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları”, (Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları Sempozyumu), Bornova-İzmir, 24.11.2009.
 • “6284 Sayılı Kanun Kapsamında Tedbir Kararları”, (Ankara Barosu Ulusal Kongre-Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve Usulü Kongresi), 4-5-6 Nisan 2013.
 • “Ayıplı Mallardan Sorumluluk”, (Tüketici Hukuku Semineri, 17.01.2015-Desem Bordo Salon).
 • “Ayıplı Mal ve Hizmetlerde Tüketicinin Korunması”, (Tüketici Hukuku Sempozyumu, 03.04.2015, DESEM).
 • “Ayıplı Mal ve Hizmetler”, (İzmir Barosu Tüketici Hukuku ve Uygulama Semineri, 25.12.2015, İTO Meclis Salonu).
 • “Miras Hukukunda Tenkis ve Denkleştirme İlişkisi”, (İzmir Medeni Hukuk Günleri – I, Miras Hukuku Sempozyumu, 17-18 Kasım 2017, İzmir Barosu).
 • “Yargıtay Uygulaması Çerçevesinde Önalım Hakkı<https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/yayinDetay.jsp?id=g06moq0fPsfksj_x0jszMQ&no=_ D2bDdARDMCOgjHVGzFVZw>”,(Uluslararası Eşya Hukuku Sempozyumu, 2019)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast