Prof. Dr. Şükran ERTÜRK

02-09-2015

Prof. Dr. Şükran ERTÜRK

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 61 22
Faks: (90) (232) 301 60 90
E-Posta: sukran.erturk@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Şükran ERTÜRK, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansa başlayan ERTÜRK bu eğitimini “İşsizlik Sigortası” isimli tezi ile tamamlamıştır. ERTÜRK, 1989 yılında aynı enstitüde doktora eğitimine başlamış, 1991 yılında da doktora yeterlilik sınavına girmiştir. 1993-1995 yılları arasında Almanya’nın Münster şehrinde “Westfällische Wilhems Universität” de DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst- Alman Akademik Değişim Kurumu) burslusu olarak doktora tezi için araştırma çalışmalarında bulunmuştur. 1996 yılında “İş Mücadelesinde Denge İlkesi” isimli doktora tezini tamamlayarak doktor ünvanını alan ERTÜRK, 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak  göreve atanmıştır. 2002 yılında “İş İlişkisinde Temel Haklar” başlıklı doçentlik tezini tamamlayan ve doçentlik sınavında başarılı olan ERTÜRK, 2003 yılında “Doçent” ünvanını almış, 2004 yılında da doçent olarak aynı fakültede atanarak halen bu görevine devam etmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı İş ve Sosyal Güvenlik Hukukudur. Temel çalışma alanları arasında bireysel iş hukuku, kollektif iş hukuku, deniz iş hukuku bulunmaktadır, sosyal güvenlik hukuku alanı üzerinde de yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar / Tezler

 • Uluslararası Belgeler ve Avrupa Birliği Direktifleri Işığında Çalışma Hayatımızda Kadın-Erkek Eşitliği, Ankara 2008.
 • İşsizlik Sigortası (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • İş Mücadelesinde Denge İlkesi, İzmir, 1999.
 • İş İlişkisinde Temel Haklar, Ankara, 2002.
 • Karşılaştırmalı, Gerekçeli, İçtihatlı, Uygulamalı 4253 Sayılı Yeni Dernekler Kanunu ve İlgili Mevzuat, Özdamar, Demet/Ertürk, Şükran/Türk, Ahmet/İkizler, Metin/Çağırgan, Senar/Değer, Senem, İzmir, 2006.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Kanunî Grev ve Lokavtın Hizmet Akdine Etkisi: İşçi Bakımından Sonuçları”, Çimento İşveren Dergisi, Temmuz 1991, C: 5, S: 4, s. 3-17.
 • “Türk ve Alman Hukukunda Belirli Süreli İş Akidlerine Genel Bir Bakış”, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, Ankara, 2000, s. 225-248.
 • “Toplu Sözleşmenin İmza Tarihi ile Yürürlük Tarihi Arasında İşyerinden Ayrılan İşçilerin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmaları”,  İzmir Barosu Dergisi, Ocak, 2000, S: 1, s. 8-21.
 • “Türkiye’de Sendikal Yaşam,Türkiye’nin Onaylamış Bulunduğu 87 ve 151 sayılı Sözleşmeler Karşısındaki Durumu”, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir, 2000, s. 723-738.
 • “Belirli- Belirsiz Süreli İş Akidlerinin Sona Ermeleri ve Sonuçları Arasındaki Farklar” Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan, İzmir, 2001, s. 93-114.
 • “İş Arkadaşlarının Baskısı Sonucu İş Sözleşmesi Feshedilen İşçinin Talep Hakları ve Hukuki Dayanakları”, Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce’ye Armağan, İzmir, 2001, s. 59-78.
 • “İşyeri Hekimliğinin Sendikal Boyutu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IV, S: 1, 2002, s. 75-91.
 • “İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Hastalık ve Özellikle Aids Hastalığı Sebebiyle Feshedilmesi ve Sonuçları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IV, S: 2, 2002, s. 1-25.
 • “4857 sayılı Yasa’dan sonra Süreli Fesih”, Türk Milli İş Hukuku Komitesi 30i Yıl Armağanı, Ankara, 2006, s. 243-282.
 • “Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Bulunmayan Ülkelerde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Türk İşçilerinin Sigortalılığı”, İnşaat Sanayi Dergisi, 17/110/Kasım-Aralık 2008/44-49.
 • “Die Gleichstellung von Mann und Faru im Europaeischen Arbeitsrecht-Die Stellung des Europaeischen Arbeitsrechtes zum Türkischen Arbeitsrecht”, Devrim Ulucan’a Armağan, 129-148/2008.
 • “5510 sayılı sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Hükümlerinin Birlikte Değerlendirilmesi”, Sicil, 6/120-125, 2007.
 • “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Hükümlerinin Birlikte Değerlendirilmesi”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2008, S.19, 1046-1066.
 • “İşyeri Sendika Temsilcisi ve Güvencesi”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2004, S.13, 11-34.

II. Karar İncelemeleri

 • Karar İnceleme, Çimento İşveren Dergisi, Eylül 1993, C: 5, S: 4, s. 3-17.

III. Çeviriler

 • “Der Rechtslage der Frau im Arbeitsleben”, (Çeviri, Melda Sur, Çalışma Hayatında Kadının Hukukî Durumu, 17- 18 Mayıs, İzmir, 1998, s. 177-183.
 • “Siyasi Faaliyetlerin Siyasetçilerin Eşleri Üzerindeki Etkileri”, (Çeviri, Cladia Cossenday, Die Auswirkungen eines politischen Mandats auf die Lenbenspartnerinnen der Politiker, Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu, 17- 18 Mayıs, İzmir, 1998, s. 291-295.
 • “Kadın Bakış Açısı Altında Alman Sosyal Hukuku” (Çeviri: Birgit Schneiber- Jastram, das deutsche Sozialrecht unter besonderer Berücksichtigung der Frau, Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu, 17- 18 Mayıs, İzmir, 1998, s. 309-314.
 • “Frauenquote und Frauenquorum in Deutschland” (Çeviri, Thomas Kossebday, Almanya’ da Kadın Kotası ve Nisabı, Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu, Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu, 17- 18 Mayıs, İzmir, 1998, s. 351-355.

IV. Tebliğler

 • “Türkiye’de Sendikal Yaşam, Türkiye’nin Onaylamış Bulunduğu 87 ve 152 sayılı Sözleşmeler Karşısındaki Durumu”, Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından Düzenlenen 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 17-19 Kasım 1999, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1999.
 • “Özürlülerin İstihdamı”, “Körler ve Az Görenlerin İstismarı”  Paneli, Türkiye Körler Federasyonu, 10.6.2000, İzmir
 • “Evrensel ve Ulusal Sosyal Güvenlik Sistemi İçinde Yaşlılık” , İzmir Yerel Gündem 21, Mayıs 2002, İzmir.
 • “İşyeri Hekimliğinin Sendikal Boyutu”, 22-24 Mart 2002, II. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri, İzmir
 • “Esnek çalışma ve Çalıştırma”, Esiad Gündem Toplantısı, İzmir, Mart 2009.
 • “İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadının Hukuki Durumu”, Siyaset Okulu, İzmir 2008.
 • “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında Uzun Dönemli Sigorta Kolları”, Sosyal Güvenlik Reformu İzmir, 2008.
 • “Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadın-Erkek Eşitliği”, Türk iş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadın-Erkek Eşitliği İzmir, 2008.
 • “İşverenin Eşit Davranma Yükümlülüğünden Doğan Davalar”, İzmir Barosu İş Hukuku Çalıştayı, İzmir 2008.
 • “İşçinin Kişilik Haklarının Korunması”, İzmir Barosu İş Hukuku Çalıştayı, 2008.

V. Konferanslar – Paneller

 • İzmir “Kadın_Erkek Eşitliği’ ne Hukuksal Bir Yaklaşım Sempozyumu, İzmir 2007 ( Panel Moderatörlüğü)
 • İzmir “Kadın_Erkek Eşitliği’ ne Hukuksal Bir Yaklaşım Sempozyumu, İzmir 2007 (Davetli Konuşmacı Olma ve Bildiri Sunma)
 • İzmir 1. Dernek ve Vakıflar Sempozyumu, İzmir 2007 (Davetli Konuşmacı Olma ve Bildiri Sunma)
 • Türkiye 1. Kadın Kurultayı, İzmir 2007 (Tebliğ-Bildiri Sunma)
 • II. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri, İzmir 2002 (Panel Moderatörlüğü)
 • 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir 1999 (Davetli Konuşmacı Olma ve Bildiri Sunma).

Halen Verdiği Dersler

A.  Lisans Dersleri

 • Kollektif İş Hukuku
 • Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Deniz İş Hukuku

B.  Lisans Üstü (Yüksek Lisans – Doktora)

 • Yüksek Lisans: Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları, Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Doktora: Toplu İş Hukukunun Güncel Sorunları

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast