Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

03-09-2015

Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 61 81
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: muhammet.ozekes@deu.edu.tr
Web Sayfası: http://kisi.deu.edu.tr/muhammet.ozekes

Akademik Özgeçmiş

02.02.1967: doğum-Erzurum.

1973-1978: ilkokul-Erzurum İsmet Paşa İlkokulu.

1978-1981: ortaokul-Erzurum Şair Nef’i Ortaokulu.

1981-1984: lise-İzmir Atatürk Lisesi.

1984-1985: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü.

1985-1989: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

1989-1990: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı araştırma görevlisi sınavı ve atama.

1989-1990: Avukatlık stajı. Halen İzmir Barosu’na kayıtlı avukat.

1991-1993: Dokuz Eylül Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans. “Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale” konulu yüksek lisans tezi. Tez danışmanı: Doç. Dr. Hakan PEKCANITEZ. Yüksek lisans tezinin Prof. Dr. Seyfullah Edis, Prof. Dr. Necip Ortan ve Doç. Dr. Hakan Pekcanıtez’den oluşan jüri önünde savunulması ve başarılı bulunması.

1993-1995: Dokuz Eylül Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora programına başlama, ders aşamasının tamamlanması ve Prof. Dr. Aydın Zevkliler, Prof. Dr. Selçuk Öztek ve Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’den oluşan jüri önünde yeterlilik sınavının verilmesi.

1995 Eylül – 1997 Nisan: Almanya, Münster-Westfaelische Wilhelms Üniversitesi’nden alınan bursla yabancı dilin geliştirilip, doktora tezi hakkında araştırma yapılması.

1998 Haziran: Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez danışmanlığında “İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Haciz” konulu doktora tezinin tamamlanıp, Prof. Dr. Ejder Yılmaz, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Yrd. Doç. Dr. Oğuz Atalay’dan oluşan jüri önünde savunularak ve başarılı bulunması.

1999 Ocak: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atanma.

1999 Temmuz-Eylül: DAAD’nin araştırma bursu ile üç ay Münster-Westfaelische Wilhelms Üniversitesi’nde araştırma.

2000 Ocak-Şubat: Bedelli askerlik çerçevesinde, askerlik görevinin Malatya’da yapılması.

2004 Mayıs: Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Alanında, Prof. Dr. Ergun Önen, Prof. Dr. Ramazan Arslan, Prof. Dr. Ejder Yılmaz, Prof. Dr. Selçuk Öztek ve Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’den oluşan jüri tarafından başarılı bulunarak doçent unvanının verilmesi. Doçentlik tez konusu: “Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı”.

2009 Aralık: Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Alanında profesör. Profesörlük takdim tez konusu: “İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler”.
Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar/Tezler

 1. Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, İstanbul 1995 (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tez)
 2. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara 1999 (Yayınlanmış Doktora Tez)
 3. Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003. (Yayınlanmış Doçentlik Çalışması)
 4. İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, Ankara 2009. (Yayınlanmış Profesörlük Çalışması)
 5. Sorular-Şemalar-Örneklerle Temel Hukuk Bilgisi, 6.Bası, Ankara 2015.
 6. 100 Soruda Medeni Usul Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi (İstinaf ve Temyiz), 3. Bası, Ankara 2016.
 7. Medeni Usul Hukuku, 14. Bası, Ankara 2013 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof. Dr. Oğuz Atalay ile birlikte)
 8. İcra ve İflâs Hukuku, 11. Bası, Ankara 2013 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz Atalay ve Doç. Dr. Meral Sungurtekin Özkan ile birlikte)
 9. İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler, 12. Bası, Ankara 2015 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof. Dr. Oğuz Atalay ile birlikte)
 10. Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler, 9. Bası, Ankara 2015 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof. Dr. Oğuz Atalay ile birlikte)
 11. Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, 17. Bası, Ankara 2015 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Yrd. Doç. Dr. Mine Akkan ile birlikte)
 12. İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar, 15. Bası, Ankara 2015 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ile birlikte)
 13. Hukuk Test Kitabı, Ankara 2004 (Editör: Doç. Dr. V. Özer Özbek, bu kitapta Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Soruları Kısmı).
 14. Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku, Eskişehir 2015 (Anadolu Üniversitesi yayını, kitapta Tebligat Hukuku Bölüm Yazarlığı; Y.Doç. Dr. Emel Hanağası ile birlikte)
 15. Hukuk Muhakemesinde İstinaf El Kitabı, Ankara 2007 (AB-Eşleştirme Projesi, Türkiye Adalet Bakanlığı, Hollanda Yargı Konseyi, İsveç Ulusal Mahkemeler Konseyi Ortak Projesi, kitapta bölüm yazarlığı)
 16. İcra ve İflâs Hukuku, 2. Bası, Eskişehir 2014 (Anadolu Üniversitesi yayını; Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof. Dr. Oğuz Atalay ile birlikte)
 17. Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 3. Bası, Ankara 2015 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof. Dr. Oğuz Atalay ile birlikte)
 18. İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 2. Bası, Ankara 2015 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz Atalay ve Doç. Dr. Meral Sungurtekin Özkan ile birlikte)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 1. Medeni Usul Hukukunda Yok Hüküm ve Etkisiz Hüküm”, Yargıtay Dergisi, C. 26, 2000-Ekim, s. 661 vd.
 2. 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunundaki Zorunlu Tahkim İle İhtiyari Tahkimin Karşılaştırılması”, T.Tufan YÜCE’ye Armağan, İzmir 2001, s. 149 vd. (Erhan Birbenle ortak makale)
 3. Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İhtiyati Tedbir”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/2, s. 89 vd. (hakemli)
 4. İhale Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle Yapılan Artırma (Tamamlayıcı Artırma)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003/1, s. 167 vd. (hakemli)
 5. İş Kanunu’nun 20. ve 21. maddelerinin Medeni Yargılama ve İcra Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Baki KURU Armağanı, Ankara 2004, s. 479 vd.
 6. “Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Kanun Yolu İncelemesi -Özellikle İstinaf-“, Legal Hukuk Dergisi, 2004/23, s. 3103 vd. (hakemli)
 7. “Yüksek Öğretimde Sorunlar”, Güncel Hukuk Dergisi, 2004/11, s. 30-37 (Yusuf Karakoç ile ortak makale). (hakemli)
 8. “Ülkemizde Hukukun Vicdan ve Ahlâk Sorunu”, Eskişehir Barosu Dergisi, 2005/6, s. 1-16.
 9. “FSEK’de İspata İlişkin 76. maddenin İspat Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi”, Legal Fikrî ve Sınaî Haklar Dergisi, 2005/1, s. 78 vd. (hakemli)
 10. “Hukuk Öğretim ve Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması”, Eskişehir Barosu Dergisi, 2005/7, s. 15-20 (Yusuf Karakoç ile ortak makale).
 11. “Yargılamada Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranan Taraf Aleyhine Hükmedilecek Vekalet Ücreti”, MİHDER 2005/1, s. 29-49. (hakemli)
 12. “Hukuk Yargılamasında Yeni Bir Aşama-HMK Tasarısı’nda Ön İnceleme”, HPD 2006/8, s. 101-110. (hakemli)
 13. “İşe İade Davalarında Hüküm Altına Alınan Alacakların Takibi ve İcra Tazminatları”, SİCİL İş Hukuku Dergisi 2006/4, s. 32-38.
 14. “Konusu Para Alacağı Olan Geçici Hukukî Korumaların Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi”, MİHDER 2006/3, s. 1235-1274 (Evrim Erişir ile ortak makale) (hakemli)
 15. “Arrest im türkischen Zwangsvollstreckungsrecht”, Zeitschrift für Zivilprozess International (ZZPInt) 12 (2007), s. 317-324. (hakemli)
 16. “Çekişmesiz Yargıda İlgililerin Kanun Yoluna Başvuru Hakkı”, Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 685 vd.
 17. “Dava Dilekçesinde Hukukî Sebep Bildirmek Zorunludur”, Halûk Konuralp Anısına Armağan, Ankara 2009, s. 745-781.
 18. “Hukuk Yargılamasında Süre Tutum Müessesesi Yoktur”, Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 381-396.
 19. “Yeni Bir İcra Sistemi Önerisi”, Bilge Umar’a Armağan, İzmir 2010, DEÜHFD Özel Sayı 2009, C. 11, s. 921-940 .
 20. “Özel Hukuk – Kamu Hukuku ve Yargılama Hukuku Bakımından Kanunların Zaman İtibariyle Uygulanması”, Fırat Öztan’a Armağan, C. II, Ankara 2010, s. 2859 vd.
 21. “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ne Getiriyor?”, Esas Hukuk Dergisi 2011/1, s. 6-10.
 22. “Hukuk, Bilim ve Üniversite”, Taraf Gazetesi Ek, 25.07.2012, s. 9-10.
 23. “The new Turkisch Code of Civil Procedure (CCP) and the reforms it has brought”, IJPL (International Journal of Procedural Law) Volume 2/2012/1, s. 211-217) (Murat Atalı ile ortak makale).
 24. Yargı, Yargılama ve Hukukçu: Durum, Sorun ve Çözüm “Adalet mi İstiyoruz, Kayırılmak mı?”, Yeni Türkiye, Mayıs-Haziran 2013, S. 52, s. 501-512.
 25. “Anayasa Mahkemesinin Kararı Karşısında Kısmî Dava İle Belirsiz Alacak Davası Arasındaki Sınırın Belirlenmesi Sorunu (Belirli-Belirsiz-Belirlenebilir Alacak Ayrımı)” Ejder Yılmaz’a Armağan, C.II, Ankara 2014, s. 1589 vd.
 26. HMK Bakımından Dava Dilekçesinde Eksiklik Halinde Yapılması Gereken İşlemler”, Hakan Pekcanıtez’e Armağan, İzmir 2015, DEÜHFD Özel Sayı, C. 16, s. 263-300.

II. Karar İncelemeleri

 1. Usulsüz Tebligat ve Dürüstlük Kuralı”, Manisa Barosu Dergisi, Temmuz 1998, s. 56 vd. (Karar İncelemesi)
 2. İş Akdinin Sona Ermesinde Boşa Atılan İmza”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/3, s. 51 vd. (Karar İncelemesi) (hakemli)
 3. Üzerinde İhtiyati Tedbir Bulunan Bir Gayrimenkulün Cebri İcra Yoluyla Satışı Sorunu”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Kemal Oğuzman’a Armağan, 2002/1, s. 527 vd. (Karar İncelemesi)
 4. Medeni Usul Hukuku Bakımından Hizmet Tespit ve İşçilik Haklarına İlişkin Davaların Birlikte Açılması”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2004/4, s. 1382 vd. (hakemli)
 5. “İşçinin Sözleşmeye Aykırı Davranması Yargı Kararıyla Ödüllendirilebilir mi? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Not)”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2005/8, s. 1611 vd. (Polat Soyer ile ortak inceleme) (hakemli)
 6. “İhtiyati Haciz Kararlarının Gerekçeli Olması ve Kanun Yoluna Başvuru-Bir Karar Üzerine Değerlendirme”, Yavuz Alangoya’ya Armağan, İstanbul 2007, s. 469-484. (hakemli)

III. Çeviriler

 1. Helmut RÜSSMANN, “İnternette Hukuki İşlemler: Hukuki Geçerliliği ve İspat (Alman Hukukuna Göre)”, Uluslararası İnternet Hukuku Sempozyumu (21-22 Mayıs 2001/İzmir), İzmir 2002, s. 293 vd. (Tebliğ Çevirisi)
 2. Wolf-Dietrich WALKER, “İş Hukukunda Geçici Hukukî Korumalara İlişkin Seçilmiş Problemler”, MİHDER 2005/II, s. 379-389 (hakemli)

IV. Tebliğler

a. Yayınlanmış Olanlar

 1. Avukatlık Kanunundaki Değişiklikler, (Avukatlar Günü, Manisa/2001, Manisa Barosu Dergisi 2001/3’de yayınlanmıştır)
 2. Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı ve Hakkın Bazı Güncel Sorunları (Matra Projesi, İzmir/26.05.2003, Legal Hukuk Dergisi, 2005/28, s. 1295 vd. ile Adil Yargılanma Hakkı, Global Hukuk Eğitimi Programları Direktörlüğü, İstanbul 2004, s. 265 vd.’da yayınlanmıştır)
 3. İcra ve İflas Kanunu’ndaki İhtiyati Hacze İlişkin Değişikliklerin Değerlendirilmesi (İstanbul/2004, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005/I-2, s. 445 vd. yayınlanmıştır) (hakemli)
 4. Adil Yargılanma Hakkı-Oyun Teorisi ve Hukuk Eğitiminde Aktif Öğrenim (I. Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir/29-30 Mayıs 2004, 1. Aktif Eğitim Kurultayı Bildiriler Kitabı, Editör: Emin Alıcı, İzmir 2004, s. 91-98’de yayınlanmıştır)
 5. Oyun Teorisi – Hukuk Uygulaması ve Adil Yargılanma Hakkı (İstanbul Barosu – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojik Bakışlar II Sempozyumu, İstanbul/7-11 Eylül 2004, 14. Kitap, İstanbul 2005, s. 80 vd. yayınlanmıştır)
 6. İflâsın Ertelenmesi (III. Medeni Usul ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı, Eskişehir/02 Ekim 2004) (Legal HD 2005/33, s. 3249-3283’de yayınlanmıştır).
 7. Hukuk Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları, (Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2005 Toplantısı, İş Güvencesi Kurumu ve İşe İade Davaları, İstanbul/15.Ocak.2005, İstanbul 2005, s. 131-170’de yayınlanmıştır)
 8. Basın İş Kanunu’ndan Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Sorunları (Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2005 Mayıs Toplantısı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Legal İSGH Dergisi, Basın İş Hukuku, Ankara/13-14 Mayıs), (Basın İş Hukuku Genel Esasları ve Uygulama Sorunları, İstanbul 2006, s. 189-207’de yayınlanmıştır).
 9. Uyuşmazlık Çözüm Yolları İçinde Arabuluculuk ve Bir Düzenleme Önerisi (Çekişmesiz Yargı ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Sempozyumu, Türkiye Noterler Birliği-Erzurum Noter Odası ve Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erzurum/23-26.Şubat.2006) (HPD 2006/7, s. 40-45’de yayınlanmıştır)
 10. Üst Derece Mahkemeleri Kararlarında Gerekçe (İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşunun Desteklenmesi Projesi- Uluslararası Konferans- İstinaf Mahkemelerinin Kurulmasından Sonra Yargıtay’ın Rolü Konferansı, Yargıtay-Ankara/3-4 Mayıs 2007, Ankara 2007, s. 72-99), Adalet Bakanlılığı yayını olarak yayınlanmıştır
 11. İstinaf Sistemi İle Birlikte Hukuk Yargılamasında İçtihat Aykırılıklarının Giderilmesi (İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşunun Desteklenmesi Projesi- Uluslararası Konferans- İstinaf Mahkemelerinin Kurulmasından Sonra Yargıtay’ın Rolü Konferansı, Yargıtay-Ankara/3-4 Mayıs 2007, Ankara 2007, s. 143-151, Adalet Bakanlılığı yayını olarak yayınlanmıştır.
 12. İcra ve İflâs Kanunu’nda Yer Alan Kredi Kurumları İle İlgili İcra Hükümlerinin Eleştirisi (Banka Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, İstanbul-8 Haziran 2007), Ankara 2007, s. 97-125, BATİDER Yayını olarak yayınlanmıştır.
 13. Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Gözünden Yargılamanın Sorunları ve Değerlendirmesi, (Yargı Reformu Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği, Ankara-18-20.06.2008), Ankara 2008, s. 231-254, TBB yayını olarak yayınlanmıştır.
 14. Yargılama Usûlleri Bakımından Getirilen Yenilikler, (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Toplantısı), Aydın Barosu, Aydın-16.02.2008; (Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Getirdiği Yenilikler Sempozyumu), Mersin Barosu, Mersin-08.11.2008. Halûk Konuralp Anısına Armağan, Ankara 2009, s. 783-788’de yayınlanmıştır.
 15. Bilirkişinin Konumu ve Karşılaştırmalı Bir Bakış, Bilirkişilik Sempozyumu, “Bilirkişilik Uygulama Alanları, Sorunlar, Öneriler”, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara/-18-19.12.2008, Ankara 2009, s. 55-63.
 16. Türk İcra Hukukunun Sorunları ve Temel Haklar Bakımından Genel Değerlendirme, (VII. Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı), İzmir-Çeşme/24-25 Ekim 2008, TBB Yayını, Ankara 2009, s. 265-291.
 17. Yanılgılar ve Önyargılara Arasında Arabuluculuk, Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk-Uluslararası Sempozyum, Adalet Bakanlığı-İngiltere Ankara Büyükelçiliği-Conflict Managment International, Ankara/5-6 Kasım 2009, T.C. Adalet Bakanlığı – İngiltere Büyükelçiliği Yayını, Ankara 2010, s. 105-124.
 18. HMK Değerlendirmesi (Yargıtay Başkanı, Yargıtay Hukuk Daire Başkanları, Kanunu Hazırlayan Akademisyenlerden), HUKAB Yayınları, Ankara 2012 (Bu kitapta Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ile Birlikte Soru-Cevap Şeklinde Değerlendirme Yapılmıştır).
 19. Hukuk Muhakemeleri Kanununun Değerlendirmesi (Yargıtay Başkanı, Yargıtay Hukuk Daire Başkanları, Kanunu Hazırlayan Akademisyenlerden), HUKAB Yayınları, Ankara 2012 (Bu kitapta Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ile Birlikte Soru-Cevap Şeklinde Değerlendirme Yapılmıştır).
 20. Medenî Yargılama Hukukunda Geçici Hukukî Korumalar, Dünya Usûl Hukukçuları Birliği (IAPL) 15. Dünya Kongresi, İstanbul/26-28 Mayıs 2015 (Uluslararası toplantı) (yayın aşamasında)

b. Yayınlanmamış Olanlar

 1. Medenî Yargıda İstinaf ve Yeni Kanun Yolu Sistemi (Hukukumuzda Yeni Kanun Yolu Olarak İstinaf, İzmir Barosu Toplantısı, İzmir/7.Temmuz.2005)
 2. Uyuşmazlık Çözümü Olarak Arabuluculuk ve Noterler (Noter Bayramı, Türkiye Noterler Birliği, Antalya-Belek Sempozyumu, 5 Mayıs 2006)
 3. Medenî Usûl Hukuku Sorunları, (Güncel Yargıtay Kararları Kapsamında İcra Hukuku, Kambiyo Senetleri Hukuku ve Medeni Usul Hukuku Sorunları), Mersin Barosu Sempozyumu, Mersin/03.11.2007.
 4. Yeni Kanun Yolu Sistemi İçinde İstinaf, (Yeni HMK Tasarısı ve Getirdiği Yenilikler Paneli, Trabzon Barosu, Trabzon/07.06.2008).
 5. Adil Yargılanmaya Tehdit: Bilgisiz Hâkim ve Avukat,  (İstanbul Barosu – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojik Bakışlar IV Sempozyumu, İstanbul/25-29 Ağustos 2008).
 6. Ülkemizde Yargı Etiği Sorunları, Gündoğdu Rotaract Derneği, İzmir/EBSO-29.11.2008.
 7. Ülkemizde Yargı Etiği Sorunlarına Örneklerle Bir Bakış, Yasama ve Yargı Etiği Alanındaki Gelişmeler Uluslararası Konferansı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Ankara/18 Şubat 2009.
 8. Hukuk Uyuşmazlıklarının Arabuluculuk Yoluyla Çözümü, İzmir Barosu Toplantısı, İzmir/24 Ekim 2009.
 9. Yargıda Etkinlik ve Güvenilirlik Bakımından İstinaf, Yargının Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Etkinliği-Uluslararası Sempozyum, Türkiye Adalet Akademisi-Technical Asssistance Information Exchange Instrument /TAIEX), Ankara/10-11 Aralık 2009.
 10. Hukuk Reformunun Uygulanamazlığı: İnsan Unsuru, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı-2010, Ankara/11-15 Ocak 2010.
 11. HMK Tasarısı’nda Yargılama Usulleri Bakımından Getirilen Yenilikler, İzmir I. Ulusal Hukuk Kongresi, DEÜ Hukuk Fakültesi-DEHAMER-Hukuk Bilimleri Araştırma Merkezi, İzmir/20-22 Mayıs 2010.
 12. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yoluna ve İhtiyati Hacze İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Batman Barosu Eğitim Semineri, Batman/19 Haziran 2010.
 13. Yargıtay’ın İcra Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, Mersin Barosu Semineri, Mersin/26 Haziran 2010
 14. Avukatlık Meslek Sorunları ve Öneriler, “Avukatların Meslek İçi Eğitimleri ve Avukatlık Stajı”, Eskişehir Barosu ile Ankara Barosu’nun düzenlediği ve Türkiye Barolar Birliği’nin desteklediği Uluslararası Konferans, Eskişehir/30-31 Temmuz 2010.
 15. Arabuluculuk Kanun Tasarısının Tartışılması, TBB Uluslararası Konferans, Dünyada Arabuluculuk Uygulamaları Semineri (Mediation Practices Around the World Conference), 11 Mart 2011.
 16. Akademisyen Gözüyle Hukuk Öğretimi ve Hukukçu Eğitimi-Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İzmir I. Uluslararası Hukuk Kongresi, DEÜ Hukuk Fakültesi-DEHAMER-Hukuk Bilimleri Araştırma Merkezi, İzmir/31 Mart-1 Nisan 2011.
 17. Hukuk Yargılamasında Yeni Kanun Yolu Sistemi ve İstinaf, İzmir Barosu, İzmir/6 Nisan 2011. (izmirbarosu internet sitesinden sunumlara ulaşılabilir).
 18. Basın Sözcülüğü ve Adil Yargılanma ve Yargı Etiği, Yargı ve Medya İlişkileri Kapsamında Basın Sözcülüğü, HSYK ve Türkiye Adalet Akademisi Çalıştayı, Gölbaşı-Ankara/27.06.2011.
 19. İş Hukuku Yargılaması ve Usul Yasasındaki Değişiklikler, Ankara Barosu Sempozyumu, Ankara/23.09.2011.
 20. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk-Türk Hukukundaki Durum, Dünyada Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamaları Uluslararası Çalıştayı, T.C. Adalet Bakanlığı-TBB-UNDP, İstanbul/6-8 Aralık 2011.
 21. Yeni HMK Işığında İş Davaları ve 5521 Sayılı Yasaya Etkisi, Adana Barosu Konferans, Adana/07.03.2012
 22. İhtiyati Tedbir ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Adli Yargıda Geçici Hukuki Korumalar, İzmir 2. Ulusal Hukuk Kongresi, Türkiye Barolar Birliği-DEÜ Hukuk Fakültesi-DEHAMER- Hukuk Bilimleri Araştırma Merkezi, İzmir/22-23 Mart 2012.
 23. Yargı Etiği ve Hukukçu Kimliği, Adil Yargılanma Hakkı ve Hukuk Etiği Sempozyumu (Uluslararası Toplantı),  DEÜ Hukuk Fakültesi ve Raoul Wallenberg Enstitüsü, İzmir, Aralık 2013.
 24. Arabuluculuk Çalışma Toplantısı, Arabuluculuk Çalışma Toplantısı, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eskişehir/26.04.2014.
 25. Yazılı Yargılama Usûlünde Davanın Açılması, Davaya Cevap ve Ön İnceleme, Muğla Barosu Ulusal HMK Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2014.
 26. Adaletin Sağlanmasında Avukatın Rolü ve Görevi”, Türkiye Barolar Birliği-Bundesrechtsanwaltskammer, Türk-Alman Avukatlar Konferansı, Bir Hukuk Devletinde Avukatın Rolü, Ankara /10.09.2014.
 27. İstinaf, Hukuk Mesleği ve Etiği, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erzurum/11 Aralık 2014.
 28. HMK İle İlgili Güncel Sorunlar”, Osmaniye Barosu, Osmaniye/20 Mart 2015.
 29. Bugünün ve Geleceğin Avukatlığı”, Eskişehir Barosu Avukatlık Haftası Etkinliği, Eskişehir/20 Mart 2015.
 30. Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Isparta/10 Nisan 2015.
 31. “Hukuk ve Kural İlişkisi”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara/13.05.2015.
 32. “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Semineri”, Kırıkkale Barosu, Kırıkkale/06.06.2015.
 33. “Ön İnceleme ve Bağlantılı Sorunlar”, Yargıtay Kararları Işığında HMK’nın Güncel Sorunları Toplantısı, Antalya Barosu ve Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Antalya/09.12.2015.
 34. “Deniz İcra Hukukunun Takip Hukuku İçindeki Yeri ve Özellikleri”, Deniz İcra Hukuku Paneli, İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu, İstanbul/18.12.2015.
 35. “İstinaf Başvurusu ve İstinaf İncelemesi”, Bölge Adliye Mahkemeleri Kurulurken: Medeni Muhakeme ve Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf, Dokuz Eylül Üniversitesi Paneli, İzmir/23.03.2016.
 36. “İstinaf Kanun Yolu”, Uygulamanın Arifesinde Tüm Yönleriyle İstinaf, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Birleşik Hukukçular Kulübü Hukuk Kongresi, Ankara/ 13.04.2016.
 37. “Ön İnceleme ve Geçici Hukukî Korumalar Hakkındaki Sorunlar”, Medeni Usul Hukukunun Güncel Problemleri, Gediz Üniversitesi Hukuk Kulübü-ELSA İzmir Şubesi Konferansı, İzmir/27.04.2016.
 38. “Yeni Kanun Yolu Sisteminin Özellikleri- İstinafa Başvuru ve İstinaf İncelemesi”, Medenî Usûl Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi İstinaf – Temyiz, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Toplantısı, Erzurum/13.05.2016.
 39. “İstinaf İncelemesi ve İstinafta Verilecek Kararlar”, Medenî Usûl Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi-İstinaf ve Güncel Sorunlar Semineri, Mersin Barosu, Mersin/28.05.2016.
 40. “Yeni Kanun Yolunun Temel Özellikleri ve Mevcut Yargılamalara Etkisi, İstinafta Verilecek Kararlar ve Bu Kararlara Karşı Temyiz İncelemesi”,  Medenî Usûl Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi İstinaf–Temyiz, Eskişehir Barosu Toplantısı, Eskişehir/01.06.2016.


V. Görevler

a. Öğretim Üyesi Olarak Görevler

 • Dokuz Eylül Üniversitesi’nde:

–  Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı öğretim elemanı (1990-…);

–  Dekan yardımcılığı (2001-2003);

–  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu üyeliği (2004-2009);

–  Özel Hukuk Bölüm Başkan Yardımcılığı (2005-2008)

–  Fakülte Kurulu Üyeliği (2006-2009)

–  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER) Yönetim Kurulu Üyeliği (2008-2009)

–  Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, (Ekim 2009-…)

–  Bunların dışında muhtelif tarihlerde, kütüphane komisyonu üyeliği, aktif eğitim kurullarında üyelik, aktif eğitim koordinatörlüğü, Elsa-Kurgusal duruşma yarışması takım çalıştırıcılığı vs.

 • Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde verilen lisans ve lisansüstü dersler-danışmanlıklar (1998-…).
 • İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde verilen lisans dersi (2003-2004).
 • Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans dersi (2009-2015)
 • İzmir-Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve dekan (YÖK 40/b görevlendirmesi) (2010-2015)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Başkanı (2015-….)

b. Kurumlar ve Meslekî Organizasyonlarda Görevler

 • Kanun Komisyonları/Adalet Bakanlığındaki Görevler

–  Tebligat Kanunu Değişiklik Tasarısı Komisyonu Üyesi (2003). (Tasarı Kanunlaşmıştır)

–  Noterlik Kanunu Tasarısı Komisyonu Üyesi (2003-2013).

–  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Komisyonu Üyesi (2004-2011). (Tasarı 6100 sayılı HMK olarak kanunlaşmıştır)

–  Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı Komisyonu Üyesi (2004)

–  İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği Hazırlama Komisyonu Üyeliği (2005) (Yönetmelik Yürürlüğe Girmiştir)

–  Adalet Bakanlığı İstinaf Mahkemeleri ile İlgili Eğitim Kitabı Hazırlama Grubu Üyesi (2006)

–  Adalet Bakanlığı İstinaf Mahkemeleri Hukuk Hâkimleri Eğitim Faaliyeti Grubu Toplantı Başkanlığı (2006).

–  Adalet Bakanlığı Hukuk Hâkimlerine Yönelik Olarak İstinaf Hukuk Usulü Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Programı Toplantı Başkanlığı (2006)

–  Adalet Bakanlığı Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına İlişkin Kanun Tasarısı Komisyon Üyeliği (2007-2012). (Tasarı 6325 sayılı HUAK olarak kanunlaşmıştır)

–  İcra ve İflas Kanununu Avrupa Birliğine Üye Ülkelerdeki Uygulamalarla Uyumlu Hale Getirmek, İcra ve İflas Dairelerinde Yaşanan Aksaklıkları Gidermek Amacıyla Kurulan Komisyon Üyeliği (2007)

–  Tebligat Kanunu Değişiklik Tasarısı Komisyonu Başkanı (2008-2011). (Tasarı Kanunlaşmıştır)

–  Adalet Bakanlığı – İstanbul Milletlerarası Tahkim Merkezi Kurulmasına İlişkin Çalışma Grubu Üyesi (2009-2014) (Tasarı Kanunlaşmıştır)

–  Tebligat Kanunu Yönetmeliği Hazırlama Komisyonu Başkanlığı (2011). (Yönetmelik Yürürlüğe Girmiştir)

–  İdarî Yargılama Usûlü Kanunu ve İdarî Yargıda İstinaf kanun Yolu Komisyon Üyeliği (2011-2013).

–  Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İlgili Yönetmelik ve Tarifelerin Hazırlanması Komisyon Üyeliği (2011)

–  İcra ve İflâs Kanunu Tasarısı Komisyon Üyeliği (2012-2014)

 • Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Organizasyon Komitesi Kurucu Üyesi (2002-2012)
 • Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi Kurucu Editörü ve Yayın Kurulu Üyesi (2005-…)
 • Hukukî Perspektifler Dergisi (2004-2007), Legal Fikrî ve Sınaî Haklar Dergisi (2004-…), Hukuk Gündemi Dergisi (2006-…) Danışma Kurulu Üyesi.
 • Türkiye Eskrim Federasyonu Hukuk Kurulu Üyesi (2007-…).
 • Türkiye Adalet Akademisi’nin Hâkimlere Yönelik Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Tanıtım ve Eğitim Faaliyetleri (2011-2013).
 • Türkiye Barolar Birliği ve İzmir Barosu ve Farklı Baroların Avukatlara Yönelik Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Tanıtım ve Eğitim Faaliyetleri (2011-2012).
 • Hukuk Eğitimi Çalışma Grubu (2013-2014)
 • İş Mahkemeleri Kanun Komisyon Üyeliği (2013-2014).
 • Avukatlık Kanun Komisyon Başkanlığı (2013-2014).
 • TBB Hukuk Eğitimi Akreditasyon Çalışma Grubu Üyeliği (2014-2016)
 • Uluslararası Usûl Hukukçuları Birliği 15. Dünya Kongresi Organizasyon Komitesi Üyeliği (2015)

c. Projelerdeki Görevler

 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa İlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirmesi Toplantısı (Seri Eğitim Seminerleri-Dünya Bankası Ortak Projesi):

–  Arabuluculuğa Elverişli Konular ve Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler, (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa İlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirmesi Toplantısı), Dünya Bankası-EBSO-DEÜ Hukuk Fak.-DEHAMER İşbirliği, İzmir/EBSO-20.11.2008.

–  Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabuluculuk Teşkilatı, (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa İlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirmesi Toplantısı), Dünya Bankası-Gaziantep Ticaret Odası İşbirliği, Gaziantep/03.12.2008.

–  Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabuluculuk Teşkilatı, (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa İlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirmesi Toplantısı), Dünya Bankası-Erciyes Üniversitesi Hukuk Fak.-Kayseri Ticaret Odası İşbirliği, Kayseri/04.12.2008.

 • Yargı Bağımsızlığını Kuvvetlendirmek İçin Hakim ve Savcıların Performanslarının Ölçümüne İlişkin Yeni Objektif Kriterlerin Belirlenmesi Projesi (T.C. Adalet Bakanlığı, Birleşik Krallık/İngiltere Dışişleri Bakanlığı Stratejik Program Fonu Avrupa’ya Uyum Programı ve ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen Proje):

–  Hâkimler İçin Ölçülebilir Davranış İlkeleri: Yargısal Görevin İcrasında ve İcrası Dışında Kalan Davranış İlkeleri, “Hakim ve Savcıların Performans Değerlendirme Sistemlerinin İncelenmesi Uluslararası Seminer”, Ankara-Kızılcahamam/ 19-20 Temmuz 2010.

–  Temel Değerlerle Bağlantılı Performans Değerlendirmesi (Performans Ölçümünün Performansı ya da Değerlendirmeyi Ölçen Değeler), Hâkim ve Savcıların Performans Değerlendirmesi Zirve Çalıştayı, Ankara/ 23-24 Kasım 2010.

 • Hukukî Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uygulama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi-Seminerler Dizisi (T.C. Adalet Bakanlığı-Birleşik Krallık/İngiltere-Ankara Büyükelçiliği Ortak Proje):

–  Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Semineri, T.C. Adalet Bakanlığı ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği’nin İşbirliği İle Düzenlenen Seminer, Malatya/18 Eylül 2010.

–  Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Semineri, T.C. Adalet Bakanlığı ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği’nin İşbirliği İle Düzenlenen Seminer, Trabzon/ 2 Ekim 2010.

–  Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Semineri, T.C. Adalet Bakanlığı ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği’nin İşbirliği İle Düzenlenen Seminer, Denizli/ 6 Kasım 2010.

–  Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Semineri, T.C. Adalet Bakanlığı ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği’nin İşbirliği İle Düzenlenen Seminer, Mersin/ 27 Kasım 2010.

 • Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğun Geliştirilmesi Projesi (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Projesi – T.C. Adalet Bakanlığı’nın İşbirliği ile 2011-2013)
 • Mahkeme Yönetim Projesi Uzman-Danışman (Adalet Bakanlığı-Avrupa Konseyi Ortak Projesi, 2012-2014) Proje farklı aşamalardan oluşup mahkeme yönetimi, adli yardımcı, zaman yönetimi gibi hususları kapsamaktadır.

VI. Verilen Dersler ve Danışmanlıklar

a. Lisans

Dokuz Eylül Üniveristesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda 1998’den beri, ayrıca Anadolu Ünv. Hukuk Fakültesi’nde (1998-2004), Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (2003-2004), Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (2009-2015) ve İzmir-Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (2010-…) verilen lisans dersleri.
Ana Dersler:

 • Medenî Usûl Hukuku
 • İcra ve İflâs Hukuku
 • Hukuk Başlangıcı
 • Probleme Dayalı Öğretim
 • Seminer Dersleri

Seçimlik Dersler:

 • Noterlik Hukuku
 • Tebligat Hukuku
 • Avukatlık Hukuku

b. Lisansüstü (Yüksek Lisans – Doktora)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İzmir-Gediz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk ve Ekonomi Hukuku Anabilim Dallarında verilen lisansüstü dersleri ve danışmanlıklar
Dersler:

 • İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Haciz
 • Milletlerarası Tahkim Kanunu
 • İcra ve İflas Hukukunda Sıra Cetveli
 • İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davası
 • İcra ve İflas Hukukunda Değişiklikler
 • İflas ve Konkordato Hukukunda Gelişmeler
 • Medeni Usul Hukukunda İspatın Temel Kavramları
 • Kredi Kurumlarının Alacaklarının Tahsili
 • Sermaye Şirketlerinde Geçici Hukukî Korumalar
 • Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
 • Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
 • Medenî Usûl Hukukunun Güncel Sorunları
 • İcra ve İflâs Hukukunun Güncel Sorunları

 

c. Tamamlanmış Tez/Proje Danışmanlıkları

 

Doktora Tezleri :

 1. Medenî Usûl Hukukunda İstinaf (Tolga Akaya,  Doktora tez, Anadolu Ü. Sosyal Bilimler Enst., Eskişehir 2008; kitap olarak yayınlanmıştır. Yetkin Yayınevi, Ankara 2009).
 2. Anglo-Amerikan ve Kıta Avrupası Medeni Yargılama Hukuku Sistemleri’ndeki Reform Çalışmaları, Yeni Gelişmeler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi (Ayşe Gülin Güralp, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2010; kitap olarak yayınlanmıştır. Oniki LevhaYayınevi, İstanbul 2011)
 3. Arabuluculukla Uyuşmazlık Çözümü, Temel Aşamaları ve Uygulanan Taktikler (Elif Kısmet Kekeç, Doktora tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2010; kitap olarak yayınlanmıştır. Adalet Yayınevi, Ankara 2011).
 4. Medenî Usûl Hukukunda Karar ve Hüküm (Nilüfer Boran, Doktora Tez, Anadolu Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 2011)
 5. Medenî Usûl Hukukunda Adlî Yardım (Ayşe Kılınç, Doktora Tez, Anadolu Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 2013)
 6. Medenî Usûl Hukukunda Bilirkişi İncelemesi (Barış Toraman, Doktora Tez Anadolu Ü. Sosyal Bilimler Enst., Eskişehir 2013)
 7. Medenî Usûl Hukukunda İspat Kurallarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması (Hadda Mebrouk, Doktora Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İzmir 2014)
 8. Medenî Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırlamaları (Pınar Çiftçi Türkel, Doktora Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İzmir 2016)

 

Yüksek Lisans Tezleri :

 1. Sigorta Sözleşmelerinde İspat Sorunları (Sibel Korkmaz, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2003; kitap olarak yayınlanmıştır Güncel Yayınevi, İzmir 2004)
 2. İcra ve İflas Hukukunda İtirazın İptali Davası (Yönel Özkan, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2003; kitap olarak yayınlanmıştır, Turhan Yayınevi, Ankara 2004)
 3. Sermaye Şirketlerinde Geçici Hukuki Korumalar (Sanem Yılmaz, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2004; kitap olarak yayınlanmıştır, Güncel Yayınevi, İzmir 2004)
 4. İcra ve İflas Hukukunda Taşınmazların Paraya Çevrilmesi (Elif Kısmet Aslan, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2004; kitap olarak yayınlanmıştır, Güncel Yayınevi, İzmir 2004)
 5. İcra ve İflas Hukukunda Takibin İptal ve Taliki (Nilüfer Boran, YL. Tez, Anadolu Ü. Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2005; kitap olarak yayınlanmıştır; Güncel Yayınevi, İzmir 2006)
 6. İcra ve İflas Hukukunda İmzaya İtiraz ve Sonuçları (Özlem Yazar, YL. Tez, Anadolu Ü. Sosyal Bilimler Enst., Eskişehir 2006; kitap olarak yayınlanmıştır. Yetkin Yayınevi, Ankara 2011).
 7. Gemi Alacaklısı Hakkının Paraya Çevrilmesi (Doğuş Taylan Türkel, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2007; kitap olarak yayınlanmıştır. Güncel Yayınları, İzmir 2008).
 8. Takip Hukukunda Menfaat Dengesi (Pınar Çiftçi, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2008; kitap olarak yayınlanmıştır. Adalet Yayınevi, Ankara 2010).
 9. Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi (Burcu Ece Tuna, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2009; kitap olarak yayınlanmıştır. Güncel Yayınevi, İzmir 2009).
 10. Ticari Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yolu İle Çözümü -İngiltere Örneği Ve Avrupa Birliği Hukuku Çerçevesinde Bir Değerlendirme- (Özge Aksu, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2010).
 11. İş Hukukunda Geçici Hukukî Korumalar (Sumru Okayer, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Ens., İzmir 2010)
 12. Senetle İspat Konusunda Fransız Hukukundaki Gelişmeler – Türk ve Cezayir Hukuku İle Karşılaştırma, (Hadda Mebrouk, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010; kitap olarak yayınlanmıştır. Yetkin Yayınevi, Ankara 2012)
 13. Para Alacağı Dışındaki İlâmların İcrası (Aytül Rabia Bakır, YL Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2010).
 14. Marka Hukukunda Geçici Hukukî Korumalar (Nilüfer Albuz, YL Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2012)
 15. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolunda İhtiyati Haczin Gösterdiği Özellikler (Ferhat Kayış, YL Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2012).
 16. Ödeme Yerine Alacakların Devri (İİK m. 120) (Uğur Bulut, YL. Tez, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2012; kitap olarak yayınlanmıştır. Adalet Yayınevi, Ankara 2013).

Tezsiz Yüksek Lisan Projeleri :

 1. İcra Hukukunda Borcun Taksitle Ödenmesi (Yelda Uzel, Tezsiz YL. Bitirme Projesi, DEÜ Sosyal Bilimler Ens., İzmir 2007). (MİHDER 2007/3’de makale olarak yayınlandı).
 2. İcra İflas Kanununda Düzenlenen İcra Suçlarında Yargılama Usulü (Esra Gencel, Tezsiz YL. Bitirme Projesi, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2008)
 3. Sermaye Şirketlerinde Hisse Haczi ve Paraya Çevrilmesi (Nilgün Evrensel, Tezsiz YL. Bitirme Projesi, DEÜ Sosyal Bilimler Enst., İzmir 2008)
 4. İflâsın Kaldırılması (Gizem Günel, Tezsiz YL. Bitirme Projesi, DEÜ Sosyal Bilimler Ens., İzmir 2009).
 5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Medenî Yargıda Adil Yargılanma Hakkı (Gülnur Erdoğan, Tezsiz YL. Bitirme Projesi, DEÜ Sosyal Bilimler Ens., İzmir 2010; kitap olarak yayınlanmıştır. Adalet Yayınevi, Ankara 2011).
 6. Dünya Ticaret Örgütü’nün Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi ve Türkiye Örneği (Özlem Canbeldek, Tezsiz YL. Bitirme Projesi, DEÜ Sosyal Bilimler Ens., İzmir 2010).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast