Prof.Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL’e Armağan


PROF. DR. MAHMUT TEVFİK BİRSEL’EARMAĞAN

İzmir -2001

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

ÖNSÖZ …………………………………………………………………………………………. III

Prof. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL

Prof. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL Hoca İçin …………………………………………. V

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ

Nascıturus, Mahmut Hocam ve Ben ………………………………………………… VII

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ

ÖZEL HUKUK

Tahkim ve Derdestlik İtirazı ……………………………………………………………. 1

Doç. Dr. Ziya AKINCI

Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Bakımından Anlaşma, Uyumlu
Eylem ve Kararların Rekabeti Sınırlaması (Engellemesi, Bozması veya Kısıtlaması) …………………………………………………………………………………. 13

Arş.Gör. Murat AYDOĞDU

Ticari Tahkimde Yabancılık Unsuru ………………………………………………… 31

Av. Haluk BİLGİÇ

4502 Sayılı Türk Telekom (Özelleştirme) Kanununun Çalışanlar ve
Sendikal Faaliyet Açısından  Değerlendirilmesi  ………………………………. 51

Prof. Dr. Fevzi DEMİR

A Synopsis Of The Legal Framework Regulating The Power Sector
In Turkey ……………………………………………………………………………………. 63

Emine Başcı DEVRES / Begüm DURUKAN

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Hak ve Borçların Devri … 79

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ

Belirli-Belirsiz Süreli İş Akidlerinin Sona Ermeleri ve Sonuçları           Arasındaki Farklar ………………………………………………………………………..93

Yrd. Doç. Dr. Şükran ERTÜRK

İltibas Sebebiyle Haksız Rekabet …………………………………………………. 115

Prof. Dr. Nisim FRANKO

General Aspects Of Corporations And Limited Companies Under
Turkish Law ……………………………………………………………………………….. 141

Arş. Gör. Y. Can GÖKSOY

Telefaks Metinleriyle İspat ………………………………………………………….. 155

Arş. Gör. K. Emre GÖKYAYLA

Aracı Kuruluşların İkinci El Piyasalardaki Alım-Satıma Aracılık Faaliyetlerinden Doğan İspat Sorunları  ……………………………………….. 173

Arş. Gör. Cemile DEMİR GÖKYAYLA

Milletlerarası Ticari Tahkimin Hukuki Mahiyeti ve Bu Alandaki
Kanunlaştırmalara Etkisi …………………………………………………………….. 201

Dr. Hakan KARAN

İlk Görünüş İspatı (Prima Facie Beweis) ………………………………………. 231

Yrd. Doç. Dr. Leyla KESER

Genel Olarak Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı          ve Borçluya Konkordato Mühleti Verilmesi Bakımından Önemi ……….. 253

Yrd. Doç. Dr. Leyla KESER

İsviçre Borçlar Kanunu’nun Kefalet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri…267

Çev: Doç. Dr. Nevzat KOÇ

Kanuni Grevde Geçen Sürenin İşçinin Kıdeminden Sayılamayacağına
İlişkin Hükmün Uygunsuzluğu …………………………………………………….. 279

Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

Taşınmazların Turizm Amaçlı Kullanımı ……………………………………….. 289

Prof. Dr. Hasan NERAD

Kollektif Şirketlerin Tasfiyesinin Denetlenmesi ……………………………. 303

Prof. Dr. Akar ÖCAL

Maden Hakkı ve Maden İrtifakı …………………………………………………… 319

Yrd. Doç. Dr. Demet ÖZDAMAR

Avrupa Medeni Usul Model Kanunu Tasarısı ve Değerlendirilmesi …. 335

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ / Arş. Gör. Bilgehan YEŞİLOVA

Olay ve Görüş: İşverenin Değişmesi – Rekabet Yasağı Sözleşmesi … 369

Prof. Dr. M. Polat SOYER

Bononun (Emre Muharrer Senedin) Geçerlilik Koşulları ………………… 377

Av. Talih UYAR

İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda                  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Türk İş Hukuku        Sistemine İşçinin Feshe Karşı Korunması Yönünden Katkısı                      Hakkında Düşünceler ……………………………………………………………….. 405

Dr. Melek ONARAN YÜKSEL

KAMU HUKUKU

Yetki Devri Kavramı Açısından Belediye Başkanının Yetkilerini           Devretmesi Sorunu ………………………………………………………………….. 419

Doç. Dr. Agah ADAK

Anayasa Hukuku Açısından Mahkeme Kararlarında Sözde                     (Görünürde) Gerekçe ………………………………………………………………..425

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALP

ABD. Kanunlar İhtilafı Hukukunda Akde Uygulanacak Hukuka İlişkin
Currie’nin Devlet Menfaatinin Tahlili Teorisi ve En Sıkı İrtibatlı
Hukuk ……………………………………………………………………………………. 443

Arş. Gör. Mesut AYGÜN

Anlamı, Kapsamı ve Sınırlarıyla Temel Haklar ve Anayasalarımız… 461

Yrd. Doç. Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 2000 Tasarısına Eleştirel
Yaklaşım ……………………………………………………………………………….. 495

Prof. Dr. Nur CENTEL

Ceza Hukukunda Klasik Okul ……………………………………………………. 521

Arş. Gör. Vahap COŞKUN

Af Tartışmaları ………………………………………………………………………. 531

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ

Ceza Yasamızda Önödeme Kurumu  …………………………………………. 547

Erol KARAASLAN-Kemal AKSAKAL-Ali ÇETİN

Türk Ceza Kanununun 159. Maddesi üzerine Bir İnceleme  …………. 575

Yrd. Doç. Dr. Mahmut KOCA

Gümrük Vergisi Uyuşmazlıklarında İdari Çözüm Yolları …………….. 619

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOZAN

Kamusal Su Koruma Havzalarında İdari Kolluk Yetkilerinin

Yarışması-Çatışması Sorunu ve Çözüm Perspektifleri …………………629

Yrd. Doç. Dr. Oğuz SANCAKDAR

Yargıcın Nesnel Mantıkla Davranması İlkesi …………………………….. 653

Doç. Dr. Sami SELÇUK

Türk İdare Hukuku Açısından 21. Yüzyıl Arifesinde Yerel            Yönetimlerin İşlemleri Üzerinde Vesayet Denetimi …………………… 659

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN

L’expérience Turque du Droit des Collestivités Locales ……………… 667

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN

Amsterdam Anlaşması (Avrupada Ne Değişti?) …………………………. 675

Arş. Gör. Elif UZUN

Kirliliğe Karşı Mücadele Alanında Uluslararası Deniz                           Hukukundaki Gelişim ……………………………………………………………….687

Prof. Dr. Antoine VIALARD