Denklik


Denklik başvuruları,

başvuru sahibinin hangi ülkedeki hukuk fakültesini bitirdiğine bağlı olarak ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

 

KKTC’de kurulu bulunan üniversite mezunları :

KKTC de kurulu bulunan Yakın Doğu Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültelerinden mezun olanlar, Fakültemiz Dekanlığına hitaben hazırladıkları dilekçe ve ekinde YÖK’ten aldıkları Denklik Belgesi, Mezuniyet Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, 2 adet fotoğraf ile başvurabilirler. Anılan üniversitelerin müfredatları fakültemiz müfredatına eşdeğer olduğundan, söz konusu Üniversitelerden mezun olanların Denklik Belgesi istemleri ilk Fakülte Yönetim Kurulu’nda görüşüldükten bir gün sonra derhal hazırlanarak başvuru sahibine verilmektedir.

 

KKTC dışındaki ülkelerde bulunan üniversite mezunları :

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 06.12.2011 tarihli kararından önce Denklik Belgesini almış olan ve yabancı bir Hukuk Fakültesi’nden mezun olanların, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 1512 Sayılı Noterlik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Fakültemize noksan kalan derslerini tamamlamak üzere başvuranların durumları, Fakülte Yönetim Kurulu’nun 25.02.2010 tarih ve 6/4 sayılı oturumunda görüşülmüş ve aşağıda belirtilen derslerden fark sınavlarına alınmaları ilke kararı olarak belirlenmiştir.

1- Medeni Hukuk,

2- Anayasa Hukuku,

3- Ceza Genel Hukuku,

4- Borçlar Genel Hukuku,

5- İdare Hukuku,

6- Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,

7- Medeni Usul Hukuku,

8- Ceza Muhâkemesi Hukuku.

Fakültemizde Noksan Kalan Derslerin Sınavlarına girebilmek için başvuru esnasında istenen belgeler :

1- Başvuru dilekçesi,

2- YÖK Denklik Belgesi,

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- 2 adet vesikalık fotoğraf,

NOTLAR :

* Bu belgelerin asılları yada noter onaylı suretleri gerekmektedir.

* Başvuranlar, her öğretim yılı için tespit edilen, akademik takvimde belirlenen tarihlerde (Haziran-Temmuz aylarında) yapılan Yılsonu/Bütünleme sınavlarına girerler. Sınav sonucunda 60 (altmış) geçme notunun sağlanması halinde o ders başarılmış sayılmaktadır. Bu sınavlar sonucunda bir dersin dışında tüm derslerin başarılması halinde de Tek Ders Sınav hakkı verilmektedir.

* Başvuranlar, girdikleri sınavlarda başarılı olmamaları halinde, bir süre ile sınırlı olmaksızın bir sonraki yılın yılsonu sınavlarına da girebilirler.

* Bu süre zarfında başvuru ücretinin dışında başka ücret yatırmamaktadırlar.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 06.12.2011 tarihli kararından sonra, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Fakültelerinden alınan diplomaların denklik işlemi için Yükseköğretim Kuruluna yapılan başvurular; Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmelik hükümleri gereğince diploma aldığı kurum tanınan, öğrenim alanı Hukuk olan ve eğitim düzeyinin lisans olduğu tespit edilen kişilerin aşağıda sayılan dersleri Yükseköğretim Kurulunca yerleştirilecekleri üniversitelerde almaları halinde denklik işleminin yapılmasına karar verilmiştir.

1- Türk Anayasa Hukuku,

2- Medeni Hukuk,

3- Borçlar Hukuku (Genel),

4- Ceza Hukuku (Genel),

5- İdare Hukuku,

6- İdari Yargı Hukuku

7- Eşya Hukuku

8- Medeni Usul Hukuku,

9- İcra İflas Hukuku,

10- Kara Ticareti Hukuku,

11- Ceza Usul Hukuku.

 

Daha fazla bilgi edinmek isterseniz; bu konuda yetkili Öğrenci İşleri Bürosu Sorumlusu Ayşe Ergat’a (ayse.ergat@deu.edu.tr) ulaşabilirsiniz.