Dr. Öğr. Üyesi Muhlis ÖĞÜTÇÜ

03-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Muhlis ÖĞÜTÇÜ

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 41 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: muhlis.ogutcu@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1964 yılında Kütahya’da doğan Muhlis Öğütçü, orta öğrenimini İzmir Saint-Joseph Ortaokulu (1975-1979) ile İstanbul Saint-Joseph Lisesi’nde (1979-1982) yapmış; 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1987 yılında Diyarbakır Barosu nezdinde avukatlık stajını yapan Muhlis Öğütçü, 1988’de Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’na; 1989 yılı sonunda ise bu kez Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nce açılan sınavı kazanarak İdare Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak naklen atanmıştır. Muhlis Öğütçü Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde başladığı yüksek lisans eğitimini 1991 yılında danışmanı Doç.Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu ile Yrd.Doç.Dr. Celâl Erkut ve Yrd.Doç.Dr. Turan Yıldırım’dan oluşan jüri önünde “Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi ve İptal Davası Bakımından Yargı Denetimine Tabi Olması” adlı çalışmayı savunarak tamamlamıştır. 1993 yılında Prof.Dr. Durmuş Tezcan, Prof.Dr. Sait Güran ve Prof.Dr. Seyfullah Edis’den oluşan jüri önünde doktora yeterlik sınavını veren Muhlis Öğütçü, 1996-1997 öğretim yılında İsviçre Konfederasyonu Hükümeti’nce verilen dokuz ay süreli araştırma bursundan yararlanarak, Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Enstitüsü Müdürü, İdare Hukuku öğretim üyesi Prof. Dr. Pierre Moor’un yanında İsviçre Çevre, İmar ve İdare Hukuku ile doktora tez konusu ilgili olarak çalışmalar yapmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hazırladığı “Çevre Kolluk İşlemleri” adlı doktora tez çalışmasını 29.05.2000 günü, danışmanı Prof.Dr. Durmuş Tezcan ile Prof.Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu ve Prof.Dr. Şeref Ertaş’dan oluşan jüri önünde savunarak doktora aşamasını tamamlayan Muhlis Öğütçü,  2000 yılı Ekim-Kasım aylarında Belçika Hükümeti’nce verilen iki ay süreli araştırma bursu ile Brüksel şehrindeki Saint-Louis Üniversitesi Çevre Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Nicolas de Sadeleer’in yanında Avrupa Çevre Hukuku üzerine araştırma yapmıştır. 2001 yılında, doktora öğrenimi süresince araştırma görevlisi olarak çalıştığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanan Muhlis Öğütçü halen bu görevini sürdürmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu dışında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü ile İzmir Ekonomi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde de ders vermiş olan Muhlis Öğütçü, 2004-2006 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (EBAMER) Müdür yardımcısı; 2005 Aralık-2006 Ekim arasında Hukuk Fakültesi Dekan yardımcısı; 2010 Ocak-2013 Ocak arasında Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu’nda yardımcı doçent temsilcisi (üye) olarak görev yapmıştır. 2007 Aralık-2009 Mayıs arasında İzmir Ceza İnfaz Kurumları İzleme Kurulu üyeliği görevinde bulunan Muhlis Öğütçü;  Dokuz Eylül Üniversitesi adına İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyesi (2003-2004) olarak görev yapmasının ardından 2004 yılından bu yana Konak Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulu üyeliği; 2010 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektir. Muhlis Öğütçü ileri düzeyde Fransızca; orta düzeyde İngilizce ve başlangıç düzeyinde Almanca bilmektedir.

Temel Çalışma Alanları

İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku – Çevre Hukuku – Eski Eserler Hukuku – İnsan Hakları Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • “Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi ve İptal Davası Bakımından Yargı Denetimine Tabi Olması” (yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Diyarbakır 1991.
 • “Çevre Kolluk İşlemleri” (yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İzmir 2000.
 • Durmuş Tezcan/Meltem Kutlu/Oğuz Sancakdar/Muhlis Öğütçü, İdare Hukuku Mevzuatı, Cilt:I, İdarî Yargıyla İlgili Kanunlar, 2.B., İzmir 1998. (Birinci baskı 1994’de yapılmıştır.)
 • Durmuş Tezcan/Meltem Kutlu/Oğuz Sancakdar/Muhlis Öğütçü, İdare Hukuku Mevzuatı, Cilt:II, 2.B., İzmir 1998 (Birinci baskı 1994’de yapılmıştır).
 • Durmuş Tezcan/Meltem Kutlu/Oğuz Sancakdar/Muhlis Öğütçü, İdare Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı,  İzmir 2001 (Birinci baskı 1996’da yapılmıştır).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ, Konferans, Panel)

I. Makaleler

 • Muhlis Öğütçü, “Doğal Hukuk Ve Pozitif Hukuk Işığında İnsan Hakları Alanındaki Bazı Kavramlar”, Prof.Dr.İrfan Baştuğ Anısına Armağan, DEÜHFD, C.7, Özel Sayı 2005. s.555-615
 • Muhlis Öğütçü, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda Yargı Kararlarını Yasama-Yürütme Bloku’nun Aşma Eğilimi Işığında Türkiye’de Kuvvetler Ayrılığı: Yargı ile Medeni Bir İşbölümü ve İşbirliği mi Yoksa Çatışma mı?”, İzmir Barosu Dergisi, Temmuz 2008, Sayı 3, s. 223-253.
 • Muhlis Öğütçü, “Dayanışma Hakkı Olarak Yurttaşların Sağlıklı Ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı” İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 27, Yıl 2009

II. Karar İncelemeleri

 •  –

III. Çeviriler

 • Antonio Cassese, “İnsan Haklarının Mavi Berelileri”, Çev. Muhlis Öğütçü, İzmir Barosu Dergisi, Nisan 1993, Sayı 2, sayfa 130-131.

IV. Tebliğler

 • Muhlis Öğütçü, “Suların Hukuki Yönden Korunması”, Türkiye Su Sorunu Sempozyumu, 9.5.2003, İnşaat Mühendisleri Odası-İzmir.
 • Muhlis Öğütçü/Meltem Kutlu Gürsel/Huriye Kubilay “Hukuksal Açıdan Su Ürünü Yetiştiriciliği Ve Avcılığı”, Muğla İli Kıyı Alanlarının Yönetim Sorunları Sempozyumu, Muğla Kıyıları 05, 12-14 Mayıs 2005-Muğla.
 • Huriye Kubilay/Meltem Kutlu Gürsel/Muhlis Öğütçü, “Right Of Access To Information From The Viewpoint of EU And Turkish Law” (Editor Prof.Dr.Ümit Erdem) Eureco’05 X.European Ecological Congress November 08-13, 2005 Kuşadası, İzmir–Turkey Proceedings Part One, p. 219-230.
 • Muhlis Öğütçü, “Dayanışma Hakkı Olarak Yurttaşların Sağlıklı Ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı” TODAİE  14-15 Aralık 2006, Ankara.
 • Huriye Kubilay/Meltem Kutlu Gürsel/Muhlis Öğütçü, “Evaluation of Recent Amendments in Turkish Environmental Law”, International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19-24 February 2007, Nicosia-Northern Cyprus.
 • Muhlis Öğütçü, “Ülkemizin Su Kaynaklarının Korunması, İşletilmesi İle İlgili Yasal Mevzuat ve Özelleştirmenin Yasal Boyutu”, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu İzmir Su Sempozyumu, 2 Ekim 2009.

V. Konferanslar

 • Muhlis Öğütçü, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”, 10.12.2002, İzmir Kız Lisesi.
 • Muhlis Öğütçü, “Cumhuriyetin 80.Yılında Avrupa Birliği İle Uyum Sürecinde İnsan Hakları Alanındaki Gelişmeler”, 10.12.2003, DEÜ Sabancı Kültür Sarayı İzmir.
 • Muhlis Öğütçü, “Türkiye’de Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması”, 1.3.2007, DEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu.

VI. Paneller

 • “Kamulaştırma Kanunundaki Değişiklikler”, 3.6.2002-7.6.2002, TCDD Urla-İzmir.
 • “Disiplin Suç ve Cezaları”, TCDD Teftiş Hizmetleri Semineri, 26.6.2003-30.6.2003, Urla-İzmir.
 • Muhlis Öğütçü, “İnsan Hakları Alanındaki Temel Kavramlar”, 17.12.2008, İzmir Ekonomi Üniversitesi.
 • Muhlis Öğütçü, “Tam Yargı Davaları”, İdari Yargılama Hukuku Çalıştayı, 21-22.3.2009 İzmir Barosu.

Halen Verdiği Dersler

A. Ön Lisans / Lisans Dersleri

 • İdare Hukuku
 • İdari Yargılama Hukuku
 • Çevre Hukuku
 • Eski Eserler Hukuku

B. Lisans Üstü

 • Çevre Hukuku
 • Eski Eserler Hukuku
 • Avrupa Çevre Hukuku
 • Avrupa Birliği’nde Çevrenin Korunması (Fransızca)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast