Prof.Dr. Turan Tufan YÜCE’ye Armağan


PROF. DR. TURHAN TÛFAN YÜCE’YE ARMAĞAN

İzmir – 2001

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

Prof.Dr. Turhan Tûfan YÜCE İçin …………………………………………………….. III

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

Prof.Dr. Turhan Tûfan YÜCE’ye Armağan ………………………………………….. V

Prof.Dr. İrfan BAŞTUĞ

Prof. Dr. Turhan Tûfan YÜCE’nin Özgeçmişi ve Eserleri ……………………. VII

ÖZEL HUKUK

Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Bakımından Franchise Anlaşmalarında Grup Muafiyeti ………………………………………………………… 1

Arş.Gör. Murat AYDOĞDU

Yenilik Doğurucu İşlemden Rücu Etmek Mümkün mü?

(Bir Yargıtay Kararının Düşündürdükleri) ………………………………………… 29

Prof.Dr. Seyfullah EDİS

Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

Prof.Dr. Durmuş TEZCAN

Arş.Gör. Hasan PETEK

Tapu Sicilinin Yanlış Tutulmasından Doğan Zararlardan Hazinenin
Sorumluluğu ………………………………………………………………………………..  45

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

İş Arkadaşlarının Baskısı Sonucu İş Sözleşmesi Feshedilen İşçinin Talep
Hakları ve Hukuki Dayanakları ………………………………………………………. 59
Yrd. Doç. Dr. Şükran ERTÜRK

İsviçre Borçlar Kanunu’nun Medenî Sorumluluk Hukuku Genel
Bölümü’ne İlişkin 4.4.1996 Tarihli Değişiklik Öntasarısı ……………………. 79

Doç.Dr. Nevzat KOÇ

Kanunun Anlam Bakımından Uygulanması ……………………………………….. 93

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

Maden Hakkının Verilmesi ve Bu Hakkın Devri ……………………………….. 119

Yrd.Doç.Dr. Demet ÖZDAMAR

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanundaki Mecburi Tahkim İle İhtiyari Tahkimin Karşılaştırılması ……………………………….. 149

Yrd.Doç.Dr. Muhammet ÖZEKES / Arş.Gör. Erhan BİRBEN

Oranlılık İlkesi ve İlkenin İcra Hukukunda Uygulanması ………………… 177

Yrd. Doç. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN

Kambiyo Senetlerine İlişkin Haciz Yolu İle Takiplerde Borca İtiraz Nedenleri (İİY. mad. 168/5; 169) …………………………………………………. 205

Av. Talih UYAR

Türk Hukukunda Yabancılık Unsuru Bakımından Çek ………………………. 269

Dr. İlhan YILMAZ

KAMU HUKUKU

Ötanazi ………………………………………………………………………………………. 297

Prof.Dr. Mehmet Emin ARTUK/Arş.Gör. A. Caner YENİDÜNYA

Sosyal Devletin Düşünsel Temelleri ve Çağdaş Sosyal Devlet
Anlayışı ……………………………………………………………………………………… 321

Yrd.Doç.Dr. Nihat BULUT

Cezanın Amacı ve Belirlenmesi …………………………………………………….. 337

Prof.Dr. Nur CENTEL

Ortadoğu’da Genel Sorunlar …………………………………………………………. 373

Arş.Gör. Vahap COŞKUN

Cezaevlerinin Yeniden Sosyalleşmesi (Tretman) Sorunları ……………… 391

Prof.Dr. Timur DEMİRBAŞ

Ceza Muhakemesi Hukukunda Reformatio In Peius Kuralı ……………….. 409

Yard.Doç.Dr. Serap KESKİN

Hukukun Bilimselliği Üzerine ……………………………………………………….. 421

Doç.Dr. Selâhattin KEYMAN

Türk Ceza Kanununun 159. Maddesi Üzerine Bir İnceleme ………………. 435

Yrd.Doç.Dr. Mahmut KOCA

Gelir Vergisi Organlarının Gelişimi ………………………………………………… 473

Yrd.Doç.Dr. Mustafa KOZAN

AİHM Kararları ve Türk İdare Hukukunda Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Bir Yargısal Denetim Ölçütü Olarak
“Ölçülülük İlkesi” ……………………………………………………………………….. 485

Yrd.Doç.Dr. Yücel OĞURLU
Ceza Muhakemesi Hukukunda DNA-Analizi ……………………………………. 523

Yrd.Doç.Dr. V. Özer ÖZBEK

Hasta Hakları ve Ötanazi ……………………………………………………………… 573

Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK

İdari Yargıda Fer’i Müdahil Hükmü Tek Başına Temyiz Edebilir Mi?

(Karar Tahlili) …………………………………………………………………………….. 591

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ

İdare Hukuku Bakımından Yerel Yönetim-Gençlik İlişkileri ……………… 603

Yrd.Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR

Laiklik ……………………………………………………………………………………….. 619

Doç.Dr. Sami SELÇUK

Ceza Davalarında Çapraz Sorgu ……………………………………………………. 637

Prof.Dr. Durmuş TEZCAN

Rüşvetin Cezalandırılması : Cezalar ve Önleyici Tedbirler ……………….. 643

Prof.Dr. Durmuş TEZCAN