Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ

03-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 82 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: pnr.ciftci@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Pınar Çiftçi, aynı yıl D.E.Ü. Hukuk Fakültesi’nde Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başlamıştır. Çiftçi, 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini, 2008 yılında “İcra Hukukunda Menfaat Dengesi” konulu yüksek lisans tezi ile tamamlamıştır. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamış ve “Medenî Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırlamaları” konulu doktora tezi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.  

Temel Çalışma Alanları

Medenî Usûl ve İcra-İflâs hukukudur.  

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar / Tezler

  • ”İcra Hukukunda Menfaat Dengesi (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2008, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES), Adalet Yayınevi, Ankara 2010.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Çeviri)

I. Makaleler

  • Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin Kararları Işığında Haksız Haciz Sebebiyle Alacaklının ve Devletin Manevî Tazminat Sorumluluğu, Halûk Konuralp Anısına Armağan, Cilt II, Yetkin Yayınları, Ankara 2009, s. 79-146.
  • Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Işığında Özellikle Medenî Usûl Hukuku Açısından Delil Sözleşmelerinin Geçerliliği Sorunu, Prof. Dr. Bilge Umar Armağanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2009, Cilt: 11, s. 129-182.
  • Menfaat Dengesi Çerçevesinde Genel İcra Hukuku ile Kamu İcra Hukukunun Karşılaştırılması, Prof. Dr. Burhan Ceyhan Armağanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2010, Cilt: 12, s. 313-379.

II. Çeviriler

  • Yürürlükte Bulunan Kanunî Düzenlemeler Çerçevesinde Japon Hukuku’nda Tüketici Grup Davaları (Prof. Dr. Masahisa DEGUCHI), Medenî Usûl ve İcra ve İflâs Hukuku Dergisi 2007/3, Sayı 8, s. 809-818.
  • Arabuluculuk ve Hukuk Devleti (Prof. Dr. Hanns PRÜTTING), Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı – IX (15-16 Ekim 2010 / Ankara), Türkiye Barolar Birliği Yayınları 215, Ankara 2012, s. 234-255.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast