Prof. Şükrü POSTACIOĞLU’na Armağan


PROF. ŞÜKRÜ POSTACIOĞLU’NA

ARMAĞAN

İzmir – 1997

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

Prof. Dr. İrfan Baştuğ: Prof. Şükrü Postacıoğlu ……………………………….. 1

Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu: Belli Başlı Kanun Dışı Grev Tipleri  ……….. 3

Prof. Dr. Şeref Erteş: İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi  37

Prof. Dr. Jochen Taupitz (Çev.: Prof. Dr. Şeref Ertaş): İmalatçının Sorumluluğu Avrupa Topluluğu Yönergesi ve Alman İmalatçının Sorumluluğu Kanunu …………………………………………………………………… 47

Prof. Dr. Nisim Franko: Haksız Rekabet Sebebiyle Tesbit Men İzale Davaları ve Tarafları  …………………………………………………………………. 55

Prof. Dr. Melda Sur: Uluslararası Çalışma Örgütü ve Sendikal Haklar . 85

Prof. Dr. Jean-Pierre Laborde: Securite Sociale Et Droit Compare …… 97

Doç. Dr. Huriye Kubilay: Uluslararası Bir Ticari Tahkim Olayı ……….. 109

Doç. Dr. Huriye Kubilay: Türkiye’nin Piyasa Sisteminde Yeni Bir Aşama: Rekabet Kurumu Yeni Bir Meslek: Rekabet Uzmanlığı ………………….. 127

Doç. Dr. Nevzat Koç: İsviçre Türk Hukukunda Bankaya Tevdi
Sözleşmesi …………………………………………………………………………….. 143

Doç. Dr. Ziya Akıncı: Hakemlerin İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz
Kararı Verme Yetkisi ……………………………………………………………….. 209

Yrd. Doç. Dr. H. Ercüment Erdem: Développements récents en
droit de société anonyme turc ………………………………………………….. 225

Prof. Dr. Dr. h.c. Erwin Deutsch (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Havutçu): Avrupa Ortak Pazarında Tüketicinin Korunması – Avrupa Direktifi ve
Alman Genel İşlem Şartları Hakkında Kanun  …………………………….. 259

Yrd. Doç. Dr. Oğuz Atalay : Bankaların İflasında İflas Tasfiyesi …… 271

Yrd. Doç. Dr. Meral Sungurtekin Özkan: Avukat Yükümlülükleri …… 291

Dr. L. Kemal Reisoğlu: Basında Cevap ve Düzeltme Hakkı …………… 309

Arş. Gör. Murat Aydoğdu: İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle
İlamsız Takip ………………………………………………………………………… 319

Prof. Dr. Durmuş Tezcan: Çevre Suçları İle İlgili Bazı
Değerlendirmeler ………………………………………………………………….. 349

Prof. Dr. Antoine Vialard (Çev.: Prof. Dr. Durmuş Tezcan): Fransız Devrimi Ara Dönem Hukuku  ………………………………………………….. 379

Prof. Dr. Jacques Soubeyrol (Çev.: Prof. Dr. Durmuş Tezcan): Bir Devrimin Doğumu ve Ölümü: 1791 ve 8. Yıl Anayasaları …………… 391

Prof. Dr. Jean Claude Gautron (Çev.: Prof. Dr. Durmuş Tezcan):
Avrupa Yurttaşlığı ve Fransa’daki Hukuki-Siyasi Tartışma ……….. 399

Prof. Dr. Timur Demirbaş: Federal Almanya’ya Türk İşçi Göçü
ve Bunun Yarattığı Sorunlar  ………………………………………………….. 417

Yrd. Doç. Dr. Esra Atalay: Yargısal Temel Haklar ……………………… 437

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Karakoç: Vergi Yargılaması Hukukunda Tanık Beyanının Delil Olması   …………………………………………………………. 455

Arş. Gör. Burcu Dermen: Anayasa Mahkemesinin Zina Suçuna İlişkin Kararının Düşündürdükleri …………………………………………………….. 495

Arş. Gör. Ramazan Gökbunar: Kamu Finansmanında Demokratikleşme ve Ekonomik Anayasa Önerisi ………………………………………………… 505

Muhsin Altun: Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Çevre
Hukukundaki Yeri …………………………………………………………………. 517

Atilla İnan: Sayıştay Kararları Işığındaki Etkinlik ve Mevzuata
Uygunluk Denetim Yöntemlerinin Gelişimi ………………………………. 525

Doç. Dr. Ömer Akat: Küresel Pazarlamada Hiper-Rekabetin
Boyutları ve Rekabet Kanunları ……………………………………………..  537