Prof.Dr. Seyfullah EDİS’e Armağan


PROF. DR. SEYFULLAH EDİS’E

ARMAĞAN

İzmir -2000

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

 1. Prof. Dr. Seyfullah EDİS’in Kitapları, Makaleleri, Yayınlanmış
  Bildirileri …………………………………………………………………………………. III
 2. Önsöz, Prof. Dr. Zafer GÖREN …………………………………………………… V
 3. Önsöz, Prof. Dr. Turhan ESENER  ……………………………………………. VII
 4. Hocam Prof. Dr. Seyfullah Edis, Prof. Dr. Melda SUR …………………. IX

MAKALELER

 1. A) KAMU HUKUKU
 2. a) Anayasa Hukuku

Sosyal Devlet ……………………………………………………………………………….. 1

Prof. Dr. Zafer Gören

Atatürkçülük ve Demokrasi …………………………………………………………. 51

Prof. Dr. Sadık Acar

Cumhuriyet Dönemi Türk Anayasaları ve Hükümet Sistemleri ………… 59

Prof. Dr. Fevzi Demir

Demokrasi, Demokratikleşme Dalgaları ve Çıkış Garantileri …………… 79

Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu

Çağdaş Demokrasi ve Çağdaş Devlet Üzerine Düşünceler ………………. 93

Yrd. Doç. Dr. Meltem Caniklioğlu

Düşünce Özgürlüğü ve Sınırları ………………………………………………….. 117

Arş. Gör. Ömer Korkmaz

 1. b) İdare Hukuku

Türkiye’de ve Dünyada Memur Sendikacılığının Gelişimine
Panaromik Bakış ……………………………………………………………………….151

Prof. Dr. A. Mehmet Kocaoğlu

Afet Tehlikesi ve Olgusu Karşısında İdarenin Konumu ve
Görevleri ……………………………………………………………………………….. 181

Doç. Dr. Agah Adak

Almanya’da Özellikle Berlin Eyaleti’nde Çocuk Bahçeleri (Oyun Alanları) ile İlgili Hukuki Düzenleme ve Türk Hukuku’ndaki Durum …………… 187

Yrd. Doç. Dr. Demet (Çeliktaş) Özdamar

 1. c) Ceza ve Ceza Usulü Hukuku

Fransız Hukukunda Vücutta Arama ve Türk Hukukunda Durum ……. 211

Prof. Dr. Durmuş Tezcan

Ses ve/veya Görüntü Kaydeden Araçlarla Yapılan Tespitlerin Ceza Muhakemesi Hukukundaki Değeri ……………………………………………… 219

Prof. Dr. Bahri Öztürk

Cezaevleri Gerçeği …………………………………………………………………… 235

Prof. Dr. Timur Demirbaş

4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu Çerçevesinde
Uzakla Haberleşmenin Denetlenmesi …………………………………………. 249

Yrd. Doç. Dr. Mustafa R. Erdem/Yrd. Doç. Dr. V. Özer Özbek

Türk Ceza Kanunu 97 Tasarısında Hayata Karşı Suçlar ………………… 305

Yrd. Doç. Dr. Hakan Hakeri

 1. d) Devletler Umumi Hukuku

L’évolution Du Droit Maritime İnternational En Matière De Lutte Antipollution ……………………………………………………………………………. 321

Prof. Dr. Antoine Vialard

Eski Yugoslavya Topraklarında İnsanlık Aleyhine İşlenen Suçların
Yargılanmasına İlişkin BM Milletlerarası Ceza Mahkemesi ……………. 333

Yrd. Doç. Dr. Faruk Turhan

Barış Zamanında Yabancı Sivil Hava Araçlarının Ulusal Hava Sahasına
İzinsiz Girişi ……………………………………………………………………………. 367

Arş. Gör. Yeşim Durak

 1. e) Vergi Hukuku

Vergi İdaresince İade Edilmesi Gereken Yükümlü Alacaklarına
Faiz Uygulanması …………………………………………………………………….. 387

Doç. Dr. Yusuf Karakoç

 1. B) ÖZEL HUKUK
 2. a) Medeni Hukuk

Mimari Projeler Üzerindeki Telif Hakkı ……………………………………… 407

Prof. Dr. Şeref Ertaş/Arş. Gör. K. Emre Gökyayla

Vedia Alanın Ödemezlik Def’i ve Hapis Hakkı …………………………….. 425

Doç. Dr. Nevzat Koç

Yargıtay Kararlarında “Dürüstlük (Objektif İyiniyet)” Kuralı (MK.2/I)
ve “Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı” (MK.2/II) …………………….. 439

Öğr. Gör. Talih Uyar

Koruyucu Aile ………………………………………………………………………… 467

Arş. Gör. İlknur Serdar

Die Spielerlizenz Im Deutschen Berufsfussball ………………………….. 509

Arş. Gör. Hasan Petek

 1. b) Ticaret Hukuku

Kurtarma ve Yardımda Ücretin Şartları (TTK. M.1222) ………………… 531

Prof, Dr. Nisim Franko

Ticari İşlemlerde Rüşvet ve Yolsuzluk -Haksız Rekabet- ……………. 543

Prof. Dr. Huriye Kubilay

Ticari İşletmesini Devredenin Rekabet Yapmama Borcu
(Belçika Hukuku Üzerine Bir İnceleme) ……………………………………. 563

Prof. Dr. Akar Öcal

Limitet Şirkette Payın Rehni ……………………………………………………. 571

Doç. Dr. H. Ercüment Erdem/Arş. Gör. Y. Can Göksoy

Rekabetin Korunmasına İlişkin Mevzuat Işığında Tek Elden Dağıtım
Anlaşmaları …………………………………………………………………………… 625

Öğr. Gör. Esin Çamlıbel Taylan

 1. c) İş Hukuku

Sosyal Güvenlik Reformuna İlişkin 25.08.1999 gün ve
4447 Sayılı Yasanın Eleştirisi İşsizlik Sigortası ………………………… 647

Prof. Dr. Sait Dilik

Kobilerde Çalışan Çocukların Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi . 659

Prof. Dr. Tankut Centel

İş Hukukunda Çocukların Korunması ……………………………………….. 669

Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu

La Protection des Droits Sociaux dans les Relations
de la Turquie avec l’Unıon Européenne ……………………………………. 683

Prof. Dr. Melda Sur

Türkiye’de Sosyal Yardımların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin
Bir Değerlendirme …………………………………………………………………. 693

Prof. Dr. Ali Naim Sözer

İsviçre ve Türk İş Hukukunda Kadın İşçinin Hamilelik ve Analık Durumundaki Ücret ve İzin Hakkı  …………………………………………… 709

Prof. Dr. Tuncay Senyen-Kaplan

Türkiye’nin Onaylamış Bulunduğu 87 ve 151 sayılı Sözleşmeler Karşısındaki Durumu  …………………………………………………………….. 723

Yrd. Doç. Dr. Şürkan Ertürk

İngiliz Hukukunda İşçilerin Haksız Fiilleri Dolayısıyla İşverenin
Kusursuz Sorumluluğu  …………………………………………………………… 741

Dr. Şebnem Akipek/Dr. Erkan Küçükgüngör

 1. d) Medeni Usul ve İra İflas Hukuku

Hukuki Dinlenilme Hakkı …………………………………………………………. 753

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez

 1. C) MALİYE VE EKONOMİ
 2. a) Ekonomi

Global Production And Trade (Theoretical And Empirical
Analysis) ………………………………………………………………………………. 793

Prof. Dr. Tomris Yılmaz

Türkiye’de Dışa Açık Ekonomik Büyüme, İstihdam ve Sendikaların Etkinliği …………………………………………………………………………………805

Yrd. Doç. Dr. Güngör Turan