Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL

03-09-2015

Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 61 49
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: meltem.gursel@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1964 yılında İzmir-Çeşme doğumlu olup; ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır. 1985’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Meltem Kutlu Gürsel, 1986 yılında avukatlık stajını tamamlamış ve yargıç adayı olarak kısa bir süre staj yaptıktan sonra DEÜ Hukuk Fakültesi İdare Hukuku araştırma görevliliği sınavını kazanarak DEÜ Hukuk Fakültesinde göreve başlamıştır. 1987-1989 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda “İdari Bir İşlem Olarak Kamulaştırma ve İptal Davası” konulu tezi hazırlayarak yüksek lisansını tamamlamıştır. 1989-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde “İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci” konulu tezini hazırlayarak doktorasını yapmıştır. Bu arada 1992-1994 yılları arasında DEÜ tarafından doktora tez konusu ile ilgili araştırma yapmak üzere Fransa’da Bordeaux- Montesquieu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görevlendirilmiştir. 1997’de yardımcı doçent kadrosuna atanmış, Türkiye Bilimler Akademisi’ne sunduğu araştırma projesi kabul edilerek 2001 yılında TUBA’nın bursu ile Montesquieu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırmalarını kısa bir süre sürdürmüş 2004 yılında idare hukuku bilim alanında doçent, 2009 yılında profesör olmuştur. 2002 yılından itibaren İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Yabancı Dil Fransızca ve İngilizcedir.

http://www.deu.edu.tr/akademik/index.php?cat=3&tc=553

Temel Çalışma Alanları

– İdare Hukuku ve İdari Yargı

– Kamulaştırma, Kamu İhale Hukuku, İdare Hukuku Açısından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,

– İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası, Bağımsız İdari Otoriteler, Liman Özelleştirme İhaleleri,

– Yap İşlet Devret Sözleşmeleri, Sağlık Alanında İdarenin Sorumluluğu

-Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı

 

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Kutlu, M., İdari Bir İşlem Olarak Kamulaştırma ve İptal Davası, D.E.Ü. Yayını, Ankara 1992.
 • Kutlu, M., İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci, D.E.Ü. Yayını, İzmir 1997.
 • Kutlu Gürsel, M., İstanbul Menkul Kıymetler Borsası – İdare Hukuku Açısından Bir İnceleme, Turhan Kitabevi, Ankara 2003.
 • Prof.Dr.Tezcan, D./Kutlu, M./Öğütçü, M./Sancakdar, O., İdare Hukuku Mevzuatı C.I, İdari Yargıyla İlgili Kanunlar (Derleme), D.E.Ü. Yayını, 2. Baskı, İzmir 1998. (Birinci baskı 1994’de yapılmıştır.)
 • Prof.Dr.Tezcan, D./Kutlu, M./Öğütçü, M./Sancakdar, O., İdare Hukuku Mevzuatı C.II, (Derleme), D.E.Ü. Yayını, 2. Baskı, İzmir 1998. (Birinci baskı 1995’de yapılmıştır.)
 • Prof.Dr.Tezcan, D./Kutlu, M./Öğütçü, M./Sancakdar, O., İdare Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı, D.E.Ü. Yayını, 2. Baskı, İzmir 2001. (Birinci baskı 1996’da yapılmıştır.)
 • Kutlu Gürsel, M., Kamulaştırma Hukuku, Ankara 2009.

B. Makaleler

 • Kutlu Gürsel, M./Önüt, L. B., “Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısına Egemen Olan İlkeler” TODAİE, 2009, Y., 42, S.4.
 • Kutlu Gürsel, M., “İdari Yargılama Usulü Hukukunda Davacının İptal Davasından Feragati”, İzmir Barosu Dergisi, 2008, S.3, s.187.
 • Kutlu Gürsel, M., “Belediyenin ve Belediye Şirketinin Kat Karşılığı İnşaat İhalesinin ve Sözleşmesinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim Konusunda bir Değerlendirme”, İzmir Barosu Dergisi, 2008, s.135.
 • Kutlu Gürsel, M., “Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Kamulaştırma ve Ruhsat (İzin) Verme Yetkisi”, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, , 2007, C.9, s.999-1018.
 • Kutlu Gürsel, M., “Liman Özelleştirme İhalelerinin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi”, Türkiye Kıyıları 2006, C.I, ODTÜ Yayını, Ankara 2006, s.133.
 • Kutlu Gürsel, M., “Sermaye Piyasası Kurulu’nun Denetimi”, Prof.Dr. İrfan Baştuğ’a Armağan, İzmir 2005.
 • Kutlu Gürsel, M., “Genel Olarak Kamu İhalesi ve Kamu İhale Sözleşmesi Kavramları”, Güncel Mevzuat, 2008, S.30, s.4.
 • Kutlu Gürsel, M., “Parselasyon Planı Bağlamında Paylı Mülkiyet”, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2008, S.138, s.75.
 • Kutlu Gürsel, M., “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki Yapım İşi İhalesi Sonucunda İmzalanan Sözleme, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Yasası’na Rağmen Borçlar Kanununa Tabi Bir Eser Sözleşmesi Olarak Nitelendirilebilir mi?”, Güncel Mevzuat, 2007, S.24, s.4.
 • Kutlu Gürsel, M., İMKB’nin Hukuki Yapısı, EBSO Haber, EBSO Yayını, Ocak- 2006, s.60.
 • Kutlu Gürsel, M., Mühendislik ve Mimarlık Kanunu Bağlamında Mühendislik Fakültesi Diplomalarının Değerlendirilmesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni, 2006, S.130, s.22.
 • Kutlu Gürsel, M., “Hukuki Açıdan Kamu İhale Süreci”, Güncel Mevzuat, 2006, S.3, s.22.
 • Kutlu Gürsel, M., “İMKB’nin Hukuki Yapısı”, EBSO, Ocak 2006, s.60.
 • Kubilay, H. (Prof.)/Kutlu Gürsel, M. (Doç.)/Öğütçü, M., “Right of Access to Environmental Information From the Viewpoint of EU and Turkish Law”, X.EuropEan Ecology Congress, EURECO 2005-Ege University, 8-13 November 2005, Kuşadası-İzmir.
 • Kubilay, H.(Prof.)/Kutlu Gürsel, M., “İzmir Limanı ve İzmir Limanı’ndaki Hizmetleri Hukuki Statüsü”, II. Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu Bildirileri, Ankara, BATİDER (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü) Yayını, 2004.
 • Kutlu Gürsel, M., “Kamu İhale Sürecinde Rekabetin Bozulmasının Cezai Yaptırımları”, Prof.Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul 2003.
 • Kutlu Gürsel, M., “İdare Hukuku Bağlamında Yönetime Katılma ve İdare Hukukunun Süjelerinden Biri Olarak Bireyin Niteliğindeki Gelişim”, Yıldızhan Yayla’ya Armağan, İstanbul 2003.
 • Kutlu Gürsel, M., “Kamu Görevine Girişte Kadın-Erkek Eşitliği İlkesi Konusunda Bir Değerlendirme”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, İzmir 2002, C.4, S.2, s.27-57.
 • Kutlu Gürsel, M., “İdari Yargının Görev Alanı ve Borsa Uyuşmazlıkları”, 2000 Yılında İdari Yargı Sempozyumu, Danıştay Yayını, Ankara 2000, s.207-217.
 • Kutlu, M., “Deprem ve İdarenin Sorumluluğu”, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Dergisi (TODAİE), Ankara 1999, C.32, S.4, s.15-27.
 • Kutlu Gürsel, M., “Türk İdari Yapısında Bağımsız İdari Otorite Olgusu”, ODTÜ, Ankara 2005.
 • Kutlu Gürsel, M., ““Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı’nda Vergi Denetmenleri İle İlgili Bazı Hükümlerin Değerlendirilmesi”, Vergi Raporu Dergisi, Ankara, Yıl 12, Ağustos-Eylül 2004, S.72.
 • Kutlu Gürsel, M., “Bağımsız İdari Otoritelerin Sorumluluğu- SPK ve BDDK Örneği”, İzmir Barosu Dergisi, 2004/Nisan, Y.69, S.2.
 • Kubilay, H. (Prof.)/Kutlu Gürsel, M. (sunan), “İzmir Limanı ve İzmir Limanı’ndaki Liman Hizmetlerinin Hukuki Statüsü”, Yerel Gündem 21 Birlikteliğinde İzmir’de Bütünleşik Kıyı Yönetimi, İzmir 2003, s.45-50. (Bildiri formatında yayınlanmıştır)
 • Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV.Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, CİLT I, Kıyı Alanları Türk Milli Komitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 2002, s.369-380. (Makale formatında yayınlanmıştır.)
 • Kutlu, M., “İdare Sözleşmeleri ve İdari Usul”, İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslar arası Sempozyumu (17/18 Ocak 1998, Ankara)- Bildiriler, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı Yayını, Ankara 1998, s.111-116.
 • Kutlu, M., “Yap-İşlet-Devret Modeli” (İZMİR BÜYÜK KANAL PROJESİ Bağlamında Değerlendirme), ÇEVRE 1995 SEMPOZYUMU, 6.6.1995, EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası), İzmir Valiliği ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayını, İzmir 1995, s.59-75.
 • Kutlu, M., “İdari Yargılama Hukukunda Süreler I”, Manisa Barosu Dergisi, S.27, s.6-15.
 • Kutlu, M., “İdari Yargılama Hukukunda Süreler II”, Manisa Barosu Dergisi, S.28, s.5-19.YÖNETİLEN TEZLER
 • Oya Görür, “İdari İstikrar İlkesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1998 (YL).
 • Özge Karaege, “Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kusurlu Sorumluluğu”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2001 (YL).
 • Derya Deviner Erguvan, “İdare Hukukunda Tahkim Yolu”, DEÜ, İzmir 2003 (YL).
 • Mine Kasapoğlu, “Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu”, DEÜ, İzmir 2003 (YL).
 • Serkan Çınarlı, “Eğitim Hak ve Özgürlüğü Bağlamında Vakıf Üniversiteleri”, DEÜ, İzmir 2003 (YL).
 • Hasan Karakılıç, “Hukuki Açıdan Elektrik Piyasası (Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği), 2005 (YL).
 • Lale Burcu Önüt, “Avrupa Birliği (Topluluk) Hukukunda Hizmet İhaleleri”, DEÜ, İzmir 2006 (YL).
 • Nazlı Melis Aksan, “Avrupa Birliği (Topluluk) Hukukunda Devlet Yardımları”, DEÜ, İzmir 2006 (YL).
 • Eda Azık, “Avrupa Parlamentosu ve Demokrasi Kavramı”, DEÜ, İzmir 2007 (YL).
 • “Sergiy Kolomoyets, “Hukuki Açıdan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Jeotermal Enerji: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği”, DEÜ, İzmir 2010 (YL).
 • Seran Karatarı Köstü, “Avrupa Birliği Hukukunda İptal Davası”, DEÜ, İzmir 2010 (YL).
 • Eser Us, “Hukuki Boyutuyla Evrensel Hizmet”, DEÜ, İzmir 2010 (Doktora).
 • Makbule Mine Turhan, “Kamu Hukuku Açısından Klinik İlaç Araştırmaları”, DEÜ, İzmir 2010 (Doktora)

Halen Verdiği Dersler

A. Lisans Dersleri

 • İdare Hukuku
 • İdari Yargı

B.  Lisans Üstü (Yüksek Lisans – Doktora)

 • Kamulaştırma (YL)
 • İdare Hukuku Açısından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (YL)
 • Avrupa Birliği Kurumları ve AB Hukukunun Kaynakları (YL)
 • İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası Hukuku (Doktora)
 • İdare Sözleşmeleri (YL)
 • İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci ve Kamu İhale Kurumu (YL)

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast