Doç. Dr. Serkan AYAN

02-09-2015

Doç. Dr. Serkan AYAN

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
Buca 35390
İzmir/TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 62 35
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: serkanayan@yahoo.com

Akademik Özgeçmiş

1996 yılında başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2000 yılında 3. derece ile mezun olan Serkan Ayan, 2000 – 2001 döneminde İzmir Barosunda avukatlık stajını tamamladı.

Ocak 2002’de Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atanan Ayan, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde, 2003 yılında Yüksek Lisansını tamamladı ve “Evlilik Birliğinin Korunması” adını taşıyan bu çalışması, Türkiye Barolar Birliği tarafından kitap olarak yayınlandı.

Serkan Ayan 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde doktora eğitimine başladı. “İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü” konulu doktora tezi için, 2006 – 2007 döneminde Almanya’nın Köln Üniversitesinde bulundu. Bu çalışması, Seçkin Yayıncılık tarafından 2008 yılında kitap olarak yayınlandı.

 

 

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Aile Hukuku ve Borçlar Hukukudur.


Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 •  “Evlilik Birliğinin Korunması” Ankara 2004, Türkiye Barolar Birliği Yayını.
 • İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü” Ankara 2008, Seçkin Yayıncılık.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Fikri Mülkiyet Hukukunda Hak Sahipliği” (Fikret Eren Armağanı Ankara 2006).
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi” (AÜHFD 80. Yıl Armağanı, C.54, S.4, Ankara 2005, s.431–487).
 • Hukukî Yönden Aile İçi Şiddet” (Legal Hukuk Dergisi, İstanbul 2006).
 • “Emeğini ve Gelirini Aileye Özgüleyen Altsoyun Denkleştirme Alacağı ve Almanya Örneği”, (DEÜHFD, C.12, S.1, İzmir 2010, s.25-83).
 • “6012 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. Maddesi Gereğince Borçlunun Temerrüdü”, (Prof. Dr. Burhan Ceyhan’a Armağan, DEÜHFD, C.12, Özel Sayı, 2010, (Basım Yılı 2012) s.717-793).
 • “Anayasa Mahkemesi Kararları ve Çocuklar ile Kadının Soyadına İlişkin Değişiklik Tasarısı Taslağı Işığında Soyadının İlk Kez Edinilmesi, Kendiliğinden Değişmesi ve Değiştirilmesi”, (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XVI, Yıl 2012, S.4, s.19-90).

II. Karar İncelemeleri

III. Çeviriler

IV. Tebliğler

 • DEÜHF ve DEHAMER’in düzenlediği, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Eğitim Semineri’nde sunulan “Eser Sözleşmesi ve Kefalet Sözleşmesi” konulu tebliğ İzmir 2012.
 • SYK. ile TAA.’nin düzenlediği, Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Seminerinde sunulan “Kefalet Sözleşmesi ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü” konulu tebliğ, 8-9 Kasım 2012 Antalya.
 • HSYK. ile TAA.’nin düzenlediği, Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Seminerinde sunulan “Kefalet Sözleşmesi” konulu tebliğ, 8-12 Ekim 2012 Mardin.
 • DEÜHF, DEHAMER ve TTB İzmir Şubesince düzenlenen Güncel Olgular Işığında Tıp Hukuku Sempozyumunda sunulan “Aydınlatılmış Onam” konulu tebliğ, 06.03.2012 İzmir.
 • İzmir Barosu’nun organize ettiği, Aile İçi Şiddetle Mücadele konulu sempozyumda “Aile İçi Şiddet” konulu tebliğ, İzmir 2006.
 • Yerel Gündem 21 Aile İçi Şiddetle Mücadele çalışma grubunun yürüttüğü eğitim çalışması kapsamında, 2006 yılı içinde, çeşitli meslek gruplarına yönelik eğitim çalışmalarında “Aile İçi Şiddet” konulu tebliğler.
 • “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları Sempozyumu”, 24 Kasım 2009, Salı, sa.10.00-17.00, “Medenî Hukuk Açısından Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları” isimli Bildiri, (Sempozyum kitapçığında/broşüründe özet olarak yayınlanmıştır (ÖZDAMAR, Demet/ ÖNCÜ, Özge/AYAN, Serkan/KAHVECİ, Nalan/TUNCER, Senar/TÜRKMEN, Ahmet ile birlikte).