Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

04-09-2015

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 62 15
Faks: (90) (232) 301 60 09

E-Posta: veli.ozbek@deu.edu.tr
Web Sayfası: http://kisi.deu.edu.tr/veli.ozbek/

Akademik Özgeçmiş

Veli Özer ÖZBEK 1987 yılında DEÜ Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukatlık stajından sonra 1989 yılında DEÜ Hukuk Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak girdi. “Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbiri Olarak Arama” konulu teziyle 1991’de Yüksek Lisansını, “Ceza Hukukunda Suçtan Doğan Mağduriyetin Giderilmesi” konulu teziyle 1997’de doktorasını tamamladı. 2004 yılında “Organize Suçlulukla Mücadelede Kullanılan Gizli Görevlinin Görevin Gerektirdiği Suçlar Bakımından Cezalandırılabilirliği” konulu teziyle doçent oldu. Doktora sırasında Alman DAAD bursu ile 1993-1994 yıllarında Almanya’nın Köln, doçentlik çalışması amacıyla Alexander von Humboldt bursu ile 2000-2001 yılları arasında yine Almanya’nın Giessen şehrinde bulundu. 2006-2008 yılları arasında Cezaevi İzleme Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Fakülte yönetim kurulu, fakülte kurulu üyeliği ve dekan yardımcılığı, Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. DEÜ Hukuk Fakültesi yanında, DEÜ Adalet Meslek Yüksekokulu, DEÜ İİBF Kamu Yönetimi, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Bosna-Hersek Travnik Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dersler verdi. 2006 yılında Alexander von Humboldt Vakfı’nın sağladığı burs ile 3 ay süreyle Köln Üniversitesi Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsünde, yine aynı vakfın sağladığı burs ile 2014 yılında 2 ay süreyle Berlin Humboldt Üniversitesi’nde araştırmalar yaptı. Halen DEÜ Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanıdır. Aynı zamanda DEÜ Hukuk Fakültesi dekanı olarak görev yapmaktadır. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ile İnfaz Hukuku alanında çok sayıda kitap, makale ve tebliği bulunmaktadır.
Temel Çalışma Alanları

Ceza Hukuku-Suç Genel Teorisi

Özellikle Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri (Arama, Gizli Soruşturmacı, Moleküler Genetik İnceleme), Mağdur Hakları ve Uzlaşma, Ticari Ceza Hukuku, İnfaz Hukuku, Bilişim Ceza Hukuku.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Koruma Tedbiri Olarak Arama,  (Seçkin Yayınevi), Ankara 1999. (Yüksek Lisans Tezi)
 • Ceza Hukukunda Suçtan Doğan Mağduriyetin Giderilmesi, (Seçkin Yayınevi), Ankara 1999.(Doktora Tezi)
 • Organize Suçlulukla Mücadelede Kullanılan Gizli Görevlinin Görevin Gerektirdiği Suçlar Bakımından Cezalandırılabilirliği, (Doçentlik çalışması) (Yetkin Yayınevi), Ankara 2003.
 • Yeni  Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı, CMK İzmir Şerhi, (Seçkin Yayınevi), Ankara 2006.
 • Ceza Muhakemesi Hukuku, (Kanbur, M. Nihat/Doağan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker) ile birlikte), 6. Baskı, (Seçkin Yayınevi), Ankara 2014.
 • Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı II, Ceza Muhakemesi Hukuku, (Kanbur, M. Nihat/ Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker/Başbüyük, İsa/Meraklı, Serkan ile birlikte), 7. Baskı, (Seçkin Yayınevi), Ankara 2014.
 • Türk Ceza Kanununun Anlamı, TCK İzmir Şerhi, C.II, (Seçkin Yayınları), Ankara 2008.
 • İnfaz Hukuku, (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları), Nisan 2011.
 • Müstehcenlik Suçu, Profesörlük Takdim Tezi, (Seçkin Yayınevi), Ankara, 2009.
 • Türk Ceza Kanununun Anlamı, TCK İzmir Şerhi, C.I, (Seçkin Yayınları), Ankara 2010.
 • Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, (Kanbur, M. Nihat/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker ile birlikte), (Seçkin Yayınevi), 5. Baskı, Ankara 2014.
 • Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı I, Ceza Hukuku Genel Hükümler, (Kanbur, M. Nihat/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker/Başbüyük, İsa/Meraklı, Serkan ile birlikte), 11. Baskı, (Seçkin Yayınevi), Ankara 2015.
 • Ceza Hukuku Bilgisi Genel Hükümler, (Kanbur, M. Nihat/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe İlker ile birlikte), 5. Baskı, (Seçkin Yayınevi), Ankara 2014.
 • Meslek Sınavları İçin Ceza Muhakemesi Hukuku, (Kanbur, M. Nihat/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker ile birlikte), (Orion Yayınevi), Ankara 2010.
 • Meslek Sınavları İçin Ceza Hukuku Genel ve Özel Hükümler, (Kanbur, M. Nihat/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker ile birlikte), (Orion Yayınevi), Ankara 2010.
 • Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, (Kanbur, M. Nihat/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker ile birlikte), (Seçkin Yayınevi), 8. Baskı, Ankara 2015.
 • Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı III, Ceza Hukuku Özel Hükümler, (Kanbur, M. Nihat/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker/Başbüyük, İsa/Meraklı, Serkan ile birlikte), (Seçkin Yayınevi), 9. Baskı, Ankara 2015.
 • Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi, (Kanbur, M. Nihat/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker ile birlikte), (Seçkin Yayınevi), 4. Baskı, Ankara 2013.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Ceza Hukuku Açısından Bankamatiklerin Kötüye Kullanılması, İzmir Barosu Dergisi, Temmuz 1997 (Mustafa Ruhan Erdem ile birlikte).
 • Gençler Hakkında Verilen Kararlar ve Yargı Dışı Çözüm Yolları, Manisa Barosu Dergisi, Aralık 1999.
 • 4422 Sayılı ÇASÖMK Çerçevesinde Uzakla Haberleşmenin Denetlenmesi, Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir 2000 (Mustafa Ruhan Erdem ile birlikte).
 • TCK Tasarısının Suça İştirak Açısından Değerlendirilmesi, Ceza Hukuku Reformu, İstanbul 2001 (Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ruhan Erdem ile birlikte).
 • Elektronik Ortamda Saklı Bulunan Verilerin Ceza Muhakemesinde Delil Niteliği ve Değerlendirilmesi, İÜHFM, C. LIX, S. 1-2, 2001.
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda DNA-Analizi, Turhan Tufan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001
 • İnternet Kullanımında Ortaya Çıkabilecek Bazı Ceza Hukuku Sorunları, DEÜ Huk. Fak. Dergisi, C.4, S. 1, 2002.
 • Organize Suçlulukla Mücadelede Ön alan Soruşturmaları, DEÜ Huk. Fak. Dergisi, C.4, S. 2, 2002.
 • DGM’nin Görev Alanına Giren Suçlarda Yapılan Hazırlık Soruşturması ve Avrupa Birliği Uyum Süreci Çerçevesinde Yapılan Değişikliklerin Buna Etkisi, Polis Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2003, Y. 9, S. 36.
 • “Editöre Mektup: Çehrede Sabit Eser Kararı Hukukçuların Değil Hekimlerin İşidir”, Adli Bilimler Dergisi, 2003 (3): 6-7, 2003, Özkara Erdem, Arısoy Yücel ile birlikte.
 • “Mağduru Koruma ve Mağduriyetin Giderilmesi”, Hukuki Perspektifler Dergisi, S.2, Sonbahar 2004.
 • Ceza Hukukunda Nedensellik Bağı ve Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliği Sorunu, Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004.
 • Yeni Türk Ceza Kanunu, EGİAD Yarın, Ocak 2005, S.10. (s.40-44).
 • “Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Değerlendirilmesi, Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi”, Hukuk ve Adalet Dergisi, Yıl 2, Sayı 6-7, Ekim 2005 (s.12-24).
 • “Şerefe Karşı Suçlar”, Hukuk ve Adalet Dergisi, S.5, Y.2, 2005.
 • “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Teşebbüs ve Kusurluluğa İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, Kazancı Hakemli Dergi, 5/6-7/12-24/, 2005 (s.21 vd.).
 • “Ceza Muhakemesi Kanunda 5560 sayılı Kanun’la Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl 1 Sayı 2 Aralık 2006, Koray Doğan ile birlikte.
 • “Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama”, Ceza Hukuku Dergisi, Sayı 1 Yıl 1 Ekim 2006, Pınar Bacaksız ile birlikte.
 • “Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, Cilt:9 Özel Sayı 2007.
 • “DNA Verileri Ve Türkiye Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşlerimiz”, Ceza Hukuku Dergisi, 2/1, 2007.
 • “Zorunluluk Halinin (TCK m.25/2) Hukuki Niteliği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, Yıl 2007, Koray Doğan ile birlikte.
 • “Ceza Hukukunda Nedensellik Bağlantısı ve Fiilin Objektif Yüklenebilirliği Teorisi”, Ceza Hukuku Dergisi, Y. 2, S.5, 2007.
 • “Türk Ceza Kanununda Hata”, Ceza Hukuku Dergisi, Y.3, S.7, 2008.
 • “İnsan Üzerinde Deney Suçu”, Uğur Alacakaptan’a Armağan, İstanbul 2008, Koray Doğan ile birlikte.
 • “Yeni Yasal Düzenlemeler ve Moleküler Genetik İncelemeler”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Vol:28(2)/178-181/2008, Yücel Arısoy, Çiğdem Ersen Yazıcıoğlu ile birlikte.
 • “Adli Moleküler Genetik İncelemelerin Yasal ve Etik Yönü”, Adli Bilimler Dergisi / Turkish Journal of Forensic Sciences, 7 (1), 2008, Yücel Arısoy, Çağatay Üstün, Çiğdem Eresen ile birlikte.
 • “Ticari Ceza Hukukuna Hakim Olan Ceza Hukuku İlkeleri ve Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Yapılan Değişikliklerin Söz konusu İlkeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 4 Sayı: 9 Nisan 2009.
 • “Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Kararlarına İtirazın İncelenme Usulünün Mağdur/Suçtan Zarar Gören Bakımından Ortaya Çıkardığı Sorun Üzerine”, (İsa Başbüyük ile birlikte), (Ceza Hukuku Dergisi, Y.8, S.21,  Nisan 2013, s.7-19)
 • “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz Üzerine Yapılacak Denetim”, Karar İncelemesi, (Serkan Meraklı ile birlikte), (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, C:19, S.2, 2013, s.221-236).
 • “Ceza Hukukunda Bir Amaçsal Yorum Örneği: Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesi”, (İsa Başbüyük ile birlikte), (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y.26, S.111, Mart-Nisan 2014, s.107-116).
 • “Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Aleyhe Değiştirme (Reformatio In Peius) Yasağına İlişkin – Öğreti ve Uygulama Boyutlarıyla – Genel Bir Değerlendirme”, (İlker Tepe ile birlikte), (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, İzmir 2014, (Basım Yılı 2015), C. IV, s. 3759-3797).

II. Çeviriler

 • “Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri”, (Hans Heiner Kühne), İzmir Barosu Dergisi, Nisan 1993.
 • Sportif Faaliyetler Sırasındaki Yaralanmalar ve Kazalarda Ceza Takibatı Yapılmasında Kamu Menfaati (Michael Reinhart) in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi, Spor ve Ceza Hukuku, Ankara 2004.
 • İnsanlarda Yapılan Tıbbi Araştırmalarda Fayda-Risk Tartımı(Hans-Ludwig Schreiber), Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi, : Tıp ve Ceza Hukuku, Ankara 2004.
 • Hayvandan İnsana Hücre- Doku- Organ Nakli-Hukuksal Görünüş Hans-Ludwig Schreiber), Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi, Tıp ve Ceza Hukuku, Ankara 2004.
 • Avrupa İki Ağızlı mı Konuşuyor?, (Thomas Weigend), Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 3, Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku, Ankara 2004.
 • Ceza Hukuku İstatistikleri Işığında Baden-Württemberg’de Genç İnsanların Suçluluğu, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi, Çocuklar ve Suç-Ceza, Ankara 2005 (Pınar Bacaksız ile birlikte).
 • Avrupa’da Aynı Fiilden Dolayı Ancak Bir Defa Ceza Verilebileceği İlkesinin Getirdiği Garanti, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi, Suç Politikası, Ankara 2006.
 • Nakil İçin Organ Temininin Cezalandırılabilirliği, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 10, Organ Nakli ve Organ Ticareti Suçu, Ankara 2009 (İlker Tepe ile birlikte).

III. Tebliğler

I. Basılmış Tebliğler

 • Suç Kolluğu, Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000.
 • “Mağduru Koruma ve Mağduriyetin Giderilmesi”, Yeni Türk Ceza Kanunu, İSTANBUL, Haziran 2007, Uluslararası organizasyon, Hukuki Perspektifler Dergisi S.2, Sonbahar 2004 (s.116-125).
 • ”21. Yüzyılda Ceza Adaleti”, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu, BAKIRKÖY, Eylül 2004, HFSA HFSA, 13. Kitap, İstanbul 2005. (s.96-108).
 • “İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı, Teknik Araçlarla İzleme”, Kolluk ve Yeni Ceza Adalet Sistemi, AKSARAY, Mayıs 2005, Kolluk ve Yeni Ceza Adalet Sistemi, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, Nisan 2005.
 • İz Bilimi ve Adli Tıp, Uluslar arası Katılımlı I. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyum Kitabı, İstanbul 2005.
 • “Tıbbi Deliller ve Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu”, Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, İSTANBUL, Nisan 2006, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Sayı C.III S.2 2006,357-407, Uluslararası organizasyon.
 • “CMK’da Koruma Tedbirleri”, İzmir Birinci Ceza Hukuku Günleri, BUCA, Nisan 2006.
 • “Ceza Muhakemesinde Hakimin Vicdani Kanaati”, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu II, BAKIRKÖY, Ekim 2006, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arşivi.
 • “Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç”, Ceza Hukuku Günleri II, ANTALYA, Nisan 2007. (Ceza Hukuku Dergisi, Y.2, S.4, 2007).
 • “Önleme Araması”, Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamaları Eğitim Projesi Tebliğleri II, ALANYA, Ekim 2007, Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamaları Eğitim Projesi Tebliğleri, Ankara 2008.
 • “Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik”, Mimarlar Odasınca Düzenlenen Bilirkişilik Uygulama Alanları, Sorunlar, Öneriler Sempozyumu, ANKARA, Aralık 2008.
 • “Hukuk-Etik İlişkisi Çerçevesinde Tıp Alanındaki Eylemlerin Cezalandırılabilirliği”, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – IV, İSTANBUL, Ağustos 2008, Uluslararası organizasyon.
 • “İlaç Tanıtımı ve İlaçta Reklama İlişkin Hukuki Düzenleme”, Bilim ve Uygulamada İlaç ve Hukuk Uluslar arası Sempozyumu 4-6 Haziran 2008, İSTANBUL, Uluslararası organizasyon.
 • “Türk Ceza Hukukuna Göre İlaç İşverenlerinin, Doktorların, Kliniklerin ve Etik Komisyonlarının İlaç Araştırmalarındaki Sorumluluğu”, Sağlık Alanında Etik ve Hukuk, İSTANBUL, Nisan 2008, Sağılık Alanında Etik ve Hukuk Uluslararası Sempozyumu (17-19 Nisan 2008, Uluslararası organizasyon).

B. Sunulmuş Tebliğ ve Bildiriler

 • Kolluk ve Yeni Ceza Adalet Sistemi, Aksaray 11 Mart 2005.
 • “Yeni Yasal Düzenlemeler ve Moleküler Genetik İncelemeler”, IX.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, MANİSA, Kasım 2005, Hakemli organizasyon.
 • “Moleküler Genetik İncelemeler”, Güncel Ceza Hukuku Toplantıları 3, İSTANBUL, Mayıs 2006.
 • “Adli Moleküler Genetik İncelemelerin Yasal ve Etik Yönü”, 6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, MANİSA, Eylül 2007, Hakemli organizasyon.
 • “Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı”, Türkiye IV. Bilişim Hukuku Sempozyumu, İSTANBUL, Kasım 2007.
 • “Uygulamada Kadın Haklarına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, İzmir “Kadın-Erkek Eşitliği”ne Hukuksal Bir Yaklaşım Sempozyumu, İZMİR, Aralık 2007.
 • “Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Koruma Tedbirleri – Temel Hak ve Özgürlükler”, II. Türk-Alman Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Sempozyumu, İSTANBUL, Mart 2008, Uluslararası organizasyon.
 • “Tıp Ceza Hukuku’nda DNA İncelemesi”, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları (Aktuelle Fragen des Medizinstrafrechts), ANKARA, Şubat 2008.
 • “5737 Sayılı Yeni Vakıflar Kanunu’na Göre Vakıf Yöneticilerinin Cezai Sorumluluğu”, Geçmişten Günümüze Vakıflar, İZMİR, Nisan 2008.
 • “Davaya Katılma-Mağdur-Uzlaşma”, CMK Çalıştayı, İZMİR, Mayıs 2009.
 • “İnfaz Hukukunun Hukuk Düzeni İçindeki Yeri”, Ceza İnfaz Hukuku Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un Dört Yılı, İSTANBUL, Haziran 2009.
 • “Delil Yasakları”, 4. Yılında Yeni Ceza Adaleti Sistemi Özel Hayatın Korunması Uygulamada Yaşanan Sorunlar Çözüm Yolları, İSTANBUL, Mayıs 2009, Uluslararası organizasyon.
 • “Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekiminin Cezai Sorumluluğu”, Menopoz, Osteoporoz, Kadın Hastalıkları ve Doğum’da Yasal Sorunlar, İZMİR, Mayıs 2009.
 • “İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması”, İletişimin Denetlenmesi (Telefon Dinleme, Ortam Dinleme), İSTANBUL, Mayıs 2009.
 • “Bilişim Suçu Nedir, Türk Hukuk Sisteminin Bilişim Suçuna Yaklaşımı”, Bilişim Hukuku Semineri, KONAK, Aralık 2009.
 • “Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Gizli Koruma Tedbirleri”, Ceza muhakemesi Kanununda Koruma Tedbirleri, ANTALYA, Aralık 2009.
 • “İletişimin Denetlenmesi”, Bilişim Hukuku Semineri, KONAK, Aralık 2009.
 • Suç Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun Tasarısının Kişiler, Suçlar, Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması, Suç Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun Tasarısı Paneli, 12 Şubat 2010, Ankara.
 • “Türk Hukukunda İletişimin Adli/İdari Amaçla Denetlenmesi ve Uygulamadaki Sorunlar”, Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular Konferansı, Ekim 2014, İstanbul.
 • “Akademisyenlerin Bilirkişiliğe Bakışı”, Bilirkişi ve Adalet Sempozyumu, Kasım 2014, Ankara.
 • “Türk Ceza Adalet Sisteminde Koruma Tedbirlerinin Genel Değerlendirilmesi”, Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi, Kasım 2014, Ankara.
 • “Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama”, Türk Ceza Hukuku Derneği, Mart 2015, İstanbul.
 • “Türk Hukukunda İstinaf”, Türkiye Adalet Akademisi ve Alman Hakimler Akademisi Ortak Sempozyum, Nisan 2015, Berlin Almanya.

III. Editörlüğünü yaptığı Dergi

 • Ceza Hukuku Dergisi (Seçkin Yayıncılık)

IV. Halen Verdiği Dersler

A.  Lisans Dersleri

 • Ceza Genel Hukuku
 • Ceza Özel Hukuku
 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • İnfaz Hukuku
 • Ticari Ceza Hukuku

B.  Lisans Üstü (Yüksek Lisans – Doktora)

 • Ceza Muhakemesinde Temel Haklara Müdahale (Y.L Güz)
 • İnternet Ceza Hukuku (Y.L. Bahar)
 • Suç Genel Teorisi (Doktora Güz)
 • Ceza Muhakemesinde Hukukunda Kovuşturma Evresi (Doktora Bahar)
 • Yeni TCK’da Suçun Unsurları ve Özel Görünüş Şekli(Y.L. Güz)
 • Ticari Ceza Hukuku(Y.L. Bahar)
 • Bilişim ve Ceza Hukuku(Y.L. Bahar)
 • Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasında Ceza Hukukunun Rolü (Y.L. Bahar)
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda Temel Haklara Müdahaleler(Doktora III.YY Güz)

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast